7 mau nhap lieu JE

1 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:01

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ (phương án người đánh giá chọn cho câu) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Địa điểm làm việc Thời gian làm việc Môi trường làm việc Rủi ro nghề nghiệp Quyền hạn tài Tầm ảnh hưởng Mức độ đóng góp Khan nhân lực Phối hợp Sức lực Cường độ công việc Lãnh đạo Sáng tạo Trình bày, thuyết phục Ra định TCHC TCHC TCHC TCHC TCHC KD KD KD KD KD KD Lập kế hoạch 1 1 2 2 2 Tổng điểm Hiểu HĐ kinh doanh TCHC Trọng số Kinh nghiêmk Loại Ngoại ngữ NGƯỜI ĐÁNH GIÁ Trình độ Phòng / Ban Chứng hành nghề STT TÊN VỊ TRÍ ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 39 2 2 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Cán Tiền lương Cán Tiền lương Cán Tiền lương Cán Tiền lương Cán Tiền lương Nguyễn Văn A Trần Văn B Lê Thị C Tổng Tổng Cấp Đnghiệp Tự ĐG Nhân viên bán hàng Nhân viên bán hàng Nhân viên bán hàng Nhân viên bán hàng Nhân viên bán hàng Nguyễn Văn D Bùi Văn E Trần Văn G Tổng Tổng Cấp Đnghiệp Tự ĐG KD 1 0.0 1 0.0 Cấp Đnghiệp Tự ĐG Tổng Tổng 1
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 mau nhap lieu JE , 7 mau nhap lieu JE