2 1 phan tich cong viec

35 18 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:01

PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC Bản chất thiết kế phân tích cơng việc Q trình tiến hành phân tích công việc Một số khái niệm Động tác Hoạt động Nhiệm vụ Chức Vị trí cơng việc Nghề nghiệp Trách nhiệm Hãy suy nghĩ “công việc” cá nhân công ty Cá nhân thực Khía cạnh “kỹ thuật” cơng việc Cơng việc Khía cạnh “xã hội” cơng việc Một số khía cạnh xã hội cơng việc • Độ thách thức • Tính đa dạng • Cơ hội học hỏi cơng việc • Thẩm quyền định lĩnh vực cơng việc • Sự cơng nhận nỗ lực • Ý nghĩa mang tính xã hội cơng việc • Niềm tin cho nhân viên công việc họ đem lại tương lai tốt đẹp Bản chất phân tích cơng việc • Là q trình, khơng phải kỹ thuật cụ thể  Tập hợp, phân tích, tổng hợp báo cáo thông tin liên quan đến u cầu tính hấp dẫn cơng việc  Các thơng tin phân tích cơng việc bao gồm hai khía cạnh: Các u cầu cơng việc tính hấp dẫn công việc Sản phẩm  Ma trận chức – nhiệm vụ cho phận  Bản mô tả công việc  Bản yêu cầu chuyên môn cơng việc Các lợi ích phân tích cơng việc Thu hút, tuyển dụng Đào tạo, Phát triển Phân tích Cơng việc Đánh giá kết thực công việc Lương, thưởng Đánh giá giá trị công việc Kiến thức, kỹ đặc điểm khác  Kiến thức: Các loại kiến thức thông tin áp dụng trực tiếp vào thực cơng việc  Kỹ năng: Các kỹ cần thiết để thực nhiệm vụ  Các đặc điểm khác: Khả cá nhân, yêu cầu giấy phép, kinh nghiệm Ví dụ độ hấp dẫn công việc              Lương ban đầu Tăng lương Thưởng Sự đa dạng kỹ Những yếu tố mang lại Sự rõ ràng nhiệm vụ hấp dẫn công việc Ý nghĩa công việc doanh nghiệp anh chị? Độ tự chủ, độc lập cao Thông tin phản hồi Tiếp xúc làm việc với nhiều người Tính tiên phong Trách nhiệm cao Vị trí xã hội … Đặc điểm “phần thưởng”  Số lượng: Mức độ hay số lượng “phần thưởng” công việc  Sự khác biệt: Sự khác biệt tương đối số lượng “phần thưởng” mà người thực công việc nhận  Sự ổn định: Mức độ ổn định “phần thưởng” theo thời gian Ví dụ ma trận chức danh nhiệm vụ Chức danh Tên Cá nhân Nhiệm vụ Lập kế hoạch kinh doanh Trưởng phòng Mr X C/Q Phó Phòng Nhân viên HC Ms Y Ms.Z C T C T T T T T T Q Mr W T C T T C C T C: Chịu trách nhiệm Chính ; H: Hỗ trợ; Q: định T Xác định chức danh công việc phòng ban  Xây dựng Ma trận chức nhiệm vụ (hiện trạng) phân tích sửa đổi;  Hình thành Ma trận chức nhiệm vụ Phòng/ban;  Hình thành chức danh cơng việc đặt tên chức danh công việc Bài tập  Xây dựng ma trận công việc phòng/ban Các bước nên thực phân tích công việc (tiếp) Mô tả nhiệm vụ chức danh công việc dựa vào ma trận Thông qua lần cuối nhiệm vụ công việc với người đảm nhận công việc cán quản lý Nhóm nhiệm vụ lĩnh vực thành chức năng, xác định % thời gian cho chức Xác định kiến thức, kỹ phẩm chất cần thiết để thực nhiệm vụ Thông qua lần cuối danh mục kiến thức kỹ cần thiết với người đảm nhận công việc cấp quản lý Xây dựng Bản Mô tả Công việc Bước 1: Ma trận chức nhiệm vụ phận Bước 2: Tên chức danh công việc Tên chức danh công việc Tên chức