Dẫn liệu bước đầu về tài nguyên chim của tỉnh Thái Nguyên

10 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:16

Bài viết dẫn liệu bước đầu về tài nguyên chim của tỉnh Thái Nguyên thông qua khảo sát thực địa, phân tích số liệu và viết báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. 28(3): 23-32 9-2006 T¹p chÝ Sinh häc dÉn liƯu b−íc đầu tài nguyên chim tỉnh thái nguyên Lê Đình Thuỷ Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Tỉnh Thái Nguyên, với diện tích tự nhiên 3.562,82 Km2, có nhiều dãy núi độ cao giảm dần theo h−íng B¾c Nam xng Nam Vïng phÝa b¾c chđ u núi đá phong hóa mạnh, tạo thành nhiều hang động thung lũng nhỏ Phía tây nam có dãy núi Tam Đảo, với đỉnh cao 1.590 m, kéo dài theo hớng Tây Bắc-Đông Nam Dãy núi Ngân Sơn Bắc Cạn chạy theo hớng Đông Bắc-Tây Nam ®Õn hun Vâ Nhai Do cã nhiỊu d·y nói tự nhiên nên hệ động thực vật tỉnh Thái Nguyên tơng đối phong phú đa dạng Tuy nhiên, năm gần đây, diện tích rừng tỉnh Thái Nguyên bị giảm xuống cách nhanh chóng nhiều nguyên nhân Tỉnh Thái Nguyên phải đối mặt víi nhiỊu thiªn tai nh− b·o, lò lơt, lò qt, xói mòn, sạt lở đất, ô nhiễm môi trờng nớc, thoái hóa đất, dần số loài động thực vật có giá trị kinh tế khoa học Một nguyên nhân quan trọng gây hậu diện tích rừng bị giảm nhanh chóng, cân sinh thái tự nhiên bị phá vỡ Vì vậy, yêu cầu cập nhật t liệu, đánh giá trạng tài nguyên sinh vật tỉnh Thái Nguyên để đề xuất phơng án sử dụng hợp Đợt lý chóng, còng nh− quy ho¹ch thĨ, gãp phần cho chiến lợc phát triển kinh tế-xã hội tỉnh đến năm 2010 năm sau cấp thiết Vì thế, ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án: Điều tra, đánh giá trạng tài nguyên sinh vật phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Nguyên Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên chủ trì Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật thực năm 2004-2005 Việc khảo sát, đánh giá tài nguyên chim nội dung nghiên cứu dự án I Phơng pháp nghiên cứu Địa điểm thời gian Diện tích chất lợng rừng tự nhiên nh rừng trồng có tỉnh Thái Nguyên tập trung huyện Đại Từ, Võ Nhai, Phú Lơng Định Hóa Sự phân bố hay có mặt loài động vật nói chung, chim nói riêng, liên quan mật thiết với chất lợng thảm thực vật Vì vậy, khảo sát thực địa, nghiên cứu chim khu vực rừng tự nhiên, rừng trồng lân cận huyện kể Bảng Địa điểm thời gian khảo sát tài nguyên chim tỉnh Thái Nguyên Địa điểm khảo sát Thời gian Sinh cảnh Núi đá vôi, núi đất, Xã Thần Sa, xã Phú Thợng (huyện Vâ Nhai) 30/9-10/10/2004 rõng thø sinh X· ThÇn Sa, x· Phú Thợng (huyện Võ Nhai), Núi đá vôi, núi đất, 12/10-26/10/2004 xã Quân Chu, xã Cát Nê (huyện Đại Từ) hồ, sông, suối Xã Thần Sa, xã Phú Thợng (huyện Võ Nhai), Núi đá vôi, hồ, 