Đa dạng hệ thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

6 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 15:00

Kết quả nghiên cứu đa dạng thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh đã ghi nhận được 98 loài, 74 chi và 42 họ thuộc 4 ngành thực vật bậc cao có mạch là Thông đá (Lycopodiophyta), Cỏ tháp bút (Equisetophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta) và Ngọc lan (Magnoliophyta). Có 56 loài (chiếm 57,1% tổng số loài) có giá trị sử dụng để làm thuốc, làm thực phẩm, cây cảnh và gia dụng. Dạng sống của thực vật được chia làm 6 nhóm chính bao gồm nhóm cây thân thảo, nhóm cây bụi (bụi/tiểu mộc), nhóm cây gỗ lớn, nhóm cây gỗ nhỏ, nhóm thủy sinh và nhóm dây leo. Có 6 kiểu thảm thực vật được ghi nhận bao gồm: quần hợp thực vật ưu thế nghể (Polygonum spp.), quần hợp thực vật ưu thế lục bình (Eichhornia crassipes), quần hợp thực vật ưu thế tre gai (Bambusa bambos), quần hợp thực vật ưu thế cỏ ống (Panicum spp.), quần hợp thực vật ưu thế dâu tằm, mai dương và quần hợp thực vật trên đất canh tác. TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 51-56 ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT VÙNG HẠ LƯU SÔNG ĐẠI NINH HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG Đặng Văn Sơn Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, dvsonitb@yahoo.com.vn TÓM TẮT: Kết nghiên cứu đa dạng thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh ghi nhận 98 loài, 74 chi 42 họ thuộc ngành thực vật bậc cao có mạch Thơng đá (Lycopodiophyta), Cỏ tháp bút (Equisetophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta) Ngọc lan (Magnoliophyta) Có 56 lồi (chiếm 57,1% tổng số lồi) có giá trị sử dụng để làm thuốc, làm thực phẩm, cảnh gia dụng Dạng sống thực vật chia làm nhóm bao gồm nhóm thân thảo, nhóm bụi (bụi/tiểu mộc), nhóm gỗ lớn, nhóm gỗ nhỏ, nhóm thủy sinh nhóm dây leo Có kiểu thảm thực vật ghi nhận bao gồm: quần hợp thực vật ưu nghể (Polygonum spp.), quần hợp thực vật ưu lục bình (Eichhornia crassipes), quần hợp thực vật ưu tre gai (Bambusa bambos), quần hợp thực vật ưu cỏ ống (Panicum spp.), quần hợp thực vật ưu dâu tằm, mai dương quần hợp thực vật đất canh tác Từ khóa: Đa dạng, tài nguyên thực vật, thảm thực vật, Lâm Đồng, Việt Nam MỞ ĐẦU Vùng hạ lưu sông Đại Ninh thuộc xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Đây vùng có khí hậu đặc trưng cho khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ trung bình năm từ 22-27oC, địa hình dốc vị trí địa lý tương đối phức tạp, hướng Đơng Bắc giáp với huyện Đơn Dương thành phố Đà Lạt, hướng Tây Nam giáp với huyện Lâm Hà, Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng huyện Bắc Bình, Tuy Phong thuộc tỉnh Bình Thuận Hệ thực vật vùng chủ yếu bụi ven bờ, thân thảo, thủy sinh, ăn loại hoa màu khác Mục đích nghiên cứu khảo sát trạng thảm thực vật hệ sinh thái cạn, thủy vực nông nghiệp, nhằm góp phần đánh giá nguồn tài nguyên thực vật, giúp địa phương thuận lợi việc quản lý, khai thác sử dụng bền vững nguồn