Thành phần loài chim bổ sung cho khu hệ chim ở vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam

9 22 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:57

Qua điều tra khảo sát thực địa và so sánh kết quả các công trình nghiên cứu về chim đã được công bố ở Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát, cho đến nay chúng tôi đã thống kê được 325 loài chim thuộc 45 họ, 177 giống của 15 bộ. Như vậy, tổng số loài chim đã ghi nhận được tại khu vực nghiên cứu chiếm 36,64% tổng số loài chim đã ghi nhận được ở Việt Nam đến năm 2011 [11]. Đã bổ sung cho danh lục chim của VQG Pù Mát 22 loài, chiếm 6,77% tổng số loài chim của vườn quốc gia Pù Mát và bổ sung vùng phân bố của 85 loài cho khu hệ chim Bắc Trung bộ so với tài liệu “Danh lục chim Việt Nam” của Võ Quý, Nguyễn Cử (1995) [9] và Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Vân (2011). TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(1): 31-39 THÀNH PHẦN LỒI CHIM BỔ SUNG CHO KHU HỆ CHIM Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, TỈNH NGHỆ AN VÀ VÙNG BẮC TRUNG BỘ VIỆT NAM Ngơ Xn Tường*, Lê Đình Thủy Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật, (*)tuongiebr@yahoo.com TÓM TẮT: Qua điều tra khảo sát thực địa so sánh kết cơng trình nghiên cứu chim công bố Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát, thống kê 325 loài chim thuộc 45 họ, 177 giống 15 Như vậy, tổng số loài chim ghi nhận khu vực nghiên cứu chiếm 36,64% tổng số loài chim ghi nhận Việt Nam đến năm 2011 [11] Đã bổ sung cho danh lục chim VQG Pù Mát 22 loài, chiếm 6,77% tổng số loài chim vườn quốc gia Pù Mát bổ sung vùng phân bố 85 loài cho khu hệ chim Bắc Trung so với tài liệu “Danh lục chim Việt Nam” Võ Quý, Nguyễn Cử (1995) [9] Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Vân (2011) [11] Từ khóa: Galliformes, Bucerotiformes, Columbiformes, Passeriformes, Bucerotidae, Phasianidae, Pycnonotidae, Sylviidae, Pù Mát, Bắc Trung MỞ ĐẦU Khu hệ chim Việt Nam biết đa dạng phong phú Đến nay, thống kê 887 loài thuộc 88 họ 20 [11], nhiều loài chim cho khoa học phát như: khướu vằn đầu đen Actinodura sodangorum, khướu ngọc linh Garrulax ngoclinhensis, khướu kon ka kinh Garrulax konkakinhensis, chích đá vơi Phylloscopus calciatilis Ở Việt Nam, xác lập 63 vùng chim quan trọng, có vườn quốc gia Pù Mát [13] Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát có điều kiện tự nhiên phức tạp, tính đa dạng sinh học khu hệ động vật nói chung chim nói riêng đa dạng phong phú Đã có số cơng trình nghiên cứu chim tiến hành VQG Pù Mát: Báo cáo Dự án lâm nghiệp xã hội bảo tồn thiên nhiên tỉnh Nghệ An (SFNC): ALA/VIE/9424 (1997-2004), ghi nhận 295 loài [4]; Lê Trọng Trải, Lê Văn Chẩm, Vũ Văn Dũng, Đỗ Tước Steven Swan (2003) thống kê 185 loài [12] Báo cáo phần kết chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học