2/11-17/11/2004 hồ Núi Cốc (huyện Đại Từ) sông, suối Xã Phú Đình (huyện Định Hóa), xã Thần Sa, Núi đá vôi, núi đất, 21/3-5/4/2005 x· Th−ỵng Nung (hun Vâ Nhai) rõng thø sinh Rõng tái sinh, sông, Xã Yên Đỗ (huyện Phú Lơng) 20/4-30/4/2005 suối Xã Thần Sa, xã Phú Thợng (huyện Võ Nhai) 6/9-23/9/2005 Núi đá vôi Xã Thợng Nung (huyện Võ Nhai) 23/11-8/12/2005 Núi đá vôi Núi đá vôi, núi đất, Xã Thần Sa, xã Thợng Nung (huyện Võ Nhai) 22/12-31/12/2005 rừng thứ sinh 23 Trong hai năm 2004-2005, có đợt khảo sát đợc thực Địa điểm thời gian khảo sát khu vực đợc trình bày bảng Khu vực xã Phú Đình, huyện Định Hóa giáp với khu di tích lịch sử Tân Trào (huyện Sơn Dơng, tỉnh Tuyên Quang) có dạng sinh cảnh: rừng thứ sinh phục hồi gồm có gỗ vừa nhỏ, rừng tre nứa xen bụi, rừng trồng quanh khu vực dân c, trảng bụi, xen kẽ đồi có thung lũng phẳng đất canh tác nông nghiệp Khu vực xã Yên Đổ, huyện Phú Lơng có dạng sinh cảnh: rừng trồng, trảng bụi, đất canh tác nông nghiệp khu dân c Khu vực xã Thần Xa xã Phú Thợng thuộc huyện Võ Nhai, sinh cảnh gồm có: rừng thờng xanh núi đá vôi, rừng thứ sinh phục hồi núi đất thấp, rừng tre nứa xen bụi, đất canh tác nông nghiệp khu dân c Khu vực xã Thợng Nung, huyện Võ Nhai, sinh cảnh bao gồm: rừng thờng xanh núi đá vôi, rừng tre nứa xen bụi, đất canh tác nông nghiệp khu dân c Phơng pháp nghiên cứu a Khảo sát thực địa Quan sát trực tiếp chim mắt thờng ống nhòm Các loài chim có tập tính bắt mồi bay không đợc xác định theo hình dạng sải cánh, đầu mút cánh, hình dạng đuôi, vệt màu sắc mặt dới cánh đuôi theo hình vẽ màu sách nhận dạng loµi chim cđa Ben King, E C Dickinson, 1976 [1] vµ cđa Boonsong Lekagul, Philip D Round, 1991 [2] Dïng lới mờ để bắt thả lại loài chim có kích thớc thể nhỏ, di chuyển nhanh, thờng kiếm ăn tầng thấp bụi rậm, khó khăn cho việc quan sát mắt thờng ống nhòm Lới mờ Mistnet đợc dùng để bắt loài chim có kích thớc mắt lới: 30m/m, chiều cao: 2,6 m, chiều dài: 12 m Các lần kiểm tra lới cách 30 phút; chim sau bắt đợc lới, đợc định tên sau thả Một số loài chim đợc xác định điều tra qua di vật thể (mỏ, chân, lông đuôi, lông cánh) đợc lu giữ lại số gia đình dân địa phơng khu vực khảo sát, nh nhặt đợc đờng khảo sát 24 Phỏng vấn dân địa phơng số loài chim thờng gặp có giá trị kinh tế (hay bị săn, bắn, bẫy để làm thực phẩm bán làm chim cảnh) qua nhận diện hai sách kể Kế thừa tài liệu công bố chim nhà khoa học khảo sát trớc vùng lân cận [5] b Phân tích số liệu viết báo cáo Xắp xếp thành phần loài chim theo hệ thống phân loại chim Richard Howard Alick Moore, 1991 [7] Tên khoa học tên phổ thông chim theo Võ Quý, Nguyễn Cử, 1995 [6] Đánh giá trạng bảo tồn mức độ bị đe dọa loài chim quý theo tài liệu sau: Sách Đỏ Việt Nam (phần động