5 lo trinh cong danh trong nha nuoc

2 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:01

Cán LỘ TRÌNH CƠNG DANH TRONG CƠNG TY NHÀ NƯỚC Phó tổng Giám đốc Trưởng phòng / Quản đốc / Giám đốc Bậc - 16 Phó phòng / phó quản đốc / phó giám đốc Để lên cấp phải đạt yêu cầu qua sát hạch Bậc - 16 Cán Kỹ thuật viên Để lên cán lại có tiêu chí khác Bậc - 16 Bậc - 16 Chuyên viên cao cấp Kỹ sư cao cấp Bậc - 16 Bậc - 16 Để lên bậc lại có loạt tiêu chí Chuyên viên Kỹ sư Chuyên viên Kỹ sư Chuyên viên / kỹ sư Mỗi cấp lại có – 16 bậc
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 lo trinh cong danh trong nha nuoc , 5 lo trinh cong danh trong nha nuoc

Từ khóa liên quan