tài nguyên chim VQG Pù Mát với Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật tiến hành thời gian từ năm 2005 đến năm 2010 Kết nghiên cứu chương trình nhằm đưa dẫn liệu khoa học phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn phát triển nguồn tài nguyên chim, góp phần sử dụng bền vững tính đa dạng sinh học VQG Pù Mát PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đã có 12 đợt khảo sát thực địa tiến hành năm 2005 đến 2010 Cụ thể: năm 2005 có đợt (tháng 9, 10 11); năm 2006 có đợt (tháng 4, 10); năm 2007 có đợt (tháng 4); năm 2008 có đợt (tháng 3, 7); năm 2009 có đợt (tháng 6, 11) năm 2010 có đợt (tháng 4) Tổng số ngày khảo sát thực địa 167 ngày Có khu vực khảo sát bao gồm: khe Thơi, xã Tam Quang, huyện Tương Dương; khe Bu, xã Châu Khê; gần thác Kèm, xã Yên Khê; Phà Lày, xã Môn Sơn gần Ban quản lý VQG Pù Mát, xã Chi Khê, huyện Con Cuông khu vực Cao Vều, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn Trên thực địa, chim quan sát trực tiếp mắt thường ống nhòm Kowa (10 × 42) Dùng lưới mờ Mistnet (kích thước lưới: × 12 m; × 18 m, cỡ mắt lưới 1,5 × 1,5 cm) để bắt lồi chim nhỏ di chuyển nhanh, khó phát tầng bụi Chim bắt lưới thả lại thiên nhiên sau xác định xong tên loài Những mẫu chim chưa định tên, làm tiêu mang phòng thí nghiệm để tiến hành nghiên cứu tiếp Một số loài chim xác định vấn dân địa phương người thường xuyên rừng cán kiểm lâm trạm kiểm lâm, vấn sử dụng ảnh màu sách hướng dẫn nhận dạng lồi chim [3, 10] Ngồi ra, chúng tơi thu thập di vật thể chim lưu giữ lại 31 Ngo Xuan Tuong, Le Dinh Thuy nhân dân địa phương như: lông cánh, lông đi, mỏ, giò Những dẫn liệu bổ sung thêm cho việc xác định loài Xác định tên chim thực địa sách hướng dẫn nhận dạng lồi chim có hình vẽ màu Robson (2005) [10], ngồi tham khảo sách Chim Việt Nam Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Philipps (2000) [3] Danh sách loài chim xếp theo Inskipp, Lindsey Duckworth (1996) [6] Tên phổ thông tên khoa học loài chim theo Võ Quý, Nguyễn Cử (1995) [9]; Sibley Monroe (1990) [2] Các loài chim bổ sung cho VQG Pù Mát tham khảo kết cơng trình nghiên cứu chim cơng bố VQG Pù Mát bổ sung cho khu hệ chim Bắc Trung dựa vào tài liệu “Danh lục chim Việt Nam” Võ Quý, Nguyễn Cử (1995) [9] Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Vân (2011) [11] so sánh với kết nghiên cứu tác giả KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Qua điều tra khảo sát thực địa so sánh với kết cơng trình nghiên cứu chim cơng bố VQG Pù Mát, thống kê 325 loài chim thuộc 45 họ, 177 giống 15 Trong đó, bổ sung 22 loài cho khu hệ chim VQG Pù Mát công bố trước Như vậy, nay, tổng số loài chim ghi nhận khu vực nghiên cứu chiếm 36,64% tổng số loài chim ghi nhận Việt Nam Sự đa dạng phân bố loài, giống họ chim VQG Pù Mát thể bảng Bảng Phân bố giống loài theo họ, chim VQG Pù Mát STT 