vật), 2000 [3], Danh lục Đỏ IUCN, 2004 [8], Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 Chính phủ [4] II kết nghiên cứu Thành phần loài chim tỉnh Thái Nguyên Bằng t liệu thu thập đợc qua khảo sát thực địa đợc chỉnh lý, thông tin thu đợc qua vấn, tham khảo tài liệu công bố khu hệ chim Vờn quốc gia Tam Đảo vïng l©n cËn víi khu vùc x· Qu©n Chu, hun Đại Từ, thống kê đợc 138 loài chim thuộc 45 họ 15 có địa điểm khảo sát (bảng 2) Sự phân bố loài chim theo sinh cảnh Dựa vào điều kiện địa hình, phân bố thảm thực vật, tập tính hoạt động ngày loài chim nh qua quan sát thực địa, thống kê đợc số lợng loài chim phân bố theo sinh cảnh nh sau: sinh cảnh núi đá vôi: 65 loµi, chiÕm 47% tỉng sè loµi cđa khu vùc nghiên cứu; sinh cảnh đồi núi đất: 105 loài, chiếm 76%; sinh cảnh nơng rẫy, ruộng lúa nớc hoa màu: 91 loài, chiếm 66%; sinh cảnh khu dân c, hồ, đầm, sông suối: 50 loài, chiếm 36% Nh vậy, sinh cảnh đồi núi đất có số loài nhiều nhất; số loài sinh cảnh khu dân c, hồ, đầm, sông suối Bảng Thành phần loài chim địa điểm khảo sát tỉnh Thái Nguyên STT (1) Tên khoa học Tên phổ thông (2) I Ciconiiformes Ardeidae (3) Bé H¹c Hä DiƯc Ardeola bacchus (Bonaparte) Cò bợ Egretta garzetta (Linnaeus) Cò trắng E sacra (Gmelin) Cò đen Butorides striatus (Horsfield) Cß xanh Cß lưa Ixobrychus cinnamomeus (Gmelin) I flavicollis (Latham) Bubulcus ibis (Boddaert) Nycticorax nycticorax (Linnaeus) II Falconiformes Accipitridae Milvus migrans (Gray) DiỊu h©u 10 Spizaetus nipalensis (Horsfield) 11 Spilornis cheela Swanm III Galliformes Phasianidae DiỊu nói DiỊu hoa miÕn ®iƯn Hä C¾t C¾t nhá bơng tr¾ng C¾t l−ng Bé Gµ Hä TrÜ 14 Galllus gallus (Linnaeus) Gµ rõng 15 Lophura nycthemera (Linnaeus) Gà lôi trắng 16 Polyplectron bicalcaratum Delacour Jabouille Gà tiền mặt vàng 17 Francolinus pintadeanus (Scopoli) §a ®a 18 Coturnix chinensis (Linnaeus) IV Gruiiformes Rallidae Amaurornis phoenicurus (Boddaert) Porzana pusilla (Pallas) Cay trung quèc Bé Sếu Họ Gà nớc Cuốc ngực trắng Cuốc lùn Falconidae 12 Microhierax melanoleucos (Blyth) 13 Falco tinnunculus Mc-clelland 19 20 Cò hơng Cò ruồi Vạc Bộ Cắt Họ Ưng Địa đỉểm ghi nhận (4) (5) Gía trị Nguồn bảo tån t− S§ N§ liƯu VN 32 (6) (7) (8) TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN, P§ P§, PT TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN, P§ P§, PT P§, Y§ P§, Y§ 3, QS, TL 3, QS, TL QS 3, §T, TL 3, QS, TL 2, 3, 3, QS, TL QS QS TS, QC, P§ TS, QC TS, QC, P§ 1, 2, QS, TL 1, QS, TL QC, CN, PĐ TS, QC, CN, PĐ Dạng sinh cảnh 1, IIB QS, TL 2, 3, QS, TL 1, QS, TL TS, QC, P§ TS, QC, P§ 1, QS, §T QC 1, TS, QC, CN, P§ P§ 2, QS, §T 2, §T 3, QS, §T TS, QC, CN P§, PT 1, T IB QS, §T,TL IB §T, TL QS, TL 25 (1) (2) V