Góp phần nghiên cứu giun đất và các nhóm Mesofauna khác ở đất đồi rừng Bằng Tạ, Ba Vì, Hà Tây

7 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:13

Bài viết trình bày thành phần loài giun đất trong các điểm thu mẫu ở khu đất đồi rừng Bằng Tạ; độ phong phú của giun đất trong các điểm thu mẫu; thành phần các nhóm Mesofauna khác đã gặp và so sánh số lượng cá thể sinh khối của giun đất và các nhóm Mesofauna khác... 25(3): 22-28 9-2003 Tạp chí Sinh học Góp phần nghiên cứu giun đất nhóm mesofauna khác đất đồi rừng Bằng Tạ, Ba Vì, Hà Tây Huỳnh Thị Kim Hối, Nguyễn Đức Anh Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Những nghiên cứu giun đất nhóm mesofauna khác đ đợc tiến hành nhiều vùng, sinh cảnh điển hình, đ cho thấy phong phú đa dạng sinh học nhóm động vật đất Việt Nam Trong nghiên cứu gần đất đồi rừng Bằng Tạ, Ba Vì, Hà Tây với dẫn liệu khác động vật có xơng sống, côn trùng thực vật, số liệu giun đất nhóm mesofauna khác đợc trình bày dới kết nghiên cứu lần đợc công bố cho khu vực nghiên cứu I phơng pháp nghiên cứu Nghiên cứu đợc tiến hành khu rừng tự nhiên thuộc thôn Bằng Tạ, x Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây; diện tích 17,45 đồi thấp; tọa độ địa lý: 21013' vĩ độ Bắc, 105015' kinh độ Đông; độ cao trung bình so với mực nớc biển 152,2 m; độ dốc thấp; đất bị xói mòn nhẹ có độ mùn lắng mỏng, đỉnh đồi chủ yếu đất đá ong, cứng khô Hệ thùc vËt gåm 387 loµi thuéc 252 chi, 94 hä ngành thực vật bậc cao có mạch Thảm thùc vËt lµ kiĨu rõng kÝn th−êng xanh m−a mïa nhiệt đới, với loài rụng u nh lim, ngát, côm Hệ động vật 13 loài thú thuộc họ, bộ, khø cã tíi 35 loµi Thêi gian thu mÉu tõ ngày 13 đến 16/3/2002, lô thí nghiệm địa điểm với ô tiêu chuẩn nhóm thực vật để đo đếm thành phần loài thực vật Mẫu định lợng thu theo phơng pháp Ghiliarov, 1975 Định hình giun đất nhóm mesofauna khác formalin 4% Định loại giun đất nhóm mesofauna khác theo tài liệu chuyên ngành Mẫu định tính đợc thu đồng thời khu vực thu mẫu định lợng nhằm phát thành phần loài giun đất nhóm mesofauna khác 22 Mẫu vật đợc lu giữ Phòng Sinh thái môi trờng đất, Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Đ tiến hành đào 20 hố định lợng hố định tính (bảng 1) Bảng Số lợng hố đào đất đồi rừng Bằng Tạ Hố đào Đỉnh đồi Sờn đồi Chân đổi Định lợng 10 Định tính II Kết nghiên cứu Kết nghiên cứu giun đất Thành phần loài giun đất đ gặp khu đất đồi rừng Bằng Tạ đợc thể bảng Đ gặp 12 loài giun đất thuộc họ, giống đỉnh đồi, hố đào định lợng hố định tính, không gặp loài giun đất nào; đất khô cứng nh đ trình bày Sờn đồi có số loài giun đất đ gặp cao (9 loài): Gordiodrilus elegans, Ocnerodrilus occidentalis, Pheretima aspergillum, Ph arrobusta, Ph mammoporo-phorata, Ph robusta, Ph socsonensis, Ph triastriata Ph zoysiae mẫu Pheretima non Trong số đó, Ph zoysiae loài trớc gặp sờn đồi Đoan Hùng (Phú Thọ) đồi bụi Lục Ngạn (Bắc Giang) chân đồi, đ gặp loài giun đất: Pontoscolex corethrurus, Drawida beddardi, Gordiodrilus elegans, Pheretima arrobusta, Ph infantiloides, Ph socsonensis, Ph triastriata mẫu Pheretima non Trong số 12 loài giun đất đ gặp, Pheretima triastriata loài phổ biến tất điểm thu mẫu Có loài gặp sờn đồi, là: Ocnerodrilus occidentalis, Pheretima aspergillum, Ph mammoporophorata, Ph robusta vµ Ph zoysiae Có loài gặp chân đồi, là: Pontoscolex corethrurus, Drawida beddardi Pheretima infantiloides Bảng Thành phần loài giun đất gặp điểm thu mẫu khu đất đồi rừng Bằng Tạ STT Tên loài Đỉnh đồi Sờn đồi Chân đồi Glossoscolecidae Michaelsen, 1900 Pontoscolex Schmard, 1981 Pontoscolex corethrurus (Miiller, 1856) + Moniligastridae Claus, 1880 Drawida Michaelsen, 1900 Drawida beddardi (Rosa, 1890) + Ocnerodrilidae Beddard, 1891 Gordiodrilus Beddard, 1892 Gordiodrilus elegans Beddard, 1892 + + Ocnerodrilus Eisen, 1889 Ocnerodrilus occidentalis Eisen, 1878 + Megascolecidae (part Rosa, 1891) Pheretima Kinberg, 1867 Pheretima aspergillum Perrier, 1872 + P arrobusta Thai, 1984 + P infantiloides Thai, 1984 P mammoporophorata Thai, 1982 + P robusta Perrier, 1872 + 10 P socsonensis Thai, 1984 + + 11 P triastriata Chen, 1946 + + 12 P zoysiae Chen, 1933 + Pheretima non (không xác định loài) + + Tổng số loài gặp Từ bảng cho thấy, tổng số họ giun đất đ gặp, họ Megascolecidae có sè loµi cao nhÊt (8 loµi - chiÕm 66,8% tỉng số loài đ gặp), giảm họ Ocnerodrilidae (2 loài - chiÕm 16,6%) vµ thÊp nhÊt ë hä Glossoscolecidae Moniligastridae (chỉ gặp họ loài - chiếm 8,3% tổng số loài đ gặp) Về số giống ® gỈp, + + hä Ocnerodrilidae cã sè gièng cao nhÊt (2 gièng, chiÕm 40% tỉng sè gièng), c¸c họ lại gặp giống (chiếm 20% tổng số giống) Từ 20 hố đào, đ tính toán độ phong phú (tính theo phần trăm số cá thể phần trăm sinh khối) m2 đất Kết cho thấy Pheretima triastriata loài gặp phong 23 phú số lợng cá thể sinh khèi (n% = 18,18; p% = 44,51) (b¶ng 3) Bảng Độ phong phú giun đất ®iĨm thu mÉu ë ®Êt ®åi rõng B»ng T¹ TT Đỉnh đồi (N= 5) Tên loài n% p% Sờn đồi (N = 10) n% p% Chân đồi (N = 5) n% TÝnh chung (N = 20) p% n% p% Pontoscolex corethrurus 73,33 22,07 16,67 2,17 Drawida beddardi 6,67 1,52 0,36 Gordiodrilus elegans 9,80 0,27 7,58 0,24 Ocnerodrilus occidentalis 7,84 0,19 6,06 0,17 Pheretima aspergillum 1,96 1,20 1,52 1,09 Ph arrobusta 7,85 37,33 6,06 33,65 Ph infantiloides 1,52 0,07 Ph mammoporophorata 1,96 4,58 1,52 4,12 Ph robusta 1,96 6,02 1,52 5,43 10 Ph socsonensis 5,88 0,64 6,67 0,75 6,06 0,66 11 Ph triastriata 21,57 42,14 6,67 66,2 18,18 44,51 12 P zoysiae 5,88 2,26 35,29 5,37 - 204 166,12 20,4 16,61 6,67 Pheretima non Tỉng sè c¸ thĨ, Tỉng sinh khèi 2 SLTB con/m - SKTB g/m Ghi chó: 0,71 4,55 2,04 6,62 27,27 5,5 60 18,128 264 184,25 12 3,63 13,2 9,21 N: số hố đào Độ phong phú: n%: phần trăm số cá thể SLTB = Số lợng trung bình p%: phần trăm sinh khối SKTB = Sinh khối trung bình sờn đồi, loài giun đất đ gặp, loài phong phú số lợng cá thĨ vµ sinh khèi lµ Pheretima triastriata (n% = 21,57; p% = 42,14) chân đồi, đ gặp loài giun đất, Pontoscolex corethrurus loài gặp phong phú số lợng cá thể (n% = 73,33) Pheretima triastriata loài gặp phong phú sinh khèi (p% = 43,27) Nh− vËy, ë s−ên ®åi, không gặp số loài giun đất cao mà tập trung chủ yếu loài đất thức có kích thớc lớn Trong đó, chân đồi không gặp loài mà chủ yếu loài có kích thớc nhỏ phổ biến đất đồi 24 3,66 Về nhóm mesofauna khác Bảng cho thấy đ gặp 22 nhóm mesofauna khác thuộc lớp, 13 Trong đó, sờn đồi có số nhóm mesofauna khác đ gặp cao (15 nhóm), giảm đỉnh đồi (14 nhóm) thấp chân đồi (10 nhóm) Các nhóm gặp phổ biến Aranei (I), Formicidae (I), Geophilidae (I), Scarabaeidae (L), Tenebrionidae vµ Lepidoptera (L) Cã nhóm gặp đỉnh đồi: Carabidae (I), Coccinelidae (I), Lepidoptera (N) Diptera (L) Có nhóm gặp sờn đồi, Chrysomelidae (I), Staphilinidae (I), Bảng Thành phần nhóm mesofauna khác gặp điểm thu mẫu khu đất đồi rừng Bằng Tạ STT Nhóm động vật ARACHNIDA Đỉnh đồi Sờn đồi Chân đồi Ghi chó Aranei + + + I + + + + + I I MYRIAPODA Chilopoda Geophilidae Lithobiidae INSECTA Hemiptera + + 10 11 12 13 Coleoptera Carabidae Chrysomelidae Coccinellidae Curculionidae Scarabaeidae Scarabaeidae Staphilinidae Tenebrionidae Lepidoptera + + 14 Lepidoptera 21 Hymenoptera Pamphilidae Formicidae Isoptera Termicidae Blattoptera Blattodae Orthoptera Gryllidae Diptera CRUSTACEA Isopoda 22 Decapoda 15 16 17 18 19 20 Tỉng sè nhãm Ghi chó: I + + + + + + + + + I I I L L I I L N + + + + + + L + + + + L I + I + + + I + + 14 I L + I + I 15 10 I: tr−ëng thµnh; L: Êu trïng; N: nhéng 25 Pamphilidae (I) vµ Isopoda (I) vµ cã nhóm gặp chân đồi Curculionidae (L) Trong 22 nhóm mesofauna đ gặp, Aranei (I) nhóm gặp phong phú số lợng cá thể sinh khối (n% = 22,73; p% = 24,27) Tuy nhiên gặp phong phú sinh khối ph¶i kĨ tíi nhãm Decapoda víi p% = 38,43 Trong 11 nhóm mesofauna khác gặp đỉnh đồi, có Aranei (I) Lepidoptera (N) gặp phong phú số lợng cá thể sinh khối, Geophilidae (I) Formicidae (I) gặp thấp số lợng sinh khối Trong 15 nhóm mesofauna khác gặp sờn đồi, Aranei (I) Formicidae (I) gặp phong phú số lợng cá thể, Decapoda (I) gặp phong phó h¬n vỊ sinh khèi Cã 10 nhãm mesofauna khác gặp chân đồi, Aranei (I), Scarabaeidae (L) Gryllidae (I) nhóm phong phú số lợng cá thể sinh khối Bảng Độ phong phú nhóm mesofauna khác gặp điểm thu mẫu khu đất đồi rừng Bằng Tạ Đỉnh đồi Sờn đồi Chân đồi Tính chung STT Nhãm ®éng vËt Ghi chó n% p% n% p% n% p% n% p% (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Aranei I 24,00 42,77 18,92 17,30 26,92 7,46 22,73 24,27 4,00 1,49 7,95 0,32 Chilopoda Geophilidae I 0,11 Lithobiidae I Hemiptera I 8,00 7,26 4,00 1,82 10,81 0,15 7,69 2,70 0,15 1,14 0,08 5,41 0,68 4,55 2,73 1,14 0,59 1,14 0,85 2,27 1,18 3,86 1,14 0,52 19,23 61,46 9,09 9,42 3,85 1,14 0,58 2,27 0,28 4,55 0,41 4,55 13,50 5,68 4,23 1,14 0,08 Coleoptera Carabidae I Chrysomelidae I Coccinellidae I Curculionidae L Scarabaeidae L 10 Scarabaeidae I 11 Staphilinidae I 5,41 0,53 12 Tenebrionidae L 5,41 0,31 13 Lepidoptera N 16,00 41,47 14 Lepidoptera L 8,00 2,70 8,00 1,58 3,63 3,85 4,00 1,67 0,54 5,41 1,12 5,41 5,48 2,70 0,15 13,51 0,35 7,69 3,85 4,30 1,84 8,17 Hymenoptera 15 Pamphilidae L 16 Formicidae I 4,00 0,04 I 12,00 0,22 3,85 0,18 7,95 0,22 11,54 1,76 6,82 0,31 Isoptera 17 Termicidae Blattoptera 26 (1) 18 (2) (3) Blattodae (4) (5) (6) (7) I 8,11 0,50 2,70 0,46 (8) (9) (10) (11) 3,41 0,27 4,55 1,53 2,27 0,15 Orthoptera 19 Gryllidae I 20 Diptera L 21 Isopoda I 2,70 0,02 1,14 0,01 22 Decapoda I 8,11 71,22 3,41 38,43 8,00 11,54 9,48 0,47 Tỉng sè c¸ thĨ, tỉng sè l−ỵng 100 22,032 148 36,508 104 9,112 352 67,652 SLTB con/m2 SKTB gr/m2 20 4,41 14,8 3,65 20,8 1,82 17,6 3,38 Ghi chú: nh bảng Kết so sánh số lợng cá thể sinh khối trung bình m2 đất giun đất nhóm mesofauna khác đợc thể bảng Bảng cho thấy giun đất có giảm số lợng cá thể sinh khối trung bình từ sờn đồi tới chân đồi thấp đỉnh đồi Bảng So sánh số lợng cá thể sinh khối giun đất nhóm mesofauna khác Đỉnh đồi Sờn đồi Chân đồi TÝnh chung Giun ®Êt 0-0 20,4 con/m 16,61 g/m2 12 con/m 3,63 g/m2 13,2 con/m2 9,21 g/m2 C¸c nhãm Mesofauna kh¸c 20 con/m2 4,41 g/m2 14,8 con/m2 3,65 g/m2 20,8 con/m2 1,82 g/m2 17,6 con/m2 3,38 g/m2 VỊ c¸c nhãm mesofauna khác, số lợng cá thể nhóm tơng đối đỉnh đồi chân đồi, sinh khối có giảm từ đỉnh đồi tới sờn đồi thấp chân đồi So sánh chung giun đất nhóm mesofauna khác cho thấy: có tơng quan tỷ lệ nghịch số lợng cá thể (con/m2) sinh khối trung bình (g/m2) Nếu nh số lợng cá thể nhóm mesofauna khác (17,6 con/m2) cao giun đất (13,2 con/m2) sinh khối trung bình giun đất (9,21 g/m2) lại cao sinh khối trung bình nhóm mesofauna khác (3,38 g/m2) III Kết luận Lần đầu đ gặp khu đất đồi rừng Bằng Tạ, x Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây 12 loài giun ®Êt thuéc hä, gièng Trong ®ã, gièng Pheretima cã sè loµi cao nhÊt (8 loµi chiÕm 66,8% tổng số loài đ gặp) Đ gặp 22 nhóm mesofauna khác điểm thu mẫu Có tơng quan tỷ lệ nghịch số lợng loài giun đất đ gặp đỉnh đồi, sờn đồi với số lợng nhóm mesofauna khác điểm thu mẫu Đặc biệt, đỉnh đồi không gặp loài giun đất lại có số lợng nhóm mesofauna khác cao (14 nhóm) Có giảm dần từ sờn đồi tới chân đồi số lợng loài giun ®Êt còng nh− vỊ c¸c nhãm mesofauna kh¸c Trung bình m2 đất có 13,2 9,21 g giun đất 17,6 -3,38 g nhóm mesofauna khác Pheretima triastriata loài gặp phổ 27 biến, có số lợng cá thể sinh khối phong phú Có thể nhân nuôi loài này, dùng để cải tạo đất cho khu vực nghiên cứu Tài liệu tham khảo Thái Trần Bái, 2000: Đa dạng loài giun đất Việt Nam Những vấn đề nghiên cứu khoa học: 307-311 NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Ghiliarov M S., 1975: Phơng pháp nghiên cứu động vật đất: 12-29 NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội (tiếng Nga) Trần Thúy Mùi, 1985: Khu hệ giun đất vùng đồng sông Hồng Tóm tắt Luận án phó tiến sĩ sinh học, Trờng đại học S phạm Hà Nội Đỗ Văn Nhợng, 1994: Khu hệ giun đất miền Tây Bắc Việt Nam Tóm tắt luận án phó tiến sĩ sinh học Trờng đại học S phạm Hà Nội Nguyễn Văn Sáng, 2002: Kết khảo sát hệ thực vật động vật rừng tự nhiên Bằng Tạ Báo cáo Hội thảo Ban quản lý rừng tự nhiên Bằng Tạ đoàn khảo sát Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Lê Văn Triển, 1995: Khu hệ giun đất miền Đông Bắc Việt Nam Tóm tắt luận án phó tiến sĩ sinh học Trờng đại học S phạm Hµ Néi Chen Y., 1933: Contr Biol Lab Sci Sco China (Zool)., 9(6): 255-261 Chen Y., 1946: J West China Border Res Soc 16: 83-141 Contribution to the study of earthworms and other groups of mesofauna in the soil of the BangTa hilly area, Bavi District, Hatay Province huynh Thi Kim Hoi, Nguyen Duc Anh Summary A total of 12 earthworm species belonging to genera, families, have been firstly recorded in Bangta hilly area, Camlinh village, Bavi district, Hatay province Among them, the genus Pheretima with the highest number of species (8 species) accounted for 66,8% 22 other groups of mesofauna have been also recorded here The number of earthworm species is reverse proportionally to that of other mesofauna groups at the top and the side of the hill For example, at the hilltop, while no earthworm species was seen, 14 other groups of mesofauna were found The number of earthworm species and other mesofauna groups decreased from the hillside down the hillbase In quantitative aspect, on the average, 13.2 ind/m2 and 9.21 g/m2 of earthworms, and 17.6 ind/m2 and 3.38 g/m2 of other groups of mesofauna were respectively evaluated Pheretima triastriata is the most rich species in density as well as in biomass This earthworm species may be considered as a potential agent to be used in the amelioration of the soil fertilization Ngµy nhËn bµi: 4-7-2002 28 ... Bảng cho thấy đ gặp 22 nhóm mesofauna khác thuộc lớp, 13 Trong đó, sờn đồi có số nhóm mesofauna khác đ gặp cao (15 nhóm) , giảm đỉnh đồi (14 nhóm) thấp chân đồi (10 nhóm) Các nhóm gặp phổ biến Aranei... con/m2 3,38 g/m2 Về nhóm mesofauna khác, số lợng cá thể nhóm tơng đối đỉnh đồi chân đồi, sinh khối có giảm từ đỉnh đồi tới sờn đồi thấp chân đồi So sánh chung giun đất nhóm mesofauna khác cho thấy:... nhãm mesofauna kh¸c kh¸ cao (14 nhãm) Cã sù giảm dần từ sờn đồi tới chân đồi số lợng loài giun đất nh nhóm mesofauna khác Trung bình m2 đất có 13,2 9,21 g giun đất 17,6 -3,38 g nhóm mesofauna khác
- Xem thêm -

Xem thêm: Góp phần nghiên cứu giun đất và các nhóm Mesofauna khác ở đất đồi rừng Bằng Tạ, Ba Vì, Hà Tây, Góp phần nghiên cứu giun đất và các nhóm Mesofauna khác ở đất đồi rừng Bằng Tạ, Ba Vì, Hà Tây