10 11 12 13 14 32 Tên bộ, họ Bộ Gà - Galliformes Họ Trĩ - Phasianidae Bộ Cun cút - Turniciformes Họ Cun cút - Turnicidae Bộ Gõ kiến - Piciformes Họ Gõ kiến - Picidae Họ Cu rốc - Megalaimidae Bộ Hồng hoàng - Bucerotiformes Họ Hồng hồng - Bucerotidae Bộ Đầu rìu - Upupiformes Họ Đầu rìu - Upupidae Bộ Nuốc - Trogoniformes Họ Nuốc - Trogonidae Bộ Sả - Coraciiformes Họ Sả rừng - Coraciidae Họ Bồng chanh - Alcedinidae Họ Sả - Halcyonidae Họ Bói cá - Cerylidae Họ Trảu - Meropidae Bộ Cu cu - Cuculiformes Họ Cu cu - Cuculidae Họ Bìm bịp - Centropodidae Bộ Vẹt - Psittaciformes Giống n 7 1 3 1 1 2 2 1 Loài % 3,95 3,95 0,56 0,56 4,52 3,95 0,56 1,69 1,69 0,56 0,56 0,56 0,56 5,08 1,13 1,13 0,56 1,13 1,13 5,08 4,52 0,56 0,56 n 9 1 18 11 4 1 1 15 4 13 11 % 2,77 2,77 0,31 0,31 5,54 3,38 2,15 1,23 1,23 0,31 0,31 0,31 0,31 4,62 0,62 1,23 0,92 0,62 1,23 4,00 3,38 0,62 0,31 TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(1): 31-39 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Họ Vẹt - Psittacidae 10 Bộ Yến - Apodiformes Họ Yến - Apodidae 11 Bộ Cú - Strigiformes Họ Cú lợn - Tytonidae Họ Cú mèo - Strigidae Họ Cú muỗi - Caprimulgidae 12 Bộ Bồ câu - Columbiformes Họ Bồ câu - Columbidae 13 Bộ Sếu - Gruiformes Họ Gà nước - Rallidae 14 Bộ Hạc - Ciconiiformes Họ Rẽ - Scolopacidae Họ Choi choi - Charadriidae Họ Ưng - Accipitridae Họ Cắt - Falconidae Họ Diệc - Ardeidae 15 Bộ Sẻ - Passeriformes Họ Đuôi cụt - Pittidae Họ Mỏ rộng - Eurylaimidae Họ Chim xanh - Irenidae Họ Bách - Laniidae Họ Quạ - Corvidae Họ Lội suối - Cinclidae Họ Đớp ruồi - Muscicapidae Họ Sáo - Sturnidae Họ Trèo - Sittidae Họ Bạc má - Paridae Họ Nhạn - Hirundinidae Họ Chào mào - Pycnonotidae Họ chiền chiện - Cisticolidae Họ Vành khuyên - Zosteropidae Họ Chim chích - Sylviidae Họ Sơn ca - Alaudidae Họ Hút mật - Nectariniidae Họ Sẻ - Passeridae Họ Sẻ đồng - Fringillidae Tổng số 4 6 3 20 1 11 97 2 17 20 1 28 4 177 0,56 2,26 2,26 3,95 0,56 2,82 0,56 3,39 3,39 1,69 1,69 11,30 0,56 0,56 6,21 1,13 2,82 54,80 0,56 1,13 1,13 0,56 9,60 0,56 11,30 2,26 0,56 1,13 0,56 2,82 0,56 0,56 15,82 0,56 2,26 2,26 0,56 100 5 10 11 11 3 25 13 208 5 32 35 3 12 2 68 12 325 0,31 1,54 1,54 3,08 0,31 2,15 0,62 3,38 3,38 0,92 0,92 7,69 0,62 0,31 4,00 1,23 1,54 64,00 1,54 0,62 1,23 1,54 9,85 0,31 10,77 2,15 0,92 0,92 1,23 3,69 0,62 0,62 20,92 0,31 3,69 2,46 0,62 100 n: Số lượng; %: tỷ lệ phần trăm so với tổng số taxon Bảng cho phép phân tích, đánh giá mức độ đa dạng bậc taxon khu hệ chim VQG Pù Mát, cụ thể: Trong số 15 chim ghi nhận VQG Pù Mát, Sẻ Passeriformes đa dạng với 19 họ (chiếm 42,22% tổng số họ); 33 Ngo Xuan Tuong, Le Dinh Thuy Sả Coraciiformes Hạc Ciconiiformes có họ (chiếm 11,11%); Cú Strigiformes với họ (chiếm 6,67%); hai Gõ kiến Piciformes Cu cu Cuculiformes có họ (chiếm 4,44%) Có lại có họ (chiếm 2,22%) Trong số 45 họ chim VQG Pù