5 5 huong dan phat trien khung nang luc1

64 14 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:01

Uỷ nhiệm thực Văn phòng Chương trình Việt Đức Phát triển DNNVV 84 Ngọc Khánh, Hà Nội ÑT: (84-4) 7710073 Fax: (84-4) 7710076 Email: office.sme@gtz-vietnam.com.vn Website: www.gtz.de/vietnam www.sme-gtz.org.vn HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Đề án thực khuôn khổ Chương trình Việt-Đức Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa (SMEDP) hai tỉnh Quảng Nam Hưng Yên Do nhóm tư vấn Công ty OCD thực Hà Nội, 2006 MỤC LỤC PHỤ LỤC MÔ TẢ TÓM TẮT NHỮNG CHỈ SỐ CẤU THÀNH CỦA NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỔNG QUAN QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN đối tác đòa phương xác đònh bước 1, 11 Bước 3: Xác đònh lực cần thiết cho vò trí 15 31 Bước 5: Đánh giá lực cá nhân giữ vò trí công việc 35 Bước 6: So sánh lực với lực yêu cầu vò trí công việc để xác đònh “khoảng trống” lực hình thành “Hồ sơ lực” cho cá nhân PHỤ LỤC YÊU CẦU NĂNG LỰC CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH SMEDP đònh đến thực mục tiêu hoạt động Bước 4: Xác đònh thước đo cụ thể cho lực 48 VỊ TRÍ CÔNG VIỆC CỦA ĐỐI TÁC Bước 2: Xác đònh vò trí công việc đóng vai trò công việc để thực tốt nhiệm vụ PHỤ LỤC ĐỊNH NGHĨA CÁC NĂNG LỰC, CÁC YẾU TỐ MỨC ĐỘ CỦA CẤU THÀNH NĂNG LỰC đòa phương Chương trình SMEDP chức nhiệm vụ vò trí 44 CẤU THÀNH NĂNG LỰC VÀ CÁC CHỈ SỐ Bước 1: Xác đònh mục tiêu hoạt động đối tác tiêu cụ thể CẤP TỈNH (PCI) 36 Bước 7: Xây dựng kế hoạch đào tạo 37 Bước 8: Quản lý đánh giá trình đào tạo 38 92 PHỤ LỤC MẪU BIỂU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CÁ NHÂN 94 PHỤ LỤC MẪU BIỂU TỔNG HP NHU CẦU ĐÀO TẠO 102 PHỤ LỤC MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 106 PHỤ LỤC MẪU DANH MỤC THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 110 PHỤ LỤC MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO 116 PHỤ LỤC MẪU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 120 PHỤ LỤC 10 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SAU ĐÀO TẠO 124 đào tạo dựa lực cho đòa phương dựa kết có đề án Tổng quan trình thiết lập khung lực quy trình quản lý đào tạo theo khung lực cho đối tác chương trình SMEDP trình bày hộp đây: TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC TỔNG QUAN Chương trình hợp tác Việt - Đức Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ Vừa (SMEDP) nhằm giúp tăng cường môi trường đầu tư đòa phương cho doanh nghiệp Một mục tiêu Chương trình tác động vào việc tăng cường khả cạnh tranh cấp tỉnh cho đòa phương, với ba yếu tố có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh cải thiện theo yếu tố theo Chỉ số Năng lực Cạnh tranh USAID xây dựng Đề án Phát triển Khung lực khuôn khổ cấu phần Phát triển kinh tế đòa phương cuar SMEDP tiến hành tỉnh Quảng Nam, Hưng yên, An Giang Đắc Lắc Về chất, đề án xây dựng quy trình công cụ quản lý hoạt động nâng cao lực cách hiệu quả, công cụ để xác đònh hoạt động nâng cao lực đòa phương Chương trình đảm bảo tác động hoạt động cho đối tác thực Chương trình đòa phương Đề án giúp quan điều phối kinh tế Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh phân tích tổ chức để tạo tiền đề cho dự án xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng tương lai Kết cuối đề án quy trình quản lý đào tạo dựa lực với công cụ đắc lực nhằm quản lý chương trình nâng cao lực cách hiệu cho cán quan quản lý kinh tế đòa phương (là đối tác chương trình) Tài liệu viết nhằm đưa hướng dẫn cụ thể cho đối tác chương trình SMEDP tiếp tục phát triển quy trình quản lý Giai đoạn 1: Xác đònh khung lực cho vò trí quan đối tác đòa phương có vai trò quan trọng việc tăng cường lực cạnh tranh tỉnh môi trường kinh doanh z z Bước 1: Xác đònh mục tiêu hoạt động đối tác đòa phương Chương trình SMEDP tiêu cụ thể Bước 2: Xác đònh vò trí công việc đóng vai trò đònh đến thực mục tiêu hoạt động đối tác đòa phương xác đònh bước 1, chức nhiệm vụ vò trí Giai đoạn 2: Xây dựng quy trình công cụ quản lý nâng cao lực z z Bước 3: Xác đònh lực cần thiết cho vò trí công việc để thực tốt nhiệm vụ Bước 4: Xác đònh thước đo cụ thể cho lực Giai đoạn 3: Đánh giá lực Xác đònh nhu cầu đào tạo z z Bước 5: Đánh giá lực cá nhân giữ vò trí công việc Bước 6: So sánh lực với lực yêu cầu vò trí công việc để xác đònh “khoảng trống” lực hình thành “Hồ sơ lực” cho cá nhân Giai đoạn 4: Xây dựng kế hoạch nâng cao lực z z Bước 7: Xây dựng kế hoạch đào tạo Bước 8: Quản lý đánh giá trình đào tạo Bước 1: Xác đònh mục tiêu hoạt động đối tác đòa phương Chương trình SMEDP tiêu cụ thể Tiếp cận tổng hợp chương trình SMEDP cấp tỉnh nhằm tăng cường mảng lớn bao gồm: QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN Giai đoạn 1: Các bước Giai đoạn có hai mục tiêu có liên quan trực tiếp với nhau: - Phân tích thể chế để xác đònh số đóng góp đối tác đòa phương vào chương trình SMEDP dạng mục tiêu cụ thể để - Xác đònh lực vò trí công việc có vai trò quan trọng việc hoàn thành mục tiêu xác đònh Một tiêu chí đo lường chương trình SMEDP số lực cạnh tranh cấp tỉnh nâng cao Phương pháp lấy ý kiến đối tác đòa phương thông qua thảo luận theo nhóm áp dụng để tìm số có tác động mạnh tới mục tiêu chương trình SMEDP Các bên tham gia chương trình cần xác đònh câu trả lời cho hai câu hỏi: - Tăng cường số PCI mục tiêu chương trình SMEDP? - Những vò trí công việc có tác động mạnh để tăng cường số đó? Hai câu hỏi nói có câu trả lời từ bước bước Khung sách pháp lý cấp tỉnh (thực thi cải tổ) Hỗ trợ phát triển đầu tư khởi doanh nghiệp Dòch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh ngành lựa chọn Các số PCI bao gồm số (xem Phụ lục I để bíêt mô tả tóm tắt): Đất đai mặt kinh doanh , Tính minh bạch (tiếp cận thông tin) trách nhiệm Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân (Thông tin thò trường, dòch vụ đào tạo) Tính động, tiên phong lãnh đạo tỉnh Thực sách Trung ương (của quan nhà nước cấp tỉnh) Chi phí thời gian việc thực quy đònh nhà nước Ưu đãi doanh nghiệp nhà nước Chi phí gia nhập thò trường Chi phí không thức Logic lựa chọn tìm số PCI có liên quan trực tiếp có tác động mạnh mẽ tới yếu tố tạo nên môi trường tốt cho doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh - tương ứng với bốn mảng hoạt động chương trình SMEDP tỉnh cụ thể Tiêu chí lựa chọn số mà chương trình SMEDP Quảng Nam Hưng Yên dự đònh tác động để nâng cao là: HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC - có tác động tới bảo đảm môi trường kinh doanh tốt tỉnh - tổng thể, số lựa chọn phải bao trùm đủ mảng hoạt động SMEDP Tỉnh - số có ý nghóa đặc biệt quan trọng bảo đảm tính cạnh tranh cấp tỉnh riêng tỉnh Bốn mảng tác động chín số PCI lập thành ma trận để lựa chọn theo tiêu chí nêu mô tả bảng Hàng ngang (chữ màu đỏ) bốn mảng tác động chương trình SMEDP theo tiếp cận tổng thể cấp tỉnh, hàng dọc nhóm số PCI có tác động trực tiếp tới mảng cụ thể Khung sách pháp lý cấp tỉnh (thực thi cải tổ) Hỗ trợ phát triển đầu tư khởi doanh nghiệp Dòch vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh ngành lựa chọn Đất đai mặt kinh doanh Tính minh bạch (tiếp cận thông tin) trách nhiệm Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân (Thông tin thò trường, dòch vụ đào tạo) Tính động, tiên phong lãnh đạo tỉnh Chi phí thời gian việc thực quy đònh nhà nước Ưu đãi doanh nghiệp nhà nước Chi phí gia nhập thò trường Sau phân tích theo tiêu chí nêu trên, ba số (màu xanh đậm) lựa chọn Như vậy, mục tiêu chương trình Khung lực Quảng Nam nâng cao: a Tính minh bạch (tiếp cận thông tin) trách nhiệm, b Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân (Thông tin thò trường, dòch vụ đào tạo), Kết bước Quảng Nam Thực sách Trung ương quan nhà nước cấp tỉnh HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC c Tính động, tiên phong lãnh đạo tỉnh Việc tăng cường ba số PCI mục tiêu đóng góp vò trí công việc bên tham gia vào chương trình SMEDP Quảng Nam Kết bước Hưng Yên: Vì chưa có hội thảo chuyên sâu nghiên cứu VNCI kết PCI Hưng Yên tổ chức để cán nắm rõ nội dung, chất ý nghóa số PCI công việc cụ thể quan cá nhân họ, nhóm tư vấn đònh không đề cập trực tiếp số nói thảo luận Thay vào đó, cán tham gia hội thảo xem xét yếu tố có tác động tới