Charadriiformes Charadriidae (3) Hä Cun cót Cun cót l−ng n©u Bé RÏ Hä Choi choi 22 Charadrius dubius Gmelin Choi choi nhá 23 C alexandrius (Swinhoe) 24 C mongolus Pallas 25 Vanellus indicus (Jerdon) Te vỈt Scolopacidae Hä RÏ 26 Tringa nebularia (Gunnerus) Cho¾t lín 27 T ochropus Linnaeus 28 T stagnatilis (Bechstein) Cho¾t bơng tr¾ng Choắt đốm đen 29 Actitis hypoleucos Linnaeus Choắt nhỏ 30 Gallinago gallinago (Linnaeus) RÏ giun 31 Calidris canutus (Mathews) Glareolidae 32 Glareola maldivarus Forster VI Columbiformes 10 Columbidae RÏ lng nâu Họ Dô nách Dô nách nâu, óc cau Bé Bå c©u Hä Bå c©u 33 Streptopelia chinensis (Temminck) Cu g¸y 34 Treron curvirostra (Hodgson) 35 T apicauda (Delacour & Jabouile) 36 Chalcophaps indica (Linnaeus) 37 Ducula badia Walden 38 D aenea (Tickell) 39 Macropygia unchall Swinhoe VII Psittaciformes 11 Psittacidae Psittacula himalayana (Hume) P alexandri (Muller) VIII Cuculiformes 12 Cuculidae Eudynamys scolopacea Cabanis Tu hó & Heine Turnicidae 21 40 41 42 26 Turnix suscitator (Swinhoe) Choi choi khoang cỉ Choi choi m«ng cỉ Cu xanh má quặp Cu xanh đuôi nhọn Cu luồng Gầm ghì lng nâu Gầm lng xanh Gầm ghì vằn Bộ Vẹt Họ Vẹt Vẹt đầu xám Vẹt ngực đỏ Bộ Cu cu Hä Cu cu (4) (5) TS, QC, CN, P§ 2, 3, §T, TL TS, QC, N, P§ TS, QC, CN 3, QS, TL 3, §T,TL P§ 3, QS, TL TS, QC, CN 3, §T, TL TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN, P§ P§ TS, QC, CN TS, QC, CN, P§ P§ 3, §T 3, §T, TL 3, TL 3, §T, TL 3, QS, TL 3, TL P§,Y§ 3, §T, TL TS, QC, CN, P§ 2, 3, QS,TL P§ 2, QS, TL §T, TL §T, TL P§, Y§ 1, §T, TL TS, QC QS, §T P§, PT 1, §T QC, P§ P§, PT 2, 2, TS, QC, CN, P§ 3, TS, QC, P§ QC, P§ (6) (7) IIB IIB (8) §T §T §T, TL (1) (2) (3) 43 Rhopodytes tristis Blyth Ph−ín 44 Centropus sinenesis (Hume) B×m bịp lớn 45 C bengalensis (Gmelin) Bìm bịp nhỏ 46 47 48 49 50 Cuculus micropterus Gould C sparverioides Vigors C canorus Hartert Cacomantis merulinus (Heine) Surniculus lugubris (Hodgson) IX Caprimulgiformes 13 Caprimulgidae 51 Caprimulgus macrurus Peale 52 C monticolus Swinhoe 53 54 X Strigiformes 14 Strigidae Otus spilocephalus (Rickett) Ninox scutulata Hume 55 Bubo zeylonensis Delacour 56 Glaucidium brodiei (Burton) Bắt cô trói cột Chèo chẹo lớn Cu cu Tìm vịt Cu cu đen Bộ Cú muỗi Họ Cú muỗi Cú muỗi đuôi dài Cú muỗi lng xám Bộ Có Hä Có mÌo Có mÌo latus¬ Có vä l−ng nâu Dù dì phơng đông Cú vọ mặt trắng 15 Tytonidae Hä Có lỵn 57 Tyto capensis Hartert 58 59 Phodius badius Robinson XI Apodiformes 16 Apodidae Aerodramus fuciphagus Oustalet Cú lợn lng nâu Cú lợn rừng Bộ Yến Họ Yến Yến hông xám 60 A brevirostris Theyer & Bangs YÕn nói 61 XII Trogoniformes 17 Trogonidae Harpactes erythrocephalus (Robinson & Kloss) XIII Coraciiformes 18 