tài nguyên PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ngoài thực địa Thu mẫu thực địa: Tiến hành điều tra thu mẫu thực vật khu vực nghiên cứu Mẫu vật thu thập chụp ảnh xử lý sơ thực địa dung dịch alcohol 70-80%, kèm theo lý lịch mẫu Tất thơng tin thu thập ngồi thực địa ghi chép vào sổ công tác thực địa ngày Đo mẫu: Hiện nay, có nhiều phương pháp để nghiên cứu mối tương quan thực vật yếu tố môi trường Tuy nhiên, phương pháp Braun - Blanquet dùng phổ biến dễ sử dụng Phương pháp giúp tiết kiệm thời gian không phức tạp thu thập xử lý số liệu Phương pháp sử dụng nhằm xác định cách có hệ thống thảm thực vật với đơn vị quần hợp thực vật (association) khu vực khảo sát Phương pháp Braun - Blanquet dựa thành phần lồi có mặt để xác định quần hợp thực vật Việc lấy mẫu đòi hỏi phải đảm bảo điều kiện sau: Ô mẫu thực nhiều diện tích khảo sát phân bố cách ngẫu nhiên; Số lượng ô mẫu thay đổi tùy theo điều kiện khảo sát; Các ô mẫu khảo sát phải tương đối đồng quần hợp thực vật, điều kiện môi trường diện tích Tuy nhiên, để đơn giản việc khảo sát thực địa, chọn ô mẫu với kích thước tương đối cho kiểu thảm thực vật khác nhau: Đối với thảm cỏ: m  m (1 m2); Đối với rừng hỗn giao: 50 m  50 m (2.500 m2); Đối với rừng loại: 100 m  100 m (10.000 m2) Ghi nhận thành phần lồi thực vật khảo sát, đồng thời đánh giá mức độ có mặt chúng thông qua độ che phủ (coverage) xã hội tính (sociability) Hai đại lượng ước lượng, chưa tính tốn Độ che phủ: diện tích che phủ lồi diện tích mẫu để mơ tả 51 Dang Van Son Braun - Blanquet phân biệt cấp độ bảng Xã hội tính: cho biết có mặt cá thể mẫu đánh giá theo cấp độ bảng Trong phòng thí nghiệm Tất mẫu thu xử lý, phân tích xác định tên khoa học dựa theo tài liệu chuyên ngành như: Lecomte (1922) [7], Phạm Hoàng Hộ (1999-2000) [6], Simpson et al (1995) [9], Chen et al (2006) [5] so mẫu tiêu Bảo tàng thực vật (VNM), Viện Sinh học nhiệt đới; Phòng tiêu thực vật (HN), Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Bảo tàng lịch sử tự nhiên Pháp (MNHN) Bảng Cấp độ che phủ Cấp độ r + Độ che phủ 76-100 % diện tích che phủ 51-75 % diện tích che phủ 26-50 % diện tích che phủ 6-25 % diện tích che phủ 1-5% diện tích che phủ < % diện tích che phủ Chiếm diện tích nhỏ, thường có đại diện Bảng Cấp độ phân phối thực vật Cấp độ Dạng phân phối Mọc lẻ tẻ Mọc thành bụi Mọc thành nhóm nhỏ Mọc thành nhóm lớn Mọc thành đám rậm KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Đa dạng thành phần loài Qua kết phân tích ghi nhận vùng hạ lưu sơng Đại Ninh có 98 lồi, 74 chi, 42 họ thuộc ngành thực vật bậc cao có mạch Thông đá (Lycopodiophyta), Cỏ tháp bút (Equisetophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta) Ngọc lan (Magnoliophyta) (bảng 3) Bảng Sự phân bố taxon ngành Ngành thực vật Lycopodiophyta Equisetophyta Polypodiophyta Magnoliophyta Tổng cộng Họ 1 38 42 Tỷ lệ 2,4 2,4 4,8 90,5 100 Từ kết trên, đưa số nhận xét hệ thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh sau: hệ thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh có số lượng lồi, họ tương đối phong phú, đặc biệt có ngành tổng số ngành thực vật bậc cao có mạch, chiếm 50% tổng số ngành 52 Chi 1 70 74 Tỷ lệ 1,4 1,4 2,7 94,5 100 Loài 1 94 98 Tỷ lệ 1,0 1,0 2,1 95,9 100 hệ thực vật Việt Nam Ngành Ngọc lan (Magnoliophyta) có thành phần taxon đa dạng nhất, với 94 loài (chiếm 95,9% tổng số loài), 70 chi (chiếm 94,5 tổng số chi) 38 họ (chiếm 90,5% tổng số họ) phân bổ lớp Lớp Ngọc lan (Magnoliopsida) có 58 lồi thuộc TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 51-56 46 chi 30 họ thực vật; lớp Hành (Liliopsida) có 36 lồi thuộc 24 chi họ thực vật Hệ thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh có lồi thực vật khuyết, chiếm 4,1% tổng số loài hệ thực vật Nếu so với số hệ thực vật khác Việt Nam thực vật khuyết có tỷ lệ thấp Các họ có số lượng lồi lớn phải kể đến họ Hồ thảo (Poaceae) có 15 lồi (chiếm 15,3% tổng số lồi), họ Cúc (Asteraceae) có 11 lồi (chiếm 11,2%), họ Lác (Cyperaceae) có 10 lồi (chiếm 10,2%), họ Dâu tằm (Moraceae) có lồi (chiếm 5,1%) Rau răm (Polygonaceae) có lồi (chiếm 4,1%) Đa dạng dạng sống giá trị sử dụng Theo cách phân chia dạng sống thực vật Nguyễn Nghĩa Thìn (1997, 2008) [10, 11], tài nguyên thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh chia làm nhóm dạng sống bao gồm: nhóm thân thảo, nhóm bụi (bụi/tiểu mộc), nhóm gỗ lớn, nhóm gỗ nhỏ, nhóm thủy sinh nhóm dây leo Trong đó, thân thảo có 55 lồi (chiếm 56,1% tổng số lồi), bụi (bụi/tiểu mộc) có 17 lồi (chiếm 17,4%), gỗ lớn có 12 lồi (chiếm 12,2%), gỗ nhỏ có lồi (chiếm 3,1%), thủy sinh có lồi (chiếm 4,1%), dây leo có lồi (chiếm 7,1%) Như vậy, thành phần thực vật chiếm ưu hệ thực vật khu vực nghiên cứu loài thân thảo, chúng tạo thành thảm thực vật có giá trị mặt khoa học thực tiễn, tạo nên đa dạng khu vực nghiên cứu Trong số 98 loài thực vật ghi nhận, có 56 lồi có cơng dụng làm thuốc, thực phẩm, cảnh chiếm 57,1% tổng số lồi khu vực nghiên cứu Trong đó, số lồi có cơng dụng làm thuốc 37 lồi (chiếm 66,1% tổng số 56 loài), lồi làm thực phẩm có 14 lồi (chiếm 25,0%), làm cảnh có lồi (chiếm 5,3%) gia dụng có loài (chiếm 3,6%) Các kiểu thảm thực vật khu vực nghiên cứu Quần hợp thực vật ưu nghể (Polygonum spp.) Đây kiểu thảm thực vật đặc trưng cho vùng ngập nước thường xuyên vùng chuyển tiếp từ lưu vực lên thèm cao, loài chi Nghễ (Polygonum) chiếm ưu quần hợp Phần lớn nghể bun (Polygonum persicaria), nghể không lông (Polygonum glabrum), nghể lông (Polygonum pubescens) nghể láng (Polygonum lanigerum); chúng mọc thành đám, tạo thành quần hợp nghể dọc theo dòng nước từ chân đập đến thác Pongour Bên cạnh có nhiều lồi thân thảo khác mọc xen như: rau mương đứng (Ludwidgia hyssopifolia), rau dừa nước (Ludwidgia adcendens), cỏ ống (Panicum repens), dền gai (Amaranthus spinosus), mơn nước (Colocasia esculenta) Quần hợp có mặt chủ yếu vùng đất ngập ẩm quanh năm, với tầng bùn dày thành phần dinh dưỡng cao Đặc biệt phong phú thành phần loài, gồm lồi có khả thích ứng với điều kiện sống ngập bán ngập theo định kỳ Mức độ đa dạng loài quần hợp nhạy cảm với chế độ ẩm đất Sự thay đổi độ ẩm nhanh chóng ảnh hưởng đến lồi thực vật, mà trước tiên loài thân thảo có kích thước nhỏ sống tầng đất mặt Quần hợp thực vật ưu lục bình (Eichhornia crassipes) Kiểu thảm có mặt vùng ngập nước quanh năm, phần lớn nơi nước đứng, mật độ cá thể dày đặc, có đến 36-40 cá thể ô mẫu (1 m x m) Một số loài thường gặp kiểu mai dương (Mimosa pigra), cỏ ống (Panicum repens), rau muống nước (Ipomoea hederifolia), môn nước (Colocasia esculenta), nghể láng (Polygonum lanigerum), nghể không lông (Polygonum glabrum), rau mương đứng (Ludwidgia octovalvis) Do đời sống trơi nên lục bình ln chịu tác động yếu tố mơi trường Mưa, gió làm cho mật độ cá thể quần hợp thay đổi Đặc biệt vào mùa nước lớn, dòng chảy mạnh theo đám lục bình từ nơi sang nơi khác Vì vậy, mà quần hợp không ổn định môi trường sống theo thời gian khảo sát Quần hợp thực vật ưu tre gai (Bambusa bambos) Tre gai phân bố nơi thảm thực vật bị tác động mạnh, rừng thường xanh trước bị vỡ tán tác động người, tạo điều 53 Dang Van Son kiện cho xâm lấn tre gai Đây kiểu thực vật thứ sinh mọc gần loại ven bờ, chúng có mặt vùng đất cao Các lồi thường gặp tầng tán kiểu là: tâm nhầy (Centratherum intermedium), núc áo rau (Spilanthes oleracea), quì (Helianthus tuberasus), bìm cạnh (Ipomoea hederifolia), chuối (Musa nana), lục lạc (Crotalaria anagyroides), lạc tiên (Passiflora foetida) Vào mùa khô thảm thực vật rụng lá, lại thân cành trơ trụi, tạo điều kiện cho đại diện loài thân thảo phát triển như: họ Hoà thảo (Poaceae), họ Cúc (Asteraceae), họ Bìm bìm (Convolvulaceae), họ Thầu dầu (Euphorbiacae) chúng phát triển mạnh chiếm ưu trở lại bước sang mùa ẩm mưa nhiều Bên cạnh loài Bambusa bambos tự nhiên, có số lồi trồng phổ biến khác như: tre kiển (Bambusa sp.), tre nước (Bambusa tulda), tre chồn (Bambusa agrestis) Các lồi trồng chủ yếu dọc theo hạ lưu cách lưu vực từ 2-6 m phía bờ, phổ biến vùng có dân cư sinh sống Một số lồi ưa bóng sinh sống tầng là: mi (Melastoma septemnervium), tai tượng (Limnocharis flava), đầu riều (Commelina bengalensis) camera), cà pháo (Solanum incanum), củ rối (Leea manillensis) côm nước (Elaeocarpus harmandii) Quần hợp thực vật ưu cỏ ống (Panicum spp.) Thảo luận Đây kiểu thảm gặp hầu hết vùng bán ngập nước ngập nước, phân bố chủ yếu dọc theo hai ven bờ Thành phần loài tương đối đơn giản với loài mọc xen lục bình (Eichhornia crassipes), dâu tằm (Morus alba), chuối (Musa nana), rau dừa nước (Ludwidgia hyssopifolia), đế (Saccharum spontaneum), me đất (Oxalis corniculata) mai dương (Mimosa pigra) Hệ thực vật vùng hạ lưu sơng Đại Ninh đóng vai trò quan trọng mơi trường, góp phần chống sạt lỡ, trì mạch nước ngầm, xử lý nhiễm điều hòa khí hậu Tuy nhiên, việc ngăn dòng phục vụ dự án thủy điện Đại Ninh thượng nguồn làm cho mực nước hạ nguồn giảm, cộng thêm nạn khai thác cát lòng sông, dẫn đến nhiều sinh cảnh thực vật tự nhiên đi, tạo điều kiện cho loài xâm lấn phát triển, đồng thời thiếu nước tưới sản xuất nông nghiệp