Kiểm soát chi nguồn vốn sự nghiệp giao thông đường bộ qua kho bạc nhà nước thái nguyên

122 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:16

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO LONG NGUYÊN KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN, NĂM 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐÀO LONG NGUYÊN KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN QUYẾT THÁI NGUYÊN, NĂM 2019 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn thực nghiêm túc số liệu trích dẫn có nguồn gốc rõ ràng Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đào Long Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Kiểm sốt chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua Kho bạc nhà nước Thái Nguyên”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu, toàn thể Giảng viên trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt trình theo học trường tạo điều kiện thuận lợi thời gian học tập nghiên cứu nhằm hoàn thành chương trình Cao học Với tình cảm trân trọng nhất, xin bày tỏ cảm ơn chân thành, sâu sắc tới PGS.TS Trần Văn Quyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trình thực luận văn Trong q trình thực đề tài, tơi giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp tơi thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Đào Long Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận KSC nguồn vốn nghiệp GTĐB qua KBNN 1.1.1 Khái quát nguồn vốn nghiệp GTĐB 1.1.2 KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN 11 1.1.3 Nội dung KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN 13 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN 19 1.2 Cơ sở thực tiễn 22 1.2.1 Kinh nghiệm KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN nước 22 Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn iv 1.2.2 Bài học kinh nghiệm KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên 27 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 28 2.2 Nguồn số liệu phương pháp thu thập 28 2.2.1 Nguồn số liệu 28 2.2.2 Phương pháp xử lý thông tin 32 2.2.3 Phương pháp phân tích thơng tin 32 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 33 2.4.1 Các tiêu đánh giá nguồn vốn nghiệp GTĐB 33 2.4.2 Chỉ tiêu đánh giá KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN 34 Chương THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN 36 3.1 Khái quát KBNN Thái Nguyên 36 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển KBNN Thái Nguyên 37 3.1.2 Cơ cấu máy tổ chức KBNN Thái Nguyên 38 3.2 Thực trạng công tác KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018 40 3.2.1 Khái quát nguồn vốn SNGTĐB Thái Nguyên 40 3.2.2 Tình hình KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên 47 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên 69 3.3.1 Nhân tố khách quan 69 3.3.2 Nhân tố chủ quan 74 3.4 Đánh giá chung KSC nguồn vốn nghiệp GTĐB qua KBNN Thái Nguyên 76 3.4.1 Những kết đạt 76 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn v 3.4.2 Những tồn tại, hạn chế 77 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 79 Chương GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC THÁI NGUYÊN 80 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên 80 4.1.1 Quan điểm 80 4.1.2 Định hướng 81 4.1.3 Mục tiêu 82 4.2 Các giải pháp hồn thiện cơng tác KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên 83 4.2.1 Hồn thiện quy trình, thủ tục KSC gắn với cơng tác cải cách hành KBNN Thái Nguyên 83 4.2.2 Đổi quy trình KSC NSNN điều kiện vận hành Hệ thống thông tin quản lý NS Kho bạc (TABMIS) triển khai cam kết chi 85 4.2.3 KSC NSNN theo kết đầu 86 4.2.4 Tăng cường công tác tra tài chính, kịp thời phát xử lý nghiêm trường hợp vi phạm 87 4.2.5 Nâng cao trình độ chun mơn, phẩm chất cán KBNN hoạt động KSC 88 4.2.6 Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin 89 4.2.7 Đối với KBNN Thái Nguyên 90 4.3 Kiến nghị 92 4.3.1 Đối với Bộ Tài 92 4.3.2 Đối với phủ 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vi PHỤ LỤC 96 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BTXM : Bê tông xi măng CĐT : Chủ đầu tư CNTT : Công nghệ thông tin GTĐB : Giao thông đường GTNT : Giao thông nông thôn KCHTĐB : Kết cấu hạ tầng đường KSC : Kiểm soát chi KTXH : Kinh tế