danh công việc Tên chức danh công việc Mô tả Công việc Mô tả Công việc Mô tả Công việc Mô tả Công việc Bước 3: Bản mô tả công việc  Khơng có tiêu chuẩn chung (tham khảo mơ tả công việc mẫu)  Các thành phần chủ yếu gồm:         Tên công việc Các thông tin sơ khác công việc Mục tiêu công việc Nhiệm vụ, chức Yêu cầu trình độ lực để hồn thành cơng việc Quyền hạn Điều kiện môi trường công việc Mối quan hệ với công việc khác Thống cách hiểu Bản mô tả công việc  Trong quản lý nhân sự, ln có phân biệt “chức danh cơng việc” (hay “vị trí”) “cá nhân” đảm nhận chức danh công việc Chức danh Công việc Cá nhân Chức danh Công việc Cá nhân Cá nhân Chức danh Công việc Thống cách hiểu Bản mô tả công việc (tiếp)  Bản Mô tả công việc Bản mô tả thông tin liên quan tới “chức danh công việc”:       Tên chức danh Cách thức phối hợp báo cáo Mục tiêu công việc nhiệm vụ Những yêu cầu lực để đảm nhận công việc Các thông tin hữu ích khác cho người nhận việc người quản lý Thực tế Cơng ty có phân cơng nhiệm vụ cho cá nhân, chưa có Mơ tả cơng việc Bản MTCV dùng làm gì? Mô tả Công việc Thu hút, tuyển dụng Quản lý kết cơng việc (Giao việc, đánh giá) Bố trí, xếp Đánh giá giá trị công việc Quy hoạch cán Đào tạo, Phát triển Lương, thưởng Bản yêu cầu chun mơn  Khơng có tiêu chuẩn chung; nội dung chủ yếu bao gồm: - Yêu cầu cấp, đào tạo - Yêu cầu giấy phép - Yêu cầu kinh nghiệm - Yêu cầu kiến thức- kỹ - Điều kiện làm việc Bài tập  Xây dựng mơ tả cơng việc cho vị trí quản lý vị trí nhân viên phòng/ban chọn Đặc điểm mơ tả công việc tốt  Sắp xếp nhiệm vụ theo mức độ quan trọng Hãy bắt đầu nhiệm vụ đòi hỏi nhiều thời gian mang tính trách nhiệm lớn  Sử dụng cách diễn đạt “các nhiệm vụ bản” đầu kết thúc với câu “thực nhiệm vụ liên quan khác theo yêu cầu” Đừng cố gắng liệt kê tất nhiệm vụ  Thể nhiệm vụ riêng biệt cách rõ ràng ngắn gọn Không sử dụng ngôn ngữ chuyên môn  Đề cập đến chức danh vị trí khơng phải người cụ thể Đặc điểm mô tả công việc tốt (tiếp)  Hãy khách quan xác mơ tả cơng việc Mơ tả theo cách phải thực thực tế  Sử dụng từ có tính hành động Nhấn mạnh mà người đảm nhận công việc cần phải làm mà khơng cần phải giải thích qui trình cần áp dụng  Hãy đơn giản ngắn gọn Đừng làm cho mô tả công việc rườm rà Sự dài dòng mơ tả cơng việc khơng làm tăng tầm quan trọng công việc Khi cập nhật mô tả công việc?  Bất có thay đổi chức cơng việc  Khi phương pháp qui trình đưa vào áp dụng cơng ty  Trong q trình định kỳ xem xét kết hồn thành cơng việc Phổ biến tài liệu Phổ biến, truyền đạt tài liệu cơng việc q trình liên tục, khơng phải đợi đến tài liệu hồn thành truyền đạt  Lôi kéo tham gia nhân viên  Sổ tay hướng dẫn  Bảng thơng báo  Bản tin  Chương trình định hướng nhân viên …  ... thiết với người đảm nhận công việc cấp quản lý Xây dựng Bản Mô tả Công việc Bước 1: Ma trận chức nhiệm vụ phận Bước 2: Tên chức danh công việc Tên chức danh công việc Tên chức danh công việc Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 1 phan tich cong viec , 2 1 phan tich cong viec