Alcedinidae Bé Nuèc Hä Nuèc Nuốc bụng đỏ Bộ Sả Họ Bói cá 62 Alcedo atthis Gmelin Bồng chanh 63 Halcyon smyrnensis Madarasz Sả đầu n©u 64 Ceryle rudis Hartert 19 Meropidae 65 Merops viridus Linnaeus Bói cá nhỏ Họ Trảu Trảu họng xanh (4) (5) TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN TS, QC, CN, P§ QC, P§ P§ P§ QC Y§ 1, QS, TL 3, QS, TL 2, QS, TL 2 2, 2 §T, TL QS, TL §T, TL §T, TL §T, TL 2, §T, TL 2, QS, TL QC, TS, QC 1, 1, §T, TL §T,TL P§ P§ TS, QC, CN, P§ TS, QC, P§ (6) T (7) IIB (8) §T, TL §T TS, QC, P§ TS, QC 1, P§, Y§ TS, QC TS, QC, P§ 1, QC, P§ 1,2 §T TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN, P§ P§ 3, QS, TL 3, QS, TL 3, QS, §T 2, QS, TL TS, CN, P§ 1, IIB T §T, TL QS, TL QS, TL R §T, TL 27 (1) 66 67 (2) (3) M superciliosus Linnaeus Trảu ngực nâu Nyctyornis athertoni (Jardine & Trảu lớn Selby) 20 Upupidae Họ Đầu rìu Upupa epops Jerdon Đầu rìu 21 Coraciidae Eurystomus orientalis Linnaeus XIV Piciformes 22 Picidae Họ Sả rừng Yểng quạ Bộ Gõ kiÕn Hä Gâ kiÕn 70 Celeus brachyurus (Swinhoe) Gâ kiÕn n©u 71 Picoides canicapillus La Touche 68 69 26 Motacillidae Gõ kiến nhỏ đầu xám Họ Cu rốc Thầy chùa đầu xám Cu rốc đầu đen Bộ Sẻ Họ Sơn ca Sơn ca Họ Nhạn Nhạn bụng trắng Nhạn bụng xám Họ Chìa vôi 77 Motacilla flava (Swinhoe) Chìa vôi vàng 78 M alba Gould Chìa vôi trắng 79 M cinerea Pallas Chìa vôi núi 72 73 74 23 Capitonidae Megalaima faiostricta (Temminck) M australis (Blyth) XV Passeriformes 24 Alaudidae Alauda gulgula Swinhoe 25 Hirundinidae 75 Hirundo rustica Scopoli 76 H daur ica (Oberholser) 80 81 82 83 84 85 86 28 Anthus hodgsoni Uchida & Chim manh v©n nam Kuroda Chim manh A cervinus Pallas häng ®á 27 Campephagidae Hä Ph−êng chÌo Ph−êng chÌo Hemipus picatus (Syker) ®en 28 Pycnonotidae Hä Chµo mµo Chµo mµo Pycnonotus melanicterus Deignan vµng mào đen Chào mào đít P jocosus (Linnaeus) đỏ Bông lau trung P sinensis (Swinhoe) quèc Criniger pallidus Oustalet Cµnh c¹ch lín (4) (5) 2, (6) (7) (8) QS, TL TS, QC 2, QS, TL TS, QC, P§ 2, §T, TL P§ QS, §T TS, QC, P§ TS, QC, P§ 1, §T, TL 1, §T, TL P§ 2, QS, TL P§ 1, QS, TL P§ 3, QS, TL 2, 3, QS, TL 2, 3, QS, TL 3, §T, TL 3, QS 2, QS, TL 2, 3, QS, TL QC, CN 2, 3, QS, TL QC, CN, P§ 1, QS, TL TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN, P§ TS, CN, P§ TS,QC, P§ QC, CN, P§ TS, QC, CN, P§ QC TS, QC, CN, P§ TS, QC QC, CN, P§ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, QS, §T QS, TL QS, TL QS, §T (1) (2) (3) (4) TS, QC, CN, P§ P§, YĐ 87 Hypsipetes proquiquus Oustalet Cành cạch nhỏ 88 H macclellandii (Rothschild) 29 Irenidae 89 Aegithina tiphia (Linnaeus) 90 A lafresnayei (Sharpe) 91 Chloropsis aurifronss Kloss 30 Laniidae Cành cạch nói Hä Chim xanh Chim nghƯ ngùc vµng Chim nghƯ lớn Chim xanh trán vàng Họ Bách 92 Lanius collurioides Delacour B¸ch nhá QC, CN 93 L schach Linnaeus TS, QC, CN, PĐ 31 Turnidae Bách đầu ®en Hä ChÝch chße 94 Copsychus saularis (Linnaeus) ChÝch chße 95 C malabaricus (Baker) ChÝch chße lưa 96 97 Luscinia sibilans (Swinhoe) Monticola solitarius (Sykes) Oanh cổ trắng Hoét đá 98 Saxicola torquata (La Touche) Sẻ bụi đầu đen 99 Turdus merula Bonaparte 32 Timalidae 100 Pellorneum ruficeps La Touche 101 Garrulax leucolophus (Lesson) Hóet đen Họ Khớu Chuối tiêu ngực đốm Khớu đầu trắng TS, QC, CN, PĐ TS, QC, P§ QC, P§ TS, QC TS, QC, CN, P§ PĐ 102 G chinensis (Oustalet) Khớu bạc má 103 G canorus (Linnaeus) Häa mi 104 Alcipe rufogularis (Kinnear) 105 Stachyris nigriceps Chasen 106 Prinia rufescens Blyth 107 Orthotomus atrogularis Hume 108 Orthomus sutorius La Touche L¸ch t¸ch häng Kh−íu bụi đầu đen Họ Chim chích Chiền chiện đầu nâu Chích cánh vàng Chích đuôi dài 109 Phylloscopus fuscatus (Blyth) Chích nâu 110 Cettia squameiceps Chích châu 111 Acrocephalus aedon 34 Muscicapidae ChÝch má réng Hä §íp ri 33 Sylviidae TS, QC, P§ QC, PT P§ (5) 1, 2, 3, 1, 2, (6) (7) (8) QS, TL QS, TL 1, §T, TL 1, §T, TL 1, 2, §T 1, 2, 3, 1, 2, 3, QS, TL QS, TL 3,4 2,3 QS, TL IIB §T, TL 1, 2, 1, §T, TL §T 1, 2, QS, TL 2, QS, TL 1, §T, TL 1, 2, QS, TL 1, 2, QS, TL 1, 2, QS, TL P§ 2, QS, TL P§ 2,3 QS, §T TS, QC 2,3,4 QS,TL TS, QC, CN, P§ P§ TS, QC, CN, P§ 1, 2, 3, 1,2,3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN, P§ TS, QC, P§ TS, QC, CN, P§ TS QC, CN QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL 29 (1) (2) (3) Đớp ruồi họng đỏ Đớp ruồi xanh xám (4) (5) (6) (7) (8) TS, QC 1, QS, TL 1, QS, TL 1, QS, TL 112 Ficedula parva Pallas 113 Muscicapa thalassina Swainson 114 M daurina Sykes §íp ruồi nâu 35 Monarchidae TS, QC, CN, PĐ TS, QC, CN, P§ 1, 2, 3, QS, TL 1, ĐT, TL 36 Paridae Họ Rẻ quạt Rẻ quạt họng trắng Đớp ruồi xanh gáy đen Họ Bạc má Parus major Swinhoe Bạc má TS, QC, CN, PĐ 1, 2, QS, ĐT 37 Dicaeidae Họ Chim sâu Chim sâu vàng lục Chim sâu lng đỏ Chim sâu bụng vạch Hä Hót mËt TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN TS, QC, CN, P§ 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, QS, §T 1, 2, QS, §T 1, 2, QS, TL 1, 2, QS, TL TS, QC TS, QC, CN, P§ 1, 2, QS, TL 1, 2, QS, TL 115 Rhipidura albicollis Delacour 116 Hypothymis azurea (Hartlaub) 117 118 Dicaeum concolor Walden 119 D cruentatum Kloss 120 D chrysorrheum Blyth TS, QC, P§ TS,QC, P§ QS, TL QS, §T 124 38 Nectariniidae Aethopiga siparaja Delacour & Hót mËt ®á Jabouile Hút mật họng Nectarinia jugularis (Blyth) tím Bắp chuối đốm Arachnothera magna (Hodgson) ®en 39 Estrildidae Hä Chim di Lonchura striata (Baker) Di