Mát với 177 giống, đa dạng họ Chim chích với 28 giống (chiếm 15,82% tổng số giống); tiếp đến họ Đớp ruồi với 20 giống (chiếm 11,30%); họ Quạ với 17 giống (chiếm 9,60%); họ Ưng với 11 giống (chiếm 6,21%); họ Cu cu với giống (chiếm 4,52%); họ Trĩ họ Gõ kiến có giống (chiếm 3,95%); họ Bồ câu với giống (chiếm 3,39%) Có họ có giống họ Cú mèo, họ Diệc họ Chào mào (chiếm 2,82%); họ Hút mật họ Sẻ có giống (chiếm 2,26%) Có 30 họ lại có từ đến giống (chiếm 16,95%) Trong số 45 họ 177 giống, họ có số lồi nhiều họ Chim chích với 68 lồi (chiếm 20,92% tổng số loài); tiếp đến họ Đớp ruồi với 35 loài (chiếm 10,77%); họ Quạ với 32 loài (chiếm 9,85%); họ Ưng với 13 loài (chiếm 4,00%); họ Hút mật với 12 loài (chiếm 3,69%); họ Gõ kiến, họ Cu cu, họ Bồ câu có 11 lồi (chiếm 3,38%); họ Trĩ với loài (chiếm 2,77%); họ Sẻ với loài (chiếm 2,46%); họ Cu rốc, họ Cú mèo họ Sáo có lồi (chiếm 2,15%); họ Yến, họ Diệc, họ Bách có lồi (chiếm 1,54%) Có họ có lồi (chiếm 1,23 %) là: họ Hồng hoàng, họ Bồng chanh, họ Trảu, họ Cắt, họ Chim xanh họ Nhạn Có 21 họ có từ đến lồi (chiếm 46,67%) Như vậy, 15 khu hệ chim VQG Pù Mát, Sẻ Passeriformes đa dạng với 19 họ, 97 giống 208 lồi; họ Chim chích Sylviidae có số giống lồi nhiều với 28 giống 68 loài Đến năm 2011, tham khảo kết nghiên cứu tác giả công bố trước [4, 9, 11, 12], đồng thời theo kết khảo sát từ năm 2005 đến 2010, bổ sung thêm cho danh lục chim VQG Pù Mát 22 loài, chiếm 6,77% tổng số loài chim VQG Pù Mát (bảng 2) 85 loài cho khu hệ chim Bắc Trung Bộ (bảng 3) Bảng Các loài chim bổ sung cho khu hệ chim VQG Pù Mát STT 34 Tên khoa học I GALLIFORMES Phasianidae Francolinus pintadeanus (Scopoli, 1786) Coturnix chinensis Linnaeus, 1766 II TURNICIFORMES Turnicidae Turnix tanki Blyth, 1843 III PICIFORMES Megalaimidae Megalaima australis (Horsfield, 1821) IV CORACIIFORMES Alcedinidae Alcedo meninting Horsfield, 1821 Cerylidae Ceryle rudis (Linnaeus, 1758) V CUCULIFORMES Cuculidae Clamator coromandus (Linnaeus, 1766) VI STRIGIFORMES Tytonidae Tên Việt Nam BỘ GÀ Họ Trĩ Đa đa Cay trung quốc BỘ CUN CÚT Họ Cun cút Cun cút lưng BỘ GÕ KIẾN Họ Cu rốc Cu rốc đầu đen BỘ SẢ Họ Bồng chanh Bồng chanh tai xanh Họ Bói cá Bói cá nhỏ BỘ CU CU Họ Cu cu Khát nước BỘ CÚ Họ Cú lợn TTGN QS, K QS QS QS QS QS QS, K TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(1): 31-39 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Tyto alba (Scopoli, 1769) Strigidae Ketupa zeylonensis (Gmelin, 1788) Caprimulgidae Caprimulgus macrurus Horsfield, 1821 VII COLUMBIFORMES 10 Columbidae Streptopelia orientalis (Latham, 1790) Chalcophaps indica (Linnaeus, 1758) Treron curvirostra (Gmelin, 1789) VIII PASSERIFORMES 11 Laniidae Lanius tigrinus Drapiez, 1828 12 Corvidae Oriolus chinensis Linnaeus, 1766 Coracina polioptera (Sharpe, 1879) 13 Muscicapidae Ficedula zanthopygia (Hay, 1845) 14 Pycnonotidae