4 position list

1 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:01

DANH MỤC CHỨC DANH Bộ phận Ban TGĐ Nhân Hành Chất lượng Phần mềm Kinh doanh Kế tốn Chức danh Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Trưởng phòng Cán Nhân Trưởng phòng Nhân viên hành Lễ tân Lái xe Tạp vụ Thư ký trung tâm Thư ký Tổng Giám đốc Trưởng phòng Cán đảm bảo chất lượng PQA Cán kiểm soát chất lượng SQA Cán phân tích Cán thiết kế Lập trình viên Cán triển khai Cán hỗ trợ Cán kiểm tra chương trình Đội trưởng lập trình Đội trưởng kiểm tra chương trình Quản trị dự án Giám đốc dự án Phó Giám đốc Trung tâm Giám đốc Trung tâm Cán hỗ trợ Cán quản lý cấu hình Cán triển khai phần cứng tích hợp Quản trị mạng Cán kinh doanh Cán hỗ trợ kinh doanh Trưởng nhóm kinh doanh Phó phòng kinh doanh Trưởng phòng kinh doanh Cán PR Kế toán trưởng Kế toán viên Thủ quỹ Ghi mức: D0; D1; D2; D4 mức: TL1 TL2 mức: PM1 PM2
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 position list , 4 position list