hiệu thúc đẩy đầu tư hỗ trợ phát triển doanh nghiệp quan ban ngành có liên quan tới yếu tố Hưng Yên Kết thảo luận cho thấy yếu tố tạo nên môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp Hưng Yên bao gồm: Thủ tục hành Chính sách khung pháp lý cho khởi phát triển doanh nghiệp Dòch vụ hỗ trợ khởi phát triển doanh nghiệp Chi phí không thức HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Mối tương quan yếu tố trình bày hình đây: HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Bốn số lựa chọn (xếp theo thứ tự ưu tiên) là: d Tính minh bạch (tiếp cận thông tin) trách nhiệm, e Chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân (Thông tin thò trường, dòch vụ đào tạo), Khung pháp lý sách f Chi phí thời gian thực g Chi phí gia nhập thò trường Thủ tục hành Dòch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Việc tăng cường bốn số PCI mục tiêu đóng góp vò trí công việc bên tham gia vào chương trình SMEDP Hưng Yên Bước 2: Xác đònh vò trí công việc đóng vai trò đònh đến thực mục tiêu hoạt động đối tác đòa phương xác đònh bước 1, chức nhiệm vụ vò trí Môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Tại Quảng Nam Dựa vào kết hội thảo nói trên, số số PCI lựa chọn làm mục tiêu cho chương trình SMEDP Hưng yên Bảng mô tả mối tương quan đó: Những quan ban ngành vò trí công việc xác đònh đóng vai trò quan trọng việc giúp Quảng Nam đạt ba mục tiêu xác đònh bước bao gồm: Cơ quan, ban ngành Mảng liên quan tới tăng cường lực Chỉ số PCI có liên quan cạnh tranh tỉnh môi trường kinh doanh (đánh số theo danh sách trên) Khung pháp lý sách 2,3,4,5,7 Thủ tục Hành 1,2,6,8,9 Dòch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Ban điều phối đòa phương chương trình Hợp tác Việt – Đức (chương trình SMEDP) Sở KH Đầu tư Phòng Doanh nghiệp Phòng Kinh tế đối ngoại 10 Vò trí công việc Trưởng ban Thành viên ban Chủ nhiệm đề tài Lãnh đạo sở Trưởng phòng, Chuyên viên Trưởng phòng Chuyên viên 11 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Sở Tài nguyên Môi trường Lãnh đạo sở Phòng Môi trường, Phòng Đất đai Ban QL Khu CN Phòng Xúc tiến đầu tư UB ND Huyện Sở Xây dựng Sở LĐ - TB – XH Cục Thuế Ban Quản lý Cụm công nghiệp Phòng Quy hoạch Phòng quản lý đào tạo nghề Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ đối tượng nộp thuế Sở Thương mại Phòng xuất nhập Phòng Quản lý thò trường Sở Du lòch Phòng nghiệp vụ Sở Nội vụ Phòng cải cách hành Sở Công nghiệp Phòng KH Đầu tư Liên minh HTX Hải quan Các đơn vò dòch vụ TT phát triển dự án đầu tư Trường TT dạy nghề TT khuyến công Sở CN TT chuyển giao KHCN TT hỗ trợ DN Nhỏ vừa, LMHTX TT tư vấn dòch vụ du lòch TT giá Sở TC 12 Trưởng phòng Lãnh đạo Ban QL Trưởng phòng Lãnh đạo UBND Huyện Trưởng ban Trưởng phòng Trưởng phòng Chuyên viên Trưởng phòng Chuyên viên Lãnh đạo Sở Trưởng phòng Trưởng phòng Lãnh đạo Sở Trưởng phòng Lãnh đạo Sở Trưởng phòng Chuyên viên Lãnh đạo Sở Trưởng phòng Chuyên viên Chủ tòch Lãnh đạo Cục Giám đốc trung tâm Chuyên viên tư vấn / đào tạo HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Phân tích bảng trên, tổng số vò trí công việc Quảng Nam bao gồm: Lãnh đạo Sở/Cục Lãnh đạo cấp phòng Sở/Cục Chuyên viên Lãnh đạo UBND huyện Lãnh đạo Ban quản lý khu/cụm công nghiệp Lãnh đạo trung tâm dòch vụ Chuyên viên tư vấn Lãnh đạo hiệp hội Trưởng ban điều phối 10 Thành viên ban điều phối 11 Chủ nhiệm đề tài Tại Hưng Yên Những quan ban ngành vò trí công việc xác đònh đóng vai trò quan trọng việc giúp Hưng Yên đạt bốn mục tiêu xác đònh bước bao gồm: 13 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Cơ quan, ban ngành Ban điều phối đòa phương chương trình Hợp tác Việt – Đức (chương trình SMEDP) Sở KH Đầu tư Phòng Doanh nghiệp Phòng Kinh tế đối ngoại Sở Tài nguyên Môi trường Phòng Môi trường, Phòng Đất đai Ban Quản lý Khu CN Phòng Doanh nghiệp Phòng Đầu tư UB ND Tỉnh Sở Xây dựng Sở LĐ - TB – XH Văn phòng Phòng Quy hoạch Phòng quản lý đào tạo nghề Sở Công nghiệp Phòng KH Đầu tư Liên minh HTX – hiệp hội Các đơn vò dòch vụ TT phát triển dự án đầu tư Trường TT dạy nghề TT khuyến công Sở CN TT chuyển giao KHCN TT hỗ trợ DN Nhỏ vừa, LMHTX TT tư vấn dòch vụ du lòch TT giá Sở Tài 14 Vò trí công việc Trưởng ban Thành viên ban Chủ nhiệm đề tài Lãnh đạo sở Trưởng phòng, Chuyên viên Trưởng phòng Chuyên viên Lãnh đạo sở Trưởng phòng Lãnh đạo Ban QL Trưởng phòng Ban QL Trưởng phòng Ban QL Chánh VP Trưởng phòng Trưởng phòng Chuyên viên Lãnh đạo Sở Trưởng phòng Chuyên viên Chủ tòch Giám đốc trung tâm Chuyên viên tư vấn / đào tạo HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Phân tích bảng trên, tổng số vò trí công việc Hưng Yên bao gồm: Lãnh đạo Sở/Cục Lãnh đạo cấp phòng Sở/Cục Chuyên viên Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Lãnh đạo Ban quản lý khu công nghiệp Trưởng phòng Ban quản lý KCN Lãnh đạo trung tâm dòch vụ Chuyên viên tư vấn Lãnh đạo hiệp hội 10 Trưởng ban điều phối đòa phương 11 Thành viên ban điều phối 12 Chủ nhiệm đề tài Giai đoạn 2: Các bước Bước 3: Xác đònh lực cần thiết cho vò trí công việc để thực tốt nhiệm vụ Các cá nhân đại điện cho vò trí Quảng Nam (11 vò trí) Hưng Yên (12 vò trí) liệt kê phần vấn để lấy thông tin bối cảnh công việc, chức nhiệm vụ yêu cầu lực để thực công việc Mỗi vấn tiến hành vòng 45 phút, theo kiểu bán cấu trúc, với tập hợp câu hỏi để làm rõ thông tin sau: Chức quan/tổ chức Nhiệm vụ vò trí công việc để thực chức 15 nghiệp chủ yếu dùng để tham khảo sau việc thiết kế chương trình đào tạo Trên thực tế, cá nhân thực nhiệm vụ cần nhiều lực khác nhau, số có số lực đóng vai trò tiên tạo thành công vò trí việc đóng góp việc phát triển kinh tế đòa phương tạo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp Những lực đònh nghóa lực vò trí Tên gọi mô tả lực trình bày bảng 16 Khả tập hợp thông tin ý tưởng, phân tích viết đề xuất Các thông tin cá nhân khác tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm nghề Khả hoạch đònh sách cho vò trí thiết lập Khả áp dụng phương pháp kỹ thuật trình thương lượng thuyết phục để tạo giải pháp có lợi cho tất bên liên quan nhiệm vụ mức độ lực cá nhân Từ khung lực Khả thương lượng thuyết phục yêu cầu khách quan từ môi trường chức quan Khả khởi xướng, đề xuất thay đổi tổ chức thực thành công thay đổi tổ chức Những thông tin phân tích để làm rõ bối cảnh công việc, Khả quản lý thay đổi Những lực mà cá nhân mong muốn tăng cường thời gian tới Kiến thức yếu tố tác động đến môi trường đầu tư số đánh giá biện pháp nâng cao lực cạnh tranh đòa phương Hiểu biết môi trường đầu tư lực cạnh tranh Những kỳ vọng cá nhân lực ý thức cấp - Đổi nhiều thay đổi diễn Tỉnh - Hệ thống sách, pháp luật chưa đầy đủ, chồng chéo, mâu thuẫn - Năng lực đội ngũ hạn chế - Sự phối hợp sở ban ngành chưa thực rõ ràng - Nhu cầu doanh nghiệp Những kỳ vọng cá nhân hỗ trợ lực cấp - Thực chức quản lý nhà nước lónh vực chuyên ngành (cụ thể hóa triển khai thực sách Trung ương; xây dựng sách đòa phương) - Khởi xướng, tổ chức thực hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư - Quản lý nội sở Lãnh đạo Sở Những thuận lợi, khó khăn cá nhân vò trí công việc Mô tả lực Năng lực Mức độ quan trọng kiến thức/kỹ công việc Bối cảnh công việc Những kiến thức/kỹ cần thiết để thực nhiệm vụ nêu Nhiệm vụ liên quan đến môi trường lực cạnh tranh Tỉnh HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Vò trí PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC BẢNG MÔ TẢ CÁC NĂNG LỰC THEO BỐI CẢNH VÀ NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA CÁC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC HƯỚNG DẪN 17 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Tên & đònh nghóa Năng lực Hiểu biết môi trường đầu tư lực cạnh tranh Cấu thành lực 1.1 Mô tả rõ ràng số cạnh tranh đòa phương 1.2 Phân tích yếu tố tác động đến số cạnh tranh đòa phương từ góc độ công việc phụ trách 96 Các mức độ (điểm đánh giá in đậm) Không mô tả số cạnh tranh đòa phương Mô tả vài số, mô tả toàn số cạnh tranh đòa phương cách sơ sài Mô tả toàn số cạnh tranh đòa phương kèm theo số thông tin hỗ trợ Mô tả giải thích toàn số cạnh tranh đòa phương cách logic, có cấu trúc đầy đủ thông tin hỗ trợ Giảng giải cho người khác hiểu rõ toàn số cạnh tranh đòa phương cung cấp thông tin hỗ trợ cho số Không mô