Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh đồng tháp (luận văn thạc sĩ kinh tế)

84 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ CẨM VÂN GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TỒN CHO HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Hiệp Thƣơng TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ CẨM VÂN GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO AN TỒN CHO HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Hiệp Thƣơng TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2019 TÓM TẮT LUẬN VĂN Bài nghiên cứu thu thập số liệu thứ cấp từ báo cáo Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp (NHNN ĐT) từ 2014 – 2017, đánh giá tình hình hoạt động chung hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp, tồn nguyên nhân trình hoạt động, từ đề xuất giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu kinh doanh sát với thực tế hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Tác giả sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính nhƣ thống kê, so sánh, đối chiếu, phân tích, diễn dịch, quy nạp,… Kết nghiên cứu cho thấy hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp giai đoạn 2014 – 2017 có chuyển biến tích cực nhƣ: cơng tác quản trị, điều hành, kiểm soát đƣợc cải thiện, hoạt động kinh doanh tốt hơn, tiêu nợ xấu/tổng dƣ nợ đảm bảo theo quy định, lực tài dần đƣợc nâng lên Tuy nhiên, hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp tồn cần phải tiếp tục củng cố, chấn chỉnh để nâng cao hiệu hoạt động Trên sở kết nghiên cứu, tác giả đề xuất số giải pháp kịến nghị nâng cao hiệu hoạt động hệ thống quỹ tín dụng nhân dân Đồng Tháp giai đoạn 2018 – 2021 LỜI CAM ĐOAN Tác giả luận văn có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học mình, cụ thể: Tơi tên là: Nguyễn Thị Cẩm Vân Sinh năm: 1988 Quê quán: Tỉnh Đồng Tháp Hiện công tác tại: Ngân hàng Nhà Nƣớc Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp Là học viên khoá 19, Trƣờng Đại học Ngân hàng TP.HCM Đề tài: “Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động Quỹ tín dụng địa bàn tỉnh Đồng Tháp” Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Lê Thị Hiệp Thƣơng Tôi xin cam đoan Luận văn chƣa đƣợc trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trƣờng đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung đƣợc công bố trƣớc nội dung ngƣời khác thực ngoại trừ trích dẫn đƣợc dẫn nguồn đầy đủ luận văn Đồng Tháp, ngày tháng Tác giả Nguyễn Thị Cẩm Vân năm 2019 LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, xin đƣợc gửi lời cám ơn đến tất quý thầy cô giảng dạy chƣơng trình Cao học Tài - Ngân hàng Trƣờng đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, ngƣời truyền đạt cho kiến thức hữu ích chuyên ngành, làm sở cho để hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn TS Lê Thị Hiệp Thƣơng tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ cho thời gian thực Luận văn Mặc dù trình thực Luận văn có giai đoạn khơng đƣợc thuận lợi nhƣng Thầy hƣớng dẫn, bảo cho tơi nhiều kinh nghiệm thời gian thực đề tài Sau cùng, xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đồng Tháp tạo điều kiện tốt cho suốt trình học nhƣ thực luận văn Dù cố gắng nhiều thời gian nghiên cứu nhƣng Luận văn tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp q báu Q Thầy/Cơ, đồng nghiệp ngƣời quan tâm để Luận văn đƣợc hoàn thiện Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Tác giả Luận văn Nguyễn Thị Cẩm Vân MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ MỞ ĐẦU CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VẤN ĐỀ AN TỒN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG .7 1.1 Tổng quan QTD, đặc trƣng, vai trò nghiệp vụ 1.1.1 Khái quát chung 1.1.2 Đặc trƣng QTD 1.1.3 Vai trò 10 1.1.4 Các nghiệp vụ 11 1.2 Cơ sở lý luận đảm bảo an toàn hoạt động QTD .12 1.2.1 Khái niệm đảm bảo an toàn hoạt động QTD 12 1.2.2 Đảm bảo an toàn hoạt động sở cho phát triển QTD 13 1.2.3 Điều kiện để đảm bảo an toàn hoạt động QTD .14 1.3 Tiêu chuẩn đánh giá điều kiện để đảm bảo an toàn hoạt động QTD 15 1.3.1 Tiêu chuẩn an toàn tổ chức, quản trị, điều hành, kiểm soát 15 1.3.2 Chỉ tiêu an tồn tài chính, nghiệp vụ 18 1.3.3 Các tiêu đánh giá hiệu kinh doanh 21 1.3.4 Các tiêu đánh giá rủi ro 24 1.4 Vai trò quản lý nhà nƣớc việc đảm bảo an toàn hoạt động QTD 25 1.5 Bài học kinh nghiệm cho QTD địa bàn 26 Kết luận Chƣơng 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO AN TOÀN CỦA CÁC QUỸ TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN .29 2.1 Đánh giá khả đảm bảo an toàn QTD 29 2.1.1 Tình hình hoạt động hệ thống QTD địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2014-2017 .29 2.1.2 Khả đảm bảo an toàn QTD địa bàn 31 2.1.2.1 Về thành viên QTD 31 2.1.2.2 Về công tác phát triển nguồn vốn .33 2.1.2.3 Về công tác sử dụng vốn 36 2.1.2.4 Về giới hạn, tỷ lệ an toàn hoạt động 39 2.1.2.5 Cơng tác hoạch tốn kế tốn 42 2.1.2.6 Về công tác tài chính, kết kinh doanh .43 2.1.2.7 Kết công tác quản trị, điều hành kiểm soát 46 2.1.2.8 Về công nghệ thông tin 47 2.2 Nguyên nhân thiếu an tồn hoạt động Quỹ tín dụng 47 2.2.1 Những biểu thiếu an toàn hoạt động .47 2.2.1.1 Tổ chức, quản trị, điều hành kiểm soát 47 2.2.1.2 Tài 48 2.2.1.3 Hoạt động nghiệp vụ 48 2.2.1.4 Công nghệ thông tin 49 2.2.2 Nguyên nhân 50 2.2.2.1 Nguyên nhân từ thân Quỹ tín dụng 50 2.2.2.2 Nguyên nhân vĩ mô 51 Kết luận Chƣơng 53 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM ĐẢM BẢO AN TỒN CHO HOẠT ĐỘNG QUỸ TÍN DỤNG TỈNH ĐỒNG THÁP 54 3.1 Định hƣớng phát triển hệ thống Quỹ tín dụng địa bàn tỉnh Đồng Tháp 54 3.2 Giải pháp đảm bảo an tồn cho Quỹ tín dụng 54 3.2.1 Giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý nhân 54 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động nghiệp vụ 56 3.2.3 Nâng cao lực tài 59 3.2.4 Nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng 60 3.2.5 Xây dựng chế Quỹ an toàn hệ thống cho Quỹ tín dụng 61 3.2.6 Nâng cao, hồn thiện cơng nghệ thơng tin 61 3.3 Một số kiến nghị 62 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp .62 3.3.2 Kiến nghị Chính quyền địa phƣơng 63 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng HTX An Giang 64 3.3.4 Kiến nghị NHNN Việt Nam 64 Kết luận Chƣơng 67 KẾT LUẬN CHUNG .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Bộ máy điều hành : BMĐH Ban kiểm soát : BKS Cán nhân viên : CBNV Đại hội thành viên : ĐHTV Hội đồng quản trị : HĐQT Hợp tác xã : HTX Hợp tác xã tín dụng : HTXTD Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam : NHNN VN Ngân hàng Nhà nƣớc chi nhánh Việt Nam Đồng Tháp : NHNN ĐT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam : NHHTX Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh An Giang : NHHTX AG Ngân hàng thƣơng mại : NHTM Nợ xấu : NX Quỹ tín dụng nhân dân : QTDND Thành viên : TV Tổ chức tín dụng : TCTD Tổng nguồn vốn : TNV Tổng dƣ nợ : TDN Ủy ban nhân dân : UBND Vốn huy động : VHĐ Vốn điều lệ : VĐL Vốn tự có : VTC DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng Tên bảng Trang Bảng 2.1 Tình hình hoạt động hệ thống QTD giai đoạn 2014-2017 30 Bảng 2.2 Bảng xếp loại QTD 32 Bảng 2.5 Bảng số tăng trƣởng nguồn vốn QTD giai đoạn 2014-2017 34 Bảng 2.6 Tổng dƣ nợ QTD giai đoạn 2014-2017 37 Bảng Bảng chi tiết Vốn điều lệ QTD giai đoạn 2014 - 2017 40 Bảng 2.11 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu giai đoạn 2014-2017 41 Bảng 2.12 Kết hoạt động kinh doanh năm (2014-2017) 43 Bảng 2.14 Bảng tiêu đánh giá lợi nhuận hệ thống QTD 44 58 tiết Do tƣ vấn cho khách hàng kinh doanh tốt để đảm bảo an toàn cho đồng vốn mình, nhờ mà có sở phát triển bền vững + Xây dựng cung cách, tác phong làm việc nghiêm túc, lịch nhƣng thân thiện nhằm tạo đƣợc tín nhiệm, yêu mến khách hàng Giải thích mềm mỏng, đơn giản, dễ hiểu để giúp cho khách hàng hiểu rõ vấn đề khúc mắc, cần tìm hiểu thêm, để đến hài lòng cho khách hàng - Hình thành bảo đảm tín dụng nhƣ cầm cố, chấp, bảo lãnh để có sở xử lý khoản rủi ro tín dụng Các biện pháp cầm cố, chấp, bảo lãnh đƣợc coi “chiếc phao cứu sinh” dự phòng TCTD thực cho vay khách hàng Tuy nhiên đề cập đến vấn đề QTD có khó khăn riêng Một phần điều kiện kinh tế nơng thơn khó khăn phần mơi trƣờng pháp lý chƣa đầy đủ thuận tiện (cơ sở cơng chứng tài sản chấp, bảo lãnh xa xôi) Hơn nữa, nhận thức cán nhân viên khách hàng hạn chế nên việc áp dụng hình thức đảm bảo tín dụng chƣa mang tính khả thi Hiện hầu hết QTD cho vay dựa sở “tín chấp”; khả rủi ro tín dụng cao - Giải pháp cần làm để khắc phục tình trạng việc kết hợp từ phía quan quản lý nhà nƣớc với hoạt động QTD Bản thân QTD cần xác định rõ tinh thần chấp nhận sẵn sàng đối mặt với rủi ro xảy đến Chú trọng đến việc quản lý nợ q hạn nợ khó đòi Cụ thể phải thƣờng xuyên kiểm tra, rà soát phân loại nợ hạn, phân tích nguyên nhân, thực trạng khả giải nợ chu kỳ hoạt động tín dụng Thƣờng xun đơn đốc, nhắc nhở TV đến hạn gốc, lãi để xây dựng thói quen TV vay vốn việc trả nợ gốc, lãi vốn vay - Cần phát huy vai trò, chức đơn vị hỗ trợ liên kết phát triển, quỹ an tồn hệ thống nhân tố định việc đảm bảo an toàn cho QTD; phối hợp chặt chẽ tổ chức kiểm toán quỹ an tồn giúp cho q trình hỗ trợ, theo dõi việc củng cố, chấn chỉnh hoạt động QTD đạt hiệu - Trƣờng hợp áp dụng tất biện pháp nói mà khơng bù đắp đƣợc tổn thất nợ hạn nợ khó đòi QTD cần phải áp dụng trích lập Quỹ dự phòng rủi ro để xử lý triệt để khoản tổn thất Biện pháp thực 59 chất nhằm mục đích bảo tồn chống đỡ khả vốn chủ sở hữu khơng có tác dụng giảm thiểu đƣợc rủi ro tín dụng Vì sau xử lý rủi ro tín dụng QTD phải tiếp tục theo dõi đôn đốc thu nợ hạn nợ khó đòi 3.2.3 Nâng cao lực tài - Nâng cao lực tài QTD, lẽ thời gian qua lực tài QTD nhiều hạn chế, làm cho QTD gặp nhiều khó khăn việc đảm bảo an tồn phát triển quy mơ hoạt động Để nâng cao lực tài QTD cần tập trung công việc sau: + Tăng cƣờng công tác tuyên truyền để ngƣời dân địa bàn hoạt động hiều hoạt động QTD, quyền lợi trở thành TV QTD, từ đo thu hút thêm TV mới, trì TV cũ để tăng VĐL cho QTD + Quy định mức vốn góp thƣờng xuyên tối thiểu CBNV QTD để tăng lực tài nâng cao tinh thần trách nhiệm CBNV trình làm việc Tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận tăng quỹ dự trữ bổ xung VĐL + Để nâng cao hiệu đảm bảo an toàn cho hoạt động hệ thống Trƣớc hết việc xác định xác nội dung vốn tự có theo thơng lệ quốc tế Hiện vốn tự có TCTD bao gồm: vốn điều lệ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Nhƣng theo ủy ban Basel vốn tự có phải bao gồm: vốn tự có cấp (vốn điều lệ + quỹ dự trữ chung) vốn tự có cấp (lợi nhuận để lại khơng chia + quỹ dự phòng rủi ro + chênh lệch thu chi + chênh lệch đánh giá lại tài sản) Giải pháp cần làm việc sửa đổi quy chế cho phù hợp với thông lệ quốc tế + Tiếp theo vấn đề sửa đổi cách tính tốn tài sản có rủi ro Tài sản có nhiều loại nhƣng đánh giá mức độ rủi ro có nhóm Điều dẫn đến kết có loại tài sản với mức độ đảm bảo khác song lại bị đánh mức độ rủi ro Từ bất cập đòi hỏi tất yếu phải có giải pháp khắc phục kịp thời nhằm đƣa hoạt động QTD trở nên hiệu phản ánh xác mức độ an tồn + Nói tiếp đến vấn đề vốn tự có, ta khằng định tiêu phản ánh đƣợc nhiều mặt hoạt động TCTD Công tác phát 60 triển vốn tự có mà cần đƣợc xem xét cách nghiêm túc Khi vốn tự có đƣợc mở rộng đồng nghĩa với việc QTD đối phó với rủi ro bất thƣờng tốt Giải pháp giảm tỷ lệ thuế thu nhập (có thể 50% so với TCTD khác) khuyến khích thành viên tăng vốn góp để bổ sung vốn tự có Cùng với biện pháp ta điều chỉnh sáp nhập QTD với quy mô nhỏ lẻ với Theo số liệu thống kê thực tế QTD cần phải có quy mơ nguồn vốn từ 3-4 tỷ đồng đảm bảo trang trải đƣợc chi phí có tích lũy để tăng trƣởng bền vững Để phát triển vốn tự có mở rộng đối tƣợng kết nạp thành viên Loại hình hợp tác xã, doanh nghiệp vừa nhỏ trở thành thành viên QTD tạo ta hội lớn cho vững mạnh an tồn hoạt động QTD Khi đó, QTD có khả tăng trƣởng vƣợt bậc lực tài (thơng qua nguồn vốn góp gửi tiền), tăng khách hàng thị phần tín dụng thông qua việc cho vay khách hàng - Bên cạnh mục tiêu tăng trƣởng vốn tự có QTD có khả củng cố nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán quản lý điều hành thông qua việc đƣa đại diện doanh nghiệp nói tham gia máy quản trị, điều hành kiểm soát hoạt động QTD Có thể nói giải pháp vừa nêu mang lại mặt cho khu vực nông nghiệp nơng thơn Nó khơng tăng cƣờng thêm tính an toàn hoạt động hệ thống QTD mà đƣa thành phần kinh tế tập thể thành phần kinh tế nhà nƣớc trở thành tảng vững toàn kinh tế - Chấp hành nghiêm chỉnh quy định an toàn hoạt động Hoạt động kinh doanh tiền tệ lĩnh vực nhạy cảm chấp hành quy định an toàn điều kiện tiên nhằm đảm bảo an toàn trình hoạt động cho QTD Để làm đƣợc điều QTD cần phải quán triệt từ phận chuyên môn, nghiệp vụ cần xem xét kỹ nghiệp vụ phát sinh để tránh việc vi phạm quy định an tồn 3.2.4 Nâng cao hiệu lực cơng tác kiểm tra giám sát hoạt động hệ thống QTD Đối với QTD sở máy ban kiểm sốt cần phải đƣợc hồn thiện với chức kiểm toán nội Tiến hành tập trung đào tạo, tiêu chuẩn hóa cán làm 61 cơng tác kiểm sốt để cho Ban kiểm sốt thay mặt Đại hội thành viên giám sát kiểm tra mặt hoạt động QTD theo quy định pháp luật điều lệ QTD Kiểm soát viên chuyên trách có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho trƣởng ban kiểm sốt để ngƣời thơng báo cho HĐQT, báo cáo cho Đại hội thành viên NHNN sai phạm nghiêm trọng xảy hoạt động QTD Trƣờng hợp ban kiểm soát biết sai phạm nói mà khơng báo cáo, phản ánh kịp thời bị liên đới chịu trách nhiệm 3.2.5 Xây dựng chế Quỹ an toàn hệ thống cho QTD Quỹ an toàn tài sản thuộc sở hữu chung hệ thống QTD đƣợc thiết lập nhằm mục tiêu bảo vệ QTD thông qua việc hỗ trợ kịp thời QTD gặp khó khăn tài chính, ngăn chặn nguy phá sản giải thể, qua bảo đảm đƣợc quyền lợi cho thành viên, an tồn tiền gửi cho ngƣời gửi tiền, góp phần giữ gìn uy tín, trì ổn định phát triển bền vững hệ thống QTD nhƣ hệ thống Ngân hàng Quỹ an tồn đƣợc hình thành từ phí đóng góp theo định kỳ hàng năm QTD Phí đóng góp vào quỹ an tồn, QTD khơng đƣợc hồn lại khơng đƣợc hƣởng lãi Mức phí tham gia Quỹ an tồn đƣợc xác định theo tỷ lệ tính dƣ nợ bình qn năm Thống đốc NHNN quy định thời kỳ đƣợc hạch tốn vào chi phí hoạt động Bên cạnh Quỹ an tồn đƣợc bổ sung từ nguồn hỗ trợ Nhà nƣớc, tổ chức, cá nhân nƣớc nƣớc nhằm giúp cho quỹ hoạt động hiệu Để đƣợc hỗ trợ vốn từ Quỹ an tồn QTD phải đảm bảo điều kiện định Thống đốc NHNN sở phƣơng án củng cố, chấn chỉnh hoạt động, tình hình khó khăn thực tế QTD Quỹ an tồn lúc chƣa sử dụng đƣợc dùng để đầu tƣ vào tín phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá ngắn hạn thị trƣờng tiền tệ theo quy định NHNN Các khoản lãi đầu tƣ nguồn vốn từ quỹ an toàn đƣợc nhập vào nhằm tăng trƣởng QTD 3.2.6 Nâng cao, hồn thiện cơng nghệ thơng tin Nâng cấp, hồn thiện sở vật chất, trang thiết bị hệ thống cơng nghệ thơng tin QTD có sở vật chất đáp ứng yêu cầu an toàn hoạt động; tăng cƣờng công tác đào tạo nâng cao trình độ sử dụng tiếp cận hệ thống cơng nghệ thơng tin đẩy mạnh việc tốn khơng dùng tiền mặt, bƣớc có kế 62 hoạch chuẩn bị mặt tài để tiếp cận với công nghệ đại ngành ngân hàng để nâng cao sức cạnh tranh địa bàn hoạt động Song song, triển khai phần mềm tin học tồn hệ thống, nhằm tạo dựng hệ thống cơng nghệ thông tin thống nhất, đồng nhằm phục vụ công tác báo cáo QTD mục tiêu giám sát an toàn hoạt động hệ thống QTD Tóm lại: đảm bảo an tồn hoạt động QTD việc làm cần thiết coi nhẹ Các giải pháp đề cần đƣợc kết hợp với Có nhƣ phát huy hiệu thực giải pháp đạt đến mục tiêu nhanh 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp - Để nâng cao hiệu đảm bảo an toàn cho hoạt động hệ thống, năm tới NHNN - ĐT cần phải khẩn trƣơng xem xét, đánh giá, góp ý hồn thiện quy định, tiêu chuẩn đảm bảo an toàn hoạt động, tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng hoạt động cho phù hợp với tính chất đặc thù, thực tiễn QTD địa bàn - Tiến hành kiểm tra, đánh giá lại thực chất kết hoạt động QTD địa bàn, từ nhận diện, phân loại QTD yếu để đạo QTD lập phƣơng án tái cấu thời gian tới, đề giải pháp hiệu để phục hồi hoạt động, tích cực xử lý dứt điểm yếu kém, đặc biệt xử lý nợ xấu, vi phạm việc cho vay, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro, tỷ lệ an tồn hoạt động - Tăng cƣờng công tác phối kết hợp quản lý Nhà nƣớc QTD: Cần phải phối, kết hợp với cấp uỷ, quyền địa phƣơng cấp ngành việc quản lý nhà nƣớc hoạt động QTD theo pháp luật nhƣ: phối hợp việc đạo QTD sở lựa chọn ngƣời quản lý, điều hành, kiểm soát đảm bảo đủ tiêu chuẩn lực trình độ; phối hợp đạo QTD quan chức địa phƣơng việc xử lý vụ việc cộm gây khó khăn cho hoạt động QTD Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, tra hoạt động QTD nhằm giúp QTD phòng ngừa sử lý kịp thời rủi ro, đảm bảo an toàn tiền gửi cho khách hàng hoạt động QTD đƣợc an toàn phát triển ổn định - Xem xét cấp phép thành lập QTD dựa nhu cầu thực tế đáp ứng 63 đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật; không chạy theo số lƣợng tạo tình trạng an tồn; ƣu tiên thành lập QTD địa bàn nông nghiệp, nông thơn nơi chƣa có QTD; lựa chọn bƣớc thí điểm thành lập QTD ngành nghề số địa bàn phù hợp 3.3.2 Kiến nghị Chính quyền địa phƣơng Để hoạt động QTD thực vai trò hỗ trợ TV, QTD cần có hợp tác, phối hợp chặt chẽ với quyền địa phƣơng đoàn thể liên quan, đặt biệt Ủy ban Nhân dân xã, phƣơng nơi có trụ sở QTD Để làm tốt cơng tác tổ chức Đảng quyền cấp, tổ chức Đoàn thể từ Trung ƣơng đến địa phƣơng cần làm tốt việc tuyên truyền (đặc biệt phƣơng tiện thơng tin đại chúng) chủ trƣơng sách Đảng, luật pháp Nhà nƣớc làm cho tầng lớp dân cƣ xã hội (nhất khu vực nông nghiệp nông thôn) hiểu rõ hiểu chất, mục tiêu hoạt động QTD, có thái độ ứng xử bình đẳng nhƣ loại hình TCTD khác Có thể nói quan hệ cộng đồng tốt góp phần khơng nhỏ vào phát triển bền vững hệ thống QTD sở liên kết hình ảnh tác động đến tâm lý đông đảo khách hàng Đây vấn đề khơng mới, song quan trọng, ln yếu tố thúc đẩy QTD địa bàn hoạt động hiệu quả, an toàn phát triền, giúp đảm bảo đồng vốn tín dụng đến địa chỉ, tạo điều kiện cho TV sử dụng vốn mục đích, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phƣơng phát triển, cụ thể: - Quan tâm lãnh đạo đạo tạo điều kiện sở vật chất, môi trƣờng hoạt động để QTD hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn phát triển tốt - Thƣờng xuyên phối hợp với NHNN - ĐT việc thông kịp thời tình hình hoạt động QTD với NHNN- ĐT giúp QTD hoạt động an toàn, hiệu tuân thủ pháp luật - Phối hợp với NHNN - ĐT bố trí cán làm việc QTD có đủ lực, trình độ phẩm chất đạo đức vào vị trí chủ chốt QTD - Hỗ trợ hợp lý mặt bằng, trụ sở làm việc, địa bàn hoạt động QTD; đảm bảo an tồn tài sản cho QTD q trình hoạt động thuận tiện trình giao dịch với khách hàng TV - Có quy chế quy định tiêu chuẩn trách nhiệm tham gia, xem xét lựa 64 chọn cán quản trị, điều hành, kiểm soát cho QTD - Hạn chế luân chuyển CBNV có trình độ lực phẩm chất đạo đức QTD sang công việc khác để đảm bảo ổn định, an tồn hoạt động - Tăng cƣờng cơng tác tuyên truyền qua đài truyền hình, truyền địa phƣơng, hội nghị Đảng, quyền, tổ chức, đồn thể địa banw, chủ trƣơng, sách pháp luật Nhà nƣớc hoạt động QTD, qua tạo điều kiện để ngƣời dân TV QTD tăng cƣờng hiểu biết, tích cực tham gia quản lý giám sát hoạt động QTD 3.3.3 Kiến nghị Ngân hàng HTX An Giang: - Nâng cao khả phục vụ, hỗ trợ QTD sở Cải tiến quy trình, thủ tục nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu điều hòa vốn khả dụng QTD sở theo nguyên tắc nhanh gọn, đơn giản linh hoạt 3.3.4 Kiến nghị NHNN Việt Nam Việc hồn thiện hệ thống chế sách cần thiết nhằm tạo môi trƣờng pháp lý đầy đủ đảm bảo cho hoạt động QTD theo mục tiêu định hƣớng đề Tuy nhiên, để khuyến khích tăng cƣờng hoạt động hệ thống QTD bối cảnh hoạt động hệ thống ngân hàng ngày phức tạp phát sinh nhiều rủi ro khó lƣờng, cần thiết bổ sung văn quy định cụ thể tổ chức, chế hoạt động, kiểm toán, kiểm soát nội cho hệ thống QTD Đồng thời, Bộ, ngành cần phối hợp việc xây dựng chế sách QTD nhƣ sách thuế, đào tạo cán bộ, ƣu đãi việc tiếp cận với nguồn cho vay nông nghiệp, nông thôn Một số văn cần sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện khung pháp lý đồng bộ, hoàn chỉnh đảm bảo cho hoạt động QTD an toàn, hiệu quả, chấp hành quy định pháp luật - Sửa đổi, bổ sung Luật HTX có liên quan đến QTD theo hƣớng đảm bảo ngun tắc mơ hình HTX theo Luật HTX cấu tổ chức, nội dung, phạm vị hoạt động loại hình TCTD theo quy định Luật TCTD; Luật TCTD có liên quan đến tổ chức, quản trị, điều hành hoạt động QTD loại hình TCTD HTX; 65 - Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 141/2006/NĐCP ngày 22/11/2006 Chính phủ quy định mức vốn pháp định TCTD, nhằm nâng cao VTC QTD, từ nâng cao lực tài nhƣ uy tín hệ thống QTD - Sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 NHNN VN quy định QTD để nâng cao quy định điều kiện, trách nhiệm, tiêu chuẩn TV HĐQT, BMĐH, BKS, số chức danh khác, TV góp vốn QTD; hạn chế kiểm soát chặt chẽ ngƣời có liên quan, huyết thống, họ hàng tham gia HĐQT, BMĐH; nâng cao vai trò, hiệu tính độc lập BKS đảm bảo tính độc lập HĐQT, Ban Giám đốc, BKS hoạt động QTD Đơn cử: Mức vốn góp xác lập tƣ cách TV vốn góp thƣờng xun theo quy định Thơng tƣ số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 NHNN VN nhƣ hiên trở ngại làm cho QTD giảm số TV đáng kể, lẽ TV QTD chủ yếu nông dân sản xuất nông nghiệp nên mức phí nhƣ cao, khó trì; số ngƣời dân tham gia TV QTD nhƣng nhiều năm khơng đến giao dịch nên khó thu vốn góp thƣờng xuyên Do vậy, QTD cần có biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để TV dể dàng chấp nhận mức đóng này, ví dụ nhƣ chia nhỏ mức vốn xác lập tƣ cách TV đóng nhiều kỳ năm thu vốn góp thƣờng niên lần cho nhiều năm,… - Sửa đổi, bổ sung quy định giám sát, tra, đảm bảo quy trình giám sát, tra, đảm bảo quy trình giám sát, tra thống toàn hệ thống, mọ hoạt động QTD báo sớm nhằm ngăn ngừa xử lý kịp thời rủi ro, vi phạm, đồng thời làm sở xây dựng kế hoạch tra QTD - Bổ sung, hồn thiện chế, sách thuế, phí nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển địa bàn nông nghiệp, nông thôn nông dân - Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định cấp phép thành lập hoạt động QTD ngun tắc bảo đảm mơ hình HTX, với tham gia góp vốn thành lập pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình, hoạt động chủ yếu địa bàn xã, phƣờng theo Chỉ thị số 57CT/TW Bộ Chính trị Nội dung hoạt động chủ yếu tƣơng trợ lẫn phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống, đồng thời mở rộng sản phẩm, dịch vụ tƣ vấn, tài khách hàng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phƣơng 66 - Sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 NHNN VN quy định tỷ lệ an toàn hoạt động QTD quy định khác NHHTX sau Luật TCTD đƣợc sửa đổi, bổ sung, bổ sung, sửa đổi quy định ngƣời liên quan, phân loại nợ, trích lập sử dụng phòng để xử lý rủi ro hoạt động ngân hàng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 23/4/2005 NHNN VN - Nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập thí điểm mơ hình QTD ngành nghề để tăng cƣờng tính liên kết hệ thống, tinh tự chủ, tự chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật; thiết lập mối liên kết QTD ngành nghề với nhau, QTD ngành nghề với QTD khác QTD ngành nghề với NHHTX - Sửa đổi, bổ sung quy định nhằm nâng cao chất lƣợng hiệu cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội kiểm toán nội QTD - Sửa đổi, bổ sung quy định kiểm toán độc lập QTD đảm bảo báo cáo tài QTD đƣợc kiểm tốn hàng năm - Chính phủ cần có sách hỗ trợ QTD xử lý rủi ro nguyên nhân bất khả kháng nhƣ TCTD nhà nƣớc Vì thực tế Chính phủ chƣa có hỗ trợ cơng vấn đề QTD Chính phủ nên có sách thành lập “Quỹ bảo lãnh tín dụng kinh tế tập thể” nhằm bảo lãnh cho doanh nghiệp HTX khách hàng vay vốn hệ thống QTD Khi đối tƣợng gặp khó khăn khơng trả đƣợc nợ vay cho QTD “Quỹ bảo lãnh tín dụng kinh tế tập thể” đứng trả nợ thay Chính giải pháp mang lại sở an toàn hoạt động QTD - Xây dựng chế điều hành Quỹ an toàn theo hƣớng sau: Khi QTD gặp khó khăn tài đƣợc xem xét trợ giúp từ Quỹ an tồn dƣới hình thức hỗ trợ không lấy lãi Sau khắc phục đƣợc khó khăn, trở lại hoạt động bình thƣờng, QTD phải hoàn trả lại phần vốn đƣợc sử dụng, trừ trƣờng hợp sau đƣợc hỗ trợ QTD khó khăn dẫn đến bị giải thể phá sản 67 KẾT LUẬN CHƢƠNG Phát triển an toàn QTD có ý nghĩa