Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán KPMG việt nam thực hiện (khóa luận tốt nghiệp đại học)

85 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:50

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH - KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY KIỂM TỐN KPMG VIỆT NAM THỰC HIỆN Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ THANH NGA Lớp : DH31KT01 Khóa học : 2015 - 2019 Giảng viên hƣớng dẫn: TS NGUYỄN THỊ MAI HƢƠNG Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận “Kiểm tốn khoản mục tài sản cố định kiểm toán báo cáo tài cơng ty kiểm tốn KPMG Việt Nam thực hiện” nghiên cứu riêng Các liệu, thông tin kết khảo sát luận văn trung thực chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Nếu khơng nhƣ nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm đề tài Ngƣời cam đoan Nguyễn Thị Thanh Nga LỜI CẢM ƠN Sau trình học tập rèn luyện trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh gần tháng thực khóa luận tốt nghiệp, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc Ban Giám hiệu nhà trƣờng, thầy, cô giảng viên, cán nhân viên thầy, Khoa Kế tốn – Kiểm tốn trƣờng giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin chân thành cảm ơn Nguyễn Thị Mai Hƣơng nhiệt tình hƣớng dẫn giúp em chỉnh sửa thiếu sót suốt thời gian thực Khóa luận Em xin cảm ơn chị trƣởng nhóm kiểm tốn phụ trách kiểm tốn cơng ty ABC giải đáp thắc mắc quy trình kiểm tốn TSCĐ anh chị làm việc KPMG giúp em hoàn thành bảng khảo sát Cuối cùng, em vô cảm ơn gia đình, bạn bè ln động viên, khích lệ tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực để em hồn thành khóa luận cách tốt Em xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KIỂM TỐN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TSCĐ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm tài sản cố định 1.1.3 Nguyên tắc kế toán ghi nhận tài sản cố định 1.1.4 Vai trò tài sản cố định doanh nghiệp 10 1.2 KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ 11 1.2.1 Mục tiêu kiểm toán TSCĐ 11 1.2.2 Quy trình kiểm tốn khoản mục TSCĐ 13 1.2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 13 1.2.2.2 Giai đoạn thực kiểm toán 15 1.2.2.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 CHƢƠNG THỰC TẾ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM 24 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM 24 2.1.1 KPMG toàn cầu 24 2.1.2 KPMG Việt Nam 25 2.2 KHÁI QT VỀ QUY TRÌNH KIỂM TỐN CHUNG TẠI KPMG 26 2.2.1 Các công cụ hỗ trợ kiểm toán 26 2.2.2 Quy trình kiểm tốn BCTC 28 2.3 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY KPMG 29 2.3.1 Mục tiêu kiểm toán đánh giá kiểm toán 29 2.3.1.1 Mục tiêu kiểm toán 29 2.3.1.2 Xác định mức trọng yếu đánh giá rủi ro kiểm toán 30 2.3.2 Kế hoạch kiểm toán khoản mục TSCĐ 31 2.3.2.1 Phân cơng nhân tham gia kiểm tốn 31 2.3.2.2 Thời gian tiến hành kiểm toán khoản mục TSCĐ 32 2.3.2.3 Những nội dung kiểm toán TSCĐ 32 2.3.3 Thực kiểm toán khoản mục TSCĐ 32 2.3.3.1 Phương pháp kiểm toán TSCĐ 32 2.3.3.2 Các kĩ thuật thu thập chứng kiểm toán áp dụng 33 2.4 MƠ TẢ THỰC TRẠNG KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TSCĐ – TRƢỜNG HỢP KIỂM TỐN TẠI CƠNG TY TNHH ABC 34 2.4.