tả yếu tố tác động đến số cạnh tranh đòa phương Mô tả cách sơ lược số yếu tố tác động đến số cạnh tranh đòa phương HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Mô tả phân tích phần yếu tố tác động đến số cạnh tranh đòa phương, mô tả phân tích yếu tố Phân tích yếu tố tác động đến số cạnh tranh đòa phương cách toàn diện hệ thống Hướng dẫn cho người khác nắm cách phân tích tìm yếu tố tác động đến lực cạnh tranh đòa phương Ý kiến bổ sung Điểm tổng kết cho lực này: 2.3 Nên bổ sung kỹ kiến thức phần 1.3 Đề xuất được biện pháp nâng cao số cạnh tranh đòa phương từ góc độ công việc phụ trách Không đề xuất biện pháp nâng cao số cạnh tranh đòa phương Đưa số ý tưởng nhỏ lẻ biện pháp nâng cao số cạnh tranh đòa phương Đề xuất số biện pháp làm nâng cao số cạnh tranh đòa phương Đề xuất hệ thống biện pháp có tác động toàn diện tới nâng cao số 97 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Tên & đònh nghóa Năng lực Cấu thành lực Các mức độ (điểm đánh giá in đậm) Ý kiến bổ sung cạnh tranh đòa phương Hướng dẫn người khác sử dụng công cụ phân tích tìm biện pháp toàn diện nhằm nâng cao số cạnh tranh đòa phương Khả quản lý thay đổi 98 2.1 Phản ứng tích cực trước thay đổi tổ chức Luôn phủ nhận tỏ ý phản đối thay đổi tổ chức Thể thái độ chấp nhận thay đổi thông qua cách thức thực công việc Nói thay đổi việc tất yếu, thay đổi cách làm việc ứng xử để đáp ứng thay đổi tổ chức Nói thay đổi với thái độ xây dựng, chủ động thay đổi hành vi để đáp ứng thay đổi tổ chức Truyền cảm hứng cho người khác thay đổi, họ chủ động thay đổi thành vi công việc để tạo điều kiện cho thay đổi diễn HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC 2.2 Khởi xướng thuyết phục người thay đổi cần có tổ chức Không chủ động khởi xướng thay đổi cần có tổ chức Khởi xướng thay đổi tích cực công việc cá nhân Thường xuyên dự đoán, đề xuất thay đổi tích cực công việc cá nhân, nhóm, chủ yếu theo kinh nghiệm, cảm tính, phân tích logic thông thường Thường xuyên dự đoán, đề xuất thuyết phục người tham gia thay đổi tích cực toàn tổ chức, theo phương pháp quản lý thay đổi Phân tích, đề xuất tham gia hướng dẫn thay đổi tích cực toàn tổ chức theo phương pháp quản lý thay đổi 2.3 Tổ chức thực thành công thay đổi tổ chức Không tổ chức thực thay đổi Thực thay đổi tích cực công việc cá nhân Thường xuyên chủ động tổ chức thực Điểm tổng kết cho lực này: 2.3 Cần phát triển thêm 99 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Tên & đònh nghóa Năng lực Cấu thành lực Các mức độ (điểm đánh giá in đậm) Ý kiến bổ sung thay đổi công việc nhóm, chủ yếu mang tính kinh nghiệm, cảm tính, phân tích logic thông thường Thường xuyên tổ chức thực thay đổi nhóm tổ chức theo phương pháp quản lý thay đổi toàn diện hệ thống Hướng dẫn người khác cách quản lý tổ chức trình thay đổi hiệu Khả giải vấn đề v.v v.v v.v Đề xuất: Những biện pháp để tăng cường lực - Tham gia hội thảo giao nghiên cứu trình bày theo nhóm biện pháp tăng cường lực cạnh tranh cho tỉnh nhà - Cấp hỗ trợ để tăng cường lực quản lý thay đổi Những chế hỗ trợ cần thiết - cấp kinh phí tham dự hội thảo: 1,000,000,000 VND - đánh giá kết cuối năm có tính đến kết nghiên cứu theo nhóm Chữ ký người đánh giá 100 101 Đề xuất người quản lý đào tạo Ý kiến lãnh đạo PHỤ LỤC Ngày lập biểu Ví dụ: BIỂU TỔNG HP NHU CẦU ĐÀO TẠO MẪU BIỂU TỔNG HP NHU CẦU ĐÀO TẠO (bảng tổng hợp kết đánh giá so sánh với mức chuẩn yêu cầu lực) Giai đoạn: Vò trí công việc Mức chuẩn Mức đánh giá Giai đoạn: 2006-2007 Mã số Tên tên người lực đánh giá Tên đơn vò: Mã số Tên tên người lực đánh giá Tên đơn vò: Sở KHĐT tỉnh Z Điểm chênh lệch Biện pháp tăng cường NL Tự đào tạo Đào tạo tổ chức Hiểu biết môi trường đầu tư Quản lý thay đổi Trần Văn P Lê thò O Mai Văn H Trần D Lê Bá M Trần Văn P Vò trí công việc Mức chuẩn Mức đánh giá Điểm chênh lệch Trưởng phòng A Lãnh đạo BQL khu CN Trưởng phòng B Lãnh đạo Sở Trưởng phòng C Trưởng phòng A 2.3 1.7 2.7 1.3 3.0 1.0 3.5 1.5 0.5 3.5 Biện pháp tăng cường NL Tự đào tạo Đào tạo tổ chức Nghiên cứu nhóm Lớp tập sau lớp trung học tập trung Lớp ngắn hạn 1.0 v.v 102 103 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Đề