5S audit checklist NEW

1 16 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:14

BẢNG K IỂ M TRA VỀ 5S Ngày: Được thực bởi: 5S STT Tổng điểm: Điểm kỳtrước: HẠNG MỤC Nguyên vật liệu PHÂN Máy móc thiết bò LOẠI Dụng cụ gá lắp khuôn Những tiêu chuẩn viết Treo thẻ đo SẮP XẾP LÀM VỆ SINH TIÊU CHUẨN HÓA TẬP QUÁN HÓA 10 Xác đònh vò trí Xác đònh vật dụng Xác đònh số lượng Xác đònh khu vực Những dụng cụ, gá lắp 11 Sàn nhà 12 Máy móc 13 Làm vệ sinh kiểm tra 14 Trách nhiệm làm vệ sinh 15 Làm vệ sinh theo thói quen Mức độ: Rất xấu Xấu Tạm MÔ TẢ Hàng tồn chuyền gồm vật dụng không cần thiết Tất máy móc thiết bò sử dụng ngày Tất dụng cụ gá lắp khuôn sử dụng ngày Tất tiêu chuẩn hành Tất vật dụng sử dụng ngày Những kệ có trượt khu vực chứa hàng phải đánh dấu Những dẫn để xác đònh vật dụng Số lượng tối thiểu tối đa Những đường kẻ để phân đònh khu vực Những đònh hướng dẫn để dễ dàng sử dụng Huấn luyện Dự trữ dụng cu Kiểm soát hàng tồn Bảng tiêu chuẩn hóa Bảng hoạt động cải tiến Rất tốt ĐIỂ M (khoanh tròn) 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 1234 Sub total Sub total Saøn nhà phải sẽ, bụi, nước dầu mỡ 12345 Máy móc phải lau chùi sẽ, bụi bẩn, dầu mỡ 12345 Phải tự vệ sinh máy móc trước thông báo cho bảo trì 12345 Trách nhiệm làm vệ sinh phải phân đònh rõ ràng cho người Sub total Sàn nhà trang thiết bò phải làm vệ sinh không cần hướng dẫn 16 Vấn đề cải tiến Vấn đề cải tiến phải thường xuyên phổ biến 17 Ý tưởng cải tiến Ý tưởng cải tiến phải thể bảng hoạt động cải tiến 18 Bảng tiêu chuẩn hóa công việc øBảng tiêu chuẩn hóa công việc phải để chỗ treo lên 19 Kế hoạch cải tiến Kế hoạch cải tiến phải thể hiên bảng cải tiến 20 Kiểm tra 3S Vấn đề 3S phải trì 21 22 23 24 25 Tốt Biểu đồ huấn luyện phải xác đầy đủ Dụng cụ vật dụng phải dự phòng đầy đu Hàng tồn phải kiểm soát đầy dủ Bảng tiêu chuẩn hóa phải cập nhật đầy đủ, kòp thời Bảng hoạt động cải tiến phải thường xuyên cập nhật củng cố 1234 12345 1234 12345 12345 12345 12345 12345 12345 1234 Sub total Sub total
- Xem thêm -

Xem thêm: 5S audit checklist NEW , 5S audit checklist NEW