Lí 11_chương 5_day them

40 24 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:52

Tài liệu thuộc bộ tài liệu dạy thêm lớp 11. Sử dụng cho giáo viên giảng dạy có đầy đủ tóm tắt lí thuyết_ Bài tập ví dụ mẫu_ Bài tập tự giải_Bài tập trắc nghiệm. Tất cả các bài đều có lời giải chi tiết giúp học sinh tự học nâng cao trình độ CHƯƠNG V CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ BÀI 23 TỪ THÔNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ A KIẾN THỨC CẦN NHỚ Từ thông qua khung dây - Từ thông qua diện tích S đặt từ trường đều:   Φ = BS cos α với α = n , B ( ) - Nếu khung dây có N vòng dây, từ thơng qua khung dây: Φ = NBS.cos α Trong dó + S (m2): Diện tích vòng dây phẳng (C) đặt từ r trường B r + n : Pháp tuyến dương diện tích S r r r + α = B , n : Góc hợp từ trường B véctơ pháp tuyến khung ( ) + N: Số vòng dây khung dây - Các trường hợp riêng: r r r r r + Khi α = ⇒ B,n = ⇒ B//n (hay từ trường B vuông góc với mặt phẳng khung dây) ( ) ⇒ Φ max = BS r r r r r 0 + Khi α = 90 ⇒ B,n = 90 ⇒ B ⊥ n (hay từ trường B song song với mặt phẳng khung dây) ( ) ⇒Φ=0 - Đơn vị từ thông Φ vêbe (Wb): Wb = T.m2 Hiện tượng cảm ứng điện từ a Dòng điện cảm ứng - Dòng điện cảm ứng: dòng điện xuất có biến đổi từ thơng mạch điện kín - Hiện tượng xuất dòng điện cảm ứng gọi tượng cảm ứng điện từ - Dòng điện cảm ứng có chiều cho từ trường sinh có tác dụng chống lại ngun nhân sinh b Dòng điện Fu-cơ * Dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn chuyển động từ trường hay đặt từ trường biến đổi theo thời gian dòng điện Phu-cơ Các đường dòng dòng điện Fu-cô khối vật dẫn đường cong khép kín, nên dòng điện Fu-cơ có tính xốy * Tác dụng dòng điện Fu – - Tác dụng có lợi: Tác dụng gây lực hãm dòng Fu – cô số trường hợp cần thiết: dùng để hãm chuyển động quay phận số thiết bị Tác dụng hãm phanh điện từ xe có tải trọng lớn Tác dụng hãm ứng dụng công tơ điện - Tác dụng có hại 28 + Tác dụng nhiệt dòng Fu – lõi sắt thiết bị điện + Chống lại quay động điện làm giảm công suất + Để giảm tác dụng có hại người ta khơng dùng khối sắt liền mà dùng sắt ghép cách điện với B CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài 5.1: Hình tròn biểu diễn miền có từ trường đều, có cảm ứng từ B Khung dây hình vng cạnh a ngoại tiếp đường tròn Cơng thức sau biểu diễn xác từ thơng qua khung ? A πBa2 Wb B πBa2/4 Wb C πa2/(2B) Wb D Ba2 Wb Bài 5.2: Một khung dây kín từ trường Khi đưa ngồi phạm vi vùng có từ trường A xuất lực lạ có xu hướng kéo khung dây lại B khơng có từ thơng qua khung dây nên khơng có dòng điện cảm ứng C xuất dòng điện cảm ứng cho từ trường tổng cộng vị trí khung dây có xu hướng giảm D xuất dòng điện cảm ứng cho từ trường qua khung dây giảm Bài 5.3: Giá trị tuyệt đối từ thơng qua diện tích S đặt vng góc với cảm ứng từ B A tỉ lệ với số đường sức qua đơn vị diện tích S B tỉ lệ với độ lớn chu vi diện tích S C giá trị cảm ứng từ B nơi đặt điện tích S D tỉ lệ với số đường sức qua diện tích S Bài 5.4: Từ thơng phụ thuộc vào yếu tố sau ? A Điện trở suất dây dẫn làm khung B Đường kính dây dẫn làm khung C Hình dạng kích thước khung dây dẫn D Điện trở dây dẫn Bài 5.5: Một vòng dây dẫn đặt từ trường đều, cho mặt phẳng vòng dây vng góc với đường cảm ứng Hiện tượng cảm ứng điện từ xảy A bị làm cho biến dạng B quay xung quanh pháp tuyến C dịch chuyển tịnh tiến D quay xung quanh trục trùng với đường cảm ứng từ Bài 5.6: Trong vùng không gian rộng có từ trường Tịnh tiến khung dây phẳng, kín theo cách sau đây: I Mặt phẳng khung vng góc với đường cảm ứng II Mặt phẳng khung song song với đường cảm ứng III Mặt phẳng khung hợp với đường cảm ứng góc θ Trường hợp xuất dòng điện cảm ứng khung ? A Trường hợp I B Trường hợp II C Trường hợp III D Không có trường hợp Bài 5.7: Chọn câu 29 A Số đường sức từ thông hai khái niệm khác nhau, khơng thể có mối quan hệ với B Từ thơng qua diện tích với số đường sức qua diện tích C Từ thơng qua diện tích S giá trị cảm ứng từ D Người ta dùng khái niệm từ thông để diễn tả số đường sức từ qua diện tích Bài 5.8: Định luật Len - xơ chiều dòng điện cảm ứng hệ định luật bảo toàn nào? A Năng lượng B