Đánh giá sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index thông qua mô hình ARDL (luận văn thạc sĩ kinh tế)

128 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

i TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu tác động nhân tố kinh tế vĩ mô đến CSGCK VN-Index giai đoạn 2005- 2017, xem xét mối quan hệ CSGCK VN-Index biến số kinh tế vĩ mô bao gồm lạm phát, lãi suất cho vay, lượng cung tiền M2, sản lượng công nghiệp, tỷ giá hối đối Ngồi việc phân tích định tính để nhận diện mối quan hệ, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng để kiểm định giải thích nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến CSGCK VN-Index Với việc sử dụng chuỗi liệu thời gian theo tháng, tác giả sử dụng phương pháp kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết, mơ hình bình phương nhỏ (OLS), mơ hình tự hồi quy phân phối trễ (ARDL) để rút kết luận thống kê ngắn hạn dài hạn Kết chứng minh ngắn hạn CSGCK VN-Index chịu ảnh hưởng tỷ giá hối đoái lạm phát Trong dài hạn, lạm phát, lãi suất cho vay thân CSGCK VN-Index kỳ trước có ảnh hưởng đến CSGCK VN-Index Các biến vĩ mơ lại tỷ giá hối đối, sản lượng cơng nghiệp, lượng cung tiền M2, khơng có ý nghĩa mặt thống kê xem xét dài hạn mối quan hệ với CSGCK VN-Index Trên sở kết nghiên cứu, tác giả rút hàm ý, đóng góp số kiến nghị phủ quan ban ngành nhà đầu tư nhằm ổn định phát triển TTCK VN thời gian tới ii LỜI CAM ĐOAN Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung cơng bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn TP.Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Minh Huyền iii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, có hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, động viên, ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ Xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến Cơ TS Nguyễn Quỳnh Hoa người hết lòng giúp đỡ tạo điều kiện tốt cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến tồn thể q Thầy Cơ khoa Sau đại học Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đến gia đình, anh chị bạn đồng nghiệp hỗ trợ cho nhiều suốt trình học tập, nghiên cứu thực luận văn thạc sĩ cách hồn chỉnh TP Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019 Tác giả Nguyễn Thị Minh Huyền iv MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1.1 Đặt vấn đề 1.1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 1.6 ĐIỂM MỚI CỦA ĐỀ TÀI 1.7 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 1.8 BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 2.1 CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN 2.1.1 Các nghiên cứu nước 2.1.2 Các nghiên cứu nước 10 2.1.3 Tổng hợp tài liệu nghiên cứu 13 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 20 2.2.1 Tổng quan thị trường chứng khoán 20 2.2.1.1 Khái niệm chứng khoán thị trường chứng khoán 20 2.2.1.2 Vai trò thị trường chứng khoán 21 2.2.1.3 Phân loại thị trường chứng khoán 21 2.2.1.4 Sự biến động thị trường chứng khoán 23 2.2.1.5 Khái niệm thị trường chứng khoán hiệu 23 2.2.2 Chỉ số giá chứng khoán 24 2.2.2.1 Khái niệm số giá chứng khoán 24 v 2.2.2.2 Phương pháp tính số giá chứng khoán 24 2.2.3 Lý thuyết kinh doanh chênh lệch giá (APT – Arbitrage Pricing Theory) 26 2.2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 27 2.2.4.1 Các biến mơ hình giả thuyết nghiên cứu 27 2.2.4.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 34 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 36 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 37 3.3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 38 3.3.1 Phương pháp xử lý liệu 38 3.3.2 Phương pháp phân tích liệu 38 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 40 4.1 THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TP.HCM) 40 4.1.1 Lịch sử hình thành 40 4.1.2 Quá trình hoạt động phát triển 41 4.1.2.1 Số lượng doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch 41 4.1.2.2 Khối lượng chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch 42 4.1.2.3 Vốn hóa thị trường chứng khốn 43 4.1.3 Thực trạng kinh tế vĩ mô Việt Nam số giá chứng khoán giai đoạn 2005-2017 45 4.2 ĐẶC ĐIỂM MẪU NGHIÊN CỨU 54 4.3 TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN CHỈ SỐ GIÁ CHỨNG KHOÁN VN - INDEX 56 4.3.1 Kiểm định nghiệm đơn vị 56 4.3.2 Kiểm định đường bao mối quan hệ đồng liên kết 57 4.3.3 Ước lượng hệ số ngắn hạn 58 4.3.4 Ước lượng hệ số dài hạn biến thơng qua mơ hình ARDL 60 4.3.4.1 Phân tích ảnh hưởng số VN-Index giai đoạn trước đến VN-Index thời điểm nghiên cứu 62 4.3.4.2 Phân tích ảnh hưởng lạm phát đến số VN-Index 62 4.3.4.3 Phân tích ảnh hưởng lãi suất cho vay thời điểm trước đến số VN-Index 64 vi CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý RÚT RA 67 5.1 KẾT LUẬN 67 5.2 HÀM Ý RÚT RA 68 5.2.1 Đối với phủ quan chức 68 5.2.1.1 Chính sách vĩ mơ 68 5.2.1.2 Chính sách mơi trường đầu tư hàng rào pháp lý 69 5.2.2 Đối với Thị trường chứng khoán 70 5.2.2.1 Đa dạng hóa sản phẩm 71 5.2.2.2 Hoàn thiện phát triển thị trường trái phiếu 71 5.2.2.3 Minh bạch hóa thơng tin thị trường chứng khoán 71 5.2.3 Đối với nhà đầu tư 72 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt ARDL Tiếng Anh Autoregressive Distributed Lag Phân phối trễ tự hồi quy Chỉ số giá chứng khoán CSGCK GDP Gross domestic product Tổng sản phẩm quốc nội Tổng cục Thống kê GSO IMF Tiếng Việt International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế NHNNVN Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTCK Thị trường chứng khoán UBCKNN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước VN Việt Nam viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt kỳ vọng tương quan nhân tố kinh tế vĩ mô 34 Bảng 2.2: Mơ biến mơ hình nghiên cứu 35 Bảng 4.1: Số lượng doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch HOSE 42 Bảng 4.2: Số lượng cổ phiếu niêm yết 43 Bảng 4.3: Vốn hóa thị trường chứng khốn 44 Bảng 4.4: Đặc điểm mẫu nghiên cứu 54 Bảng 4.5: Kết kiểm định nghiệm đơn vị phương pháp ADF 56 Bảng 4.6: Kiểm định đường bao 57 Bảng 4.7: Mối quan hệ biến số kinh tế vĩ mô 59 Bảng 4.8: Kết ước lượng mơ hình ARDL với biến phụ thuộc 61 ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 37 Hình 4.1: Kiểm định đường bao 58 CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.1.1 Đặt vấn đề Theo nghiên cứu Fama (1970) lý thuyết thị trường hiệu (Efficient Market Hypothesis – EMH) cạnh tranh nhà đầu tư – người ln muốn tối đa hóa lợi nhuận bảo đảm tất thông tin phản ánh đầy đủ vào giá chứng khốn, nên nhà đầu tư khơng thể kiếm tỷ suất sinh lợi bất thường thông qua dự đoán xu hướng thị trường chứng khoán (TTCK) tương lai nhà làm sách tự thi hành sách vĩ mơ quốc gia mà khơng cần phải lo sợ sách làm thay đổi chất TTCK chúng ảnh hưởng đến số giá chứng khoán (CSGCK) Tuy nhiên, nghiên cứu Gan, Mukhejee Naka (1995), Rahman, Sidek Tafri (2009), lại phản bác kết luận EMH Những nghiên cứu khẳng định yếu tố vĩ mơ có ảnh hưởng đến thu nhập biến động CSGCK TTCK Việt Nam (VN) hình thành vào hoạt động từ năm 2000, xem kênh huy động vốn hiệu có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt TTCK VN phải đối mặt với khó khăn, thách thức biến động bất thường thị trường Sự thăng trầm thị trường thời gian qua tác động nhiều nhân tố khác khơng thể loại trừ tác động nhân tố kinh tế vĩ mô Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 khiến cho kinh tế VN phải đương đầu với nhiều thách thức Những thông tin tiêu cực kinh tế vĩ mô tác động không nhỏ tới suy giảm toàn thị trường Ở thị trường VN, thay đổi sách kinh tế vĩ mơ làm ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, từ tác động mạnh lên TTCK Vì vậy, nói đến cấn thiết mặt sách, việc nghiên cứu mối quan hệ nhân tố kinh tế vĩ mô biến động TTCK VN quan trọng, góp phần giúp Chính phủ xem xét đưa sách hợp lý thời kỳ kinh tế Ngồi ra, góp phần giúp nhà đầu tư định đầu tư hợp lý thời kỳ xxvi Bảng 1.11: Kiểm định nghiệm đơn vị số VN - Index Null Hypothesis: DVN_INDEX has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: (Automatic - based on SIC, maxlag=13) t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.458105 0.0000 Test critical values: 1% level -3.473096 5% level -2.880211 10% level -2.576805 *MacKinnon (1996) one-sided p-values Augmented Dickey-Fuller Test Equation Dependent Variable: D(DVN_INDEX) Method: Least Squares Date: 02/08/19 Time: 13:03 Sample (adjusted): 2005M03 2017M12 Included observations: 154 after adjustments Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob DVN_INDEX(-1) -0.539910 0.072392 -7.458105 0.0000 C 2.688252 3.434565 0.782705 0.4350 R-squared 0.267905 Mean dependent var 0.382581 Adjusted R-squared 0.263089 S.D dependent var 49.44904 S.E of regression 42.44881 Akaike info criterion 10.34738 Sum squared resid 273889.1 Schwarz criterion 10.38682 Hannan-Quinn criter 10.36340 Log likelihood -794.7480 xxvii F-statistic 55.62332 Prob(F-statistic) 0.000000 Durbin-Watson stat 1.880936 xxviii PHỤ LỤC HỒI QUY TRONG NGẮN HẠN Bảng 2.1: Sự tác động yếu tố kinh tế vĩ mô đến số VN-Index ngắn hạn Dependent Variable: VN_INDEX Method: Least Squares Date: 05/03/19 Time: 17:35 Sample: 156 Included observations: 156 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1420.861 227.9904 6.232109 0.0000 INF 31.36939 11.53811 2.718764 0.0073 IP 0.002803 0.001616 1.733902 0.0850 IR -2.897668 6.534030 -0.443473 0.6581 EX -0.063817 0.015828 -4.032025 0.0001 SM2 3.54E-05 4.05E-05 0.875664 0.3826 R-squared 0.294316 Mean dependent var 545.0753 Adjusted R-squared 0.270793 S.D dependent var 191.9371 S.E of regression 163.9020 Akaike info criterion 13.07412 Sum squared resid 4029580 Schwarz criterion 13.19142 Hannan-Quinn criter 13.12176 Durbin-Watson stat 0.137558 Log likelihood -1013.781 F-statistic 12.51196 Prob(F-statistic) 0.000000 xxix PHỤ LỤC HỒI QUY TRONG DÀI HẠN Bảng 3.1: Sự tác động biến số kinh tế vĩ mô đến số VN-Index dài hạn Dependent Variable: D(VN_INDEX) Method: ARDL Date: 05/03/19 Time: 21:45 Sample (adjusted): 2005M03 2017M12 Included observations: 154 after adjustments Maximum dependent lags: (Automatic selection) Model selection method: Akaike info criterion (AIC) Dynamic regressors (1 lag, automatic): D(EX) INF D(IP) D(IR) D(SM2) Fixed regressors: @EXPAND(@QUARTER, @DROPFIRST) C Number of models evalulated: 32 Selected Model: ARDL(1, 0, 1, 0, 1, 0) Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob.* D(VN_INDEX(-1)) 0.343547 0.075361 4.558704 0.0000 D(EX) -0.031618 0.018675 -1.693082 0.0926 INF -8.816089 4.222106 -2.088078 0.0386 INF(-1) -10.28876 4.443461 -2.315484 0.0220 D(IP) -6.13E-05 0.000444 -0.138019 0.8904 D(IR) 10.12794 6.092836 1.662270 0.0987 D(IR(-1)) 17.31826 5.990428 2.890989 0.0044 D(SM2) -2.67E-05 6.11E-05 -0.436223 0.6633 @QUARTER=2 -14.05309 9.529739 -1.474656 0.1425 @QUARTER=3 -14.68936 9.668032 -1.519375 0.1309 @QUARTER=4 -14.23193 9.704205 -1.466574 0.1447 C 29.65815 8.678950 3.417250 0.0008 xxx R-squared 0.323796 Mean dependent var 4.653050 Adjusted R-squared 0.271415 S.D dependent var 47.60074 S.E of regression 40.63067 Akaike info criterion 10.32164 Sum squared resid 234420.8 Schwarz criterion 10.55829 Hannan-Quinn criter 10.41777 Durbin-Watson stat 1.915908 Log likelihood -782.7664 F-statistic 6.181450 Prob(F-statistic) 0.000000 *Note: p-values and any subsequent tests not account for model selection 40 30 20 10 -10 -20 -30 -40 06 07 08 09 10 11 CUSUM 12 13 14 5% Significance Hình 3.1 Kiểm định đường bao 15 16 17 xxxi PHỤ LỤC HỒI QUY TRONG DÀI HẠN (tt) Bảng 3.1: Kiểm định đường bao mơ hình ARDL Long Run Form and Bounds Test Dependent Variable: D(VN_INDEX, 2) Selected Model: ARDL(1, 0, 1, 0, 1, 0) Case 3: Unrestricted Constant and No Trend Date: 05/03/19 Time: 21:48 Sample: 2005M01 2017M12 Included observations: 154 Conditional Error Correction Regression Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 29.65815 8.678950 3.417250 0.0008 D(VN_INDEX(-1))* -0.656453 0.075361 -8.710821 0.0000 D(EX)** -0.031618 0.018675 -1.693082 0.0926 INF(-1) -19.10485 4.619234 -4.135934 0.0001 D(IP)** -6.13E-05 0.000444 -0.138019 0.8904 D(IR(-1)) 27.44620 8.276968 3.315972 0.0012 D(SM2)** -2.67E-05 6.11E-05 -0.436223 0.6633 D(INF) -8.816089 4.222106 -2.088078 0.0386 D(IR, 2) 10.12794 6.092836 1.662270 0.0987 @QUARTER=2 -14.05309 9.529739 -1.474656 0.1425 @QUARTER=3 -14.68936 9.668032 -1.519375 0.1309 @QUARTER=4 -14.23193 9.704205 -1.466574 0.1447 * p-value incompatible with t-Bounds distribution ** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z) xxxii Levels Equation Case 3: Unrestricted Constant and No Trend Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(EX) -0.048165 0.029104 -1.654901 0.1002 INF -29.10315 6.568570 -4.430667 0.0000 D(IP) -9.34E-05 0.000676 -0.138106 0.8904 D(IR) 41.80984 12.18058 3.432500 0.0008 D(SM) -4.06E-05 9.32E-05 -0.435617 0.6638 EC = D(VN_INDEX) - (-0.0482*D(EX) -29.1031*INF -0.0001*D(IP) + 41.8098 *D(IR) -0.0000*D(SM) ) F-Bounds Test Test Statistic Null Hypothesis: No levels relationship Value Signif I(0) I(1) Asymptotic: n=1000 F-statistic K 13.49423 10% 2.26 3.35 5% 2.62 3.79 2.5% 2.96 4.18 1% 3.41 4.68 Finite Sample: Actual Sample Size 154 n=80 10% 2.355 3.5 5% 2.787 4.015 xxxiii 1% t-Bounds Test Test Statistic t-statistic 3.725 5.163 Null Hypothesis: No levels relationship Value Signif I(0) I(1) -8.710821 10% -2.57 -3.86 5% -2.86 -4.19 2.5% -3.13 -4.46 1% -3.43 -4.79 xxxiii PHỤ LỤC HỒI QUY TRONG DÀI HẠN (tt) Bảng 3.2: Kiểm định tính ổn định mơ hình Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.909094 Prob F(1,141) 0.3420 Obs*R-squared 0.986551 Prob Chi-Square(1) 0.3206 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: ARDL Date: 05/03/19 Time: 22:07 Sample: 2005M03 2017M12 Included observations: 154 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob D(VN_INDEX(-1)) -0.122748 0.149187 -0.822783 0.4120 D(EX) 0.002148 0.018816 0.114158 0.9093 INF -0.227937 4.230219 -0.053883 0.9571 INF(-1) -1.577410 4.742787 -0.332591 0.7399 D(IP) 5.65E-05 0.000448 0.126011 0.8999 D(IR) -0.465959 6.114349 -0.076207 0.9394 D(IR(-1)) 1.744766 6.265527 0.278471 0.7811 D(SM2) 1.19E-06 6.11E-05 0.019485 0.9845 @QUARTER=2 0.620134 9.554953 0.064902 0.9483 @QUARTER=3 -0.317601 9.676863 -0.032821 0.9739 @QUARTER=4 -0.904094 9.753514 -0.092694 0.9263 xxxiv C 1.662693 8.855135 0.187766 0.8513 RESID(-1) 0.164567 0.172599 0.953464 0.3420 R-squared Adjusted R-squared 0.006406 Mean dependent var 5.54E-16 -0.078155 S.D dependent var 39.14285 S.E of regression 40.64368 Akaike info criterion 10.32820 Sum squared resid 232919.1 Schwarz criterion 10.58457 Hannan-Quinn criter 10.43234 Durbin-Watson stat 2.002737 Log likelihood -782.2716 F-statistic 0.075758 Prob(F-statistic) 0.999990 xxxv PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CÁC LỖI CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY TRONG DÀI HẠN Bảng 4.1: Kiểm định đa cộng tuyến Included observations: 154 Coefficient Uncentered Centered Variable Variance VIF VIF D(VN_INDEX(-1)) 0.005679 1.192502 1.182840 D(EX) 0.000349 1.108259 1.047869 INF 17.82618 3.267485 2.588563 INF(-1) 19.74434 3.629345 2.866016 D(IP) 1.97E-07 1.096226 1.071402 D(IR) 37.12265 1.857108 1.855109 D(IR(-1)) 35.88523 1.810855 1.809668 D(SM2) 3.73E-09 1.982955 1.116462 @QUARTER=2 90.81593 2.145452 1.602123 @QUARTER=3 93.47084 2.208172 1.648960 @QUARTER=4 94.17159 2.224727 1.661322 C 75.32418 7.026633 NA xxxvi PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CÁC LỖI CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY TRONG DÀI HẠN (tt) Bảng 4.2: Kiểm định tự tương quan Wald Test: Equation: Untitled Test Statistic Value df