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 34 2.4.1.1 Đánh giá hệ thống KSNB công ty TNHH ABC 34 2.4.1.2 Xác lập mức trọng yếu 35 2.4.1.3 Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết cho khoản mục TSCĐ 36 2.4.2 Giai đoạn thực kiểm toán 37 2.4.2.1 Lên biểu đạo TSCĐ 38 2.4.2.2 Lập bảng tình hình biến động TSCĐ kì 39 2.4.2.3 Tiến hành tính tốn lại chi phí khấu hao TSCĐ 40 2.4.2.4 Lập bảng TSCĐ mua 41 2.4.2.5 Đánh giá tính hợp lí thời gian sử dụng hữu ích TSCĐ 41 2.4.2.6 Lập bảng tình hình biến động XDCB DD 42 2.4.2.7 Xác định thông tin công bố liên quan đến TSCĐ 43 2.4.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 45 2.5 KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TSCĐ TẠI ĐƠN VỊ 45 2.5.1 Mục tiêu khảo sát 45 2.5.2 Mô tả mẫu khảo sát 45 2.5.3 Kết khảo sát 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 50 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TSCĐ DO CƠNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM THỰC HIỆN 51 3.1 MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TSCĐ TẠI KPMG VIỆT NAM 51 3.1.1 Điểm mạnh đơn vị 51 3.1.1.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 51 3.1.1.2 Giai đoạn thực kiểm toán 52 3.1.1.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán 53 3.1.2 Điểm yếu đơn vị 54 3.1.2.1 Kĩ thuật phân tích 54 3.1.2.2 Kĩ thuật kiểm tra vật chất 54 3.1.2.3 Kĩ thuật vấn 54 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁP HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TSCĐ TRÊN BCTC TẠI KPMG VIỆT NAM 55 3.2.1 Kĩ thuật kiểm tra vật chất 55 3.2.2 Kĩ thuật phân tích 56 3.2.3 Kĩ thuật vấn 57 KẾT LUẬN CHƢƠNG 59 KẾT LUẬN CHUNG 60 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải nội dung AMPT Audit Misstatement Posting Threshold BCĐKT Bảng cân đối kế toán BCĐSPS Bảng cân đối số phát sinh BCTC Báo cáo tài BĐS Bất động sản CCDC Cơng cụ, dụng cụ CPKH Chi phí khấu hao KSNB Kiểm soát nội KTV Kiểm toán viên OM Overall Materiality PM Performance Materiality SDCK Số dƣ cuối kỳ SDĐK Số dƣ đầu kỳ SXKD Sản xuất kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn TSCĐ Tài sản cố định XDCB DD Xây dựng dở dang DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1 Mục tiêu kiểm toán TSCĐ 12 Bảng 1.2 Mục tiêu kiểm toán CPKH 13 Bảng 2.1 Cơ sở lập mức trọng yếu KPMG Việt Nam 30 Bảng 2.2 Xác định mức trọng yếu 35 Bảng 2.3 Xác định mức trọng yếu thực 36 Bảng 2.4 Xác định ngƣỡng sai sót chấp nhận 36 Bảng 2.5 Biểu đạo TSCĐ 38 Bảng 2.6 Tình hình biến động nguyên giá TSCĐ kì 39 Bảng 2.7 Kết sau chạy MUS 41 Bảng 2.8 Thời gian sử dụng TSCĐ 42 Bảng 2.9 Tình hình biến động XDCB DD 42 Bảng 2.10 Bảng tổng hợp tài sản cần kiểm tra chứng từ 43 Bảng 2.11 Công bố thông tin cho khoản mục TSCĐ 44 Bảng 2.12 Công bố thông tin cho phần XDCB DD 45 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Báo cáo tài (BCTC) tranh bao quát toàn cảnh doanh nghiệp, thể tình hình tài sản, nguồn vốn đến kết hoạt động kinh doanh lƣợng tiền vào ra; sở để phân tích tình hình hoạt động kinh doanh sản xuất hay hiệu sử dụng vốn đơn vị để từ giúp nhà quản trị đƣa định kế