luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ dương anh

106 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn: “Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dương Anh” cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, không chép chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Hưng Yên, ngày 02 tháng 03 năm 2018 Người thực Ngô Thị Thu ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1 Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 1.1.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ 1.1.2 Chi phí sản xuất phân loại CPSX doanh nghiệp KD DV 11 1.1.3 GT SP phân loại GT SP dịch vụ 15 1.1.4 Mối quan hệ CPSX giá thành SP 17 1.2 Kế tốn CPSX tính giá thành SP DN KD dịch vụ 18 1.2.1 Kế tốn CPSX tính giá thành SP DN KD dịch vụ theo quan điểm KTTC 18 1.2.2 Kế tốn CPSX tính giá thành SP DN kinh doanh dịch vụ theo quan điểm KTQT 30 iii CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG ANH 44 2.1 Tổng quan Công ty TNHH TM DV Dương Anh 44 2.1.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động SXKD Công ty TNHH TM DV Dương Anh 44 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH TM DV Dương Anh 50 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn 52 2.2 Thực trạng kế toán CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống Công ty TNHH TM DV Dương Anh .54 2.2.1 Nhận diện phân loại CPSX 54 2.2.1 Kế tốn CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống Công ty TNHH TM DV Dương Anh theo quan điểm KTTC 57 2.2.2 Kế tốn CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống Công ty TNHH TM DV Dương Anh theo quan điểm KTQT .64 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống Công ty TNHH TM DV Dương Anh 67 2.3.1 Những ưu điểm đạt 67 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG ANH 72 3.1 Định hướng phát triển yêu cầu hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống Công ty TNHH TM DV Dương Anh 72 3.2 Các giải pháp hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống Công ty TNHH TM DV Dương Anh 73 iv 3.2.1 Hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống theo quan điểm KTTC 73 3.2.2 Hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống theo quan điểm KTQT 76 3.3 Điều kiện thực giải pháp 78 3.1.1 Điều kiện khách quan: 78 3.1.2 Điều kiện chủ quan: 79 3.2 Những đóng góp hạn chế đề tài 79 3.2.1 Những đóng góp đề tài .79 3.2.2 Những hạn chế đề tài .79 KẾT LUẬN CHUNG 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 v DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quy trình thu mua thực phẩm 48 Sơ đồ 2.2: Quy trình sản xuất 49 Sơ đồ 2.3: Bộ máy quản lý Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Dương Anh 50 Sơ đồ 2.4: Cơ cấu tổ chức máy kế toán Công ty TNHH TM DV Dương Anh 51 Sơ đồ 2.5: Quy trình lập dự tốn CPSX 65 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Danh mục Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dở dang đầu kỳ Dở dang cuối kỳ Sản xuất chung Sản xuất Nhân công trực tiếp Nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí Tài sản cố định Kê khai thường xuyên Kiểm kê định kỳ Giá thành Kinh doanh Sản xuất kinh doanh Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí cơng đồn Bảo hiểm thất nghiệp Doanh nghiệp Sản phẩm Nguyên liệu Vật liệu Kế tốn tài Kế tốn quản trị Viết Tắt TNHH TM DV DDĐK DDCK SXC SX NCTT CP NVLTT CP TSCĐ KKTX KKĐK GT KD SXKD BHXH BHYT KPCĐ BHTN DN SP NL VT KTTC KTQT LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hiện nay, kinh tế hàng hoá nhiều thành phần nước ta ngày phát triển mạnh mẽ Sự đa dạng phong phú sản phẩm tạo cho người tiêu dùng có nhiều hội lựa chọn cho nhu cầu Điều khiến cho doanh nghiệp sản xuất phải xem xét để lựa chọn phương án sản xuất tối ưu cho giảm giá thành mà đảm bảo chất lượng hiệu kinh tế mong muốn Giảm giá thành chiến lược mà doanh nghiệp lựa chọn để tạo cho lợi cạnh tranh so với đối thủ khác thị trường Có thể nói giá bán SP, dịch vụ định giá sở giá thành Hơn nữa, góc độ quản lý SXKD, giá thành SP quan trọng để đánh giá khả trình độ người lãnh đạo Bởi, phận quản lý phát huy vai trò mình, biết cách phối hợp tốt phận, phát huy sức mạnh tập thể có biện pháp hạ giá thành Khi công tác tập hợp CPSX tổ chức hợp lý khoa học DN đánh giá xác giá thành SP Để nhà quản trị có định hợp lý việc tăng khả cạnh tranh SP, tạo lợi nhuận KD, tăng cường quản lý để đạt hiệu tối ưu đặc biệt thông qua giá bán SP thị trường, họ cần phải có thơng tin dòng tiền họ bỏ trình sản xuất từ có sách tiết kiệm CPSX góp phần hạ giá thành SP Nguồn thông tin quan trọng giúp cho người quản lý lúc cơng tác kế toán tập hợp CPSX giá thành SP Nhằm khơng ngừng nâng cao uy tín, vị đứng vững kinh tế DN phải khơng ngừng đưa giá bán tối ưu đồng thời chất lượng SP đáp ứng nhu cầu khách hàng Theo cơng tác quản lý CPSX thực tốt, giảm CP không cần thiết, phương pháp tính giá thành lựa chọn phù hợp khơng biện pháp hữu hiệu để đảm bảo chất lượng, hạ giá thành SP mà phản ánh hiệu SXKD DN Vì cơng tác kế tốn CPSX tính giá thành SP ln vấn đề quan trọng DN thị trường nói chung Cơng ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ (TNHH TM DV) Dương Anh nói riêng Qua q trình khảo sát tác giả Công ty TNHH TM DV Dương Anh, nhận thấy kế toán CPSX giá thành SP dịch vụ ăn uống cơng ty có nhiều điểm bật, tích cực song hạn chế cần khắc phục để phù hợp với mục tiêu quản lý Mặt khác, qua khảo sát đề tài nghiên cứu cho thấy chưa có cơng trình nghiên cứu lĩnh vực kế tốn Cơng ty thời gian qua Vì tơi chọn đề tài nghiên cứu cho luận văn là: “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dương Anh” Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Thứ nhất, đề tài: “Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí tính giá thành sản phẩm dịch vụ Công ty Cổ phần du lịch Việt Đà” Tác giả Nguyễn Thị Thùy Linh, Trường Đại học Đà Nẵng, 2015 Tác giả phân tích vấn đề lý luận từ thực trạng cơng tác kế tốn CPSX tính giá thành dịch vụ lữ hành Cơng ty Cổ phần du lịch Việt Đà để đưa giải pháp kế tốn nhằm tăng cường cơng tác quản trị việc tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu kinh doanh Thứ hai, đề tài: Hoàn thiện tổ chức hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh khách sạn địa bàn Hải Phòng” Tác giả Đào Minh Tâm, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 2014 Đề tài trình bày lý luận chung kế tốn CPSX tính giá thành SP, nghiên cứu cơng tác kế tốn thực tế, đồng thời đưa kết đạt được, ưu điểm, hạn chế, đề xuất giải pháp hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành SP buồng ngủ khách sạn du lịch DN KD khách sạn địa bàn Hải Phòng Tuy nhiên, tác giả khai thác khía cạnh kế tốn tài chính, chưa đề cập đến KTQT hoạt động KD Thứ ba, đề tài: “Hồn thiện kế tốn chi phí kinh doanh dịch vụ khách sạn Thắng Lợi” Tác giả Lê Thị Thu Huyền , Trường Đại học Thương mại, 2013 Ở đề tài này, tác giả nêu rõ lý luận liên quan đến cơng tác kế tốn CPSX kinh doanh dịch vụ, sở tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn CP kinh doanh dịch vụ khách sạn Thắng Lợi Với kết tìm hiểu được, luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CP kinh doanh dịch vụ khách sạn Tuy nhiên giải pháp mang tính khái quát chưa sâu nghiên cứu cụ thể lĩnh vực kinh doanh khách sạn Thứ tư, đề tài: “Hồn thiện kế tốn chi phí kinh doanh tính giá thành sản phẩm tour du lịch Cơng ty CP dịch vụ Du lịch Sao Việt” Tác giả Nguyễn Văn Lương, 2013 Luận văn làm sáng tỏ vấn đề quan trọng công tác tổ chức, nội dung, phương pháp kế tốn CPSX tính giá thành SP cách có hệ thống Đồng thời, dựa sở nghiên cứu thực tế đặc điểm tổ chức SX, phương thức quản lý, từ phát ưu nhược điểm đề xuất giải pháp khắc phục kế tốn CPSX tính giá thành SP tuor du lịch phù hợp với đặc điểm thực tế DN Tuy nhiên, đề tài chưa nghiên cứu cơng tác KTQT nói