đặc biệt làm cảnh quan thiên nhiên phục vụ du lịch thác Pongour Quần hợp thực vật ưu dâu tằm mai dương Kiểu thường gặp ven bờ, đất thịt đất bồi tụ hàng năm Dâu tằm (Morus alba) mai dương (Mimosa pigra) chiếm ưu kiểu thảm này, ngồi có nhiều loài thân thảo, thân gỗ dây leo khác sinh sống như: phèn đen (Phyllanthus reticulata), lạc tiên (Passiflora foetida), tre đuôi chồn (Bambusa agrestis), tre gai (Bambusa sp.), trâm sẻ (Syzygium cinereum), ngủ sắc (Lantana 54 Quần xã thực vật đất canh tác Bên cạnh thảm thực vật tự nhiên rừng trồng hoa màu, phần lớn lâu năm như: cà phê, hồ tiêu, ăn loại ngắn ngày ngô, đậu đỗ nhiều loại hoa màu khác Ngồi ra, có tham gia số loài thực vật mọc xen như: kim đầu nhọn (Blumea oxyodonta), mãnh hoà (Leptochloa filiformis), cam thảo nam (Scoparia dulcis), lữ đầu (Hedyotis heynii), rau sam (Portulaca oleracea), lạc tiên (Passiflora foetida), me đất (Oxalis corniculata), lục lạc (Crotalaria anagyroides), chuối (Musa nana), mít (Artocarpus heterophyllus), sung (Ficus racemosa), đầu riều (Commelina bengalensis), bìm cạnh (Ipomoea hederifolia), gòn ta (Bombax albidum), điều nhuộm (Bixa orellana), cỏ cức lợn (Ageratum conyzoides), xoài (Mangifera indica), rau đắng (Glinus oppositifolia), dền gai (Amaranthus spinosus), lục bình (Eichhornia crassipes), bạc đầu (Kyllinga nemoralis) quì (Helianthus tuberosus) Trong số loài thực vật ghi nhận khu vực nghiên cứu, mai dương (Mimosa pigra) loài đáng quan tâm Đây loài ngoại lai mà xem loài nguy hiểm cho hệ sinh thái đất ngập nước Mai dương (Mimosa pigra) có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới châu Mỹ, sinh trưởng phát triển nhanh hai mùa khơ ẩm vùng TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(3SE): 51-56 khí hậu nhiệt đới, phát tán nhanh hạt có kích thước nhỏ, nhẹ bao phủ lớp vỏ nhiều lông tơ, nên dễ dàng trơi mặt nước phát tán nhờ gió Loài xem loài xâm lấn nguy hiểm vùng có khí hậu nhiệt đới Sau xâm nhập vào mơi trường mới, lồi mai dương nhanh chóng mở rộng phạm vi phân bố thay môi trường sống tất loài thực vật lân cận khác KẾT LUẬN Đã ghi nhận vùng hạ lưu sông Đại Ninh có 98 lồi, 74 chi, 42 họ ngành thực vật bậc cao có mạch Thơng đá (Lycopodiophyta), Cỏ tháp bút (Equisetophyta), Dương xỉ (Polypodiophyta) Ngọc lan (Magnoliophyta) Trong đó, có 56 lồi có giá trị sử dụng làm thuốc, thực phẩm, làm rau, làm cảnh gia dụng, chiếm 57,1% tổng số loài tồn hệ Có nhóm dạng sống bao gồm nhóm thân thảo, nhóm bụi (bụi/tiểu mộc), nhóm gỗ lớn, nhóm gỗ nhỏ, nhóm thủy sinh nhóm dây leo Thảm thực vật khu vực nghiên cứu gồm có: quần hợp thực vật ưu nghể (Polygonum spp), quần hợp thực vật ưu lục bình (Eichhornia crassipes), quần hợp thực vật ưu tre gai (Bambusa bambos), quần hợp thực vật ưu cỏ ống (Panicum spp.), quần hợp thực vật ưu dâu tằm mai dương quần xã thực vật đất canh tác Sự xâm lấn mai dương (Mimosa pigra) có chiều hướng gia tăng, gây tác hại đến môi trường sống khu hệ động thực vật, làm thay đổi kiểu thảm cản trở việc lại người TÀI LIỆU THAM KHẢO Allan J