Probability t-statistic 4.558704 142 0.0000 F-statistic 20.78178 (1, 142) 0.0000 Chi-square 20.78178 0.0000 Value Std Err 0.343547 0.075361 Null Hypothesis: C(1) = Null Hypothesis Summary: Normalized Restriction (= 0) C(1) Restrictions are linear in coefficients Hình 4.1 Kiểm định tự tương quan ARDL(1, 0, 0, 1, 0, 0) ARDL(1, 0, 0, 0, 0, 1) ARDL(1, 0, 0, 1, 1, 1) ARDL(1, 1, 0, 0, 0, 0) ARDL(1, 0, 1, 0, 0, 0) ARDL(1, 1, 0, 1, 1, 0) ARDL(1, 1, 0, 0, 1, 1) ARDL(1, 0, 0, 0, 0, 0) ARDL(1, 0, 0, 1, 1, 0) ARDL(1, 0, 0, 0, 1, 1) ARDL(1, 1, 0, 0, 1, 0) ARDL(1, 1, 1, 1, 1, 1) ARDL(1, 0, 1, 1, 1, 1) ARDL(1, 0, 0, 0, 1, 0) ARDL(1, 1, 1, 1, 1, 0) ARDL(1, 1, 1, 0, 1, 1) ARDL(1, 0, 1, 1, 1, 0) ARDL(1, 0, 1, 0, 1, 1) ARDL(1, 1, 1, 0, 1, 0) ARDL(1, 0, 1, 0, 1, 0) xxxvii Akaike Information Criteria (top 20 models) 10.38 10.37 10.36 10.35 10.34 10.33 10.32 xxxviii PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CÁC LỖI CỦA MƠ HÌNH HỒI QUY TRONG DÀI HẠN (tt) Bảng 4.3: Kiểm định phương sai sai số thay đổi Heteroskedasticity Test: Glejser F-statistic 1.168720 Prob F(11,142) 0.3140 Obs*R-squared 12.78487 Prob Chi-Square(11) 0.3076 Scaled explained SS 15.84713 Prob Chi-Square(11) 0.1469 Test Equation: Dependent Variable: ARESID Method: Least Squares Date: 05/03/19 Time: 22:10 Sample: 2005M03 2017M12 Included observations: 154 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 28.78628 5.808601 4.955802 0.0000 D(VN_INDEX(-1)) 0.112223 0.050437 2.225011 0.0277 D(EX) 0.001900 0.012499 0.152023 0.8794 INF 1.555205 2.825749 0.550369 0.5829 INF(-1) -0.623792 2.973896 -0.209756 0.8342 D(IP) 0.000275 0.000297 0.925944 0.3560 D(IR) 2.898182 4.077780 0.710725 0.4784 D(IR(-1)) 2.645518 4.009242 0.659855 0.5104 D(SM2) -6.23E-05 4.09E-05 -1.524163 0.1297 @QUARTER=2 0.319925 6.378013 0.050161 0.9601 @QUARTER=3 -1.186788 6.470568 -0.183413 0.8547 xxxix @QUARTER=4 4.315277 6.494778 0.664423 0.5075 R-squared 0.083019 Mean dependent var 27.90412 Adjusted R-squared 0.011985 S.D dependent var 27.35750 S.E of regression 27.19307 Akaike info criterion 9.518520 Sum squared resid 105003.8 Schwarz criterion 9.755166 Hannan-Quinn criter 9.614645 Durbin-Watson stat 1.347008 Log likelihood F-statistic -720.9261 1.168720 0.313988 Prob(F-statistic) ... VN -Index Ngồi ra, nhân tố kinh tế vĩ mơ lại không tác động đến CSGCK VN- Index Điều phù hợp với lý thuyết kinh tế chứng minh nhà kinh tế nước quốc tế mối quan hệ tác động nhân tố kinh tế vĩ mô. .. mơ hình nhân tố kinh tế vĩ mô nước bao gồm nhân tố kinh tế vĩ mô nước nhân tố kinh tế vĩ mô giới  Ưu điểm: số nghiên cứu có liên quan sử dụng phương pháp ARDL để phân tích ảnh hưởng nhân tố kinh. .. nhân tố kinh tế vĩ mô kinh tế VN tác động lên số giá VN- Index giai đoạn 2005-2017 Trong giới hạn đề tài này, để phù hợp với đặc thù thông tin kinh tế VN, nghiên cứu chọn lọc 05 nhân tố kinh tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index thông qua mô hình ARDL (luận văn thạc sĩ kinh tế) , Đánh giá sự tác động của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán VN index thông qua mô hình ARDL (luận văn thạc sĩ kinh tế)

Từ khóa liên quan