Pycnonotus atriceps (Temminck, 1822) Pycnonotus sinensis (Gmelin, 1789) 15 Sylviidae Garrulax perspicillatus (J.F Gmelin, 1789) 16 Alaudidae Alauda gulgula Franklin, 1831 17 Passeridae Motacilla flava Linnaeus, 1758 Cú lợn lưng xám Họ Cú mèo Dù dì phương đông Họ Cú muỗi Cú muỗi đuôi dài BỘ BỒ CÂU Họ Bồ câu Cu sen Cu luồng Cu xanh mỏ quặp BỘ SẺ Họ Bách Bách vằn Họ Quạ Vàng anh trung quốc Phường chèo xám nhỏ Họ Đớp ruồi Đớp ruồi vàng Họ Chào mào Chào mào vàng đầu đen Bông lau trung quốc Họ Chim Chích Bò chao Họ Sơn ca Sơn ca Họ Sẻ Chìa vơi vàng QS QS QS QS QS, K QS M, QS QS QS M, QS QS QS QS QS QS Tình trạng ghi nhận (TTGN), M: Lồi thu lưới mờ; QS: Quan sát thiên nhiên; K: Loài ghi nhận qua tiếng kêu Bảng Các loài chim bổ sung cho khu hệ chim vùng Bắc Trung S T T Tên khoa học I PICIFORMES Picidae Picumnus innominatus Burton, 1836 Picus canus (Gmelin, 1788) Megalaimidae Megalaima virens (Boddaert, 1783) Megalaima franklinii (Blyth, 1842) Megalaima incognita Hume, 1874 II BUCEROTIFORMES Bucerotidae Aceros nipalensis (Hodgson, 1829) Tên Việt Nam BỘ GÕ KIẾN Họ Gõ kiến Gõ kiến lùn đầu vàng Gõ kiến xanh gáy đen Họ Cu rốc Thầy chùa lớn Cu rốc đầu vàng Cu rốc tai đen BỘ HỒNG HỒNG Họ Hồng hồng Niệc cổ TTNG Nguồn Tài Tài liệu liệu QS, TL TL 12 12 x QS, TL QS, TL QS, TL 4,12 4,12 4,12 x x x DV, TL 12 x 35 Ngo Xuan Tuong, Le Dinh Thuy 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 III CORACIIFORMES Halcyonidae Halcyon coromanda (Latham, 1790) Meropidae Merops orientalis Latham, 1801 IV CUCULIFORMES Cuculidae Cuculus fugax Horsfield, 1821 Cacomantis sonneratii (Latham, 1790) Chrysococcyx xanthorhynchus (Horsfield, 1821) V APODIFORMES Apodidae Collocalia brevirostris (Horsfield, 1840) Hirundapus cochinchinensis (Oustalet, 1878) Apus affinis (Gray, 1830) VI COLUMBIFORMES Columbidae Macropygia unchall (Wagler, 1827) Macropygia ruficeps (Temminck, 1834) VII PASSERIFORMES Pittidae Pitta oatesi (Hume, 1873) Pitta cyanea Blyth, 1843 10 Irenidae Chloropsis aurifrons (Temminck, 1829) 11 Corvidae Dendrocitta vagabunda (Latham, 1790) Dendrocitta formosae Swinhoe, 1863 Coracina polioptera (Sharpe, 1879) Pericrocotus solaris Blyth, 1846 Terpsiphone atrocaudata (Eyton, 1839) 12 Muscicapidae Monticola gularis (Swinhoe, 1863) Zoothera dauma (Latham, 1790) Zoothera marginata Blyth, 1847 Turdus obscurus Gmelin, 1789 Muscicapa sibirica Gmelin, 1789 Ficedula monileger (Hodgson, 1845) Niltava grandis (Blyth, 1842) Niltava macgrigoriae (Burton, 1836) Cyornis unicolor Blyth, 1843 BỘ SẢ Họ Sả Sả Họ Trảu Trảu đầu BỘ CU CU Họ Cu cu Chèo chẹo nhỏ Tìm vịt vằn Tìm vịt tím BỘ YẾN Họ Yến Yến núi Yến đuôi cứng bụng trắng Yến cằm trắng BỘ BỒ CÂU Họ Bồ câu Gầm ghì vằn Gầm ghì đầu BỘ SẺ Họ Đi cụt Đi cụt đầu Đuôi cụt đầu đỏ Họ Chim xanh Chim xanh trán vàng Họ Quạ Choàng choạc Choàng choạc xám Phường