11 competency model for sales force example

1 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:01

XÂY DỰNG NĂNG LỰC - BỘ PHẬN KINH DOANH Mã 01 06 Yêu cầu bổ sung 19 23 A1 A2 Năng lực A3 A5 Kinh doanh A7 A9 B3 Tư chất, kỹ C2 cá nhân D2 E4 Năng lực E5 lãnh đạo, F2 quản lý F6 Tên lực Bằng cấp Nghiệp vụ Hỗ trợ Tiếng Anh Hiểu biết hoạt động sản xuất Quảng bá thương hiệu FPT Xây dựng quan hệ Định hướng khách hàng Kỹ bán hàng Am hiểu thị trường Khả phân tích cạnh tranh Đam mê thành cơng Chính trực đáng tin cậy Giải vấn đề Xây dựng lực lượng Quản lý thay đổi Phân quyền, uỷ quyền Đãi ngộ GĐ KD 003 061 194 233 A13 A24 A34 A54 A74 A94 B34 C24 D24 E44 E54 F24 F63 17 CB NC Thị trường CB tìm kiếm KH mass TP Bhàng Tnhóm Bhàng CB Bhàng CBHT Bhàng 003 061 194 003 061 194 003 003 194 231 A11 A21 A31 A51 194 A71 A91 B31 C21 194 231 A12 A23 A32 A52 A72 194 231 A14 A24 A31 A73 A93 B31 C22 003 061 193 232 A12 A21 A31 A51 A71 A91 B31 C21 003 A13 A21 A31 003 061 193 233 A12 A22 A32 A52 A72 A92 B32 C23 D22 E42 E52 F22 001 A12 A21 A32 003 061 194 233 A13 A23 A33 A53 A73 A93 B33 C23 D23 E43 E53 F23 F61 17 16 12 10 10 B31 C21 TP QLý CB QLý TP PR ĐT-NCC ĐT-NCC B32 C23 D23 A72 A92 B32 C22 Tphòng Pre-sales CB Pre-sales 004 065 194 234 A12 A23 A33 A53 A73 A93 B33 C23 D23 E43 E53 F22 F61 003 065 193 233 A12 A21 A32 A51 A71 A91 B31 C21 17 12 A12 A22 A31 A51 A71 B31 C23 E52 12 10 Mức 1: Có thể làm việc dựa kiến thức kỹ có qua kinh nghiệm làm việc thân Mức 2: Được đào tạo, có kiến thức kỹ để làm việc Mức 3: Có khả nhìn nhận thực vấn đề cách dài hạn quy mơ trung bình trở lên Có khả hướng dẫn kỹ cho người khác Mức 4: Có khả nhìn nhận vấn đề cách tổng thể, đưa thay đổi phương thức cách chiến lược Có khả tác động đến nhận thức hành vi nhiều người phạm vi lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 competency model for sales force example , 11 competency model for sales force example