Điện tích C Động lượng D Khối lượng Bài 5.9: Khung dây kín đặt vng góc với đường sức từ trường đều, rộng Trong trường hợp sau đây, từ thông qua khung dây không thay đổi ? A Khung dây chuyển động tịnh tiến với tốc độ tăng dần B Khung dây quay quanh đường kính C Khung dây đứng yên bị bóp méo D Khung dây vừa chuyển động tịnh tiến, vừa bị bóp méo Bài 5.10: Từ thông qua mạch điện phụ thuộc vào A đường kính dây dẫn làm mạch điện B điện trở suất dây dẫn C khối lượng riêng dây dẫn D hình dạng kích thước mạch điện Bài 5.11: Định luật Len - xơ dùng để xác định A độ lớn suất điện động cảm ứng mạch điện kín B chiều dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín C cường độ dòng điện cảm ứng xuất mạch điện kín D biến thiên từ thơng qua mạch điện kín, phẳng Bài 5.12: Mặt bán cầu đường kính 2R đặt từ trường có cảm ứng từ B song song với trục đối xứng mặt bán cầu Từ thông qua mạch bán cầu A 4πR2B B πRB C 2πRB D πR2B Bài 5.13: Một vòng dây dẫn tròn có diện tích 0,4 m2 đặt từ trường có cảm ứng từ B = 0,6 T có chiều hướng mặt phẳng giấy Nếu cảm ứng từ tăng đến 1,4 T thời gian 0,25 s chiều dòng điện cảm ứng vòng dây A theo chiều kim đồng hồ B ngược chiều kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng D chưa xác định chiều dòng điện, phụ thuộc vào cách chọn chiều véc tơ pháp tuyến vòng dây Bài 5.14: Đơn vị từ thông A Tesla (T) B Ampe (A) C Vêbe (Wb) D Vôn (V) Bài 5.15: Phát biểu sau không đúng? A Dòng điện cảm ứng sinh khối vật dẫn chuyển động từ trường hay đặt từ trường biến đổi theo thời gian gọi dòng điện Fucơ B Dòng điện xuất có biến thiên từ thơng qua mạch điện kín gọi dòng điện cảm ứng 30 C Dòng điện Fucơ sinh khối kim loại chuyển động từ trường, có tác dụng chống lại chuyển động khối kim loại D Dòng điện Fucơ sinh khối vật dẫn chuyển động từ trường, đồng thời toả nhiệt làm khối vật dẫn nóng lên Bài 5.16: Muốn làm giảm hao phí toả nhiệt dòng điện Fucơ gây khối kim loại, người ta thường: A chia khối kim loại thành nhiều kim loại mỏng ghép cách điện với B tăng độ dẫn điện cho khối kim loại C đúc khối kim loại khơng có phần rỗng bên D sơn phủ lên khối kim loại lớp sơn cách điện Bài 5.17: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucơ xuất trong: A Bàn điện B Bếp điện C Quạt điện D Siêu điện Bài 5.18: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucơ khơng xuất trong: A Quạt điện B Lò vi sóng C Nồi cơm điện D Bếp từ Bài 5.19: Phát biểu sau không đúng? A Sau quạt điện hoạt động, ta thấy quạt điện bị nóng lên Sự nóng lên quạt điện phần dòng điện Fucô xuất lõi sắt của quạt điện gây B Sau siêu điện hoạt động, ta thấy nước siêu nóng lên Sự nóng lên nước chủ yếu dòng điện Fucơ xuất nước gây C Khi dùng lò vi sóng để nướng bánh, bánh bị nóng lên Sự nóng lên bánh dòng điện Fucơ xuất bánh gây D Máy biến dùng gia đình hoạt động bị nóng lên Sự nóng lên máy biến chủ yếu dòng điện Fucô lõi sắt máy biến gây Bài 5.20: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm dịch chuyển lại gần xa vòng dây kín: A S N v Icư B S N v Icư C v S D N Icư v S N Icư= Bài 5.21: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho vòng dây dịch chuyển lại gần xa nam châm: v A S N v Icư B S v v Icư C S N 31 N Icư D S N Icư= Bài 5.22: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm dịch chuyển lại gần xa vòng dây kín: Icư v A N B S Icư v N C N S v S Icư D N S v Icư= Bài 5.23: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho vòng dây dịch chuyển lại gần xa nam châm: A N S Icư v B N C N S v v v Icư D N S S Icư Icư= Bài 5.24: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm rơi thẳng đứng xuống tâm vòng dây đặt bàn: N N S S S S N N v B v A v C Icư = Icư Icư Icư v D Bài 5.25: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng nam châm đặt thẳng đứng tâm vòng dây bàn bị đổ: N v v B S A Icư N S N v C S Icư v D Icư S N Icư = Bài 5.26: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm vòng dây dịch chuyển, với v1 = v2: A S N v1 Icư B S N v1 v2 v2 v2 v2 Icư = Icư C 32 v1 S N Icư D v1 S N Icư= Bài 5.27: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm vòng dây dịch chuyển, với v1 > v2: A S N Icư v1 B S N Icư v1 v2 v2 v2 v2 C v1 S N Icư D v1 S N Icư= Bài 5.28: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm vòng dây dịch chuyển, với v1 < v2: A S N Icư v1 B S N Icư v1 v2 v2 v2 v2 v1 C S N Icư D v1 S N Icư= Bài 5.29: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm vòng dây dịch chuyển: A v1 Icư = N B S v1 Icư N C N S v2 > v1 v2 < v1 v2 > v1 v2 = v1 v1 S Icư D N v1 S Icư Bài 5.30: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho nam châm vòng dây rơi tự thẳng đứng đồng thời lúc: A N N S S S S N N B v v v D v v v S v Icư = Icư Icư Icư v C N v Bài 5.31: Xác định chiều dòng điện cảm ứng vòng dây nhìn vào mặt trường hợp cho nam châm rơi thẳng đứng xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định hình vẽ: 33 A Lúc đầu dòng điện kim đồng hồ, nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ B Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, nam châm xuyên qua đổi chiều kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng vòng dây D Dòng điện cảm ứng kim đồng hồ Bài 5.32: Xác định chiều dòng điện cảm ứng vòng dây nhìn vào mặt bên phải trường hợp cho nam châm xuyên qua tâm vòng dây giữ cố định hình vẽ: A Lúc đầu dòng điện kim đồng hồ, nam châm xuyên qua đổi chiều ngược kim đồng hồ B Lúc đầu dòng điện ngược kim đồng hồ, nam châm xuyên qua đổi S N v chiều kim đồng hồ C khơng có dòng điện cảm ứng vòng dây D Dòng điện cảm ứng kim đồng hồ Bài 5.33: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc từ trường đều: B A B v Icư B v v Icư v C D Icư B Icư = B Bài 5.34: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng cho vòng dây tịnh tiến với vận tốc từ trường đều: B A v v B v B v D B C Icư Icư B Icư = Icư Bài 5.35: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng: A I1 v Icư B B giảm R tăng I1 v C Icư Icư A D Icư vòng dây cố định Bài 5.36: Hình vẽ sau xác định chiều dòng điện cảm ứng: 34 A A Icư A Icư C B R tăng Icư A R giảm R giảm Icư=0 A D R tăng Bài 5.37: Khi cho nam châm lại gần vòng dây treo hình vẽ chúng tương tác: A đẩy B hút v S N C Ban đầu đẩy nhau, đến gần hút D khơng tương tác Bài 5.38: Khi cho nam châm xuyên qua vòng dây treo hình vẽ chúng tương tác: A đẩy v S N B Ban đầu hút nhau, xuyên qua đẩy C Ban đầu đẩy nhau, xuyên qua hút D hút I1 Bài 5.39: Khi cho khung dây kín chuyển động xa dòng điện thẳng dài I hình vẽ chúng tương tác: A đẩy B hút C Ban đầu đẩy nhau, đến gần hút D khơng tương tác Bài 5.40: Tương tác hai đoạn dây thẳng MN PQ hình vẽ bên là: R tăng A đẩy B hút C Ban đầu hút nhau, đến gần đẩy D khơng tương tác Bài 5.41: Tương tác khung dây ống dây hình vẽ bên cho khung dây dịch chuyển xa ống dây là: A đẩy B hút C Ban đầu hút nhau, đến gần đẩy D không tương tác v v M P A N Q A Bài 5.42: Cho dòng điện thẳng cường độ I khơng đổi Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt sát dòng điện thẳng, cạnh MQ trùng với dòng điện thẳng hình vẽ Hỏi khung dây có I dòng điện cảm ứng: N M A khung quay quanh cạnh MQ B khung quay quanh cạnh MN C khung quay quanh cạnh PQ D khung quay quanh cạnh NP Q P 35 Bài 5.43: Cho dòng điện thẳng cường độ I khơng đổi Khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt gần dòng điện thẳng, cạnh MQ song song với dòng điện thẳng hình I N M vẽ Hỏi khung dây khơng có dòng điện cảm ứng: Q P A khung quay quanh cạnh MQ B khung quay quanh cạnh MN C khung quay quanh cạnh PQ D khung quay quanh trục dòng điện thẳng I Bài 5.44: Một khung dây phẳng hình vng đặt từ trường cảm ứng từ có giá trị: B = 5.10-2 T, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 30 o Độ lớn từ thơng qua khung 4.10-5 Wb Độ dài cạnh khung dây A 8cm B 4cm C 2cm D 6cm Bài 5.45: Trong hình vẽ sau đây, từ thơng gửi qua diện tích khung dây dẫn có giá trị lớn ? A B C D Bài 5.46: Một khung dây hình chữ nhật ABCD gồm 20 vòng cạnh cm cm Khung đặt từ trường B = 3.10-3 T, đường sức vng góc với mặt phẳng khung Quay khung 60 o quanh cạnh AB, độ biến thiên từ thông qua khung A -60.10-6 Wb B -45.10-6 Wb C 54.10-6 Wb D -56.10-6 Wb ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… Bài 5.47: Một khung dây hình vng cạnh cm đặt từ trường đều, B = 0,01 T Đường sức từ vng góc với mặt khung Quay khung cho mặt phẳng khung song song với đừng sức từ Độ biến thiên từ thông A -20.10-6 Wb B -15.10-6 Wb C -25.10-6 Wb D -30.10-6 Wb ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… Bài 5.48: Một khung dây có diện tích cm2 gồm 50 vòng dây Đặt khung dây từ trường có cảm ứng từ B quay khung theo hướng Từ thơng qua khung có giá trị cực đại 5.10-3 Wb Cảm ứng từ B có giá trị A 0,2 T B 0,02 T C 2,5 T D Một giá trị khác 36 ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… Bài 5.49: Một hình vng cạnh cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 8.10 -4 T Từ thơng qua hình vng 10-6 Wb Góc hợp véc - tơ cảm ứng từ với mặt phẳng hình vng A 30o B 45o C 60o D 0o ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… Bài 5.50: Một khung dây phẳng có diện tích 10cm đặt từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ góc 30o Độ lớn từ thơng qua khung 3.10-5 Wb Cảm ứng từ có giá trị A B = 3.10-2 T B B = 4.10-2 T C B = 5.10-2 T D B = 6.10-2 T ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… Bài 5.51: Một hình vng cạnh 5cm đặt từ trường có cảm ứng từ B = 4.10 –4 T, từ thơng qua hình vng 5.10–7 WB Tính góc hợp véctơ cảm ứng từ véc tơ pháp tuyến hình vng A 0° B 30° C 45o D 60° ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………… 37 Ví dụ Cho mạch điện hình vẽ,L=1H, ξ =12V,r=0,điện trở biến trở R=10 Ω Điều chỉnh biến trở để 0,1s điện trở biến trở giảm Ω a Tính suất điện động tự cảm xuất ống dây khoảng thời gian nói b Tính cường độ dòng điện mạch khoảng thời gian nói Lời giải a Gọi I cường độ dòng điện nguồn E sinh ra; IC cường độ dòng điện tự cảm E E = 1, A; I = = 2, A Ta có I1 = R1 + r R2 + r EC = L ∆I I −I = = 12V ∆t ∆t b Vì R giảm nên I tăng theo định luật Len-xo, dòng điện tự cảm I C ngược chiều với I Cường ' độ dòng điện mạch thời gian là: I = I − I C = E − EC = R+r Bài tập tự luyện Bài 5.90: Một cuộn tự cảm có L = H nối với nguồn điện có suất điện động V, điện trở không đáng kể, điện trở cuộn dây không đáng kể Hỏi sau thời gian kể từ lúc nối vào nguồn điện, cường độ dòng điện qua cuộn dây tăng đến giá trị A? giả sử cường độ dòng điện tăng theo thời gian ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 5.91: Một cuộn tự cảm có L = 50 mH mắc nối tiếp với điện trở R = 20 Ω, nối vào nguồn điện có suất điện động 90 V, có điện trở khơng đáng kể Xác định tốc độ biến thiên cường độ dòng điện I tại: a Thời điểm ban đầu ứng với I = b Thời điểm mà I = A ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 5.92: Trong mạch kín có độ tự cảm 0,5.10 -3 H, suất điện động tự cảm 0,25 V tốc độ biến thiên dòng điện bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 5.93: Tìm độ tự cảm ống dây hình trụ gồm 400 vòng, dài 20cm, tiết diện ngang cm2 hai trường hợp: 53 a Ống dây khơng có lỏi sắt b Ống dây có lỏi sắt với độ từ thẩm µ = 400 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 5.94: Một ống dây dài 50 cm có 2500 vòng dây Đường kính ống cm Cho dòng điện biến đổi theo thời gian chạy qua ống dây Sau thời gian 0,01 s dòng điện tăng từ đến 1,5 A Tính suất điện động tự cảm ống dây ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Bài 5.95: Tính độ tự cảm độ biến thiên lượng từ trường ống dây, biết sau thời gian ∆t = 0,01 s, cường độ dòng điện ống dây tăng từ A đến 2,5 A suất điện động tự cảm 30 V ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… C TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ Bài 5.96: Từ thơng riêng mạch kín phụ thuộc vào A cường độ dòng điện qua mạch B điện trở mạch C chiều dài dây dẫn D tiết diện dây dẫn Bài 5.97: Điều sau không nói hệ số tự cảm ống dây? A phụ thuộc vào số vòng dây ống; B phụ thuộc tiết diện ống; C không phụ thuộc vào mơi trường xung quanh; D có đơn vị H (henry) Bài 5.98: Hiện tượng tự cảm tượng cảm ứng điện từ biến thiên từ thông qua mạch gây A biến thiên cường độ điện trường mạch B chuyển động nam châm với mạch C chuyển động mạch với nam châm D biến thiên từ trường Trái Đất Bài 5.99: Suất điện động tự cảm mạch điện tỉ lệ với A điện trở mạch B từ thông cực đại qua mạch C từ thông cực tiểu qua mạch D tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch Bài 5.100: Năng lượng ống dây tự cảm tỉ lệ với A cường độ dòng điện qua ống dây B bình phương cường độ dòng điện ống dây C bậc hai lần cường độ dòng điện ống dây 54 D bình phương cường độ dòng điện ống dây Bài 5.101: Ống dây có tiết diện với ống dây chiều dài ống số vòng dây nhiều gấp đơi Tỉ sộ hệ số tự cảm ống với ống A B C D Bài 5.102: Một ống dây tiết diện 10 cm , chiều dài 20 cm có 1000 vòng dây Hệ số tự cảm ống dây (không lõi, đặt không khí) A 0,2π H B 0,2π mH C mH D 0,2 mH Bài 5.103: Một dây dẫn có chiều dài xác định trên ống dây dài l tiết diện S có hệ số tự cảm 0,2 mH Nếu lượng dây dẫn trên ống có tiết diện chiều dài tăng lên gấp đơi hệ số tự cảm cảm ống dây A 0,1 H B 0,1 mH C 0,4 mH D 0,2 mH Bài 5.104: Một dây dẫn có chiều dài xác định trên ống dây dài l bán kính ống r có hệ số tự cảm 0,2 mH Nếu lượng dây dẫn trên ống có chiều dài tiết diện tăng gấp đơi hệ số từ cảm ống A 0,1 mH B 0,2 mH C 0,4 mH D 0,8 mH Bài 5.105: Một ống dây có hệ số tự cảm 20 mH có dòng điện với cường độ A chạy qua Trong thời gian 0,1 s dòng điện giảm Độ lớn suất điện động tự cảm ống dây có độ lớn A 100 V B 1V C 0,1 V D 0,01 V Bài 5.106: Một ống dây có hệ số tự cảm 0,1 H có dòng điện 200 mA chạy qua Năng lượng từ tích lũy ống dây A mJ B mJ C 2000 mJ D J Bài 5.107: Một ống dây 0,4 H tích lũy lượng mJ Dòng điện qua A 0,2 A B 2 A C 0,4 A D A Bài 5.108: Một ống dây có dòng điện A chạy qua tích lũy lượng từ trường 10 mJ Nếu có dòng điện A chạy qua tích lũy lượng A 30 mJ B 60 mJ C 90 mJ D 10/3 mJ Bài 5.109: Một ống dây dài 50 cm, có 2000 vòng dây Diện tích mặt cắt ống dây 25 cm Gỉa thuyết từ trường ống dây từ trường Độ tự cảm ống dây A 0,025 H B 0,015 H C 0,01 T D 0,02 T Bài 5.110: Tính độ tự cảm cuộn dây biết sau thời gian ∆t = 0,01 s, dòng điện mạch tăng từ đến 2,5 A suất điện động tự cảm 0,10 V? A 10-3 H B 2.10-3 H C 2,5.10-3 H D 3.10-3 H Bài 5.111: Một dòng điện ống dây phụ thuộc vào thời gian theo công thức i = 0,4(5-t), i tính A, t tính s Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005 H Suất điện động tự cảm ống dây A 0,001 V B 0,002 V C 0,0015 V D 0,0025 V Bài 5.112: Một ống dây dài 40 cm, bán kính cm, có 2000 vòng dây Năng lượng từ trường bên ống dây có dòng điện cường độ A qua A 0,4 J B 0,15 J C 0,25 J D 0,2 J 55 Bài 5.113: Một ống dây dài 40cm, đường kính cm có 400 vòng dây quấn sát Ống dây có dòng điện A chạy qua Sau ngắt ống dây khỏi nguồn điện, biết từ thông qua ống dây giảm từ gía trị ban đầu đến khoảng thời gian 0,01 Suất điện động tự cảm ống dây A 0,054 V B 0,063 V C 0,039 V D 0,051 V Bài 5.114: Cuộn tự cảm có L = mH có dòng điện cường độ 10A qua.Năng lượng từ trường tích luỹ cuộn tự cảm có giá trị : A 0,05 J B 0,1 J C J D J Bài 5.115: Một ống dây có độ tự cảm 0,4H, khoảng thời gian 0,04s, suất điện động tự cảm xuất ống dây 50V Độ biến thiên cường độ dòng điện khoảng thời gian A 4,5 A B 2,5 A C A D 7,5 A Bài 5.116: Một ống dây có độ tự cảm L = 0,5 H Muốn tích lũy lượng từ trường 100 J ống dây phải cho dòng điện có cường độ qua ống dây ? A A B 20 A C A D 10 A Bài 5.117: Sự biến đổi dòng điện mạch điện theo thời gian cho hình vẽ Gọi suất điện động tự cảm khoảng thời gian từ s đến s e1, từ s đến s e2 Điều sau ? A e1 = e2 B e1 = 2e2 C e1 = 3e2 D e1 = e2/2 Bài 5.118: Một ống dây dài quấn với mật độ 2000 vòng/m Ống tích 500 cm3 Ống dây mắc vào mạch điện Sau đóng cơng tắc, dòng điện ống biến đổi theo thời gian đồ thị bên Lúc đóng cơng tắc ứng với thời điểm t = Suất điện động tự cảm ống từ sau đóng cơng tắc đến thời điểm t = 0,05 s A 0,2 V B 0,25 V C 2,5 V D V Bài 5.119: Dòng điện qua ống dây khơng có lõi sắt biến đổi theo thời gian, 0,01s cường độ dòng điện tăng từ 1A đến 2A suất điện động tự cảm ống dây 20V Tính hệ số tự cảm ống dây độ biến thiên lượng từ trường ống dây: A 0,1H; 0,2J B 0,2H; 0,3J C 0,3H; 0,4J D 0,2H; 0,5J Bài 5.120: Một ống dây dài 40cm có tất 800 vòng dây Diện tích tiết diện ống dây 10cm Cường độ dòng điện qua ống tăng từ đến 4A Hỏi nguồn điện cung cấp cho ống dây lượng ? A 1,6.10-2J B 1,8.10-2J C 2.10-2J D 2,2.10-2J 56 Bài 5.121: Cho hình vẽ bên Khi K đóng, dòng điện tự cảm ống dây gây dòng điện qua R có chiều A Itc từ M đến N; IR từ Q đến M B Itc từ M đến N; IR từ M đến Q C Itc từ N đến M; IR từ Q đến M D Itc từ N đến M; IR từ M đến Q Bài 5.122: Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,1H, có dòng điện biến thiên 200 A/s suất điện động tự cảm xuất có giá trị: A 10 V B 20 V C 0,1 kV 57 D kV ĐÁP ÁN CHƯƠNG V Bài 5.1: Đáp án B Bài 5.2: Đáp án A Bài 5.3: Đáp án D Bài 5.4: Đáp án C Bài 5.5: Đáp án A Bài 5.6: Đáp án D Bài 5.7: Đáp án D Bài 5.8: Đáp án A Bài 5.9: Đáp án A Bài 5.10: Đáp án D Bài 5.11: Đáp án B Bài 5.12: Đáp án D Bài 5.13: Đáp án B Bài 5.14: Đáp án C Bài 5.15: Đáp án D Bài 5.16: Đáp án A Bài 5.17: Đáp án C Bài 5.18: Đáp án C Bài 5.19: Đáp án B Bài 5.20: Đáp án B Bài 5.21: Đáp án B Bài 5.22: Đáp án A Bài 5.23: Đáp án B Bài 5.24: Đáp án A Bài 5.25: Đáp án B Bài 5.26: Đáp án D Bài 5.27: Đáp án B Bài 5.28: Đáp án A Bài 5.29: Đáp án D Bài 5.30: Đáp án D Bài 5.31: Đáp án A Bài 5.32: Đáp án A Bài 5.33: Đáp án D Bài 5.34: Đáp án D Bài 5.35: Đáp án B Bài 5.36: Đáp án A Bài 5.37: Đáp án A Bài 5.38: Đáp án C Bài 5.39: Đáp án B Bài 5.40: Đáp án B 58 Bài 5.41: Đáp án B Bài 5.42: Đáp án A Bài 5.43: Đáp án D Bài 5.44: Đáp án B Ta có Φ = BS cos α ⇒ S = Φ 4.10 −5 = = 1, 63.10 −3 m = a ⇒ a = 0, 04 m = cm −2 B cos α 5.10 cos 30° Bài 5.45: Đáp án B Φ = BS cos α Trong hình α = 90° → cos α = → Φ = Trong hình α = 0° → cos α = → Φ = BS Số đường sức từ hình dày → hình Φ có giá trị lớn Bài 5.46: Đáp án A Φ truoc = NBS cos 0° = 20.3.10 −3.0, 05.0, 04.cos 0° = 1, 2.10 −4 Wb Φ sau = NBS cos 60° = 20.3.10 −3.0, 05.0, 04.cos 60° = 6.10 −5 Wb ∆Φ = Φ sau − Φ truoc = 6.10 −5 − 1, 2.10 −4 = −6.10 −5 Wb Bài 5.47: Đáp án C Φ truoc = BS cos 0° = 0, 01.0, 05.0, 05.cos 0° = 2, 5.10 −5 Wb Φ sau = BS cos 90° = 0, 01.0, 05.0, 05.cos 90° = Wb ∆Φ = Φ sau − Φ truoc = −2, 5.10 −5 Wb Bài 5.48: Đáp án A Φ 5.10 −3 = = 0, T N S 50.5.10 −7 Bài 5.49: Đáp án A B= Ta có: sin α = Φ 10 −6 = = 0, ⇒ α = 60° B.S 8.10 −4 0, 05.0, 05 ⇒ Góc hợp véc - tơ cảm ứng từ với mặt phẳng hình vng 30° Bài 5.50: Đáp án D Ta có Φ = BS cos α ⇒ B = Φ 3.10 −5 = = 6.10 −2 T S cos α 10.10 −4 cos 60° Bài 5.51: Đáp án D Ta có Φ = BS cos α ⇒ cos α = Φ 5.10 −7 = = 0, ⇒ α = 60° BS 4.10 −4 0, 05 Bài 5.52: Ta có: Φ truoc = N B.S cos α = 1000.0, 5.2.10 −2.cos 0° = 10 Wb Φ sau = N B '.S cos α = 1000.0, 2.2.10 −2.cos 0° = Wb 59 Suất điện động cảm ứng xuất cuộn dây là: ec = − ∆Φ − 10 = − = 60 V ∆t 0, Bài 5.53: Ta có: Φ truoc = N B.S cos α = 100.0, 2.π 0, 12.cos 0° = 0, 628 Wb Φ sau = N B '.S cos α = 100.0, 4.π 0, 12.cos 0° = 1, 257 Wb Suất điện động cảm ứng xuất cuộn dây là: ec = − ∆Φ 1, 257 − 0, 628 = − = , 29 V ∆t 0, 0, 12 cos 0° = 0, 0471 Wb; Φ sau = ∆Φ − 0, 0471 =− = 0, 471 V Suất điện động cảm ứng xuất cuộn dây là: ec = − ∆t 0, Bài 5.54: Ta có: Φ truoc = N B.S cos α = 1200.0, 005.π Bài 5.55: Suất điện động cảm ứng xuất vòng dây có độ lớn eC = ∆Φ ∆ (BS) ∆B π d ∆B = =S = ∆t ∆t ∆t ∆t Điện trở vòng dây : R = ρ l πd =ρ S S π d ∆B E dS ∆B ∆B I ρ → = = 0,14 Cường độ dòng điện cảm ứng qua vòng dây : I = = ∆t = πd R ρ ∆ t ∆ t dS ρ S Bài 5.56: Suất điện động cảm ứng xuất vòng dây có độ lớn eC = ∆Φ ∆B π d ∆B = NS =N = 1, 6V ∆t ∆t ∆t a Điện tích tụ điện : Q = CU = CE = 1, 6µ C l Nπ d = 32Ω b Điện trở cuộn dây : R = ρ = ρ S S E Cường độ dòng điện qua cuộn dây : I = = 0, 05 A R Công suất nhiệt cuộn dây : P = RI = 0, 08W Bài 5.57: Ta có Φ = BS cos α = NBS cos 45° = NBS 2 Φ = BS cos α ' = NBS cos 90° = ⇒ ∆Φ = Φ − Φ = − ⇒ eC = NBS 10.0, 2.50.10 −4 =− = , 07.10 −3 Wb 2 ∆Φ , 07.10 −3 = = 0, 35 V ∆t 0, 02 60 Bài 5.58: Khi chuyển động S tăng lượng: ∆S = l.∆x = l v.∆t ⇒ Φ = B.∆S = B.l.v.∆t ∆Φ = B.l.v = 0, 1.0, 2.0, = 6.10 −3 V Suất điện động cảm ứng eC = ∆t Bài 5.59: Suất điện động cảm ứng khung ξ= ∆Φ N ∆B.S cos α 0, 08.0, 05 2.cos 0° = = = 10 −3 V = mV ∆t ∆t 0, Bài 5.60: Khi chuyển động S tăng lượng ∆S = CD.∆x = CD.v.∆t ⇒ Φ = B.∆S = B.CD.v.∆t ∆Φ = B.CD.v Suất điện động cảm ứng ξ = ∆t ξ B.v.CD 0, 2.0, 2.5 = = , A Dòng điện cảm ứng I = = R R Bài 5.61: Khi rơi xuống với vận tốc v có suất điện động cảm ứng là: ξ = Bv l Dòng điện cảm ứng tạo có chiều (Như hình vẽ) cho từ trường tạo ngược lại chiều B để chống lại tăng từ thông Sử dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định chiều lực ur ur từ F t hướng lên Dưới tác dụng trọng lực P , rơi ngày nhanh nên ξ Bv l = (v tăng I tăng) R R Lại có nên lực từ tăng trọng lực P không tăng nữa, chuyển động mgR B l vmax Vậy v = vmax , ta có: Ft = P ⇔ = m.g ⇔ vmax = 2 Bl R Bài 5.62: Đáp án B Ta có Φ = BS cos α Khi vòng dây quay xung quanh trục vng góc với đường cảm ứng từ góc α thay đổi ⇒ Φ thay đổi ⇒ xuất suất điện động cảm ứng Các đáp án khác không làm thay đổi Φ ⇒ không xuất suất điện động cảm ứng Chọn đáp án B Bài 5.63: Đáp án A Bài 5.64: Đáp án C Suất điện động cảm ứng xuất đoạn dây dẫn chuyển động từ trường ξ = Blv sin α ⇒ ξ không phụ thuộc tiết diện thẳng dây dẫn Bài 5.65: Đáp án B Khi cho khung dây xa hay lại gần dòng điện từ thơng qua khung dây biến thiên → khung dây xuất dòng điện cảm ứng Bài 5.66: Đáp án B Từ đồ thị, ta có : B = t l tăng lên I = 61 Góc véc - tơ cảm ứng từ véc - tơ pháp tuyến vòng dây α = 60° Φ = BS cos α = t.S cos α ; ec = − dΦ = S sin α = S sin 60° = S dt Bài 5.67: Đáp án A Ta có: Φ truoc = N B.S cos α = 50.2.10 −4 20.10 −4 cos 60° = 10 −5 Wb Φ sau = ∆Φ − 10 −5 =− = 10 −3 V Suất điện động cảm ứng xuất cuộn dây là: ec = − ∆t 0, Bài 5.68: Đáp án A −3 Suất điện động cảm ứng là: e = B.l v.sin α = 0, 04.0, 5.0, 5.sin 30° = 5.10 V Bài 5.69: Đáp án B Suất điện động cảm ứng khung ξ= ∆Φ N ∆B.S cos α 10.2.10 −4 20.10 −4.cos 60° = = = 0, 2.10 −3 V = 0, mV ∆t ∆t 0, 01 Bài 5.70: Đáp án D Suất điện động cảm ứng khung ξ= ∆Φ N ∆B.S cos α 10.2, 4.10 −4.25.10 −4.cos 0° = = = 1, 5.10 −4 V ∆t ∆t 0, Bài 5.71: Đáp án B Ta có I = 0, A ⇒ ξ = IR = 0, 3.4 = 1, V ∆Φ N ∆B.S cos α ∆B ξ 1, = ⇒ = = =1T s ∆t ∆t ∆t NS cos α 400.30.10 −4.cos 0° Bài 5.72: Đáp án C Lại có ξ = Diện tích hình vuông: S = a = 0, 06 = 3, 6.10 −3 m Diện tích hình chữ nhật: S = 2a 4a = 3, 2.10 −3 m ⇒ ∆S = 3, 6.10 −3 − 3, 2.10 −3 = 0, 4.10 −3 m 3 ⇒ ∆Φ = B∆S cos = 4.10 −3.0, 4.10 −3 = 1, 6.10 −6 Wb Suất điện động cảm ứng xuất khung dây ξ = ∆Φ ∆t ∆Φ ξ ∆Φ Cường độ dòng điện khung I = = ∆t = R R R ∆t ∆Φ 1, 6.10 −6 = = 16.10 −5 C Điện lượng dịch chuyển khung ∆q = I ∆t = R 0, 01 Bài 5.73: Đáp án A 62 Ta có ξ = ∆Φ ∆t Từ đến 0,1 s ξ1 = ∆Φ 1, − 0, = = 3V ∆t1 0, Từ 0,1 đến 0,2 s ξ = ∆Φ 0, − 0, = = 3V ∆t 0, − 0, Từ 0,2 đến 0,3 s ξ = ∆Φ 0, − = = 6V ∆t 0, − , Từ đến 0,3 s chia làm giai đoạn, từ - 0,2 s ξ = ξ= 1, − 0, = 3V ; từ 0,2 - 0,3 s 0, 0, − = 6V 0, Bài 5.74: Đáp án C Khi rơi xuống với vận tốc v có suất điện động cảm ứng là: ξ = Bv l Dòng điện cảm ứng tạo có chiều cho từ trường tạo ngược lại chiều B để chống lại ur tăng từ thông Sử dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định chiều lực từ F t hướng ur lên Dưới tác dụng trọng lực P , rơi ngày nhanh nên l tăng lên I = ξ Bv l = (v tăng I tăng) R R B2l v nên lực từ tăng trọng lực P khơng R tăng nữa, chuyển động với v = m s Lại có Ft = BlI = Ta có: ξ Bvl B2l v Ft = P ⇔ B.l.I=m.g ⇔ B.l =m.g ⇔ B.l =m.g ⇔ =m.g R R R Thay số m = 2g ; v = m s ; B = 0, 2T ; l = 50cm = , 5m; m = 2g = 0, 002kg ; g = 10 m s ⇒ R = 2, Ω ⇒ I = Bv l 0, 2.5.0, = = 0, A R 2, Bài 5.75: Đáp án C Khi chuyển động với vận tốc có suất điện động cảm ứng là: ξ = Bvl Thay số: B = 0, 4T ; v = m s ; l = 20cm = , 2m ⇒ ξ = 0, 4.6.0, = 0, 48 V Vậy cường độ dòng điện cảm ứng qua R là: I = ξ 0, 48 = = 0, 32 A R 1, Bài 5.76: Đáp án A Dòng điện cảm ứng tạo có chiều hình vẽ Khi trượt xuống với vận tốc v có suất điện động cảm ứng là: ξ ' = Blv 63 Sử dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định chiều lực từ hướng lên Dưới tác dụng trọng lực , rơi ngày nhanh Ta có: ξ + Blv I= r+R Lực từ tăng trọng lực khơng tăng nữa, chuyển động đều, đó: BIl = mg ⇒ I = mg I ( r + R) − ξ = 0, ⇒ v = = 0, m s Bl Bl Bài 5.77: Đáp án C Khi AB xuống AB đóng vai trò nguồn điện với cực âm B, cực dương A Dòng điện cảm ứng tạo có chiều hình vẽ cho từ trường tạo ngược lại chiều để chống lại tăng từ thông Sử dụng quy tắc bàn tay trái, ta xác định chiều lực từ hướng lên Dưới tác dụng trọng lực , rơi ngày nhanh nên I tăng lên lực từ tăng trọng lực khơng tăng nữa, chuyển động với vận tốc v = 1m mg 0, 01.10 = = 0, A Khi : Ft = P ⇒ BIl = mg ⇒ I = Bl 1.0, Suất điện động AB tạo ξ ' = Blv = 1.0, 2.1 = 0, 2V ξ '+ ξ ⇒ ξ = I ( r + R ) − ξ ' = 0, ( + 0, ) − 0, = 0, 9V r+R Bài 5.78: Đáp án D Khi BC chuyển động phía BC đóng vai trò nguồn điện với cực âm C, cực dương B Ta vẽ lại mạch điện sau: Suất điện động BC tạo ξ = Blv = 0, 5.0, 2.20 = 2V ta có: I = Cường độ dòng điện chạy qua BC ξ I= = = 1, A R1 R2 2.4 2+4 R1 + R2 Bài 5.79: Đáp án A Khi MN chuyển động sang phải MN đóng vai trò nguồn điện với cực âm N, cực dương M Suất điện động MN tạo là: ξ ' = Blv = 0, 4.0, 4.2 = 0, 32V Dòng điện chạy qua mạch bằng: I = ξ + ξ ' 1, + 0, 32 = = 0, 38 A RMN + r 1+ 64 Bài 5.80: Đáp án C Khi AB trượt sang phải AB đóng vai trò nguồn điện với cực âm A, cực dương B Suất điện động AB tạo là: ξ ' = Blv = 0, 2.0, 4.2 = 0, 16 V Số ampe kế : I = ξ + ξ ' + 1, = = 2,7 A RAB + r 0, + Bài 5.81: Đáp án B Suất điện động xuất đoạn dây : ξ = Blv sin α = 0, 04.0, 5.0, 5.sin 30° = 0, 005V Bài 5.82: Đáp án A Bài 5.83: Đáp án C Bài 5.84: Đáp án D Bài 5.85: Đáp án B Bài 5.86: Đáp án A Bài 5.87: Đáp án C Bài 5.88: Đáp án A Bài 5.89: Đáp án B ∆i ∆i i e Li Bài 5.90: Ta có: e + etc = e - L = (R + r)i =  = = t= = 2,5 s ∆t ∆t t L e ∆i ∆i e − RI Bài 5.91: Ta có: e + etc = e - L = RI  = ∆t ∆t L ∆i e a Thời điểm ban đầu với I = 0: = = 1,8.103 A/s ∆t L ∆i e − RI b Thời điểm I = A: = = 103 A/s ∆t L ∆i ∆i |e | Bài 5.92: etc| = |- L |  | | = tc = 500 A/s ∆t ∆t L Bài 5.93: a L = 4π.10-7 N2 S = 9.10-4 H l b L = 4π.10-7µ N2 S = 0,36 H l ∆i N2 N2 d  -4 Bài 5.94: L = 4π.10 µ S = 4π.10-7µ   π = 5.10 H; |etc| = |- L | = 0,075 V ∆t l l 2 -7 Bài 5.95: |etc| = |- L ∆t ∆i |  L = |etc| = 0,2 H; ∆W= L(i 22 - i 12 ) = 0,525 J ∆i ∆t Bài 5.96: Đáp án A Bài 5.97: Đáp án C Bài 5.98: Đáp án A Bài 5.99: Đáp án D Bài 5.100: Đáp án B Bài 5.101: Đáp án B Bài 5.102: Đáp án B 65 Bài 5.103: Đáp án B Bài 5.104: Đáp án B Bài 5.105: Đáp án B Bài 5.106: Đáp án A Bài 5.107: Đáp án A Bài 5.108: Đáp án C Bài 5.109: Đáp án A Độ tự cảm ống dây L = 4π 10 −7 N S 2000 25.10 −4 = 4.π 10 −7 = 0, 025 H t 0, Bài 5.110: Đáp án B Độ tự cảm cuộn dây E 0, 10 L = tc = = 2.10 −3 H ∆l 2, − ∆t 0, 01 Bài 5.111: Đáp án B Suất điện động tự cảm ống dây ∆l etc = L = 0, 005.0 , = 0, 002V ∆t Bài 5.112: Đáp án D Năng lượng từ trường bên ống dây 1 N S I W = L.I = 4.π 10 −7 2 l Thay số liệu đề cho vào biểu thức trên, tính W = 0, J Bài 5.113: Đáp án B Hệ số tự cảm ống dây π 0, 04  400  L = 4π 10 n V = 4π 10  0, = , 3.10 −4 H ÷  0,  −7 −7 Suất điện động tự cảm ống dây là: etc = L ∆l = , 3.10 −4 = 0, 063V ∆t 0, 01 Bài 5.114: Đáp án B Năng lượng từ trường tích lũy cuộn tự cảm là: W = 1 L.I = 2.10 −3.10 = 0, J 2 Bài 5.115: Đáp án C Độ biến thiên cường độ dòng điện khoảng thời gian 0,04s là: ∆I = Bài 5.116: Đáp án B 66 Etc ∆t 50.0, 04 = =5A L 0, Cường độ dòng điện qua ống dây là: I = 2W = L 2.100 = 20 A 0, Bài 5.117: Đáp án B Trong khoảng thời gian từ s đến s: e1 = L ∆l1 =L ∆t1 Trong khoảng thời gian từ s đến s: e2 = L ∆l2 L = ∆t2 Suy e1 = 2e2 Bài 5.118: Đáp án B Hệ số tự cảm ống dây là: L = 4π 10 −7 n V = 4π 10 −7 2000 500.10 −6 = 2, 5.10 −3 H Suất điện động cảm ứng ống dây sau đóng cơng tắc đến thời điểm t = 0, 05s e = L ∆l = 2, 5.10 −3 = 0, 25V ∆t 0, 05 Bài 5.119: Đáp án B Hệ số tự cảm ống dây là: L = Etc ∆t 20 ( − 1) = = 0, H ∆l 0, 01 2 Độ biến thiên lượng từ trường ống dây là: W = 0, ( − ) = 0, J Bài 5.120: Đáp án A  800  0, 4.10.10 −4 = 2.10 −3 H Độ tự cảm ống dây là: L = 4π 10 n V = 4π 10  ÷  0,  −3 2 −2 Nguồn điện cung cấp cho ống dây lượng bằng: ∆W = 2.10 − = 1, 6.10 J Bài 5.121: Đáp án C Dòng điện qua điện trở có chiều từ Q tới M Khi đóng khóa K, dòng điện mạch tăng, từ thơng qua ống dây tăng ⇒ dòng điện tự cảm ống dây sinh có chiều từ N tới M Bài 5.122: Đáp án B −7 −7 ( Suất điện động tự cảm xuất có giá trị là: etc = L 67 ∆l = 0, 1.200 = 20V ∆t )
- Xem thêm -

Xem thêm: Lí 11_chương 5_day them, Lí 11_chương 5_day them

Từ khóa liên quan