hoạch quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hay đầu tƣ chủ sở hữu, nhà đầu tƣ cho vay chủ nợ Chỉ cần sai sót hay cố ý gian lận ảnh hƣởng đến nhiều đối tƣợng kinh tế Vì vậy, đòi hỏi phải có đảm bảo thơng tin báo cáo tài trung thực hợp lý, mà hoạt động kiểm toán đời để giải vấn đề Tài sản cố định (TSCĐ) khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng cao tổng tài sản doanh nghiệp Các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định thƣờng mang giá trị lớn, nên kiểm toán khoản mục tài sản cố định công việc phức tạp quan trọng kiểm tốn báo cáo tài Vì vậy, cho dù tiếp cận kiểm tốn dựa hệ thống hay tiếp cận kiểm toán dựa rủi ro, kiểm toán viên phải thận trọng thực kiểm tốn khoản mục Trong q trình thực tập Công ty TNHH KPMG Việt Nam, tác giả có hội đƣợc làm phần hành TSCĐ phần hành khác TSCĐ khoản mục chiếm tỷ trọng lớn BCĐKT BCTC nên việc hạch toán nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ cách xác cần thiết để phản ánh tình hình hoạt động doanh nghiệp Nếu khoản mục có sai sót gian lận hay nhầm lẫn ảnh hƣởng trọng yếu đến tính trung thực hợp lý BCTC Điều kiểm tốn khoản mục TSCĐ có vai trò quan trọng kiểm tốn BCTC Hơn nữa, với cơng ty đa quốc gia, có nhiều chi nhánh việc áp dụng chuẩn mực chế độ kế toán có khác Làm để hài hòa chế độ kế tốn cơng ty mẹ nƣớc khác? Đây khó khăn kế tốn cơng ty nƣớc có khác việc ghi nhận TSCĐ CCDC Hơn nữa, quy trình kiểm tốn BCTC nói chung nhƣ kiểm tốn TSCĐ nói riêng cơng ty kiểm tốn lớn nhƣ KPMG diễn nhƣ nào, có điểm trội so với cơng ty kiểm tốn khác? Từ kiến thức tích lũy đƣợc giảng đƣờng đại học với kinh nghiệm thực tế có đƣợc sau ba tháng thực tập KPMG nên tác giả chọn đề tài “Kiểm toán khoản mục TSCĐ kiểm toán báo cáo tài cơng ty kiểm tốn KPMG Việt Nam thực hiện” để thực khóa luận tốt nghiệp Tổng quan nghiên cứu trƣớc 2.1 Các nghiên cứu giới Cơng trình nghiên cứu “Sự phức tạp kiểm tốn tài cho tài sản cố định” Domnisoru Vinatoru (2008) bàn phức tạp kiểm tốn TSCĐ hữu hình thơng qua nghiên cứu lý thuyết thực tiễn kiểm toán báo cáo tài Điểm đặc biệt nhóm tác giả nhấn mạnh nhân tố tác động đến phƣơng pháp kiểm toán TSCĐ: hiểu biết hệ thống KSNB từ ƣớc tính rủi ro kiểm sốt; đánh giá chi phí lợi việc kiểm tra chế kiểm soát nội Bài nghiên cứu giúp KTV đánh giá tầm quan trọng kiểm tốn hệ thống KSNB để có cách đánh giá đắn thực thủ tục kiểm toán cho phù hợp nhằm tiết kiệm thời gian Tuy nhiên, nghiên cứu TSCĐ hữu hình nên nhóm tác giả bỏ qua loại TSCĐ lại nhƣ năm mục tiêu kiểm toán thực tế TSCĐ (sự hữu; quyền nghĩa vụ; đầy đủ; đánh giá phân bổ; trình bày BCTC) Bài nghiên cứu “Những vấn đề rủi ro kiểm toán tài sản cố định” tác giả Popovici (2019) nhắc đến rủi ro tiến hành kiểm tốn TSCĐ mà KTV khơng thể tránh khỏi Từ việc phân tích nguồn gốc rủi ro này, tác giả đƣa thủ tục kiểm toán nhằm đảm bảo rủi ro kiểm tốn đƣợc xác định trƣớc Nhà nghiên cứu đề xuất số kiến nghị cho KTV trình kiểm tốn nhƣ xem xét sai sót kiểm tốn năm trƣớc lặp lại; hiểu đƣợc việc đào tạo kế toán viên nhƣ nghiệp vụ liên quan đến TSCĐ để phát sai sót, gian lận hay hệ thống thơng tin bị lỗi TSCĐ không đƣợc sử dụng hay không? v.v… PHỤ LỤC 02 ĐÁNH GIÁ TÍNH HOẠT ĐỘNG HỮU HIỆU CÁC THỦ TỤC KSNB CỦA CHU TRÌNH TSCĐ VÀ XDCB THEO CHƢƠNG TRÌNH KIỂM TỐN MẪU VACPA Mục tiêu Kiểm sốt kiểm sốt (1) (2) Ký Tần Thủ tục kiểm tra Tham hiệu suất KSNB chiếu (3) (4) (5) (6) (1): “Tính  Việc mua sắm, đầu tƣ KS1 Mỗi hữu”: TSCĐ phải kế giao nhiên… giao dịch mua đƣợc hoạch đề nghị mua dịch TSCĐ kì Kiểm tra, TSCĐ Chọn mẫu ngẫu C520 phản ánh phận có nhu cầu đối chiếu với kế hoạch BCTC sử dụng đƣợc cấp năm Đề nghị mua sắm TSCĐ có có (từng lần) có đƣợc phê thẩm quyền phê thật, đƣợc sử duyệt duyệt trƣớc thực dụng hay khơng q trình  Bộ phận chịu trách KS2 SXKD nhiệm mua sắm TSCĐ thập thông tin và/hoặc thu phục vụ công phải độc lập với phận thập văn phân công tác quản lý đơn vị sử dụng và/hoặc phận Phỏng vấn để thu C530 kế toán  Phải lập biên giao KS3 Mỗi nhận TSCĐ có tham giao dịch chọn bƣớc (1): gia nhà cung cấp dịch Kiểm tra, biên giao phận liên quan Căn giao C520 nhận có đủ chữ ký bên (nhà cung cấp, phận mua hàng, phận sử dụng)  [Bộ phận chịu trách KS4 nhiệm] phải lập hồ sơ dịch chọn bƣớc (1): Căn giao C520 Mục tiêu Kiểm sốt kiểm sốt (1) (2) Ký Tần Thủ tục kiểm tra Tham hiệu suất KSNB chiếu (3) (4) (5) (6) TSCĐ với đầy đủ chứng Mƣợn hồ sơ TSCĐ liên từ liên quan cập nhật quan Xem xét tính đầy đủ, có thay đổi thích hợp hồ sơ  [Định kỳ] tổ chức KS5 kiểm kê TSCĐ với tổng hợp kết kiểm kê tham gia cá nhân đơn vị, vấn độc lập với phận ngƣời tham gia quản lý, sử dụng Tài sản trình Xem xét việc xử cần đƣợc dán nhãn để lý kết sau kiểm kê theo dõi Mƣợn tài liệu C540 Tham gia chứng kiến kiểm kê ngày kết thúc kỳ kế tốn  Các thủ tục khác: [mơ tả:……………] (2): “Tính  Phân cơng [bộ phận KS5 Phỏng vấn để thu C530 đầy đủ”: chịu trách nhiệm] tập thập thông tin và/hoặc thu Mọi TSCĐ hợp chi phí liên quan thập văn phân cơng DN (kể đến TSCĐ đơn vị TSCĐ  Hồ sơ, chứng từ liên DN sở hữu quan TSCĐ dịch chọn bƣớc (1): đƣợc Xem ngày ghi sổ kế tốn tài chính) chuyển phận kế đối chiếu với ngày đƣợc tháng chứng từ gốc TSCĐ thuê tăng/giảm đến phải phản toán để cập nhật kịp thời Căn giao C520 ánh đầy đủ vào sổ kế toán BCTC  Các TSCĐ di chuyển Chọn… nghiệp vụ C550 Mục tiêu Kiểm sốt kiểm sốt (1) (2) Ký Tần Thủ tục kiểm tra Tham hiệu suất KSNB chiếu (3) (4) (5) (6) khỏi phận quản lý, sử điều chuyển TSCĐ dụng phải có phiếu điều kì để kiểm tra phiếu điều chuyển có phê duyệt chuyển TSCĐ có phê cấp có thẩm quyền duyệt đầy đủ hay không  Tài sản bị cần 10 phải điều tra tìm nguyên cách thức xử lý nhân Kế toán phản ảnh trƣờng hợp tài sản bị kịp thời tài sản mát thu thập biên xử lý Phỏng vấn đơn vị sổ kế toán sổ theo dõi tài sản  Các thủ tục khác: [mô tả:……………] Mục tiêu KS  Kế toán phải đối chiếu KS7 Mỗi 11 Căn giao dịch C520 (3): “Tính số liệu báo giá, hợp giao chọn bƣớc (1): Kiểm tra, xác”: đồng, hóa đơn để đảm dịch đối chiếu số liệu báo giá bảo tính xác giá, hợp đồng, hóa đơn… giá trị nguyên giá TSCĐ ghi với nguyên giá ghi nhận lại TSCĐ nhận sổ kế toán sổ kế toán Nguyên đƣợc phản  Các TSCĐ phải đƣợc KS8 Hàng 12 Căn giao dịch C520 ánh xác trích khấu hao phù hợp tháng chọn bƣớc (1): Xác định với quy định DN thời gian khấu hao thời gian sử dụng hữu TSCĐ đối chiếu ích loại với quy định đơn