xã hội NSNN : Ngân sách Nhà nước NSTW : Ngân sách trung ương SDNS : Sử dụng Ngân sách UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng phân bổ số lượng mẫu phiếu điêu tra 30 Bảng 2.2: Thang đo Likert 31 Bảng 3.1: Tổng hợp trạng mạng lưới đường tỉnh Thái Nguyên tính đến 31/12/2018 40 Bảng 3.2: Tổng hợp chất lượng mạng lưới đường tỉnh Thái Nguyên tính đến 31/12/2018 43 Bảng 3.3: Tổng hợp cầu quốc lộ, đường tỉnh, huyện, xã tính đến 31/12/2018 44 Bảng 3.4: Tổng hợp trạng hệ thống cống, ngầm, tràn quốc lộ, đường tỉnh, huyện, xã tính đến 31/12/2018 45 Bảng 3.5: Quy mô nguồn vốn huy động cho nghiệp giao thông đường qua KBNN Thái Nguyên giai đoạn 20162018 46 Bảng 3.6: Kết đánh giá quy trình kiểm sốt chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua KBNN Thái Nguyên 50 Bảng 3.7: Tình hình dự tốn chi nguồn vốn nghiệp giao thơng đường qua KBNN Thái Nguyên giai đoạn 20162018 52 Bảng 3.8: Kết dự toán chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua KBNN Thái Nguyên 53 Bảng 3.9: Tình hình thực chấp hành chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua KBNN Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018 55 Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 95 10 Lê Hùng Sơn - Lê Văn Hưng (2003), “Giáo trình NS nhà nước”, Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ Hà Nội 11 Nguyễn Thị Bình (2012), “Hồn thiện QLNN vốn ĐTXD từ NSNN ngành giao thông vận tải Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 12 Bộ Giao thông vận tải (2010), “Đề án Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng phục vụ nghiệp CNH, HĐH đất nước giai đoạn 2011-2020” 13 Vũ Cao Đàm (2008), “Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học”, NXB giới, Hà Nội 14 Nguyễn Văn Đáng (2005), “QLDA xây dựng”, NXB Đồng Nai 15 Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc Huyền (2010), “Giáo trình Chính sách kinh tế”, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 16 Nguyễn Đình Hợi (2008), “Giáo trình quản lý kinh tế”, Nxb Tài chính, Hà Nội 17 Vương Đình Huệ (2003), “Kiểm tra, kiểm tốn báo cáo tốn cơng trình xây dựng hồn thành”, NXB Tài chính, Hà Nội 18 Hồ Thị Hương Mai (2015), “QLNN vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội”, Luận án tiến sỹ, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh 19 Phan Thanh Mão (2003), “Giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu vốn ĐTXD từ NSNN địa bàn tỉnh Nghệ An”, luận án Tiến sĩ kinh tế trường đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội 20 Nguyễn Bạch Nguyệt Từ Quảng Phương (2007), “Kinh tế đầu tư”, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 21 Trần Tường Lân (2013), “Về giải pháp huy động nguồn vốn hợp tác công tư để đầu tư phát triển hạ tầng thông tin”, Vụ kết cấu hạ tầng đô thị, Bộ Giao thông vận tải 22 http://www.tapchigiaothong.vn/nguon-von-cho-quan-ly-bao-tri-duongSố hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 96 bo-moi-dap-ung-44-nhu-cau-d66999.html 23 Tapchitaichinh.vn 24 Vân Hà (2019), http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai- chinh/2019-03-18/thong-nhat-dau-moi-kiem-soat-chi-tai-kbnn-ho-sothanh-toan-duoc-giai-quyet-nhanh-kip-thoi-68954.aspx, truy cập ngày 18/3/2019 25 Thùy Linh (2019), KBNN Ninh Bình: Giải ngân nhanh chóng, thuận tiện, quy định, https://baohaiquan.vn/kho-bac-nha-nuoc-ninh-binh-giaingan-nhanh-chong-thuan-tien-dung-quy-dinh-105083.html, truy cập 20/5/2019 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ VÀ LÃNH ĐẠO TẠI KBNN THÁI NGUYÊN Xin chào Quý đồng nghiệp! Tên là: Đào Long Nguyên Hiện thực nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên, thế, thực khảo sát hy vọng quý đồng nghiệp đưa ý kiến khách quan để hỗ trợ tốt cho tơi nghiên cứu Phấn 1: Thông tin cá nhân Anh/Chị vui lòng cho biết thêm thơng tin anh/chị: Giới tính Anh/Chị? □ Nam □ Nữ Anh/Chị nằm độ tuổi nào? □ Dưới 35 □ 35-45 □ Trên 45 Kinh nghiệm làm việc Anh/Chị bao nhiêu? Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 97 □ Dưới năm□ 2-5 năm □ 5-10 năm □ 10 năm Vị trí làm việc Anh/Chị? □ Lãnh đạo phòng/ban □ Nhân viên KBNN Phần 2: Nội dung Phỏng vấn Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm Anh/chị theo mức độ sau: Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Khơng đồng ý Rất khơng đồng ý A Nội dung đánh giá hoạt động KBNN Thái Nguyên Thang đo Câu hỏi khảo sát (Rất (Rất (Khơng (Bình (Đồng không đồng ý) đồng ý) thường) ý) đồng ý) “Cán KBNN có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt” “Cán KBNN thể 1.Trình tận tâm, chu độ đáo công việc” chuyên “Cán KBNN thể mơn tinh thần tự học tập nâng cao trình độ tốt” “Cán KBNN thể thái độ lịch sự, Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 98 thân thiện làm việc với chủ đầu tư” “Công tác đào tạo, nâng cao kỹ nghiệp vụ cho cán KBNN thực cách hiệu quả” “Bộ máy KBNN có xếp, bố trí khoa học, hợp lý” “Sự phân cấp quyền hạn, chức vị trí làm việc rõ ràng, cụ thể” “Cơ cấu nhân phòng ban có 2.Cơ cấu tổ chức cân đối, phù hợp với khối lượng cơng việc” “Trình độ nhân xếp cách hợp lý theo lực cá nhân” “Việc xếp nhân có cân nhắc tới nguyện vọng, sở thích cán KBNN” Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 99 “Quy trình xây dựng hồn thiện hợp lý” “Quy trình phù hợp với cấu tổ chức KBNN” “Trình tự thực cơng việc chặt chẽ” “Các cán KB tuân 3.Quy thủ đầy đủ bước trình quy trình” nghiệp “Việc tuân thủ vụ quy trình mang lại hiệu cho cơng tác kiểm sốt” “KBNN tỉnh thường xun tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kịp thay đổi quy trình nghiệp vụ từ KBNN Trung ương” 4.Trang thiết bị sở vật chất- kỹ thuật “Trang thiết bị thực nghiệp vụ nhân viên KBNN tỉnh đầy đủ” “Trang thiết bị thực nghiệp vụ Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 100 nhân viên KBNN tỉnh đại” “Trang thiết bị thực nghiệp vụ nhân viên KBNN tỉnh làm việc ổn định, hỏng hóc” “Trang thiết bị phục vụ mơi trường làm việc nhân viên KBNN tỉnh đẩy đủ” “Lãnh đạo KBNN thể quan tâm tới việc nâng cấp, bổ sung trang thiết bị cần thiết cho nhân viên KBNN tỉnh” B Nội dung đánh giá hoạt động KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên Tiêu chí (Rất (Rất khơng (Khơng (Bình (Đồng đồng đồng đồng ý) thường) ý) ý) ý) Đánh giá quy trình KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên “Công khai, minh bạch, rõ ràng thực bước quy trình KSC” Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 101 “Phân cấp theo máy KSC theo hướng tinh gọn, chuyên môn cao” “Cơ cấu lại tổ chức máy KSC KBNN phù hợp với bối cảnh địa phương” “Gắn thực phân cấp trách nhiệm nội dung KSC” Đánh giá cơng tác dự tốn chi nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên “Được biết công tác lập dự toán chi nguồn vốn GTĐB theo kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh đề ra” “Được biết lập dự toán chi nguồn vốn GTĐB nguyên tắc Luật NSNN” “Được biết kế hoạch hạng mục chi cho đơn vị sử dụng NSNN cho nghiệp GTĐB” Đánh giá công tác chấp hành chi nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên “Được biết chấp hành NS nhà nước đảm bảo yêu cầu Luật NSNN họp tỉnh, đơn vị sử dụng NSNN cho GTĐB” Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 102 “Đảm bảo tính cơng khai, minh bạch thực phân bổ hoạt động chi nghiệp GTĐB” “Quy trình thủ tục thực cơng tác chấp hành tinh giản theo hướng có lợi cho đơn vị sử dụng quan KSC” “KBNN có hướng dẫn cụ thể, chi tiết hạng mục chi hoạt động đầu tư GTĐB” “Đơn vị sử dụng NSNN chi đúng, chi đủ theo nguyên tắc luật NSNN yêu cầu KBNN nội dung chi” Đánh giá cơng tác tốn chi nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên “Đảm bảo thời gian, tiến độ nội dung” “Quy trình tốn xây dựng hồn thiện hợp lý với điều kiện áp dụng địa bàn” “Quy trình phù hợp với cấu tổ chức KBNN hoạt động KSC” “Trình tự thực công việc chặt chẽ, hợp lý đảm bảo nội dung KSC” “Các cán thực toán NSNN cho hoạt động đầu Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 103 tư GTĐB tuân thủ đầy đủ bước quy trình KSC” 5.Cơngtác kiểm tra, kiểm sốt nội nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên “Hoạt động kiểm tra tự kiểm tra công tác chi thực nghiêm túc, công bằng” “Công tác kiểm tra, đánh giá thực theo lộ trình cách thường xuyên tiết kiệm NSNN” “Các cán kiểm tra có trình độ lực đảm bảo cho xác hoạt động kiểm tra” “Các sai phạm phát qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra khắc phục nhanh chóng, hiệu quả” “Kết kiểm tra, kiểm sốt thơng báo chi tiết tới nhân viên lãnh đạo KBNN tỉnh” C Đánh giá khó khăn, thuận lợi hoạt động KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 104 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… D.Các giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị dành thời gian! Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN http://lrc.tnu.edu.vn 105 PHỤ LỤC 2: PHIẾU KHẢO SÁT ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN SNGTĐB QUA KBNN THÁI NGUN Xin chào Ơng/ Bà! Tên tơi là: Đào Long Nguyên Hiện thực nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Ngun, thế, tơi thực khảo sát hy vọng quý đồng nghiệp đưa ý kiến khách quan để hỗ trợ tốt cho nghiên cứu Phần 1: Thông tin cá nhân Họ tên: Đối tượng vấn:  Cán quản lý Cán nghiệp vụ Tuổi: Giới tính  (Nam ghi 1, nữ ghi 0) Trình độ văn hố: .6.Trình độ chuyên môn: Phần 2: Nội dung khảo sát Vui lòng đánh dấu (x) trả lời thể quan điểm bạn theo mức độ sau: Rất đồng ý Đồng ý Bình thường Không đồng ý Rất không đồng ý 106 A Đánh giá hoạt động KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Ngun (Rất Tiêu chí khơng (Khơng (Bình (Đồng đồng đồng ý) thường) ý) ý) (Rất đồng ý) Đánh giá quy trình KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên “Công khai, minh bạch, rõ ràng thực bước quy trình KSC” “Phân cấp theo máy KSC theo hướng tinh gọn, chuyên môn cao” “Cơ cấu lại tổ chức máy KSC KBNN phù hợp với bối cảnh địa phương” “Gắn thực phân cấp trách nhiệm nội dung KSC” Đánh giá cơng tác dự tốn chi nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Ngun “Được biết cơng tác lập dự tốn chi nguồn vốn GTĐB theo kế hoạch phát triển KT-XH tỉnh đề ra” “Được biết lập dự toán chi nguồn vốn GTĐB nguyên tắc Luật NSNN” “Được biết kế hoạch hạng mục chi cho đơn vị sử dụng NSNN cho nghiệp GTĐB” 107 Đánh giá công tác chấp hành chi nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên “Được biết chấp hành NS nhà nước đảm bảo yêu cầu Luật NSNN họp tỉnh, đơn vị sử dụng NSNN cho GTĐB” “Đảm bảo tính cơng khai, minh bạch thực phân bổ hoạt động chi nghiệp GTĐB” “Quy trình thủ tục thực cơng tác chấp hành tinh giản theo hướng có lợi cho đơn vị sử dụng quan KSC” “KBNN có hướng dẫn cụ thể, chi tiết hạng mục chi hoạt động đầu tư GTĐB” “Đơn vị sử dụng NSNN chi đúng, chi đủ theo nguyên tắc luật NSNN yêu cầu KBNN nội dung chi” Đánh giá cơng tác tốn chi nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên “Đảm bảo thời gian, tiến độ nội dung” “Quy trình tốn xây dựng hồn thiện hợp lý với điều kiện áp dụng địa bàn” 108 “Quy trình phù hợp với cấu tổ chức KBNN hoạt động KSC” “Trình tự thực công việc chặt chẽ, hợp lý đảm bảo nội dung KSC” “Các cán thực toán NSNN cho hoạt động đầu tư GTĐB tuân thủ đầy đủ bước quy trình KSC” 5.Cơngtác kiểm tra, kiểm soát nội nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên “Hoạt động kiểm tra tự kiểm tra công tác chi thực nghiêm túc, công bằng” “Công tác kiểm tra, đánh giá thực theo lộ trình cách thường xuyên tiết kiệm NSNN” “Các cán kiểm tra có trình độ lực đảm bảo cho xác hoạt động kiểm tra” “Các sai phạm phát qua hoạt động kiểm tra, tự kiểm tra khắc phục nhanh chóng, hiệu quả” “Kết kiểm tra, kiểm sốt thơng báo chi tiết tới nhân viên lãnh đạo KBNN tỉnh” B.Đánh giá khó khăn, thuận lợi hoạt động KSC nguồn vốn 109 SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… C.Giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác KSC nguồn vốn SNGTĐB qua KBNN Thái Nguyên …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà dành thời gian quý báu! ... đến kiểm soát chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua kho bạc nhà nước Thái Nguyên; - Đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua kho bạc nhà nước Thái. .. trạng kiểm soát chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua kho bạc nhà nước Thái Nguyên Chương 4: Giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua kho bạc nhà nước Thái. .. luận thực tiễn kiểm soát chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua kho bạc nhà nước - Phân tích thực trạng kiểm sốt chi nguồn vốn nghiệp giao thông đường qua kho bạc nhà nước Thái Nguyên; Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi nguồn vốn sự nghiệp giao thông đường bộ qua kho bạc nhà nước thái nguyên, Kiểm soát chi nguồn vốn sự nghiệp giao thông đường bộ qua kho bạc nhà nước thái nguyên

Từ khóa liên quan