cam 125 L punctulata Swinhoe Di đá 126 40 Zosteropidae Zosterops japonica Swinhoe 41 Ploceidae Hä Vµnh khuyên Vành khuyên Họ Sẻ TS, QC 2, QS, TL 127 Passer montanus Dubois Sẻ TS, QC, CN, PĐ 3, QS, TL 42 Sturnidae Hä S¸o 128 Acridotheres cristatellus Hartert Sáo mỏ ngà TS, QC, CN, PĐ 1, 2, ĐT, TL 129 Sturnus sinensis (Gmelin) Sáo đá trung quèc TS, QC 1,2 130 S nigricollis (Paykull) S¸o sËu TS, QC, P§ 1, 2, 131 Gracula religiosa Hay ng, nhång P§, PT 2, 43 Oriolidae Hä Vàng anh Vàng anh trung quốc PĐ, YĐ 2, 121 122 123 132 30 Oriolus chinensis Sharpe TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN, P§ TS, QC, CN IIB QS, §T,TL QS, §T, TL QS, §T, TL QS, TL (1) (2) 44 Dicruridae (3) Hä ChÌo bỴo 133 Dicrurus macrocercus Swinhoe ChÌo bỴo 134 D aeneus Vieillot ChÌo bỴo rừng 135 D leucophaeus (Walden) Chèo bẻo xám 136 D paradiseus (Gould) 137 138 45 Corvidae Urocissa erythrohyncha (Boddaert) Crypsirina temia (Daudin) Chèo bẻo cờ đuôi chẻ Họ Quạ Giẻ cïi Chim kh¸ch (4) (5) (6) (7) (8) TS, QC, CN, P§ TS, QC, P§ TS, QC, CN 1, 2, 3, QS,§T 1, 2, QS,TL 1, 2, §T,TL P§, Y§ 1, 2, QS,TL P§, PT P§, PT 1, 1, 2, §T QS, TL Ghi chú: Cột 4: TS Thần Sa; QC Quân Chu; CN Cát Nê; PĐ Phú Đình; YĐ Yên Đổ; PT Phú Thợng Cột 5: núi đá vôi; đồi, núi đất; nơng rẫy, ruộng; khu dân c, hồ, đầm, sông, suối Cột (Sách Đỏ Việt Nam): T bị đe doạ; R nguy cấp Cột (Nghị định 32/2006/NĐ-CP Chính phủ): I nghiêm cấm khai thác, sử dụng mục đích thơng mại; II hạn chế khai thác, sử dụng mục đích thơng mại Cột 8: QS quan sát trực tiếp thực địa; ĐT điều tra vấn dân địa phơng; TL tài liệu tham khảo Các loài chim có giá trị bảo tồn nguồn gien Trong số 138 loài chim ghi nhận đợc, có loài đợc ghi Sách Đỏ Việt Nam, 2000: gà lôi trắng Lophura nycthemera, bậc T; dù dì phơng đông Bubo zeylonensis, bậc T; cú lỵn rõng Phodius badius, bËc T; n nói Aerodramus brevirostris, bậc R Có loài đợc ghi NĐ 32/2006/NĐ-CP: diều hoa miến điện Spilornis cheela, IIB; gà lôi trắng Lophura nycthemera, IB; gà tiền mặt vàng Polyplectron bicalca ratum, IB; vẹt đầu xám Psittacula himalayana, IIB; vẹt ngực đỏ Psitta alexandri, IIB; dù dì phơng đông Bubo zeylonensis, IIB; cú lợn lng nâu Tyto capensis, IIB; chích chòe lửa Copsychus malabaricus, IIB; ng (nhång) Gracula religiosa, IIB Kh«ng cã loài đợc ghi Danh Lục Đỏ IUCN, 2004 III kết luận Đã thống kê đợc 138 loài chim thuéc 45 hä 15 bé ph©n bè ë địa điểm nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên Trong đó, có loài chim đợc ghi Sách Đỏ Việt Nam, 2000; loài đợc ghi Nghị định 32/2006/NĐ-CP Chính phủ Số lợng loài chim phân bố sinh cảnh tự nhiên khu vực nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên có khác biệt rõ rệt Sinh cảnh đồi, núi đất