vị BCTC TSCĐ  Kế toán phải kiểm tra KS9 Mỗi 13 Căn giao dịch C520 Mục tiêu Ký Tần Thủ tục kiểm tra Tham hiệu suất KSNB chiếu (3) (4) (5) để đảm bảo thời điểm giao chọn bƣớc (1): Xác định bắt đầu/ngừng trích khấu dịch thời điểm bắt đầu khấu hao Kiểm sốt kiểm soát (1) (2) (6) hao thời điểm phù hợp TSCĐ có với quy định chuẩn kịp thời khơng mực, chế độ kế tốn doanh  Bất kỳ tài sản có 14 dấu hiệu hỏng hóc, lỗi quan sát kiểm kê, KTV thời, hoạt động dƣới xem xét đơn vi có theo dõi cơng suất thiết kế, … tài sản hỏng hóc, lỗi cần phải đƣợc ghi rõ thời…hay không Trong q trình ràng  Kế tốn cần có sổ chi 15 KTV đối chiếu sổ tiết theo dõi tài sản cố theo dõi chi tiết TSCĐ với định Định kỳ kế tốn sổ kế tốn để xem xét có đối chiếu sổ kế tốn với sai lệch hay khơng? Các sổ theo dõi TSCĐ Bất sai lệch có đƣợc điều tra kỳ sai lệch cần phải nguyên nhân xử lý đƣợc điều tra phản không? ánh kịp thời vào sổ sách kế toán  Các thủ tục khác: [mơ tả:……………] PHỤ LỤC 03: QUY TRÌNH KIỂM TỐN TẠI KPMG VIỆT NAM PHỤ LỤC 04 CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ CỦA KPMG VIỆT NAM Kiểm toán Thuế Tƣ vấn Tƣ vấn Tài dịch vụ Mua bán doanh đảm bảo nghiệp - Kiểm BCTC toán - Dịch vụ Thâm nhập thị - Tƣ vấn Quản lý trƣờng Dịch vụ Tƣ vấn - Bán doanh nghiệp - Kiểm toán theo - Dịch vụ Giải tranh Quản lý luật định chấp bất đồng - Mua doanh nghiệp - Tìm kiếm đối tác Dịch vụ Tƣ vấn - Nguồn vốn - Dịch vụ tƣ vấn - Dịch vụ thƣơng mại Công nghệ thông - Tái cấu trúc kế toán hải quan - Các dịch vụ - Dịch vụ Thuế TNDN - Tƣ vấn Rủi ro liên quan kiểm toán đến Thuế thu nhập quốc tế tin Dịch vụ tƣ vấn Phục hồi doanh Dịch vụ Kiểm toán nghiệp - Dịch vụ Quản lý tuân thủ nội bộ, rủi ro Tái cấu trúc tài - Các Chuẩn mực quốc tế tuân thủ BCTC quốc tế - Dịch vụ Thuế gián thu Quản lý Rủi ro Chiến lƣợc (IFRS) - Dịch vụ Thuế TNCN tài Điều hành quốc tế - Dịch vụ Chuyển giá - Thuế sáp nhập mua bán doanh nghiệp Dịch vụ Pháp lý toán nợ PHỤ LỤC 05 GIẤY TỜ LÀM VIỆC VỀ LÊN BIỂU CHỈ ĐẠO TSCĐ CỦA CÔNG TY TNHH ABC PHỤ LỤC 06 GIẤY TỜ LÀM VIỆC VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH ABC PHỤ LỤC 07 GIẤY TỜ LÀM VIỆC VỀ TÍNH TỐN LẠI CHI PHÍ KHẤU HAO CỦA TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH ABC PHỤ LỤC 08 GIẤY TỜ LÀM VIỆC VỀ MUA MỚI TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH ABC TRONG NĂM 2018 PHỤ LỤC 09 GIẤY TỜ LÀM VIỆC VỀ XDCB DD TẠI CÔNG TY TNHH ABC TRONG NĂM 2018 ... 23 CHƢƠNG THỰC TẾ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CƠNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM 2.1.1 KPMG toàn cầu KPMG đƣợc... đoan khóa luận Kiểm toán khoản mục tài sản cố định kiểm tốn báo cáo tài cơng ty kiểm tốn KPMG Việt Nam thực hiện nghiên cứu riêng Các liệu, thông tin kết khảo sát luận văn trung thực chƣa đƣợc... đoạn kết thúc kiểm toán 21 KẾT LUẬN CHƢƠNG 23 CHƢƠNG THỰC TẾ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH KPMG VIỆT NAM
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán KPMG việt nam thực hiện (khóa luận tốt nghiệp đại học) , Kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty kiểm toán KPMG việt nam thực hiện (khóa luận tốt nghiệp đại học)

Từ khóa liên quan