David, 1995 Stream Ecology structure and function of running waters Braun-Blanquet J., 1932 Plant sociology: the study of plant communities New York McGraw-Hill Bộ Khoa học Công nghệ, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, 2007 Sách Đỏ Việt Nam Phần II: Thực vật Nxb Khoa học tự nhiên Công nghệ, Hà Nội Nguyễn Tiến Bân, 1997 Cẩm nang tra cứu nhận biết họ thực vật hạt kín Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Chen Shou-liang et al., 2006 Flora of China Vol.22 Phạm Hoàng Hộ, 1999-2000 Cây cỏ Việt Nam, tập 1, 2, Nxb Trẻ, Hồ Chí Minh Lecomte H., 1922 Flore Generale De L’Indo Chine Paris Masson et Cie’Editeus Richardson J L., Vepraslas M J., 2001 Wetland soils Genesis, Hydrology, Landscapes and Classification Simpson David A., Koyama Tetsuo, 1995 Flora of Thailand Vol.6 Bangkok 10 Nguyễn Nghĩa Thìn, 1997 Cẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vật Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Nghĩa Thìn, 2008 Đa dạng sinh học vườn quốc gia Hồng Liên Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội 12 Thái Văn Trừng, 1998 Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 55 Dang Van Son FLORAL DIVERSITY OF LOWER SECTION OF THE DAI NINH RIVER IN DUC TRONG DISTRICT, LAM DONG PROVINCE Dang Van Son Institute of Tropical Biology, VAST SUMMARY The survey conducted in the lower section of the Dai Ninh river (Duc Trong district, Lam Dong province) recorded 98 species, 74 genera, and 42 families of vascular plants, for example, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta and Magnoliophyta Of those, there are 56 species (57.1% of the total) considered as medicinal plants, food, ornamentals, etc Life forms of the plants are divided into six groups including herbs, shrubs, big trees, small trees, water plants and lianas These are six habitats in the survey area, each characterized by a dominant type of vegetation: Polygonum spp., Eichhornia crassipes, Bambusa bambos, Panicum spp., Morus alba - Mimosa pigra and farm crops Key words: Diversity, plant resources, vegetation, Lam Dong, Vietnam Ngày nhận bài: 21-6-2012 56 ... họ thực vật; lớp Hành (Liliopsida) có 36 lồi thuộc 24 chi họ thực vật Hệ thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh có lồi thực vật khuyết, chiếm 4,1% tổng số loài hệ thực vật Nếu so với số hệ thực vật. .. (chiếm 4,1%) Đa dạng dạng sống giá trị sử dụng Theo cách phân chia dạng sống thực vật Nguyễn Nghĩa Thìn (1997, 2008) [10, 11], tài nguyên thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh chia làm nhóm dạng sống... thực vật Lycopodiophyta Equisetophyta Polypodiophyta Magnoliophyta Tổng cộng Họ 1 38 42 Tỷ lệ 2,4 2,4 4,8 90,5 100 Từ kết trên, đưa số nhận xét hệ thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh sau: hệ thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Đa dạng hệ thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Đa dạng hệ thực vật vùng hạ lưu sông Đại Ninh huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng