Ky nang LANG NGHE

12 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

CHƯƠNG TRìNH Kĩ NĂNG MềM K NNG LNG NGHE AVTIVE LISTENING SKILLS DESIGN BY: JOHN NGUYEN cuéc sèng hiÖn đại, Có QUá NHIềU ĐIềU CHúNG TA CầN HọC HỏI Và Bị LãNG QUÊN TRONG NHữNG ĐIềU Đó Có LắNG NGHE MộT đông tác tởng chừng nh vô thức nhng l¹i cã ý nghÜa hÕt søc quan träng giao tiếp hàng ngày Bạn biết kĩ lắng nghe? Chơng trình giúp bạn tìm câu trả lời * lắng nghe kỹ ứng xử quan trọng giao tiếp hàng ngày * lắng nghe nghệ thuật * đợc chôn giấu kỹ thân ngời * lắng nghe khác với nghe Sự khác lắng nghe nghe Nghe hoạt động vô thức ngời Chúng ta nghe âm xung quanh mà không thiết phảI hiểu chúng Lắng nghe khả hệ thần kinh, lắng nghe thần kinh nhận thông tin xử lý lu nghe đợc thành dạng dễ hiểu dễ sử dụng Số liệu thông kê Trong suốt trình lớn lên học tập chØ dïng: 40% ®Ĩ häc ®äc, 35% ®Ĩ häc viết, 25% để học nói có thời gian để học lắng nghe giao tiếp.(18 tuổi) 45% thời gian giao tiếp để lắng nghe(khi trởng thành) Trong giao tiếp : 7% từ ngữ, 55% cử không lời, 38% ngữ điệu giọng nói Ngời mỹ đợc xem ngời có khả lắng nghe nhÊt thÕ giíi Lỵi Ých      Lắm rõ đợc nhiều thông tin từ xác định xác vai trò thảo luận Xây dựng mối quan hệ thân thiện với ngời Thể quan tâm, tôn trọng Đồng cảm với khó khăn ngời nói Hiểu đa câu trả lời t vấn hợp lý NhËn nh÷ng Èn ý cđa ngêi nãi T thÕ l¾ng nghe    NÕu nãi chun víi ngời nhiều tuổi hơn: không nên vắt chân Mà ngồi t thoải mái Luôn im lặng tập trung l¾ng nghe NÕu nãi chun víi ngêi b»ng ti: không nên vắt chân để tỏ ý tôn trọng Mắt tập trung vào ng ời kể Với ngời nhỏ tuổi hơn: ngồi vắt chân lắng nghe        Nh÷ng thãi quen xấu Có định kiến không chấp nhận lý lẽ ngời nói Ngôn ngữ cử không phù hợp Quần áo, tác phong, dáng vẻ, âm lợng không phù hợp Gây ồn không tập trung Tuy mặt nh nhìn nghe, nhng đầu óc bay bổng Trang thai tình cảm mức bình thơng(lo lắng khiếp sợ, giận dữ) Tỏ không nhiệt tình nghe không ý tới ngời nói mà ý tới vấn đề mà nói Làm để lắng nghe tốt?           Ngồi im lắng nghe Nhìn thẳng vào mặt ngời đối diện Hoà vào đối thoại Khuyến khích ngới khác nói đặt câu hỏi Nghe trí óc không nên nghe cảm xúc Không nên cắt ngang hay cớp lời Thỉng thoảng gật đầu cời mỉm tín hiệu giọng nói hay thị giác Cần phải làm chủ suy nghĩ lắng nghe Cố gắng hiểu đâu vấn đề quan trọng Chắt lọc tóm tắt thông tin ngời nói đề cập Trình bày lại mạch lạc với quan điểm cà nhân Làm rõ thông qua vấn đề Những thuật ngữ nªn dïng         Thật thú vị Rồi Nghe hấp dẫn anh kể tiếp đi! Anh làm nh đúng\sai Anh\chị nói nh đúng\sai Sao anh nghĩ cô ta làm nh vậy? Sao anh nghĩ cô ta nói nh vậy? Sao chị lại có cảm nhận nh vậy? Là tôi, làm\nói nh vậy! ……     Con ngêi còng thÝch quan tâm tới Kĩ lắng nghe tồn nhiều khía cạnh đời sống riêng t công việc hàng ngày Điều thú vị bạn áp dụng kĩ ngời thích bên bạn, bạn giúp họ có cảm giác đ ợc chia sẻ hài lòng với thân Mọi ngời có lợi Bạn cần phải vui đắp kĩ cuối chúng trở thành chất thứ ngời bạn, ban đầu bạn thấy c xử nh nhân vật nhập vai Nhng bạn phân biệt đâu nhập vai, đâu bạn Bạn cảm thấy thoải mái với thói quen sau trình tập luyện để trởi thành hành vi thờng ngày bạn Bạn hài lòng ngời yêu qúi bạn thích chia sẻ với bạn cuối bạn trở thành ng ời thành công ... lắng nghe nghệ thuật * đợc chôn giấu kỹ thân ngời * lắng nghe khác với nghe Sự khác lắng nghe nghe Nghe hoạt động vô thức ngời Chúng ta nghe âm xung quanh mà không thiết phảI hiểu chúng Lắng nghe. .. ĐIềU Đó Có LắNG NGHE MộT đông tác tởng chừng nh vô thức nhng lại có ý nghĩa quan trọng giao tiếp hàng ngày Bạn biết kĩ lắng nghe? Chơng trình giúp bạn tìm câu trả lời * lắng nghe kỹ ứng xử quan... lắng nghe giao tiếp.(18 tuổi) 45% thời gian giao tiếp để lắng nghe( khi trởng thành) Trong giao tiếp : 7% từ ngữ, 55% cử không lời, 38% ngữ điệu giọng nói Ngời mỹ đợc xem ngời có khả lắng nghe
- Xem thêm -

Xem thêm: Ky nang LANG NGHE , Ky nang LANG NGHE , CHƯƠNG TRìNH Kĩ NĂNG MềM K NNG LNG NGHE, trong cuộc sống hiện đại, Có QUá NHIềU ĐIềU CHúNG TA CầN HọC HỏI Và Bị LãNG QUÊN. TRONG NHữNG ĐIềU Đó Có LắNG NGHE MộT đông tác tưởng chừng như vô thức nhưng lại có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giao tiếp hàng ngày Bạn biết gì về kĩ năng lắng nghe? C