chèo xám nhỏ Phường chèo má xám Thiên đường đuôi đen Họ Đớp ruồi Hoét đá họng trắng Sáo đất Sáo đất nâu Hoét mày trắng Đớp ruồi xibêri Đớp ruồi họng trắng Đớp ruồi lớn Đớp ruồi trán đen Đớp ruồi xanh nhạt QS, K, TL x QS, TL 12 x QS, TL QS, TL QS, TL 4,12 4,12 x x x QS, TL QS, TL 12 4,12 x x QS, TL 4,12 x QS, TL QS, TL 4,12 12 x x TL QS, TL 4,12 4,12 x QS, TL x QS, TL QS, TL QS QS, TL TL 12 x x x x QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL 12 12 12 12 12 4,12 12 4,12 4,12 12 12 x x x x x x x x x TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(1): 31-39 34 Muscicapella hodgsoni (Moore, 1854) 35 Luscinia calliope (Pallas, 1776) 36 Chaimarrornis leucocephalus (Vigors, 1831) 37 Cinclidium leucurum (Hodgson, 1845) 38 Cochoa viridis Hodgson, 1836 13 Sturnidae 39 Sturnus sinensis (Gmelin, 1788) 14 Sittidae 40 Sitta castanea Lesson, 1830 41 Sitta formosa Blyth, 1843 15 Paridae 42 Parus spilonotus Bonaparte, 1850 16 Pycnonotidae 43 Pycnonotus atriceps (Temminck, 1822) 44 Hemixos flavalus (Blyth, 1845) 45 Hypsipetes mcclellandii Horsfield, 1840 17 Zosteropidae 46 Zosterops japonicus Temminck and Schlegel, 1847 18 Sylviidae 47 Tesia olivea (McClelland, 1840) 48 Orthotomus cucullatus Temminck, 1836 49 Phylloscopus plumbeitarsus Swinhoe, 1861 50 Phylloscopus tenellipes Swinhoe, 1860 51 Phylloscopus reguloides (Blyth, 1842) 52 Phylloscopus davisoni (Oates, 1889) 53 Seicercus poliogenys (Blyth, 1847) 54 Seicercus castaniceps (Hodgson, 1845) 55 Abrocopus albogularis (Hodgson, 1854) 56 Garrulax castanotis (Ogilvie-Grant, 1899) 57 Garrulax merulinus Blyth, 1851 58 Garrulax erythrocephalus (Vigors, 1832) 59 Garrulax milnei (David, 1874) 60 Pomatorhinus ochraceiceps Walden, 1873 61 Pomatorhinus ferruginosus Blyth, 1845 62 Pnoepyga pusilla Hodgson, 1845 63 Stachyris rufifrons Hume, 1873 64 Stachyris chrysaea Blyth, 1844 65 Leiothrix argentauris (Hodgson, 1837) 66 Pteruthius flaviscapis (Temminck, 1835) 67 Pteruthius melanotis Hodgson, 1847 Đớp ruồi xanh pigmi Oanh cổ đỏ Đuôi đỏ đầu trắng QS, TL QS, TL TL 12 12 12 x x Oanh đuôi trắng Cô cô xanh Họ Sáo Sáo đá trung quốc Họ Trèo Trèo bụng Trèo lưng đen Họ Bạc má Bạc má mào Họ Chào mào Chào mào vàng đầu đen Cành cạch xám Cành cạch núi Họ Vành khuyên Vành khuyên nhật QS, TL TL 4,12 4,12 x QS, TL 12 x TL TL 4,12 QS, TL 12 x QS QS, TL QS, TL 12 4,12 x x x QS, TL 12 x TL QS, TL QS, TL TL TL QS, TL QS, TL TL QS, TL QS, TL QS, TL TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL 4,12 4,12 12 12 12 12 4,12 4,12 4,12 4,12 12 12 4,12 4,12 4,12 12 4,12 4,12 4,12 TL 4,12 Họ Chim Chích Chích cụt Chích bơng đầu vàng Chích hai vạch Chích chân xám Chích xám Chích trắng Chích đớp ruồi má xám Chích đớp ruồi đầu Chích đớp ruồi mặt Khướu xám Khướu ngực đốm Khướu đầu Khướu đuôi đỏ Họa mi đất mỏ đỏ Họa mi đất ngực Khướu đất đuôi cụt pigmi Khướu bụi trán Khướu bụi vàng Kim oanh tai bạc Khướu mỏ quặp mày trắng Khướu mỏ quặp tai đen x x x x x x x x x x x x x x x 37 Ngo Xuan Tuong, Le Dinh Thuy 68 Pteruthius aenobarbus (Temminck, 1835) 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Gampsorhynchus rufulus Blyth, 1844 Minla cyanouroptera (Hodgson, 1838) Minla ignotincta Hodgson, 1837 Alcippe cinerea (Blyth, 1847) Alcippe castaneceps (Hodgson, 1837) Alcippe morrisonia Swinhoe, 1863 Heterophasia annectens (Blyth, 1847) Yuhina castaniceps (Moore, 1854) Yuhina flavicollis Hodgson, 1836 Yuhina nigrimenta Blyth, 1845 Paradoxornis gularis Gray, 1845 Paradoxornis nipalensis (Hodgson, 1837) 19 Nectariniidae Dicaeum ignipectus (Blyth, 1843) Nectarinia sperata (Linnaeus, 1766) Aethopyga gouldiae (Vigors, 1831) Aethopyga nipalensis (Hodgson, 1837) Aethopyga saturata (Hodgson, 1836) Khướu mỏ quặp cánh vàng Khướu đuôi dài Khướu lùn cánh xanh Khướu lùn đuôi đỏ Lách tách họng vàng Lách tách đầu đốm Lách tách má xám Mi lưng Khướu mào khoang cổ Khướu mào cổ Khướu mào đầu đen Khướu mỏ dẹt đầu xám Khướu mỏ dẹt họng đen Họ Hút mật Chim sâu ngực đỏ Hút mật họng hồng Hút mật họng vàng Hút mật nê pan Hút mật ngực đỏ QS, TL 12 x QS, TL QS, TL QS, TL TL QS, TL M,QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL 4,12 4,12 4,12 12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 4,12 12 x x x QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL QS, TL 4,12 4,12 4,12 4,12 x x x x x x x x x x x x x Tình trạng ghi nhận (TTGN), M: Loài thu lưới mờ; QS: Quan sát thiên nhiên; K: Loài ghi nhận qua tiếng kêu; DV: Di vật loài ghi nhận gia đình dân địa phương; TL: Theo tài liệu tham khảo KẾT LUẬN Đến nay, ghi nhận 325 loài chim thuộc 45 họ, 177 giống 15 VQG Pù Mát, bổ sung 22 loài cho khu hệ chim VQG Pù Mát 85 loài cho khu hệ chim Bắc Trung TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn BirdLife International, 2004 Thông tin khu bảo vệ có đề xuất Việt Nam (tái lần thứ hai) Tập I - Miền Bắc Việt Nam Charles G Sibley and Burt L., Monroe Jr., 1990 Distribution and Taxonomy of Birds of the World Yale University Press New Haven & London Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps, 2000 Chim Việt Nam Nxb Lao Động - Xã Hội, Hà Nội 250 trang Dự án Lâm nghiệp Xã hội Bảo tồn Thiên nhiên tỉnh Nghệ An (SFNC), 2000 Pù Mát, 38 điều tra ĐDSH khu bảo vệ Việt Nam Nxb Lao động Xã hội Đặng Huy Huỳnh, 1999 Bắc Trường Sơn Một vùng địa lý sinh học tiềm ẩn hấp dẫn tính đa dạng sinh học cao Tuyển tập cơng trình hội thảo Đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn (lần thứ hai) Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Trang 86-89 Inskipp T., Lindsey N and Duckworth W., 1996 Annotated checklist of the birds of the Oriental region Sandy, Bedfordshire, U K.: Oriental Bird Club Võ Quý, 1975 Chim Việt Nam - Hình thái phân loại (tập 1) Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Võ Quý, 1981 Chim Việt Nam - Hình thái phân loại (tập 2) Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Võ Quý, Nguyễn Cử, 1995 Danh lục Chim Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 10 Robson C R., 2005 Birds of Southeast Asia New Holland Publishers (UK) Ltd TẠP CHÍ SINH HỌC, 2012, 34(1): 31-39 11 Nguyễn Lân Hùng Sơn, Nguyễn Thanh Vân, 2011 Danh lục chim Việt Nam Nxb Nông nghiệp, Hà Nội 192 trang 12 Lê Trọng Trải, Lê Văn Chẩm, Vũ Văn Dũng, Đỗ Tước Steven Swan, 2003 Điều tra đánh giá nhanh tính đa dạng sinh học Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, Việt Nam Nghệ An: Dự án SFNC 43 trang 13 Tordoff A W ed., 2002 Sách hướng dẫn vùng chim quan trọng Việt Nam - Các khu vực bảo tồn trọng yếu Chương trình BirdLife Quốc tế Đông Dương Viện Sinh thái Tài nguyên Sinh vật Hà Nội A COMPLEMENTARY LIST OF BIRD SPECIES FOR PUMAT NATIONAL PARK, NGHE AN PROVINCE AND NORTH CENTRAL VIETNAM Ngo Xuan Tuong, Le Dinh Thuy Institute of Ecology and Biological Resources, VAST SUMMARY A total of 325 bird species belonging to 45 families, 177 genera of 15 orders were recorded in Pu Mat National Park, Nghe An province Up to 2011, the total number of bird species recorded in the park currently comprise 36.64% of the bird fauna of Vietnam Among 325 bird species recorded in Pu Mat National Park, 22 species (6.77% of total bird species of Pu Mat National park) are new to the park, and 85 species are new to the North region of Central Vietnam in comparison with the species composition in the "List of birds of Vietnam" compiled by Vo Quy, Nguyen Cu (1995) and Nguyen Lan Hung Son, Nguyen Thanh Van (2011) Keywords: Galliformes, Bucerotiformes, Columbiformes, Passeriformes, Bucerotidae, Phasianidae, Pycnonotidae, Sylviidae, Pu Mat, North central Ngày nhận bài: 6-2-2012 39 ... tổng số loài chim VQG Pù Mát (bảng 2) 85 loài cho khu hệ chim Bắc Trung Bộ (bảng 3) Bảng Các loài chim bổ sung cho khu hệ chim VQG Pù Mát STT 34 Tên khoa học I GALLIFORMES Phasianidae Francolinus... (1990) [2] Các loài chim bổ sung cho VQG Pù Mát tham khảo kết cơng trình nghiên cứu chim công bố VQG Pù Mát bổ sung cho khu hệ chim Bắc Trung dựa vào tài liệu “Danh lục chim Việt Nam Võ Quý, Nguyễn... Swan, 2003 Điều tra đánh giá nhanh tính đa dạng sinh học Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, Việt Nam Nghệ An: Dự án SFNC 43 trang 13 Tordoff A W ed., 2002 Sách hướng dẫn vùng chim quan trọng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Thành phần loài chim bổ sung cho khu hệ chim ở vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam, Thành phần loài chim bổ sung cho khu hệ chim ở vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An và vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam