Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh thuận (luận văn thạc sĩ kinh tế)

115 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HUỲNH HẠNH HÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH HUỲNH HẠNH HÂN QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH NINH THUẬN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS LÊ VĂN HẢI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 TĨM TẮT LUẬN VĂN Ngân hàng thương mại (NHTM) loại hình tổ chức chuyên kinh doanh tiền tệ với hai hoạt động truyền thống nhận tiền gửi cấp tín dụng Các đối tượng khách hàng Ngân hàng (NH) đa dạng, từ hình thức tổ chức đến ngành nghề kinh doanh, đồng thời số lượng khách hàng có quan hệ với NH lớn Vì vậy, hoạt động NH tiềm ẩn nhiều rủi ro Bên cạnh đó, việc kinh doanh NHTM nước tập trung vào tăng trưởng tín dụng, chất lượng hoạt động tín dụng chưa cao, việc quản trị rủi ro (QTRR) tín dụng nhiều bất cập, rủi ro không nhỏ Hoạt động cho vay hoạt động phức tạp tiềm ẩn nhiều rủi ro mà khơng thể loại bỏ hồn tồn Lợi nhuận rủi ro song hành với nhau, lợi nhuận lớn rủi ro cao ngược lại Vì NH áp dụng biện pháp để phòng ngừa tốt chấp nhận rủi ro mức cho phép nhằm giảm thiểu thiệt hại tối đa rủi ro xảy ra, nhiệm vụ công tác QTRR hoạt động cho vay NH Trong thời gian qua, vấn đề rủi ro QTRR hoạt động cho vay tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam trở nên thiết số nợ xấu công bố Cho dù đề cập hay biện luận cách thức nào, QTRR cách tốt mà tất chủ thể kinh doanh cần thực để không bị vốn đầu tư QTRR hoạt động cho vay NHTM Việt Nam giai đoạn nói chung, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV)-Chi nhánh Ninh Thuận nói riêng tiếp tục mang tính cấp bách Luận văn hệ thống hóa sở lý luận cho vay hoạt động QTRR cho vay NHTM, từ vận dụng vào thực tiễn BIDV Ninh Thuận Ngồi ra, luận văn thu thập số liệu thực tế phương pháp thống kê khảo sát thực tiễn trình tác nghiệp nhằm phân tích tình hình hoạt động cho vay thực trạng QTRR cho vay BIDV Ninh Thuận, từ đó,chỉ tồn tại,đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu chất lượng cho vay Luận văn kiến nghị số giải pháp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam BIDV đảm bảo an toàn hoạt động cho vay NH LỜI CAM ĐOAN Tôi tên: Huỳnh Hạnh Hân Ngày sinh: 18 tháng năm 1974 Quê quán: Ninh Thuận Hiện công tác tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận Là học viên cao học khoá XIX Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Mã số học viên: 020119170045 Tên đề tài: “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Ninh Thuận” Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Văn Hải Luận văn thực Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học tơi, hồn thành sau q trình học tập nghiên cứu thực tiễn, hướng dẫn TS Lê Văn Hải Kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng năm 2019 Học viên Huỳnh Hạnh Hân LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Lê Văn Hải - người Thầy tận tụy, nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, động viên, giúp đỡ cho q trình nghiên cứu Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý thầy cô giáo Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh, người phản biện độc lập thầy, cô giáo tham gia giảng dạy, góp ý, chỉnh sửa để luận văn tơi hồn thiện ngày hơm Tơi xin cám ơn đồng chí lãnh đạo, cán công tác Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận hỗ trợ tài liệu, số liệu để nghiên cứu,… Tôi xin cảm ơn gia đình bạn bè ln ln động viên, cổ vũ, hỗ trợ tơi lúc khó khăn để tơi vượt qua hồn thành đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Huỳnh Hạnh Hân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU i Đặt vấn đề i Mục tiêu nghiên cứu iii 2.1 Mục tiêu tổng quát iii 2.2 Mục tiêu cụ thể iii Câu hỏi nghiên cứu iii Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu iii 4.1 Đối tượng nghiên cứu iii 4.2 Phạm vi nghiên cứu iii Phƣơng pháp nghiên cứu iv Nội dung nghiên cứu iv Đóng góp đề tài v TỔNG QUAN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU vii Giới thiệu vii Lƣợc khảo kết công trình nghiên cứu trƣớc vii Đánh giá kết nghiên cứu trƣớc xii CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.3 Cơ cấu rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Rủi ro giao dịch 1.1.3.2 Rủi ro danh mục 1.1.4 Nguyên nhân rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.4.1Nguyên nhân từ khách hàng 1.1.4.2Nguyên nhân từ ngân hàng 1.1.4.3Ngun nhân từ mơi trường bên ngồi .6 1.2 Quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.1Khái niệm quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.2Nguyên tắc quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.2.2.1Nguyên tắc 1.2.2.2Nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 13 1.2.3.1Nhận biết rủi ro 13 1.2.3.2Đo lường rủi ro tín dụng .19 1.2.3.3Ứng phó rủi ro 23 1.2.3.4Kiểm soát rủi ro cho vay .25 1.2.4 Chỉ tiêu đánh giá chất lượng quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 26 1.2.4.1Tiêu chí định lượng 26 1.2.4.2Tiêu chí định tính 28 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 29 1.2.5.1 Nhóm nhân tố khách quan 29 1.2.5.2 Nhóm nhân tố chủ quan 30 KẾT LUẬN CHƢƠNG 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NINH THUẬN 32 2.1 Tổng quan tình hình hoạt động Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 32 2.1.2 Mơ hình tổ chức máy 33 2.1.3 Tổng quan hoạt động kinh doanh 34 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận 39 2.2.1 Mơ hình quản trị rủi ro hoạt động cho vay 39 2.2.2 Quy trình quản trị rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận 40 2.2.2.1Nhận biết rủi ro cho vay ngân hàng 40 2.2.2.2Đo lường rủi ro cho vay ngân hàng 43 2.2.2.3Ứng phó rủi ro cho vay ngân hàng 51 2.2.2.4Kiểm soát rủi ro cho vay ngân hàng 53 2.2.3 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận 54 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận 62 2.3.1 Những kết đạt 62 2.3.2 Những hạn chế 64 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế công tác quản trị rủi ro cho vay Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận…………… 67 2.3.3.1Nguyên nhân chủ quan 67 2.3.3.2Nguyên nhân khách quan 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NINH THUẬN 73 3.1 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận 73 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận 75 3.2.1 Nâng cao nhận diện rủi ro tín dụng 75 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn lực 76 3.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm sốt rủi ro tín dụng 77 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 78 3.2.5 Thực sử dụng công cụ phái sinh 80 3.2.6 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 80 3.2.7 Các giải pháp khác 80 3.3 Kiến nghị 81 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 82 3.3.2 Kiến nghị với Hội sở 83 KẾT LUẬN CHƢƠNG 85 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO hhhh DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Giải thích BCLCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCTC Báo cáo tài CBTD Cán tín dụng CBTĐ Cán thẩm định CĐKT Cân đối kế toán CIC Credit Information Center: Trung tâm thơng tin tín dụng DN Doanh nghiệp DNNN Doanh nghiệp nhà nước DPRR Dự phòng rủi ro 10 FDI Foreign Direct Investment: Đầu tư trực tiếp nước 11 HĐQT Hội đồng quản trị 12 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 13 KQKD Kết kinh doanh 14 NH Ngân hàng 15 BIDV Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển 16 NHNN Ngân hàng Nhà nước 17 NHTM Ngân hàng thương mại 18 NHTW Ngân hàng Trung ương 19 QLRR Quản lý rủi ro 20 QHKH Quan hệ khách hàng 21 QTRR Quản trị rủi ro 22 RR Rủi ro 23 RRCV Rủi ro cho vay 75 3.2 Giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro hoạt động cho vay BIDV Ninh Thuận 3.2.1 Nâng cao lực nhận biết rủi ro tín dụng Đây khâu quản lý RRTD, sở nhận biết rủi ro nhà quản lý tiếp tục thực khâu tiếp theo, nội dung quan trọng quản lý rủi ro tín dụng Để nhận biết RRTD, cần xem xét đến dấu hiệu rủi ro tín dụng, từ phân tích rủi ro, đánh giá nhận biết rõ chất rủi ro tín dụng, nhân tố ảnh hưởng mức độ tác động nhân tố đến rủi ro tín dụng ngân hàng Trên sở dấu hiệu RRTD, phận chịu trách nhiệm quản lý rủi ro theo phạm vi nhiệm vụ đưa đánh giá, nhận xét, đề xuất đến phận chịu trách nhiệm trực tiếp để có phương án xử lý kịp thời Dấu hiệu rủi ro tín dụng đến từ phía khách hàng hay từ nội chi nhánh Q trình thực suốt q trình cấp tín dụng cho khách hàng, từ bán hàng, thẩm định, phê duyệt, vận hành, giám sát tín dụng đến khâu cuối xử lý nợ có vấn đề Để tăng cường hiệu nhận biết rủi ro tín dụng, BIDV Ninh Thuận cần lưu ý số khâu quy trình cấp tín dụng, đặc biệt khâu: Thẩm định tín dụng, phê duyệt tín dụng chất lượng báo cáo tín dụng, rủi ro tín dụng, cụ thể sau: Cơng tác thẩm định tín dụng: CBTD cần phải đánh giá nội dung sau: đánh giá yếu tố kinh tế vĩ mô, ngành nghề kinh doanh khách hàng; Mục đích xin cấp tín dụng nguồn trả nợ khách hàng; Xác định mức rủi ro khách hàng xếp hạng rủi ro; điều khoản thỏa thuận dự kiến thực cấp tín dụng; phân tích tính pháp lý tài sản đảm bảo khả phát mại tài sản xảy tranh chấp; hồ sơ pháp lý khách hàng kèm theo CBTD cần phải phân tích chi tiết tình hình tài dòng tiền khách hàng, mục đích cấp tín dụng để có sản phẩm tín dụng phù hợp với đối tượng khách hàng đảm bảo lợi ích cho chi nhánh Đối với cơng tác báo cáo RRTD: Định kỳ hay đột xuất (theo u cầu), phòng QLRR phải lập trình báo cáo nội rủi ro tín dụng cho Hội đồng tín dụng sở Ban giám đốc chi nhánh với nội dung sau: 76 + Chất lượng khoản tín dụng, danh mục tín dụng phân loại theo lĩnh vực, ngành nghề, hạng rủi ro, quy mô, tài sản bảo đảm, loại tiền tệ kỳ hạn; + Các khoản tín dụng có vấn đề; + Các khoản tín dụng lớn tình hình tập trung tín dụng; + Các khu vực, lĩnh vực ngành nghề có tỷ lệ tăng trưởng tín dụng mạnh; + Đánh giá TSĐB, phân loại khoản tín dụng theo tài sản bảo đảm; + Tình hình trích lập dự phòng rủi ro; + Kết rà sốt, đánh giá việc triển khai, hoàn thiện khuyến nghị kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, hay kiểm toán nhà nước đưa ra; + Các vi phạm hạn mức rủi ro kỳ báo cáo lý vi phạm; + Các khuyến nghị công tác quản lý RRTD + Đánh giá chung tất rủi ro đánh giá cụ thể loại rủi ro trọng yếu sở so sánh với hạn mức rủi ro tác động vốn lợi nhuận chi nhánh Bằng giải pháp khâu nhận biết rủi ro công tác báo cáo RRTD làm nâng cao chất lƣợng quản lý RRTD chi nhánh 3.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong hoạt động NHTM yếu tố người đóng vai trò then chốt Do trình độ chun mơn nghiệp vụ hiểu biết pháp luật hạn chế, ý thức trách nhiệm không cao, thiếu đạo đức nghề nghiệp vi phạm qui trình nghiệp vụ, chế, sách, pháp luật dẫn đến thất tài sản NH Bởi vậy, đội ngũ cán đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh NH, chắn giảm thiểu phần lớn tổn thất rủi ro chủ quan gây Giải pháp hướng tới vấn đề cụ thể bao gồm: Sử dụng chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu rủi ro QLRR để tham mưu cho lãnh đạo NH phổ cập kiến thức, kinh nghiệm cho cán rủi ro QLRR Muốn có chuyên gia giỏi nguồn nhân lực có chất lượng tốt, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chỗ chuyên gia giàu kinh nghiệm đảm nhiệm Tích cực tìm kiếm hội đào tạo kết hợp với việc chủ động mở lớp đào tạo ngắn hạn chuyên môn nghiệp vụ ý thức đạo đức nghề nghiệp cho cán 77 theo mơ hình phương thức lớp bồi dưỡng kiến thức rủi ro để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ tất lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác ngân hàng Công tác đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ, chế độ tiền lương, đãi ngộ… cần quan tâm mức để thu hút nhân tài phục vụ cho hoạt động ngân hàng Lựa chọn cán có kinh nghiệm thực tế cơng tác phận quan hệ khách hàng Các cán quan hệ ch hàng vơi thực tiễn cơng tác với khách hàng có góc nhìn khách quan, nhận xét xác tình hình khách hàng để đưa sách ứng xử phù hợp Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng, luân chuyển phận nghiệp vụ khác mhau để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài Bố trí xếp có hiệu đội ngũ cán nghiệp vụ theo nguyên tắc người việc, bố trí cơng tác phù hợp với khả năng, trình độ sở trường người tránh rủi ro hoạt động kinh doanh Mở rộng đội ngũ nhân quản lý rủi ro tín dụng: hiên thực tế chi nhánh Ninh Thuận có 03 cán chuyên mảng quản lý rủi ro nói chung cho tồn chi nhánh (trong 01 cán chuyên xử lý nợ xấu), xét theo quy mô khách hàng dư nợ thấp, cán phải quản lý nhiều khách hàng khác nhau, dẫn đến việc không theo sát diễn biến khách hàng, gây khó khăn việc đánh giá, báo cáo quản lý rủi ro Do đó, việc tăng cường đội ngũ nhân quản lý rủi ro cần thiết Ngoài ra, cán cần phải đặt môi trường cạnh tranh, tạo thêm động lực cho cán bộ, quy định rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi tạo động lực thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tính động sáng tạo nhân viên 3.2.3 Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát rủi ro tín dụng Kiểm tra, kiểm sốt RRTD nội dung quản lý RRTD nhằm phòng, chống kiểm sốt rủi ro phát sinh cấp tín dụng, đảm bảo hoạt động phận cá nhân chi nhánh tuân thủ quy định 78 pháp luật, tuân thủ thực quy trình theo định cấp có thẩm quyền, đảm bảo an tồn hiệu Chi nhánh cần theo dõi khoản cấp tín dụng tồn danh mục, có hệ thống theo dõi hệ thống kiểm sốt hàng ngày thực xử lý có dấu hiệu rủi ro xảy Một số giải pháp cụ thể gồm: Theo dõi kết phân loại nợ khoản cấp tín dụng khách hàng, đánh giá mức độ đầy đủ việc trích lập dự phòng RRTD theo quy định NHNN, so sánh mức rủi ro thực tế với hạn mức phê duyệt cho khách hàng giới hạn mà hội đồng tín dụng phê duyệt Kiểm sốt RRTD bao gồm: kiểm soát trước cho vay, cho vay kiểm sốt sau cho vay Sau có định cấp tín dụng giải ngân cho khách hàng, công tác kiêm tra sử dụng vốn vay việc vô quan trọng Nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm sốt RRTD thơng qua giải pháp sau: + Duy trì tần suất kiểm tra sử dụng vốn vay (1 tháng/lần khoản vay ngắn hạn, 2-3 tháng/lần khoản vay trung hạn) Các báo cáo kiểm tra sử dụng vốn vay cần có chi tiêt hơn, sử dụng biện pháp kiểm tra nghiệp vụ kiểm tra chọn mẫu, điều tra trường, vấn cán công nhân viên công ty + Các cán quản lý rủi ro tín dụng cần liên tục theo dõi dòng tiền khách hàng thơng qua tài khoản ngân hàng Bât biến động dòng tiền cần đánh giá theo dõi sát nhằm tránh kiện tiêu cực xảy + Các cán quản lý rủi ro tín dụng cần có kiểm tra sát tài sản đảm bảo Ngân hàng: với bất động sản, phải theo dõi biến động chủ sở hữu, vê thực trạng tài sản đất; với động sản, cần theo dõi thực tế sử dụng, vận chuyển tài sản Tránh trường hợp tài sản chấp ngân hàng lại có thay đổi vê chủ sở hữu, gây khó khăn thiệt hại cho ngân hàng việc bán tài sản thu hồi nợ 3.2.4 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Để giảm thiểu đến mức thấp khoản nợ xấu đưa định phù hợp, thẩm định khâu quan trọng trình gia định giúp chi nhánh phòng ngừa rủi ro khoản nợ, từ nâng cao 79 chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Trong q trình thẩm định khách hàng, CBTD cần lưu ý tập trung phân tích số nội dung sau: + Năng lực pháp lý khách hàng: để đánh giá lực pháp lý khách hàng giấy tờ chứng nhận tư cách pháp nhân thể nhân như: giấy phép hoạt động, đăng ký kinh doanh, điều lệ doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật,… + Hiệu phương án kinh doanh khả trả nợ khách hàng: dự án kế hoạch sản xuất kinh doanh có tính khả thi khơng định đến thành công hay thất bại doanh nghiệp Do chi nhánh cần trọng đến cơng tác thẩm định hiệu phương án + Phân tích ảnh hưởng yếu tố bên ngồi tác động đến phương án khách hàng: môi trường kinh doanh, mơi trường pháp lý, sách, chế,… + Chi nhánh cần đánh giá chi tiết tài sản đảm bảo khách hàng: nguồn thu nợ dự phòng trường hợp khách hàng khơng có khả thực kế hoạch trả nợ Nội dung trình thẩm định cần phải kiểm tra thủ tục pháp lý, giấy tờ sở hữu, tiêu chuẩn tài sản chấp, định giá tài sản,… thực quy trình nhận tài sản đảm bảo quy định hành pháp luật BIDV + CBTD cần thẩm định uy tín, khả tài khách hàng Thực thẩm định giúp chi nhánh đánh giá thực trạng khách hàng trƣớc định đầu tư Để hoàn thành tốt yêu cầu trên, CBTD cần phải tổng hợp, phân tích có kiến thức thực trạng, vấn đề xảy ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ mà chi nhánh dự kiến cho vay; nắm bắt số kinh tế vĩ mô GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất cho vay, cán cân toán, tỷ giá hối đoái…; thay đổi hệ thống luật pháp, sách vĩ mơ thời gian khách hàng vay vốn Trong trình thẩm định, CBTD chi nhánh cần thiết phải đánh giá hiệu dự án phương án động, đưa kịch xảy ra, sở so sánh đánh giá độ nhạy dự án từ đưa định việc cho vay hay khơng Từ thơng tin tìm hiểu được, CBTD đánh giá khả 80 thực phương án/ dự án khách hàng Công tác thẩm định đóng vai trò quan trọng gần định đến khoản tín dụng tốt hay xấu Việc thẩm định cụ thể, chi tiết giúp cho chi nhánh quản lý rủi ro tín dụng tốt hơn, từ nâng cao chất lượng lý RRTD 3.2.5 Thực sử dụng cơng cụ phái sinh: để đa dạng hóa phương pháp xử lý rủi ro nhằm nâng cao lực xử lý rủi ro ngân hàng, BIDV Ninh Thuận cần có biện pháp xây dựng quy trình xử lý rủi ro theo hình thức sử dụng cơng cụ phái sinh Các công cụ bao gồm: Hợp đồng trao đổi tín dụng, hợp đồng quyền tín dụng, hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro, trái phiếu ràng buộc Các cơng cụ phái sinh tín dụng sử dụng để chuyển đổi toàn phần rủi ro tín dụng sang cho đối tác thứ ba 3.2.6 Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay Giải pháp thứ ba nhằm tăng cường QTRR hoạt động cho vay BIDV Ninh Thuận tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cấp tín dụng, cụ thể: Thứ nhất¸ tuân thủ nghiêm ngặt biểu mẫu hồ sơ chung quy trinh cấp tín dụng (bao gồm biểu mẫu đề xuất tín dụng, biểu mẫu chấp thuận cấp tín dụng, biểu mẫu hợp đồng cấp tín dụng bảo đảm tiền vay) Hiện nay, nhiều văn đề xuất cấp tín dụng BIDV Ninh Thuận hai vấn đề tồn tại: (i) báo cáo đề xuất dài dòng, chưa sâu vào ý (ii) báo cáo sơ sài, dẫn đến bỏ sót đánh giá thiếu yếu tố rủi ro tín dụng Các thành tố rủi ro liên quan đến khách hàng yêu cầu đánh giá báo cáo rủi ro tín dụng sơ sài, chủ yếu dừng lại mức vi mô, rủi ro thị trường, rủi ro tỉ giá, chưa sâu vào rủi ro đặc thù doanh nghiệp có liên quan đến ngành kinh doanh, ví dụ rủi ro hỏa hoạn, cháy nổ; rủi ro thiên tai mùa màng ; vv… Việc đưa biện pháp khắc phục để phòng rủi ro chưa nêu chi tiết, cụ thể, giải bê vấn đề Việc đánh giá rủi ro tín dụng thực độc lập cán quan hệ khách hàng vấn đề đáng lưu ý, tính khách quan đánh giá cán quan hệ khách hàng dễ bị ảnh hưởng sai lệch áp lực phải đạt tiêu, tăng doanh số cho vay Thứ hai, giảm thiểu tình trạng thực sai quy trình tín dụng Các sai sót 81 thường hay gặp phải bao gơm: + Cấp tín dụng kể hồ sơ có sai sót thiếu chứng từ gốc để làm sở giải ngân Tình trạng cần khắc phục cách đưa biểu mẫu chung nhăm hướng dẫn khách hàng cung cấp đầy đủ hồ sơ, sửa đổi sai sót; yêu cầu khách hàng cung cấp bổ sung chứng từ trường hợp sai sót khơng q nghiêm trọng + Cấp tín dụng vượt thẩm quyền: Các khoản tín dụng nhiều trường hợp bị nhầm lẫn cấp có thẩm quyền phê duyệt, ví dụ khoản vay cần đưa trước hội đồng thành viên chi nhanh lại giám đốc chi nhánh ký , phòng giao dịch tự ý định cấp tín dụng cho khách hàng mà khơng thơng báo với trụ sở chi nhánh Việc cấp tín dụng vượt thẩm quyền dễ làm tăng nguy rủi ro tín dụng Biện pháp khắc phục với vấn đề liên tục rà soát hồ sơ tín dụng, theo dõi hệ thống khoản tín dụng phát sinh để tìm khồn cấp tín dụng sai thẩm quyền Thứ ba, liên tục tiến hành kiểm tra theo hình thức khác (ví dụ kiểm tra trắc nghiệm, thảo luận sau làm việc) cán quan hệ khách hàng quản trị tín dụng mức độ a m hiểu tuân thủ quy định cấp tín dụng khách hàng Bên cạnh đó, BIDV Ninh Thuận cần tổ chức buổi đào tạo, giới thiệu thơng lệ tín dụng tốt nước giới, nhằm tăng lực tác nghiệp cán 3.2.7 Các giải pháp khác Cán quản lý rủi ro cần nghiên cứu thông thạo nghiệp vụ đặc biệt khác xử lý tài sản ngoại bảng; nghiệp vụ mua bán nợ nhằm thu hồi tối đa gốc: báo cáo thực trạng tín dụng, dự báo xu hướng phát triển, phân tích báo cáo xu hướng tín dụng, báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Đẩy mạnh nâng cao chất lƣợng công tác quản lý điều hành 82 NHNN cần nâng cao vai trò định hướng tư vấn cho NHTM thông qua việc thường xun tổng hợp, phân tích thơng tin thị trường, đưa nhận định cảnh báo mang tính khoa học khách quan liên quan đến hoạt động tín dụng Điều giúp cho NHTM có sở tham khảo nhằm hoạch định sách tín dụng phù hợp, vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, vừa phòng ngừa RRTD phát sinh Bên cạnh hồn thiện văn hướng dẫn hoạt động tín dụng NHTM, bảo vệ quyền lợi hợp pháp hệ thống NH Tăng cƣờng công tác tra, kiểm sốt Cơng tác tra, kiểm tra cần thực thường xuyên nhiều hình thức để kịp thời phát ngăn chặn vi phạm tiêu cực hoạt động tín dụng nhằm đưa hoạt động tín dụng NH vào quỹ đạo luật pháp, kiểm soát khâu hoạt động tín dụng NHTM, thể rõ vai trò cảnh báo ngăn chặn, phòng ngừa rủi ro NHNN Xây dựng hệ thống tiêu chí để đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM Các tiêu chí cần cụ thể, rõ ràng sát với thực tế để giúp NHNN đánh giá đắn chất lượng công tác QTRR NHTM Xây dựng hệ thống báo cáo hệ thống mạng thông tin trực tuyến với NHTM để đẩy mạnh công tác giám sát, quản lý từ xa Tuy nhiên, để thực điều đòi hỏi NHNN phải áp dụng cơng nghệ cao, thực quy chế kiểm tra nghiêm ngặt bảo mật thơng tin để đảm bảo bí mật kinh doanh cho NH Nâng cao chất lƣợng Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) CIC kênh cung cấp thơng tin tồn diện cho NHTM, từ góp phần nâng cao chất lượng phân tích tín dụng CIC có nhiệm vụ thu thập thơng tin doanh nghiệp thơng tin khác có liên quan hoạt động kinh doanh tiền tệ, dịch vụ NH nhằm đáp ứng yêu cầu TCTD Tuy nhiên, tại, CIC chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu mặt chất lượng phạm vi, quy mô thông tin cung cấp, số thông tin chưa cập nhật kịp thời Do đó, NHNN cần ban hành chế yêu cầu doanh nghiệp, TCTD bắt buộc phải cung cấp thơng tin tín dụng báo cáo có liên quan cho CIC Các đơn vị 83 cung cấp thông tin cho CIC phải chịu trách nhiệm tính xác đầy đủ thơng tin cung cấp Mặt khác, CIC cần có đổi mới, đại hóa trang thiết bị, thiết lập hệ thống cho việc thu thập, cung cấp thơng tin thơng suốt, kịp thời Ngồi ra, NHNN cần yêu cầu CIC việc cung cấp số liệu cần đưa thêm vào báo cáo phân tích, tổng hợp, nhận định cảnh báo thích hợp thay số thống kê đơn để NHTM tham khảo 3.3.2 Kiến nghị với Hội sở - Xây dựng hồn thiện sách tín dụng Một giải pháp hàng đầu việc tăng cường QTRR hoạt động cho vay BIDV Ninh Thuận hồn thiện chuẩn hóa sách tín dụng nhóm khách hàng khác thời kỳ, cụ thể: Thực trạng chung sách tín dụng BIDV tập trung vào nhóm khách hàng lớn, phát triển ổn định đem lại lợi ích đặn hàng năm; mà bỏ quên việc tiếp cận, mở rộng khách hàng sang khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ - đối tượng có tiềm cao, với mảng kinh doanh mới, đem lại hiệu ổn định Việc tập trung vào nhóm khách hàng lớn quan trọng, tập trung lớn dư nợ vào nhóm làm tăng nguy rủi ro tín dụng Vì BIDV Ninh Thuận nói riêng BIDV nói chung cần có sách ưu tiên với nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ, khách hàng nhằm vừa tăng lợi ích, vừa phân tán rủi ro tín dụng Một vấn đề khác cần lưu ý sách tín dụng BIDV Ninh Thuận chưa có linh hoạt thay đổi sách thời kỳ Một ví dụ điển hình chậm thay đổi giới hạn tín dụng cấp nhóm ngành nghề khác nhau: chu kì kinh doanh doanh nghiệp thay đổi môt năm thừơng từ đến lần, nhiên sách tín dụng lại thừơng thay đổi 1-2 lần năm, dẫn đến việc cho vay vào thời điểm mà hoạt động sản xuất kinh doanh có giảm sút tạm ngừng, dẫn đến khó thu hồi vốn hạn Một ví dụ khác chậm thay đổi giới hạn sách cấp tín dụng cho cac nhóm ngành kinh doanh có rủi ro cao giai đoạn thối trào, ví dụ cho vay kinh doanh bất động sản thời điểm bong bóng bất động sản phinh to; cho vay sản xuất thép giai 84 đoạn mà ngành thép phải đối mặt với cạnh tranh mạnh từ thép ngoại nhập Đây ngun nhân làm tăng nợ xấu, nợ khó đòi chi nhánh Ninh Thuận năm gần - Hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng Việc quản lý RRCV với khách hàng BIDV chủ yếu dừng lại mức đánh giá sơ báo cáo tài chính, theo dõi doanh số tiền khách hàng đánh giá lợi ích mà khách hàng mang lại cho ngân hàng Tuy nhiên, mơ hình quản lý rủi ro sơ sài, chưa bao qt đựơc tồn lĩnh vực rủi ro khách hàng Các giải pháp hồn thiện mơ hình quản lý rủi ro tín dụng kể đến là: + Xây dựng sơ liệu đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt khách hàng kể từ thời điểm thành lập thời điểm đánh giá, bao gồm thay đổi mặt nhân sự, thay đổi tình hình tài chính, thay đổi quan hệ tín dụng với chi nhánh, vv… nhằm có nhìn tổng thể quan hệ khách hàng với ngân hàng, nắm bắt xu phát triển