Lí 12_chương 2_day them

53 52 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:05

Tài liệu thuộc bộ tài liệu dạy thêm lớp 12. Sử dụng cho giáo viên giảng dạy có đầy đủ tóm tắt lí thuyết_ Bài tập ví dụ mẫu_ Bài tập tự giải_Bài tập trắc nghiệm. Tất cả các bài đều có lời giải chi tiết giúp học sinh tự học nâng cao trình độ CHƯƠNG : SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM Bài 7: SÓNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SÓNG CƠ A KIẾN THỨC CẦN NHỚ Định nghĩa Phân loại sóng + Sóng dao động lan truyền mơi trường Khi sóng truyền có pha dao động phần tử vật chất lan truyền phần tử vật chất dao động xung quanh vị trí cân cố định + Sóng ngang sóng phần tử mơi trường dao động theo phương vng góc với phương truyền sóng Ví dụ: sóng mặt nước, sóng sợi dây cao su + Sóng dọc sóng phần tử môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng Ví dụ: sóng âm, sóng lò xo Các đại lượng đặc trưng sóng hình sin + Biên độ sóng A: biên độ dao động phần tử môi trường có sóng truyền qua + Chu kỳ sóng T: chu kỳ dao động phần tử mơi trường sóng truyền qua + Tần số f: đại lượng nghịch đảo chu kỳ sóng : f = T + Tốc độ truyền sóng v: tốc độ lan truyền dao động môi trường + Bước sóng λ: quảng đường mà sóng truyền chu kỳ λ = vT = v f + Bước sóng λ khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động pha Phương trình truyền sóng 3.1 Tại nguồn O: uO =Aocos(ωt) Tại M phương truyền sóng: uM = AMcosω(t- ∆t) Nếu bỏ qua mát lượng q trình truyền sóng biên độ sóng O M sóng nhau: Ao = AM = A x x t x Thì: uM =Acosω(t - ) =Acos 2π( − ) Với t ≥ x/v v T λ O 3.2 Tổng quát: Tại điểm O: uO = Acos(ωt + ϕ) M x Tại điểm M cách O đoạn x phương truyền sóng * Sóng truyền theo chiều dương trục Ox thì: x v uM = AMcos(ωt + ϕ - ω ) = AMcos(ωt + ϕ - 2π x ) t ≥ x/v λ * Sóng truyền theo chiều âm trục Ox thì: x v uM = AMcos(ωt + ϕ + ω ) = AMcos(ωt + ϕ + 2π x ) λ Tính tuần hồn hàm sóng + Tại điểm M xác định mơi trường sóng: x =const; uM hàm điều hòa theo t với chu kỳ T 108 + Tại thời điểm xác định t= const ; u M hàm biến thiên điều hòa theo không gian x với chu kỳ λ A u biên độ O sóng -A x Bước sóng λ Chú ý: Trong tượng truyền sóng sợi dây, dây kích thích dao động nam châm điện với tần số dòng điện f tần số dao động dây 2f B CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định đại lượng đặc trưng sóng Kiến thức cần nhớ - Chu kỳ (T), vận tốc (v), tần số (f), bước sóng (λ) liên hệ với : f = v ∆s ; λ = vT = ; v = với ∆s quãng đường sóng truyền thời gian ∆t T f ∆t + Quan sát hình ảnh sóng có n sóng liên tiếp có n-1 bước sóng Hoặc quan sát thấy từ sóng thứ n đến sóng thứ m (m > n) có chiều dài l bước sóng λ = + Số lần nhơ lên mặt nước N khoảng thời gian t giây T = l ; m−n t N −1 - Độ lệch pha: Độ lệch pha điểm nằm phương truyền sóng cách khoảng d ∆ϕ = 2πd λ + Nếu dao động pha ∆ϕ = 2kπ + Nếu dao động ngược pha ∆ϕ = (2k + 1)π Ví dụ có hướng dẫn giải Ví dụ 1: Một người ngồi bờ biển trơng thấy có 10 sóng qua mặt 36 giây, khoảng cách hai sóng 10m Tính tần số sóng biển vận tốc truyền sóng biển Hướng dẫn : Xét điểm có 10 sóng truyền qua ứng với chu kì T = Vận tốc truyền sóng: λ = v.T = 36 1 = 4s, f = = = 0, 25 Hz T v → v = 2,5cm / s f Ví dụ 2: Một sóng truyền sợi dây đàn hồi dài Phương trình sóng điểm dây: u = 4cos(20πt - π.x ) (mm) với x đo met, t đo giây Tốc độ truyền sóng sợi dây có giá trị Hướng dẫn: Ta có π.x 2π.x = => λ = m => v = λ.f = 60 m/s λ 109 Ví dụ 3: Một sợi dây đàn hồi dài có đầu A dao động với tần số f theo phương vng góc với sợi dây Biên độ dao động 4cm, vận tốc truyền sóng (m/s) Xét điểm M dây cách A đoạn 28cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha với A góc ∆ϕ = (2k + 1) π với k = 0, ± 1, ± Tính bước sóng λ? Biết tần số f có giá trị khoảng từ 22Hz đến 26Hz Hướng dẫn: 2πd π λ v 2df = (2k + 1) ⇒ d = (2k + 1) = (2k + 1) ⇒ k = − λ 4f v 2.28.22 2.28.26 ⇒ − d = π + kπ k k + mà :0 < d = + < => - 0,5 < k < 15,5 => ≤ k ≤ 15 Có 16 giá trị k 4 Số điểm dao động với biên độ 1cm đoạn thẳng S1S2 16 Ví dụ 3: Cho hai nguồn sóng kết hợp mặt nước mặt nước u = 6cos(10πt + π/3) (mm; s) u2 = 2cos(10πt – π/2) (mm; s) hai điểm A B cách 30 cm Cho tốc độ truyền sóng mặt nước 10 cm/s; Coi biên độ sóng khơng đổi truyền Điểm C mặt nước cho ABC tam giác vuông cân đỉnh A Số điểm dao động với biên độ mm đường trung bình song song cạnh AB tam giác ABC Hướng dẫn : λ = 2cm C * Phương trình sóng điểm P MN: uP1 = 6cos(10πt + π/3 – 2πd1/λ) (mm) uP2 = 2cos(10πt – π/2 – 2πd2/λ) ) (mm) ∆ϕ = π/3 – 2πd1/λ + π/2 + 2πd2/λ = 5π/6 + 2π(d2 – d1)/λ M P N * Khi AP = 4mm = A1 – A2 => P cực tiểu giao thoa => ∆ϕ = π + 2k π => 5π/6 + 2π(d2 – d1)/λ = π + 2k π A => d2 – d1 = (1/12 + k)λ B * Ta có P MN nên : NB – NA ≤ d2 – d1 ≤ MB - MA (với MB = 15 + 30 = 15 ) => ≤ (1/12 + k)2 ≤ 15 - 15 => - 0,1 ≤ k ≤ 9,2 => k = 0,1,…,9 Ví dụ 4: Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u = 5cos40πt (mm) u2=5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Xét điểm S 1S2 Gọi I trung điểm S1S2 ; M nằm cách I đoạn 3cm dao động với biên độ: Hướng dẫn: Hai nguồn ngược pha, trung điểm I dao động cực tiểu, mà λ = 4cm Điểm cách I đoạn 2cm cực tiểu, điểm cách I đoạn 3cm cực đại A = 2a =10 cm 117 B CÁC DẠNG BÀI TẬP Xác định cường độ âm, mức cường độ âm, công suất lượng âm điểm Phương pháp Cường độ âm: I= W P P = = tS S 4π R Mức cường độ âm: L(B) = lg I I I L => = 10 Hoặc L(dB) = 10.lg I0 I0 I0 => L - L1 = lg I2 I I I − lg = lg = 10 L2 − L1 I0 I0 I1 I1 Với I0 = 10-12 W/m2 gọi cường độ âm chuẩn f = 1000Hz Đơn vị mức cường độ âm Ben (B), thường dùng đềxiben (dB): 1B = 10dB Chú ý: + Khi I tăng lên 10n lần L tăng thêm 10n (dB) + Tai người cảm thụ âm: 0dB đến 130dB Ví dụ minh họa Ví dụ 1: Chọn câu trả lời Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm điểm bằng: I 10−5 Hướng dẫn: Chọn C HD: L(dB) =10log =10log −12 = 70(dB) I0 10 Ví dụ 2: Gọi Io cường độ âm chuẩn Nếu mức cường độ âm 1(dB) cường độ âm Hướng dẫn: Chọn B HD: Lg I = 0,1⇒ I = 100,1I = 1,26I I0 Ví dụ 3: Một sóng âm có dạng hình cầu phát từ nguồn có cơng suất 1W giả sử lượng phát bảo toàn Hỏi cường độ âm điểm cách nguồn 1,0m 2,5m : Hướng dẫn: I1 = 1 = 0,079577 W/m2 ; I2 = = 0,01273W/m2 4.π 4.π 2.52 Ví dụ 4: Một máy bay bay độ cao h 1= 100 mét, gây mặt đất phía tiếng ồn có mức cường độ âm L1=120 dB Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu L = 100 dB máy bay phải bay độ cao:  I I  I Hướng dẫn: L − L = 10 lg − log ÷= 10lg ( dB ) I0  I1  I0 h  I I L − L = −20( dB) ⇒ lg = −2 ⇒ = = ÷ I1 I 100  h2  ⇒ h1 = ⇒ h2 = 10h1 = 1000( m) h2 10 146 Ví dụ 5: Một nguồn âm nguồn điểm phát âm đẳng hướng không gian Giả sử khơng có hấp thụ phản xạ âm Tại điểm cách nguồn âm 10m mức cường độ âm 80dB Tại điểm cách nguồn âm 1m mức cường độ âm bao nhiêu? R  I Hướng dẫn: =  ÷ = ⇒ I = 100I I  R1  100 L = 10 lg I1 I 100I ( dB) ;L = 10 lg ( dB) = 10lg ( dB) I0 I0 I0  I  L = 10 + lg ÷= 20 + L = 100( dB) I0   Chọn D C BÀI TẬP TỰ LUYỆN BÀI TẬP TỰ LUẬN 2.84: Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch 40 dB Tỉ số cường độ âm chúng ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.85: Mức cường độ âm vị trí cách loa m 50 dB Một người xuất phát từ loa, xa thấy: cách loa 100 m khơng nghe âm loa phát Lấy cường độ âm chuẫn I0 = 10-12 W/m2, coi sóng âm loa phát sóng cầu Xác định ngưỡng nghe tai người ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.86: Một nguồn O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm Tại điểm A, mức cường độ âm 40dB Nếu tăng công suất nguồn âm lên lần không đổi tần số thi mức cường độ âm A ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 2.87: Mức cường độ âm L = 30 ( dB ) Hãy tính cường độ âm theo đơn vị ( ) −12 W / m Mức cường độ âm tính theo đơn vị (dB) W / m Biết cường độ âm chuẩn I = 10 là: A 10-18W/m2 B 10-9W/m2 C 10-3W/m2 D 10-4W/m2 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 147 2.88: Hai điểm nam phía nguồn âm, phương truyền âm cách khoàng a, có mức cường độ âm L M = 30dB LN = 10dB Biết nguồn âm đẳng hướng Nếu nguồn âm dặt điểm M mức cường độ âm N A.12dB B.7dB C.11dB D.9dB ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.89: Nguồn âm đặt O có cơng suất truyền âm khơng đổi Trên nửa đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C theo thứ tự có khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A b ( B ) ; mức cường độ âm B mức cường độ âm C 3b ( B ) Biết 4OA = 3OB Coi sóng âm sóng cầu mơi trường truyền âm đẳng hướng Tỉ số A 346 56 B 256 81 C 276 21 D OC OA 75 81 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.90: Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.91: Trong buổi hòa nhạc tổ chức Nhà Hát lớn Hà Nội kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Một người ngồi khán đài nghe âm đàn giao hưởng phát có mức cường độ âm 12 dB Khi dàn nhạc giao hưởng thực hợp xướng người cảm nhận âm 2,376 B Hỏi dàn nhạc giao hưởng có người? A người B 18 người C 12 người D 15 người ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 148 2.92: Một nguồn âm coi nguồn điểm phát sóng cầu mơi trường khơng hấp thụ âm Tại vị trí sóng âm có biên độ 0,12mm có cường độ âm điểm 1,80W/m Hỏi vị trí sóng có biên độ 0,36mm có cường độ âm điểm bao nhiêu? A 0,60W/m2 B 2,70W/m2 C 5,40W/m2 D 16,2W/m2 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.93: Một nguồn âm S phát âm có tần số xác định Năng lượng âm truyền phân phối mặt cầu tâm S bán kính d Bỏ qua phản xạ sóng âm mặt đất vật cản Tai điểm A cách nguồn âm S 100 m, mức cường độ âm 20 dB Xác định vị trí điểm B để mức cường độ âm A 1000m B 100m C 10m D 1m ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.94: Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A Tại A đặt nguồn phát âm đẳng hướng có cơng suất thay đổi Khi P = P1 mức cường độ âm B 60 dB, C 20dB Khi P = P mức cường độ âm B 90 dB mức cường độ âm C A 50dB B 60dB C 10dB D 40dB ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.95: Ba điểm O, M, N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, mơi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm M 70 dB, N 30dB Nếu chuyển nguồn âm sang vị trí M mức cường độ âm trung điểm MN A 36,1 dB B 41,2 dB C 33,4 dB D 42,1 dB ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.96: Một nguồn âm P phát âm đẳng hướng Hai điểm A, B nằm phương truyền sóng có mức cường độ âm 40dB 30dB Điểm M nằm mơi trường truyền sóng cho ∆AMB vng cân A Xác định mức cường độ âm M? A 37,54dB B 32,46dB C 35,54dB D 38,46dB ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 149 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.97: Công suất âm cực đại máy nghe nhạc 10W cho truyền 1m lượng âm lại bị giảm 5% so với lượng ban đầu hấp thụ môi trường Biết cường độ âm chuẩn I = 10−12 W / m Mức cường độ âm lớn khoảng cách 6m gần bao nhiêu? A 10,21dB B 10,21B C 1,21dB D 7,35dB ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.98: Nguồn âm O có cơng suất khơng đổi Trên đường thẳng qua O có ba điểm A, B, C nằm phía O theo thứ tự xa có khoảng cách tới nguồn tăng dần Mức cường độ âm B mức cường độ âm A a (dB), mức cường độ âm B mức cường độ âm C 3a (dB) Biết OA = A 81 16 OC OB Tính tỉ số OA B C 27 D 32 27 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.99: Hai điểm nam phía nguồn âm,trên phương truyền âm cách khoàng a ,có muc cường độ âm L M=30dB LN=10dB.biết nguồn âm đẳng hướng.nếu nguồn âm dặt điểm M mức cường độ âm N là: A 12dB B.7dB C.11dB D.9dB ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.100: Tại phòng nghe nhạc , vị trí : mức cường độ âm tạo từ nguồn 75dB , mức cường độ âm phản xạ tường phía sau 72dB Tinh cường độ âm tồn phần vị trí la (bức tường không hấp thụ âm ) A 77dB B 79dB C 81dB D 83dB ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 150 BÀI 11: ĐẶC TRƯNG SINH LÍ CỦA ÂM A KIẾN THỨC CẦN NHỚ Độ cao: độ cao âm đực trưng sinh lí âm gắn liên với tần số Âm có tần số lớn nghe cao, âm có tần số nhỏ nghe trầm Độ to: độ to khái nhiệm nói đặc trưng sinh lí âm gắn liền với đặc trưng vật lí mức cường độ âm Âm sắc: âm sắc đặc trưng sinh lí âm, giúp ta phân biệt âm nguồn khác phát Âm sắc có liên quan mật thiết đến đồ thị dao động âm B BÀI TẬP 2.101: Hãy kể đặc trưng sinh lí âm? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.102: Độ cao âm gì? Nó liên quan đến đặc trưng vật lí âm? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.103: Độ to âm liên quan đến đặc trưng vật lí âm? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.104: Âm sắc gì? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 2.105: Chọn câu Độ cao âm A đặc trưng vật lí âm B đặc trưng sinh lí âm C vừa đặc trưng vật lí, vừa đặc trưng sinh lí âm D tần số âm 2.106: Chọn câu Âm sắc A màu sắc âm B tính chất âm giúp ta nhận biết nguồn âm C đặc trưng sinh lí âm D đặc trưng vật lí âm 2.107: Chọn câu Độ to gắn liền với A cường độ âm B biên độ dao động âm C mức cường độ âm D tần số âm 151 TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐẠI HỌC TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2016 2.108: (CĐ2010) Một sợi dây AB có chiều dài 1m căng ngang, đầu A cố định, đầu B gắn với nhánh âm thoa dao động điều hồ với tần số 20Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định với bụng sóng, B coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 50 m/s B cm/s C 10 m/s D 2,5 cm/s 2.109: (CĐ2010): Một sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = 5cos(6πt - πx) (cm) (x tính mét, t tính giây) Tốc độ truyền sóng 1 A m/s B m/s C m/s D m/s 2.110: (CĐ2010): Tại vị trí môi trường truyền âm, cường độ âm tăng gấp 10 lần giá trị cường độ âm ban đầu mức cường độ âm A giảm 10 B B tăng thêm 10 B C tăng thêm 10 dB D giảm 10 dB 2.111: (CĐ2010): Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Ở nhiệt độ, tốc độ truyền sóng âm khơng khí nhỏ tốc độ truyền sóng âm nước B Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng khí C Sóng âm khơng khí sóng dọc D Sóng âm khơng khí sóng ngang 2.112: (CĐ2010): Một sợi dây chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng dây v Khoảng thời gian hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng v nv l l A B C D nl l 2nv nv 2.113: (ĐH2010): Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với nhánh âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz Trên dây AB có sóng dừng ổn định, A coi nút sóng Tốc độ truyền sóng dây 20 m/s Kể A B, dây có A nút; bụng B nút; bụng C nút; bụng D nút; bụng 2.114: (ĐH2010): Tại điểm mặt chất lỏng có nguồn dao động với tần số 120 Hz, tạo sóng ổn định mặt chất lỏng Xét gợn lồi liên tiếp phương truyền sóng, phía so với nguồn, gợn thứ cách gợn thứ năm 0,5 m Tốc độ truyền sóng A 12 m/s B 15 m/s C 30 m/s D 25 m/s 2.115: (ĐH2010) Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B tần số, phương C có pha ban đầu biên độ D tần số, phương có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian 2.116: (ĐH2010): Ở mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = 2cos40πt uB = 2cos(40πt + π) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thoáng chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 19 B 18 C 20 D 17 2.117: (ĐH2010) Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, mơi trường khơng hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60 dB, B 20 dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB 152 A 26 dB B 17 dB C 34 dB D 40 dB 2.118: (ĐH2010): Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20 Hz, có tốc độ truyền sóng nằm khoảng từ 0,7 m/s đến m/s Gọi A B hai điểm nằm Ox, phía so với O cách 10 cm Hai phần tử môi trường A B dao động ngược pha với Tốc độ truyền sóng A 100 cm/s B 80 cm/s C 85 cm/s D 90 cm/s 2.119: (CĐ2011): Trên phương truyền sóng có hai điểm M N cách 80 cm Sóng truyền theo chiều từ M đến N với bước sóng 1,6 m Coi biên độ sóng khơng đổi q trình truyền sóng, Biết phương trình sóng N u N = 0,08 cos π (t - 4) (m) phương trình sóng M là: π π (t + 4) (m) B uM = 0,08 cos (t + ) (m) 2 π π C uM = 0,08 cos (t - 1) (m) D uM = 0,08 cos (t - 2) (m) 2 2.120: (CĐ2011): Quan sát sóng dừng sợi dây AB, đầu A dao động điều hòa theo phương vng góc với sợi dây (coi A nút) Với đầu B tự tần số dao động đầu A 22 Hz dây có nút Nếu đầu B cố định coi tốc độ truyền sóng dây cũ, để có nút tần số dao động đầu A phải A 18 Hz B 25 Hz C 23 Hz D 20Hz 2.121: (CĐ2011): Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề A Một nửa bước sóng B hai bước sóng C Một phần tư bước sóng D bước sóng 2.122: (CĐ2011): Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u A = u B = 2cos50π t (t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1,5m/s Trên đoạn thẳng AB, số điểm có biên độ dao động cực đại số điểm đứng yên A B C D 10 2.123: (CĐ2011): Trong môi trường truyền âm, hai điểm A B có mức cường độ âm 90 dB 40 dB với cường độ âm chuẩn Cường độ âm A lớn gấp lần so vớ cường độ âm B? A 2,25 lần B 3600 lần C 1000 lần D 100000 lần 2.124: (CĐ2011): Một sóng lan truyền môi trường Hai điểm phương truyền sóng, cách khoảng bước sóng có dao động π π A Cùng pha B Ngược pha C lệch pha D lệch pha 2.125: (CĐ2011): Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Khoảng cách từ nút đến bụng kề A Một nửa bước sóng B hai bước sóng C Một phần tư bước sóng D bước sóng 2.126: (ĐH2011): Phát biểu sau nói sóng cơ? A Bước sóng khoảng cách hai điểm phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B Sóng truyền chất rắn ln sóng dọc C Sóng truyền chất lỏng ln sóng ngang A uM = 0,08 cos 153 D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha 2.127: (ĐH2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A nhất, C trung điểm AB, với AB = 10 cm Biết khoảng thời gian ngắn hai lần mà li độ dao động phần tử B biên độ dao động phần tử C 0,2 s Tốc độ truyền sóng dây A m/s B 0,5 m/s C m/s D 0,25 m/s 2.128: (ĐH2011): Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng khơng đổi Khi tần số sóng dây 42 Hz dây có điểm bụng Nếu dây có điểm bụng tần số sóng dây A 252 Hz B 126 Hz C 28 Hz D 63 Hz 2.129: (ĐH2011): Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50πt (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s Gọi O trung điểm AB, điểm M mặt chất lỏng nằm đường trung trực AB gần O cho phần tử chất lỏng M dao động pha với phần tử chất lỏng O Khoảng cách MO A 10 cm B 10 cm C 2 D cm 2.130: (ĐH2011): Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi mơi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r r2 Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r2 r1 1 C D 2 2.131: (CĐ2012): Xét điểm M môi trường đàn hồi có sóng âm truyền qua Mức cường độ âm M L (dB) Nếu cường độ âm điểm M tăng lên 100 lần mức cường độ âm điểm A 100L (dB) B L + 100 (dB) C 20L (dB) D L + 20 (dB) 2.132: (CĐ2012): Tại mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn sóng S S2 dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u = acos40πt (a khơng đổi, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Khoảng cách ngắn hai phần tử chất lỏng đoạn thẳng S1S2 dao động với biên độ cực đại A cm B cm C cm D cm 2.133: (CĐ2012): Một sóng lan truyền môi trường Hai điểm phương truyền sóng, cách khoảng bước sóng có dao động π π A Cùng pha B Ngược pha C lệch pha D lệch pha 2.134: (CĐ2012): Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào khơng khí với tốc độ truyền âm v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha d Tần số v 2v v v A B C D 2d d 4d d 2.135: (CĐ2012): Khi nói phản xạ sóng vật cản cố định, phát biểu sau đúng? A Tần số sóng phản xạ ln lớn tần số sóng tới B Sóng phản xạ ln ngược pha với sóng tới điểm phản xạ A B 154 C Tần số sóng phản xạ ln nhỏ tần số sóng tới D Sóng phản xạ ln pha với sóng tới điểm phản xạ 2.136: (CĐ2012): Một sóng ngang truyền sợi dây dài với tốc độ truyền sóng 4m/s tần số sóng có giá trị từ 33 Hz đến 43 Hz Biết hai phần tử hai điểm dây cách 25 cm dao động ngược pha Tần số sóng dây A 42 Hz B 35 Hz C 40 Hz D 37 Hz 2.137: (CĐ2012): Tại mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 dao động theo phương vng góc với mặt chất lỏng có phương trình u=2cos40 π t (trong u tính cm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80cm/s Gọi M điểm mặt chất lỏng cách S1,S2 12cm 9cm Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn đến điểm M không đổi Phần tử chất lỏng M dao động với biên độ A cm B 2 cm C cm D cm 2.138: (ĐH2012): Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm 2.139: (ĐH2012): Tại điểm O môi trường đẳng hướng, khơng hấp thụ âm, có nguồn âm điểm, giống với công suất phát âm không đổi Tại điểm A có mức cường độ âm 20 dB Để trung điểm M đoạn OA có mức cường độ âm 30 dB số nguồn âm giống nguồn âm cần đặt thêm O A B C D 2.140: (ĐH2012): Trên sợi dây đàn hồi dài 100 cm với hai đầu A B cố định có sóng dừng, tần số sóng 50 Hz Khơng kể hai đầu A B, dây có nút sóng Tốc độ truyền sóng dây A 15 m/s B 30 m/s C 20 m/s D 25 m/s 2.141: (ĐH2012): Trên sợi dây căng ngang với hai đầu cố định có sóng dừng Khơng xét điểm bụng nút, quan sát thấy điểm có biên độ gần cách 15cm Bước sóng dây có giá trị A 30 cm B 60 cm C 90 cm D 45 cm 2.142: (ĐH2012): Hai điểm M, N nằm hướng truyền sóng cách phần ba bước sóng Biên độ sóng khơng đổi trình truyền Tại thời điểm, li độ dao động phần tử M cm li độ dao động phần tử N -3 cm Biên độ sóng A cm B cm C cm D cm 2.143: (ĐH2012): Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng 2.144: (CĐ2013): Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng Biết khoảng cách ngắn nút sóng vị trí cân bụng sóng 0,25m Sóng truyền dây với bước sóng là: A 2,0m B 1,0m C 0,5m D 1,5m 155 2.145: (CĐ2013): Một sóng hình sin truyền theo trục Ox với phương trình dao động nguồn sóng đặt O u0 = 4cos(100πt) cm Ở điểm M theo hướng Ox cách O phần tư bước sóng, phần tử mơi trường dao động với phương trình: A uM = 4cos100πt cm B uM = 4cos(100πt + 0,5π) cm C uM = 4cos(100πt+π) cm D uM = 4cos(100πt - 0,5π) cm 2.146: (CĐ2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp đặt A B dao động theo phương trình uA = uB = acos25πt (a khơng đổi, t tính s) Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách khoảng ngắn 2cm Tốc độ truyền sóng: A 50cm/s B 25cm/s C 75cm/s D 100cm/s 2.147: (CĐ2013): Một sóng hình sin lan truyền môi trường Các phần tử môi trường hai điểm nằm hướng truyền sóng cách số ngun lần bước sóng dao động: A lệch pha B pha C ngược pha D lệch pha 2.148: (CĐ2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp dao động pha đặt A B cách 18cm Sóng truyền mặt nước với bước sóng 3,5cm Trên đoạn AB, số điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại là: A 10 B C 11 D 12 2.149: (ĐH2013): Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo sóng tròn đồng tâm O truyền mặt nước với bước sóng λ Hai điểm M N thuộc mặt nước, nằm hai phương truyền sóng mà phần tử nước dao động Biết OM = 8λ, ON = 12λ OM vng góc với ON Trên đoạn MN, số điểm mà phần tử nước dao động ngược pha với dao động nguồn O A B C D 2.150: (ĐH2013): Trên sợi dây đàn hồi dài 1m, hai đầu cố định, có sóng dừng với nút sóng (kể hai đầu dây) Bước sóng sóng truyền A 1m B 1,5m C 0,5m D 2m 2.151: (ĐH2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp O O2 dao động pha, biên độ Chọn hệ tọa độ vng góc Oxy (thuộc mặt nước) với gốc tọa độ vị trí đặt nguồn O1 nguồn O2 nằm trục Oy Hai điểm P Q nằm Ox có OP = 4,5 · Q có giá trị lớn cm OQ = 8cm Dịch chuyển nguồn O trục Oy đến vị trí cho góc PO phần tử nước P khơng dao động phần tử nước Q dao động với biên độ cực đại Biết P Q khơng cực đại khác Trên đoạn OP, điểm gần P mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách P đoạn A 1,1 cm B 3,4 cm C 2,5 cm D 2,0 cm 2.152: (ĐH2013): Một sóng hình sin truyền sợi dây theo chiều dương trục Ox Hình vẽ mơ tả hình dạng sợi dây thời điểm t1 (đường nét đứt) t2 = t1 + 0,3 (s) (đường liền nét) Tại thời điểm t2, vận tốc điểm N A 65,4 cm/s B -65,4 cm/s C -39,3 cm/s D 39,3 cm/s 2.153: (ĐH2013): Trên đường thẳng cố định, không hấp thụ phản xạ âm, máy thu cách nguồn âm khoảng d thu âm có mức cường độ âm L; dịch chuyển máy thu xa nguồn âm thêm m mức cường độ âm thu L – 20 (dB) Khoảng cách d A m B m C m D 10 m 156 2.154: (ĐH2013): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp dao động pha hai điểm A B cách 16cm Sóng truyền mặt nước với bước sóng 3cm Trên đoạn AB, số điểm mà phần tử nước dao động với biên độ cực đại A 10 B 11 C 12 D 2.155: (CĐ2014): Một sóng truyền dọc theo truc Ox với phương trình u = 5cos(8πt – 0,04πx) (u x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = s, điểm có x = 25 cm, phần tử sóng có li độ A 5,0 cm B -5,0 cm C 2,5 cm D -2,5 cm 2.156: (CĐ2014): Khi nói sóng âm, phát biểu sau sai? A Siêu âm có tần số lớn 20000 Hz B Hạ âm có tần số nhỏ 16 Hz C Đơn vị mức cường độ âm W/m D Sóng âm khơng truyền chân khơng 2.157: (CĐ2014): Một sóng tần số 25 Hz truyền dọc theo trục Ox với tốc độ 100 cm/s Hai điểm gần trục Ox mà phần tử sóng dao động ngược pha nhau, cách A cm B cm C cm D cm 2.158: (CĐ2014): Tại mặt chất lỏng nằm ngang có hai nguồn sóng O 1, O2 cách 24 cm, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phươn trình u = Acosωt Ở mặt chất lỏng, gọi d đường vng góc qua trung điểm O đoạn O 1O2 M điểm thuộc d mà phần tử sóng M dao động pha với phần tử sóng O, đoạn OM ngắn cm Số điểm cực tiểu giao thoa đoạn O1O2 là: A 18 B 16 C 20 D 14 2.159: (CĐ2014): Trên sợi dây đàn hồi dài 1,6 m , hai đầu cố định, có sóng dừng Biết tần số sóng 20 Hz, tốc độ truyền sóng dây m/s Số bụng sóng dây A 15 B 32 C D 16 2.160: (CĐ2014): Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A B cách 16 cm, dao động điều hòa theo phương vng góc với mặt nước với phương trình u=2cos16 πt (u tính mm, t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt nước 12 cm/s Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại A 11 B 20 C 21 D 10 2.161: (ĐH2014): Một sóng truyền dọc theo sợi dây đàn hồi dài với biên độ mm Tại thời điểm, hai phần tử dây lệch khỏi vị trí cân mm, chuyển động ngược chiều cách khoảng ngắn cm (tính theo phương truyền sóng) Gọi δ tỉ số tốc độ dao động cực đại phần tử dây với tốc độ truyền sóng δ gần giá trị sau đây? A 0,105 B 0,179 C 0,079 D 0,314 2.162: (ĐH2014): Để ước lượng độ sâu giếng cạn nước, người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng thả đá rơi tự từ miệng giếng; sau s người nghe thấy tiếng đá đập vào đáy giếng Giả sử tốc độ truyền âm không khí 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2 Độ sâu ước lượng giếng A 43 m B 45 m C 39 m D 41 m 2.163: (ĐH2014): Trong môi trường đẳng hướng không hấp thụ âm, có điểm thẳng hàng theo thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m Khi đặt A nguồn điểm phát âm cơng suất P mức cường độ âm B 100 dB Bỏ nguồn âm A, đặt B nguồn điểm phát âm cơng suất 2P mức cường độ âm A C A 103 dB 99,5 dB B 100 dB 96,5 dB C 103 dB 96,5 dB D 100 dB 99,5 dB 157 2.164: (ĐH2014): Trên sợi dây đàn hồi có sóng dừng ổn định với khoảng cách hai nút sóng liên tiếp cm Trên dây có phần tử sóng dao động với tần số Hz biên độ lớn cm Gọi N vị trí nút sóng; C D hai phần tử dây hai bên N có vị trí cân cách N 10,5 cm cm Tại thời điểm t 1, phần tử C có li độ 1,5 cm 79 s , phần tử D có li độ 40 A -0,75 cm B 1,50 cm C -1,50 cm D 0,75 cm 2.165: (ĐH2014): Trong âm nhạc, khoảng cách hai nốt nhạc quãng tính cung nửa cung (nc) Mỗi quãng tám chia thành 12 nc Hai nốt nhạc cách nửa hướng vị trí cân Vào thời điểm t = t + 12 12 cung hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc có tần số thỏa mãn f c = 2f t Tập hợp tất âm quãng tám gọi gam (âm giai) Xét gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến nốt Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng nc, nc, nc, nc , nc, 11 nc, 12 nc Trong gam này, âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz âm ứng với nốt Sol có tần số là: A 330 Hz B 392 Hz C 494 Hz D 415 Hz 2.166: (ĐH2014):Một sóng truyền sợi dây dài với tốc độ 1m/s chu kì 0,5s Sóng có bước sóng A 150 cm B 100 cm C 50 cm D 25 cm 2.167: (ĐH2014):Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S S2 cách 16 cm, dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 80 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 40 cm/s Ở mặt nước, gọi d đường trung trực đoạn S 1S2 Trên d, điểm M cách S1 10 cm; điểm N dao động pha với M gần M cách M đoạn có giá trị gần giá trị sau đây? A 7,8 mm B 6,8 mm C 9,8 mm D 8,8 mm 2.168: (QG 2015): Một sóng có tần số f, truyền dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v bước sóng λ Hệ thức f λ A v = λf B v = C v = D v = 2πfλ λ f 2.169: (QG 2015):Một sóng dọc truyền mơi trường phương dao động phần tử môi trường A phương ngang B phương thẳng đứng C trùng với phương truyền sóng D vng góc với phương truyền sóng 2.170: (QG 2015):Một sóng truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = A cos(20πt − πx) (cm), với t tính s Tần số sóng A 15 Hz B 10 Hz C Hz D 20 Hz 2.171: (QG 2015):Một sợi dây đàn hồi có sóng dừng Trên dây, điểm dao động với biên độ A1 có vị trí cân liên tiếp cách đoạn d1 điểm dao động với biên độ A2 có vị trí cân liên tiếp cách đoạn d Biết A1>A2>0 Biểu thức sau đúng? A d1 = 0,5d B d1 = 4d C d1 = , 25d D d1 = 2d 2.172: (QG 2015):Tại vị trí O nhà máy, còi báo cháy (xem nguồn điểm) phát âm với công suất khơng đổi Từ bên ngồi, thiết bị xác định mức độ cường đại âm chuyển động thẳng từ M hướng đến O theo hai giai đoạn với vận tốc ban đầu khơng gia tốc có độ lớn 0,4 m/s2 dừng lại N (cổng nhà máy) Biết NO = 10 m mức cường độ âm (do còi phát ra) N lớn mức cường độ âm M 20dB Cho môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Thời gian thiết bị chuyển động từ M đến N có giá trị gần giá trị sau đây? A 27s B 32s C 47s D 25s 158 2.173: (QG 2015):Tại mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt A B cách 68 mm, dao động điều hòa tần số, pha, theo phương vng góc với mặt nước Trên đoạn AB, hai phần tử nước dao động với biên độ cực đại có vị trí cân cách đoạn ngắn 10 mm Điểm C vị trí cân phần tử mặt nước cho AC ⊥ BC Phần tử nước C dao động với biên độ cực đại Khoảng cách BC lớn A 37,6 mm B 67,6 mm C 64,0 mm D 68,5 mm 2.174: (QG 2016): Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40πt - 2πx) (mm) Biên độ sóng A mm B mm C π mm D 40π mm 2.175: (QG 2016): Khi nói sóng cơ, phát biểu sau sai? A Sóng lan truyền chân khơng.B Sóng lan truyền chất rắn C Sóng lan truyền chất khí D Sóng lan truyền chất lỏng 2.176: (QG 2016): Một sóng điện từ có tần số f truyền chân không với tốc độ c Bước sóng sóng 2πf f c c A λ = B λ = C λ = D λ = c c f 2πf 2.177: (QG 2016): Một sóng truyền dọc theo trục Ox Phương trình dao động phần tử điểm phương truyền sóng u = 4cos(20πt – π) (u tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng 60cm/s Bước sóng sóng A cm B cm C cm D cm 2.178: (QG 2016): Một sợi dây có sóng dừng ổn định Sóng truyền dây có tần số 10Hz bước sóng 6cm Trên dây, hai phần tử M N có vị trí cân cách 8cm, M thuộc bụng sóng dao động điều hòa với biên độ mm Lấy π = 10 Tại thời điểm t, phần tử M chuyển động với tốc độ 6π(cm/s) phần tử N chuyển động với gia tốc có độ lớn A m/s2 B m/s2 C m/s2 D m/s2 2.179: (QG 2016): Ở mặt chất lỏng có hai nguồn kết kết hợp đặt A B dao động điều hòa, pha theo phương thẳng đứng Ax nửa đường thẳng nằm mặt chất lỏng vng góc với AB Trên Ax có điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại, M điểm xa A nhất, N điểm với M, P điểm với N Q điểm gần A Biết MN = 22,25 cm; NP = 8,75 cm Độ dài đoạn QA gần với giá trị nào? A 1,2 cm B 4,2 cm C 2,1 cm D 3,1 cm 2.180: (QG 2016): Cho điểm O, M, N P nằm môi trường truyền âm Trong đó, M N nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O, tam giá MNP tam giác Tại O, đặt nguồn âm điểm có cơng suất khơng đổi, phát âm đẳng hướng môi trường Coi môi trường không hấp thụ âm Biết mức cường độ âm M N 50 dB 40 dB Mức cường độ âm P A 43,6 dB B 38,8 dB C 35,8 dB D 41,1 dB 2.1 m/s 2.2 75 cm/s ĐÁP ÁN CHƯƠNG VẬT LÝ 12 2.3 A = cm 2.4 C 159 2.5 2.6 2.7 2.8 C D B D 2.9 C 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 T/4) 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 10 Hz 15m/s 40cm/s A B C B A.(sửa thành D C D C D B 13 CỰC ĐẠI 10 ĐIỂM 10 ĐIỂM 0,5 m/s A B B D A A D A C C B B A C 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 A C C C B C C A A C B B B C C C A B B A A A C C C C A 20 cm/s 15m/s A B C A 160 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 2.86 2.87 2.88 2.89 2.90 2.91 2.92 2.93 2.94 2.95 2.96 2.97 2.98 2.99 2.100 2.101 2.102 2.103 2.104 2.105 2.106 2.107 A A A D A A D D 104 10 m/s 46dB B D B B D D A A A B B A C C Sgk Sgk Sgk Sgk B C A ... AB gần trung điểm O AB nhất, cách O đoạn 0,5 cm dao động cực đại Số điểm dao động cực đại đường elíp thuộc mặt nước nhận A, B làm tiêu điểm : A 26 B 28 C 18 D 14 ………………………………………………………………………………………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Lí 12_chương 2_day them, Lí 12_chương 2_day them

Từ khóa liên quan