quan trọng nghiệp phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân nƣớc nói chung tỉnh Đồng Tháp nói riêng Kết đạt đƣợc khẳng định chủ trƣơng đắn phát triển mơ hình QTD Tuy nhiên trình hoạt động bộc lộ số yếu bất cập,… Do vậy, để mơ hình ngày pháp triển an tồn, hiệu quả, đòi hỏi QTD phải tiếp tục triển khai thực thành công giải pháp cố hoạt động nhƣ tổ chức, quản trị, lực tài hoạt động kinh doanh Bên cạnh đó, cơng tác quan tâm đạo, kiểm tra, đơn đốc quan quản lý nhà nƣớc trực tiếp QTD quyền địa phƣơng nơi có QTD đặt trụ sở vô quan trọng để QTD thực cố, chấn chỉnh hoạt động theo định hƣớng mà Đề án tái cấu đề 68 KẾT LUẬN CHUNG Căn vào mục tiêu nghiên cứu đề tài đề ra, việc sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính nhƣ thống kê, so sánh, phân tích, diễn dịch, quy nạp; đề tài: “Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động QTD địa bàn tỉnh Đồng Tháp” cố gắng bao quát đƣợc sở lý luận cho an toàn hệ thống đồng thời đề cập đến thực trạng hoạt động mức độ an toàn hệ thống QTD thời gian qua, từ có giải pháp kiến nghị phù hợp nhằm định hƣớng cho phát triển an toàn cho hệ thống QTD địa bàn tỉnh - loại hình NHHTX cần đƣợc trọng mở rộng, đặc biệt thời điểm Từ giải pháp tầm vĩ mơ đến giải pháp cho thân QTD, hƣớng cần thiết định an toàn hoạt động tổ chức tín dụng Mơ hình QTD với vai trò trọng trách quan trọng nghiệp phát triển nơng nghiệp, nơng thơn hết cần phải có hƣớng thực an tồn Chính mà vấn đề an tồn nhƣ giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động QTD chắn thu hút đƣợc quan tâm tổ chức cá nhân Một số điểm luận văn nghiên cứu là: - Nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc đảm bảo an toàn hoạt động QTD địa bàn tỉnh Đồng Tháp điều kiện hội nhập quốc tế - Đƣa giải pháp kiến nghị sát với thực tế hoạt động QTD địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm nâng cao hiệu phát triển an toàn bền vững QTD địa bàn giai đoạn 2018– 2021 - Luận văn làm tài liệu tham khảo cho quan có chức xây dựng kế hoạch nhƣ trực tiếp tham gia công tác quản lý Nhà nƣớc QTD thân QTD Với nội dung trên, luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tác giả mang đóng góp đƣợc phần nhỏ vào q trình hoạt động TCTD nói chung an tồn hoạt động QTD địa bàn nói riêng Tác giả cố gắng nghiên cứu nhằm đƣa giải pháp hoàn thiện hoạt động hệ thống QTD địa bàn, đồng thời phƣơng hƣớng tới tác giả tiếp tục nghiên cứu việc tăng cƣờng tính liên kết với cộng đồng giám sát cộng đồng hoạt động QTD đảm bảo cho QTD thực hoạt động tinh thần tƣơng trợ 69 thành viên nhƣng có nghĩa vụ với tăng cƣờng gắn kết thành viên với QTD Qua tác giả mong đƣợc đóng góp thầy cô giáo, bạn đọc luận văn để bổ sung hoàn thiện việc đảm bảo an toàn hoạt động QTD Cuối lần tác giả xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa sau Đại học, trƣờng Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh truyền thụ cho tơi kiến thức q báu q trình học tập Đặc biệt xin chân thành cảm ơn TS Lê Thị Hiệp Thƣơng, tận tình hƣớng dẫn tơi hoàn thành Luận văn / TÀI LIỆU THAM KHẢO Văn bản, tài liệu Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2010) Luật Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (2010) Luật Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Thủ tƣớng Chính phủ, (2012) Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam (2000), Chỉ thị số 57- CT/TW Bộ trị củng cố, hồn thiện phát triển hệ thống QTD, Hà Nội Thủ tƣớng Chính phủ, (2017) Quyết số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt đề án cấu lại hệ thống TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 2005, Quyết định số 1328/2005/QĐ-NHNNN ngày 06/9/2005 ban hành Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động QTD sở Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc, (2006) Quyết định số 31/2006/QĐNHNNN ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng trị, thành viên ban kiểm soát ngƣời điều hành QTDND Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2006) Quyết định số 31/2006/QĐ-NHNNN ngày 18/7/2006 ban hành Quy định tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát ngƣời điều hành QTDND Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2012) Quyết định số 734/QĐ-NHNN ngày 18/4/2012 việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng triển khai thực Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015” 10 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2015) Thông tƣ số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 NHNN VN Quy định QTDND 11 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2015) Thông tƣ số 32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 Thống đốc NHNN quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động quỹ tín dụng nhân dân 12 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2016) Thông tƣ số 32/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tƣ số 23/2014/TT-NHNN hƣớng dẫn việc mở sử dụng tài khoản toán tổ chức cung ứng dịch vụ toán 13 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2016) Thông tƣ số 42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Quy định xếp loại Quỹ tín dụng nhân dân 14 Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam, (2016) Thông tƣ 09/2016/TT-NHNN ngày 17/6/2016 sửa đổi bổ sung số điều Thông tƣ 31/2012/TT-NHNN NHNN Việt Nam quy định ngân hàng hợp tác xã 15 Báo cáo kết giám sát tình hình hoạt động NHTM địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2011 Website: Website Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: www.div.gov.vn Website NHNN VN: www.sbv.gov.vn Website NHHTX VN: www.co-opbank.vn Website Thời báo ngân hàng: www.thoibaonganhang.vn Website vnexpress: www.vnexpress.net Luận văn, đăng báo: Trần Quang Khánh (2007), Giải pháp thành lập Quỹ an toàn hệ thống Quỹ tín dụng, Đề tài khoa học Cao Ý Nhi, (2012) “Cơ cấu lại Ngân hàng thƣơng Mại nhà nƣớc Việt Nam giai đoạn nay” Đề tài luận án tiến sĩ Trƣờng Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội Nguyễn Trí Hiếu, (2013) Thanh tra giám sát theo mơ hình CAMELS: Có thể áp dụng đầy đủ từ năm 2015, website Thời báo ngân hàng Hồ Thanh Xuân, (2015) Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam với trình tái cấu hệ thống Quỹ tín dụng, website Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Trần Quang Khánh – Chủ tịch HĐQT NH HTX, (2013) Chuyển đổi mơ 5hình hoạt động Quỹ tín dụng TW thành Ngân hàng Hợp tác thúc đẩy cấu lại hệ thống Quỹ tín dụng Việt Nam, website NHHTX VN Quỳnh Chi: Thƣờng xuyên củng cố, chấn chỉnh phát triển hệ thống Quỹ tín dụng (Thị trƣờng Tài tiền tệ 8/2004) Quách Thị Cúc: Thiết lập quỹ an toàn hệ thống - giải pháp đảm bảo an tồn cho Quỹ tín dụng (Tạp chí Ngân hàng số 3/2002) Trần Thu Hƣờng: Những giải pháp nhằm đảm bảo an toàn phát triển hệ thống Quỹ tín dụng địa bàn thành phố Hà Nội” TK: Hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng: kết đạt đƣợc số kiến nghị đề xuất (Tạp chí Ngân hàng số 12/2004) 10 Dỗn Hữu Tuệ, (2010) Hồn thiện tổ chức hoạt động hệ thống Quỹ tín dụng Việt Nam” Đề tài luận án tiến sĩ 11 TS Hoàng Văn Thạch: Giải pháp hoàn thiện hội nhập liên kết tổ chức Quỹ tín dụng (Tạp chí Ngân hàng số 9/2004) ... giải pháp đảm bảo an toàn hoạt động QTD địa bàn tỉnh Đồng Tháp Do vậy, việc lựa chọn đề tài Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động Quỹ tín dụng địa bàn tỉnh Đồng Tháp hoàn toàn phù hợp... toàn hoạt động Quỹ tín dụng Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động tính an tồn Quỹ tín dụng địa bàn Chƣơng 3: Giải pháp nhằm đảm bảo an tồn cho hoạt động Quỹ tín dụng 7 CHƢƠNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ AN TOÀN... thống Quỹ tín dụng địa bàn tỉnh Đồng Tháp 54 3.2 Giải pháp đảm bảo an toàn cho Quỹ tín dụng 54 3.2.1 Giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức quản lý nhân 54 3.2.2 Nâng cao hiệu hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh đồng tháp (luận văn thạc sĩ kinh tế) , Giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động các quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh đồng tháp (luận văn thạc sĩ kinh tế)