tương lai khách hàng, bắt kịp thay đổi nhạy cảm, có khả làm ảnh hưởng đến tư cách pháp lý người đại diện theo pháp luật khách hàng +Liên tục có cập nhật liệu dư nợ vay ngân hàng , tài sản bảo đảm tiền vay hệ thống sở liệu tín dụng quốc gia Bất thay đổi nhóm nợ tài sản bảo đảm khách hàng tổ chức tín dụng khác cần lưu ý nhằm có biện pháp ứng xử phù hợp quan hệ với khách hàng +Áp dụng biện pháp đo lường rủi ro đại mô hình kinh tế lượng, phần mềm đo lường rủi ro tiên tiến Bên cạnh đó, chi nhánh cần thường xuyên chấm điểm định hạng tín dụng khách hàng theo quý, cập nhật liên tục thay đổi hoạt động khách hàng -Nhanh chóng đưa kế hoạch chuẩn hóa quản trị rủi ro theo Basel II vào hoạt động; phát triển hệ thống quản trị rủi ro theo hướng lượng hóa để đảm bảo tính xác, rõ ràng hoạt động đánh giá rủi ro tín dụng - Xây dựng khung đánh giá đầy đủ, chi tiết vê rủi ro đặc thù với khách hàng ngành nghề khác nhau, để giúp cho cán quan hệ khách hàng có khả 85 đánh giá xác hợp lý mức độ rủi ro cho vay khách hàng -Phát triển sản phẩm tín dụng nhanh chóng, hiệu đảm bảo mức rủi ro chấp nhận được, ví dụ sản phẩm thấu chi tiên gởi đối ứng; cho vay cầm cố chiết khấu giấy tờ có giá KẾT LUẬN CHƢƠNG Định hướng hoạt động kinh doanh BIDV Ninh Thuận thời gian tới nâng cao lực cạnh tranh xây dựng NH vững mạnh, cụ thể tăng lực tài chính, trình độ cơng nghệ, tăng cường khả quản lý hiệu kinh doanh để đủ điều kiện đón nhận thời đương đầu với thách thức hội nhập Trước môi trường cạnh tranh, NH cần có số định hướng kinh doanh hiệu để giảm thiểu rủi ro hoạt động Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường QTRR cho vay như: nâng cao lực nhận biết rủi ro tín dụng; xây dựng hồn thiện sách tín dụng; hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay; hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tín dụng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm sốt rủi ro tín dụng; nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Đồng thời luận văn kiến nghị NHNN Việt Nam BIDV cách thức quản lý, điều hành nhằm đảm bảo hạn chế tối đa rủi ro cho vay cho NHTM 86 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng ln tìm ẩn rủi ro Việc nghiên cứu áp dụng biện pháp phòng ngừa giảm thiểu rủi ro hoạt động tín dụng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại xảy nhiệm vụ hàng đầu NHTM nói chung nư BIDV Ninh Thuận nói riêng Thành cơng quản trị rủi ro tín dụng kiểm soát rủi ro tỷ lệ tổn thất thấp tổn thất dự kiến Luận văn “Quản trị rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển-chi nhánh Ninh Thuận xây dựng sở kết hợp lý thuyết thực trạng công tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay BIDV Ninh Thuận Về bản, luận văn đạt kết sau: Thứ nhất, luận văn hệ thống hoá vấn đề hoạt động cho vay, rủi ro hoạt động cho vay cách thức QTRR Luận văn phát triển hệ thống lý luận QTRR cho vay áp dụng cho NH với nội dung là: xây dựng mô hình QTRR cho vay theo hướng tiếp cận phương pháp QTRR đại; áp dụng mơ hình đánh giá lượng hoá rủi ro cho vay; nâng cao hiệu tính minh bạch QTRR cho vay Thứ hai, luận văn phân tích thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cho vay chi nhánh BIDV Ninh Thuận, khái quát kết đạt BIDV Ninh Thuận giai đoạn 2016-2018 phân tích hạn chế cơng tác quản trị rủi ro hoạt động cho vay Trong khoảng thời gian có hạn, sụ hiểu biết kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế, luận văn khơng tránh khỏi sai sót định Tác giả mong nhận đóng góp, bảo Q Thầy Cơ để luận văn hồn thiện có tính thực tiễn iiii TÀI LIỆU THAM KHẢO Bùi Diệu Anh 2013, Hoạt động kinh doanh ngân hàng, NXB Phương Đơng, TP Hồ Chí Minh Bùi Diệu Anh 2012, Quản trị danh mục cho vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Nguyễn Thị Vân Anh 2014,„Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thông qua áp dụng Basel II - nhìn từ kinh nghiệm quốc tế‟,Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 20 (tháng 10/2014), trang 36 Đinh Xuân Cường Nguyễn Trúc Lê 2014,„Đòn bẩy để ngân hàng thương mại Việt Nam tiếp cận Hiệp ước Vốn Basel II‟, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 3, trang 10-16 Đỗ Thùy Dung 2009,„Rủi ro tín dụng – Một cách tiếp cận lượng hóa‟, Tạp chí Ngân hàng, số 11, trang 34-37 Nguyễn Kim Đức 2012, „Hoạt động thẩm định giá việc quản lý nợ xấu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nay‟,Tạp chí Phát triển & Hội nhập, số 7, trang 14-21 Phan Thị Thu Hà 2013, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Giao thông Vận tải, TP Hà Nội Lê Thị Hạnh, 2016,„Kiểm sốt rủi ro tín dụng theo Basel II ngân hàng thương mại Việt Nam‟, Tạp chí Tài chính, số 12 Trần Cơng Hòa Đỗ Thị Trà Linh 2012,„Xử lý rủi ro biện pháp chuyển vốn vay ngân hàng thành vốn góp cổ phần - đôi điều bàn luận khuyến nghị‟, Tạp chí Ngân hàng, số 24, trang 31-35 10 Nguyễn Quang Hiện 2015,„Chuẩn mực vốn theo Hiệp ước Basel II áp dụng quản trị rủi ro tín dụng‟, Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn, số12 11 Nguyễn Thị Thanh Huyền 2011,„Quản lý rủi ro tín dụng doanh nghiệp theo mức độ rủi ro khách hàng - Kinh nghiệm quốc tế, Tạp chí Ngân hàng, số (tháng 4/2011) 12 Đỗ Thị Khiên, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Thanh Tú, Phạm Thị Thu Thủy 2017, Xây dựng triển khai Khung Quản trị liệu tổn thất RRHĐ BIDV, Đề án bảo vệ cuối khóa Lớp Lãnh đạo ngân hàng tương lai khóa BIDV jjjj 13 Phan Thị Linh 2016, „Quản trị rủi ro sở ứng dụng BASEL II ngân hàng thương mại nhà nước‟,Tạp chí Tài chính, (tháng7/2016) 14 Cấn Văn Lực 2015, Lượng hóa rủi ro tín dụng điều cần ý, buổi tọa đàm Giáo sư Nicole El Karoui (Giáo sư toán ứng dụng Đại học Pierre et Marie, Giám đốc nghiên cứu trung tâm toán ứng dụng Ecole Polytechique) phối hợp Giáo sư Monique Jeanblanc (Giáo sư tốn tài chính, Khoa Tốn, Universite d‟Evry Val d‟Essonne) Tiến sĩ Cấn Văn Lực (Hàm Phó TGĐ BIDV, Giám đốc Trường Đào tạo cán BIDV) 15 Võ Thị Hồng Nhi 2014,„Xây dựng mơ hình lớp phòng vệ cấu trúc quản trị rủi ro NHTM Việt Nam‟,Tạp chí Ngân hàng, số 16, trang 21-27 16 Đào Minh Phúc Lê Văn Hinh 2012,„Hệ thống kiểm soát nội gắn với quản lý rủi ro ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn nay‟,Tạp chí Ngân hàng, số 24 17 Lê Thanh Tùng 2014,‘Hệ thống xếp hạng tín dụng nội ứng dụng quản trị rủi ro tín dụng theo Basel 2’, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, số 15, trang 18-21 18 BIDV Ninh Thuận 2016, Báo cáo thường niên 2016 19 BIDV Ninh Thuận 2017, Báo cáo thường niên 2017 20 BIDV Ninh Thuận 2018, Báo cáo thường niên 2018 21 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2016, Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2016, truy cập 22 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2017, Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2015, truy cập 23 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2018, Báo cáo điều hành sách tiền tệ hoạt động ngân hàng năm 2016, truy cập 24 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010, Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 10 tháng 11 năm 2010 25 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2013, Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21 tháng 01 năm 2013 Quy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động kkkk tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 26 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2014.Thông tư số 09/2014/TT-NHNN ngày 18/03/2014 việc Sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư số 02/2013/TTNHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc Ngân hàng Nhà nướcQuy định phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ... VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.1 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.2 Rủi ro hoạt. .. CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN NINH THUẬN 73 3.1 Định hướng tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh. .. nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận 73 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cho vay Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Ninh Thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh thuận (luận văn thạc sĩ kinh tế) , Quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh ninh thuận (luận văn thạc sĩ kinh tế)

Từ khóa liên quan