xuất người quản lý đào tạo - Cần cử tham gia đào tạo nâng cao chủ đê Môi trường đầu tư Quản lý thay đổi - Sau đào tạo giao dự án thực theo nhóm để theo dõi tiến - Đưa vào kế hoạch phát triển cá nhân năm thành tiêu chí phấn đấu Ý kiến lãnh đạo - Đồng ý với đề xuất - Chú ý phân bổ ngân sách quản lý sử dụng hợp lý Ngày lập biểu LƯU Ý SỬ DỤNG MẪU NÀY: - Không thiết khoảng trống lực phải lấp đào tạo Cần ưu tiên hoá số chủ đề - Cần tổng hợp thông tin kế hoạch phát triển cá nhân 104 105 Hướng dẫn sử dụng mẫu: - Mục I: Mục tiêu đào tạo cần nêu thông tin khả thực công việc học viên sau đào tạo, ví dụ: “Mô tả nguyên tắc quản lý nhân áp dụng hợp lý vào công việc quản PHỤ LỤC lý hàng ngày” - Mục III: Hình thức đào tạo cần nêu thiết kế dự kiến cho hoạt động đào tạo, ví dụ “đào tạo công việc, giai đoạn hướng dẫn tập trung xen lẫn giai đoạn thực hành” - Mục IV: Yêu cầu người thực đào tạo: thông tin yêu cầu người thực trình độ, phương pháp, nêu tên xác đònh rõ - Mục VII: nêu rõ nguồn tài trợ cho hoạt động đào tạo chế độ MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO tài áp dụng cho hoạt động Tên đơn vò: Ví dụ: Kế hoạch đào tạo Giai đoạn: Người lập: I Mục tiêu đào tạo II Đối tượng tham gia đào tạo III Hình thức đào tạo trang thiết bò hỗ trợ IV V Yêu cầu Thời gian người thực thực đào tạo VI Ngân sách dự kiến VII Nguồn ngân sách chế độ Tên đơn vò: Sở KHĐT tỉnh Z Giai đoạn: 2006-2007 Người lập: Lê Mai P Người duyệt 106 107 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC I Mục tiêu đào tạo II Đối tượng tham gia đào tạo III Hình thức đào tạo trang thiết bò hỗ trợ IV V Yêu cầu Thời gian người thực thực đào tạo - Mô tả yếu tổ ảnh hưởng môi trường đầu tư đề xuất thay đổi Lãnh đạo sở Trưởng phòng - Lớp học tập trung, kinh phí triệu/ngư ời học - Dự án thực hành Có kinh nghiệm thực tế kỹ truyền đạt tốt Có kỹ truyền đạt tốt, - Có kỹ thuyết phục, chủ động đề xuất tổ chức thực thay đổi Trưởng phòng, - Lớp học tập trung, kinh phí triệu/ngư ời học - Dự án thực hành kinh nghiệm dày giảng dạy nội dung VI Ngân sách dự kiến VII Nguồn ngân sách chế độ Tháng 23/2007 7,000,000 Nhà nước Tháng 4/2007 8,000,000 Dự án nâng cao lực, ADB tài trợ v.v Người duyệt LƯU Ý SỬ DỤNG MẪU NÀY: - Cần cập nhật thường xuyên chi tiết liên quan tới nội dung, hình thức đào tạo ngân sách sách tài liên quan - Nên tận dụng hình thức đào tạo nội không tốn (như hội nghò chia sẻ kinh nghiệm, kèm cặp, v.v.) 108 109 10 Quy đònh chi phí toán (thủ tục, quy trình, v.v) 11 Quản lý hợp đồng ký với giảng viên: (những điểm cần ý toán, thực đào tạo báo cáo) PHỤ LỤC MẪU DANH MỤC THEO DÕI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Tên chương trình đào tạo: Thời lượng: Thời gian: Đòa điểm: Người thực đào tạo: Mục tiêu chương trình Đối tượng Phương pháp thực Lòch trình (các chủ đề hoạt động chính) Yêu cầu học viên có mặt (phần trăm thời lượng) chế độ kiểm tra, làm tập nơi làm việc (trước, sau chương trình) 110 12 Chuẩn bò hậu cần cho chương trình Noäi dung Số lượng Ghi chú/người chòu trách nhiệm Tài liệu Tài liệu phát cho học viên (handouts) Tài liệu bổ sung (phát thêm) Phiếu đánh giá Chứng Danh sách học viên Tài liệu khác (nêu tên) Thiết bò Máy tính xách tay Máy chiếu cho máy tính (LCD) Màn chiếu (Screen) 10 Máy quay phim, băng, pin, dây 11 Bảng trắng 12 Giá đỡ giấy A1 (flipchart stand) 13 Dây điện kéo dài 5m 14 Phích chuyển điện 15 Thiết bò khác (nêu tên) Công cụ hỗ trợ 16 Giấy A1 (flipchart) 17 Bút viết bảng (2 màu xanh & đen) 18 Băng dính giấy 19 Kéo 20 Dao dọc giấy 111 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Nội dung Số lượng Ghi chú/người chòu trách nhiệm 21 Hồ dán 22 Giấy bút ghi chép cho học viên 23 Bảng tên học viên (name plate) 24 Công cụ khác (nêu tên) Đi lại ăn 25 Vé bay/phương tiện lại 26 Khách sạn 27 Các yêu cầu khác Sắp đặt lớp học 28 Kê bàn ghế hình 29 Bandrole trang trí thích hợp 30 Trà nước, ăn nhẹ cho nghỉ 31 Nước uống học 32 Quạt điện, điều hoà Đối tượng: cán lãnh đạo cấp phòng cấp sở Phương pháp thực hiện: Lớp học tập trung, lấy học viên làm trung tâm, thực tế (1 ngày) sử dụng tư liệu thực tế để thực hành Lòch trình (các chủ đề hoạt động - phần ghi đề cương khóa học) Yêu cầu học viên có mặt (phần trăm thời lượng) chế độ kiểm tra, làm tập nơi làm việc (trước, sau chương trình): - tham gia tối thiểu 80% thời lượng - làm tập thực tế - thực hành dự án báo cáo sau khoá học tháng Ví dụ: Danh mục theo dõi tổ chức hoạt động đào tạo Tên chương trình đào tạo: Tăng cường thể chế phát triển tổ chức Thời lượng: 10 ngày HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Thời gian: 10-25/3/2007 Đòa điểm: Hội trường A, Khách sạn Công Đoàn, 51 Trần Quốc Toản, Hà Nội Người thực đào tạo: Thạc sỹ Nguyễn Hữu Chỉnh & giảng viên Trần Minh Vân Mục tiêu chương trình: 10 Quy đònh chi phí toán (thủ tục, quy trình, v.v): theo mức chi tiêu ADB, học viên tạm ứng mua vé mang hoá đơn toán với ban tổ chức 11 Quản lý hợp đồng ký với giảng viên: hợp đồng tư vấn cá nhân, tạm ứng 20% trước, sau hoàn thành lớp nộp báo cáo sau khoá học toán nốt 12 Chuẩn bò hậu cần cho chương trình: - Trang bò kiến thức phát triển chiến lược ngành - Trang bò kỹ phát triển mạng lưới (networking) - Trang bò công cụ phân tích phát triển tổ chức 112 113 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Nội dung Số lượng Ghi chú/người chòu trách nhiệm Tài liệu HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Công cụ hỗ trợ 16 Giấy A1 (flipchart) 40 tờ Dự án GTZ 17 Bút viết bảng (2 màu xanh & đen) 20 Dự án GTZ Tài liệu phát cho học viên (handouts) 20 Giảng viên 18 Băng dính giấy 04 Dự án GTZ Tài liệu bổ sung (phát thêm) 20 Giảng viên 19 Kéo 04 Dự án GTZ Phiếu đánh giá 20 Giảng viên 20 Dao dọc giấy 01 Dự án GTZ Chứng 20 Giảng viên 21 Hồ dán 05 miếng Dự án GTZ Danh sách học viên 01 Dự án GTZ 22 Giấy bút ghi chép cho học viên 20 Dự án GTZ Tài liệu khác (nêu tên) 00 23 Bảng tên học viên (name plate) 20 Dự án GTZ Thiết bò 24 Công cụ khác (nêu tên) Máy tính xách tay 01 Máy chiếu cho máy tính (LCD) 01 Dự án GTZ 25 Vé bay/phương tiện lại 02 vé Giảng viên Màn chiếu (Screen) 01 Dự án GTZ 26 Khách sạn 02 phòng Giảng viên 10 Máy quay phim, băng, pin, dây 00 11 Bảng trắng 02 Dự án GTZ Sắp đặt lớp học 12 Giá đỡ giấy A1 (flipchart stand) 02 Dự án GTZ 28 Kê bàn ghế hình Chữ U, lọ hoa thấp 13 Dây điện kéo dài 5m 01 Dự án GTZ 29 Bandrole trang trí thích hợp 01 bandrole, bảng đường 14 Phích chuyển điện 02 Dự án GTZ 30 Trà nước, ăn nhẹ cho nghỉ Cho 10 ngày Dự án GTZ 31 Nước uống học Cho 10 ngày 32 Quạt điện, điều hoà bảo đảm mát 15 Thiết bò khác (nêu tên) Đi lại ăn 27 Các yêu cầu khác Chú ý: kiểm tra chéo với khách sạn ngày trước bắt đầu hàng ngày vào đầu 114 115 II Lý tham gia khoá học 1.Kỹ dự đònh đăng ký học cần thiết bối cảnh công việc nào? PHỤ LỤC 2.Dự đònh áp dụng sau khoá học III Những vấn đề anh/chò quan tâm khó khăn công việc mà anh/chò muốn giải trong/sau khoá học MẪU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀO TẠO (học viên điền vào sau đọc đề cương sơ khoá học) Tên khoá hoïc: Thời gian: IV Những đề xuất anh/chò khoá học (nội dung, phương pháp, v.v.): Những thông tin hỏi cần thiết để thiết kế khoá học Xin vui lòng cung cấp thông tin có liên quan tới khoá học chi tiết tốt I Chi tiết cá nhân Họ tên: Naêm sinh: Chuyên môn: V Cam kết việc tham gia khoá hoïc Vò trí công việc: Điện thoại: Email: 116 Vui lòng gửi đăng ký hoàn tất tới TRƯỚC NGAØY 117 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Ví dụ: điền mẫu đăng ký khoá học Tên khoá học: Tăng cường thể chế phát triển tổ chức Thời gian: 10-25/3/2007 Những thông tin hỏi cần thiết để thiết kế khoá học Xin vui lòng cung cấp thông tin có liên quan tới khoá học chi tiết tốt I Chi tiết cá nhân HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC III Những vấn đề anh/chò quan tâm khó khăn công việc mà anh/chò muốn giải trong/sau khoá học - làm để bên liên quan dự án phối hợp tốt hơn? - có công cụ giúp cho việc phân tích tổ chức khách quan đưa biện pháp cải thiện khả thi - có biện pháp từ đơn vò bạn chia sẻ để giúp giải vấn đề lực người? Họ tên : Lê Thò C Năm sinh: 1958 Chuyên môn Kỹ sư kinh tế nông nghiệp Vò trí công việc: Chuyên viên phòng Đăng ký kinh doanh Điện thoaïi Email: II Lý tham gia khoá học 1.Kỹ dự đònh đăng ký học cần thiết bối cảnh công việc nào? IV Những đề xuất anh/chò khoá học (nội dung, phương pháp, v.v.): - chia sẻ kinh nghiệm, nhiều hoạt động bổ ích, tư liệu thực tế phong phú V Cam kết việc tham gia khoá học Tôi tham gia đầy đủ toàn thời lượng khoá học Phần áp dụng xin thực tháng sau học xong - Vò trí công việc đòi hỏi kiến thức sâu rộng mảng phát triển thể chế tổ chức nhằm đạt mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh 2.Dự đònh áp dụng sau khoá học: có đề xuất cải thiện cụ thể liên quan tới người máy 118 LƯU Ý SỬ DỤNG KẾT QUẢ TỔNG KẾT CỦA MẪU NÀY: - Những thông số mong đợi học viên cần chuyển cho giảng viên để phục vụ công tác thiết kế nội dung điều chỉnh phương pháp - Cần truyền đạt rõ với học viên kỳ vọng ghi biểu đăng ký đáp ứng không đáp ứng 119 PHẦN TRÌNH BÀY CỦA GIẢNG VIÊN/TẬP HUẤN VIÊN Anh/chò cho điểm (khoanh tròn) phần trình bày giảng viên/ tập huấn viên theo thang điểm sau: PHỤ LỤC Kém Xuất sắc LI ÍCH Nói chung khoá học có giá trò anh/chò? Là lãng phí thời gian Rất có giá trò Không ứng dụng Có thể ứng MẪU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO lập kế hoạch cho khoá tương lai Anh/chò đánh nội dung khoá học? Không phù hợp Phù hợp Quá quen thuộc Nội dung Chất lượng Chất lượng cao Sự cân đối lý thuyết/ thảo luận/ tập (các hoạt động) Không khí lớp học tích cực cởi mở Cởi mở tích cực SỰ ĐÓNG GÓP CỦA ANH/CHỊ Tôi khuyến khích đóng góp, chia sẻ cách hiệu VỀ NỘI DUNG KHOÁ HỌC Không phù hợp nhiều KHÔNG KHÍ KHOÁ HỌC Bò cản trở Tên khoá hoïc: công việc PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHOÁ HỌC CỦA HỌC VIÊN Mong anh/chò vui lòng trả lời câu hỏi sau khoá học để giúp dụng Phù hợp tích cực Ngần ngại để chia sẻ Chia sẻ cởi mở hiệu SỰ ĐÓNG GÓP CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC Không đủ Rất nhiều Anh/chò cảm thấy thu nhận điều qua khoá học này? 120 121 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Bài/buổi học nào, có, bổ ích cho công việc anh/chò? Anh/chò có dự đònh thay đổi cách thực công việc tới Neáu không sao? 10 Anh/chò có nhận xét khác không? 11 Những chủ đề khác nên đưa thêm vào khoá học này? Tại sao? 12 (Những) nội dung nên cắt khỏi khoá học này? Tại sao? Cám ơn anh/chò tham dự khoá học điền vào phiếu đánh giá LƯU Ý SỬ DỤNG KẾT QUẢ CỦA MẪU NÀY: - Cần có biểu tổng hợp phiếu đánh giá, phân tích xu hướng ý kiến, tìm nguyên nhân ý kiến để tiếp tục pháp huy điểm tốt khắc phục nhược điểm - Trao đổi kết phân tích với giảng viên, viết báo cáo ngắn chia sẻ tổ chức - Tổng kết xu hướng nhiều khoá học nhằm đưa điều chỉnh cần thiết sau cho phần nội dung, phương pháp lẫn cách thức tổ chức hoạt động đào tạo 122 123 PHỤ LỤC 10 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO SAU ĐÀO TẠO Tổng quan chương trình đào tạo: a.Tên chương trình b.Thời lượng, thời gian (thực tế) c Đối tượng thực tế tham gia d.Phương pháp giảng viên e.Nhận xét chung kết Chi tiết chương trình Quá trình thực chương trình (mô tả sơ hoạt động kết thu theo lòch trình thực tế) Những học kinh nghiệm (liên quan tới công tác tổ chức, thiết kế khoá học, phương pháp tiến hành, đòa điểm cải thiện nhằm tăng cường chất lượng tác động công tác đào tạo) Những đề xuất CÁC PHỤ LỤC Đề cương chương trình Danh sách học viên Những thông tin cần thiết khác 124 ... phối hợp nhòp nhàng hiệu 55 HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO NĂNG LỰC Tên lực Đònh nghóa 56 Các yếu tố cấu thành lực Những số mức độ cấu thành 5. 2 Thực kế hoạch mang... đề án Tổng quan trình thiết lập khung lực quy trình quản lý đào tạo theo khung lực cho đối tác chương trình SMEDP trình bày hộp đây: TÓM TẮT QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KHUNG NĂNG LỰC TỔNG QUAN Chương... Chỉ số PCI có liên quan cạnh tranh tỉnh môi trường kinh doanh (đánh số theo danh sách trên) Khung pháp lý sách 2,3,4 ,5, 7 Thủ tục Hành 1,2,6,8,9 Dòch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Ban điều phối đòa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 5 huong dan phat trien khung nang luc1 , 5 5 huong dan phat trien khung nang luc1