có số lợng loài chim nhiều (105 loài, chiếm 76% tổng số loài); sinh cảnh dân c, hồ, đầm, sông suối có số lợng loài (50 loài, chiếm 36% tổng số loài) Tài liệu tham khảo Ben King, E C Dickinson, 1976: A field guide to the birds of South-East Asia William Collins Sons & Co Ltd Glasgow, London Boon song Lekagul, Philip D Round, 1991: A field guide to the birds of Thailand Saha Karn Bhaet Co.Ltd, Thailand Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trờng, 2000: Sách Đỏ Việt Nam (phần động vật) Nxb Khoa häc vµ Kü tht, Hµ Néi ChÝnh phđ nớc CHXHCN Việt Nam, 2006: Nghị định số 32/2006/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiÕm Vietnam national park and protected areas Association, 1995: Tamdao national park Agricultural publishing House, Hanoi Vâ Q, Ngun Cư, 1995: Danh lơc chim ViƯt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Richard Howard, Alick Moore, 1991: A complete checklist of the birds of the World Second edition, London IUCN, 2004: Red list of threatened species 31 preliminary data about the avifauna of the Thainguyen Province Le Dinh Thuy Summary Surveys on the birds of the Thainguyen province were carried out for two years 2004 and 2005 138 bird species belonging to 45 families and 15 orders were recorded Among them, threatened species were listed in the Red Data Book of Vietnam, 2000: Lophura nycthemera, Bubo zeylonensis, Phodius badius, Aerodramus brevirostris Also, there were species listed in the Decree No 32/2006/ND-CP of the government: species in group IB (strictly prohibited on exploitation and use) and species in the Group IIB (limited on exploitation and use) The bird species numbers recorded at four habitats were different The hill and soil moutain habitats had the highest species number (105 species, at 76% of the total species) The lake, river, tream and resident habitat had the lowest species number (50 species, 36% of the total species) Ngµy nhËn bµi: 15-4-2006 32 ... nghiên cứu Thành phần loài chim tỉnh Thái Nguyên Bằng t liệu thu thập đợc qua khảo sát thực địa đợc chỉnh lý, thông tin thu đợc qua vấn, tham khảo tài liệu công bố khu hệ chim Vờn quốc gia Tam Đảo... loài chim thuộc 45 họ 15 phân bố địa điểm nghiên cứu tỉnh Thái Nguyên Trong đó, có loài chim đợc ghi Sách Đỏ Việt Nam, 2000; loài đợc ghi Nghị định 32/2006/NĐ-CP Chính phủ Số lợng loài chim phân... cạch núi Họ Chim xanh Chim nghƯ ngùc vµng Chim nghƯ lín Chim xanh trán vàng Họ Bách 92 Lanius collurioides Delacour Bách nhá QC, CN 93 L schach Linnaeus TS, QC, CN, PĐ 31 Turnidae Bách đầu đen Họ
- Xem thêm -

Xem thêm: Dẫn liệu bước đầu về tài nguyên chim của tỉnh Thái Nguyên, Dẫn liệu bước đầu về tài nguyên chim của tỉnh Thái Nguyên