chung KTQT CP nói riêng DN Thứ năm, đề tài: “Hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành dịch vụ vận tải hành khách Công ty CP vận tải Thái Đăng Long” Tác giả Hồng Ngọc Tuấn, Trường Đại học Cơng đồn, 2015 Tác giả phân tích vấn đề lý luận từ thực trạng cơng tác kế tốn CPSX tính giá thành dịch vụ vận tải hành khách Công ty CP vận tải Thái Đăng Long để đưa giải pháp kế toán nhằm tăng cường cơng tác quản trị việc tiết kiệm chi phí nâng cao hiệu kinh doanh Tóm lại, cơng trình nghiên cứu sâu vào nghiên cứu đưa giải pháp hoàn thiện nâng cao vai trò kế tốn tài giải pháp kế tốn quản trị CPSX tính giá thành SP dịch vụ chung chung, chưa mang tính thực tiễn cao có đề tài chưa đề cập đến công tác KTQT Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu - Mục tiêu: Nghiên cứu đề xuất giải pháp hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dương Anh - Nhiệm vụ nghiên cứu: + Hệ thống hóa, phân tích làm rõ lý luận chung kế tốn CPSX tính giá thành SP DN kinh doanh dịch vụ + Phân tích đánh giá thực trạng kế tốn CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dương Anh + Đề xuất giải pháp hoàn thiện kế tốn CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dương Anh, đồng thời đưa điều kiện để thực giải pháp Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: - Về mặt lý luận: đối tượng nghiên cứu đề tài kế toán CPSX giá thành SP DN kinh doanh dịch vụ - Về mặt thực tế: đối tượng nghiên cứu đề tài kế toán CPSX giá thành SP dịch vụ ăn uống Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dương Anh b Phạm vi nghiên cứu: Kế toán CPSX giá thành SP dịch vụ ăn uống Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dương Anh phương diện KTTC KTQT Số liệu thực tế quý II năm 2017 Công ty Phương pháp nghiên cứu Để thực nghiên cứu kế toán CPSX giá thành SP dịch vụ ăn uống Công ty, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học hợp lý, cụ thể phương pháp thu thập thông tin phương pháp xử lý liệu phương pháp hỏi ý kiến chuyên gia Phương pháp thu thập thơng tin Trong phương pháp có hai nguồn thông tin tác giả tập trung hướng tới thông tin sơ cấp thứ cấp.Thông tin sơ cấp tác giả thu thập cách áp dụng phương pháp quan sát, cụ thể thu thập thông tin qua việc vấn, quan sát, nghiên cứu tài liệu Phương pháp xử lý liệu Khi nguồn thông tin sơ cấp thứ cấp nêu thu thập, tác giả tiến hành hệ thống hóa, phân tích cung cấp thơng tin phương pháp xử lý liệu, nhằm mục đích đưa kết luận phù hợp Ghi chú: Chứng từ gốc Ghi hàng ngày: Sổ, thẻ kế toán chi tiết Quan hệ đối chiếu: Sổ nhật Ghi cuối ký tháng: đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ Bảng cân đối tài khoản Bảng tổng hợp chi tiết Báo cáo kế tốn Phụ lục 2.2 từ Mơ kế tốn SơChứng đồ 2.6: hình phần mềmPhần kế tốn Misa mềm kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại Sổ kế toán + Sổ chi tiết + Sổ tổng hợp Báo cáo tài Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ sách, báo cáo cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Phụ lục 2.3 Mẫu số 01/TNDN Ban hành kèm theo thông tư 78/2014/TT-BTC Bộ Tài Bảng 2.1: BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HĨA, DỊCH VỤ MUA VÀO KHƠNG CĨ HĨA ĐƠN Ngày 03 tháng 04 năm 2017 Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH TM DV Dương Anh Mã số thuế: 0900344684 Địa chỉ: Đội – Vĩnh Khúc – Văn Giang – Hưng Yên Địa tổ chức thu mua: Trụ sở Công ty Người phụ trách thu mua: Trần Thị Hường Người bán Ngày tháng mua hàng Tên người bán Hàng hóa mua vào Địa Số CMTND Tên hàng mua Thịt lợn 3/4/2017 Lê Thị Duyền Vĩnh Khúc 145803359 3/4/2017 Đỗ Thị Nga Vĩnh Khúc 141864134 Lạc Hành, tỏi khô Rau muống 3/4/2017 Chu Thị An Trưng Trắc 145603763 Cà chua Hành tươi Số lượng Đơn giá Thành tiền 1.100 45.000 49.500.000 150 35.000 5.250.000 15 65.000 975.000 1.000 10.000 10.000.000 100 12.000 1.200.000 50 20.000 1.000.000 Tổng cộng 67.925.000 Ngày 03 tháng 04 năm 2017 Người lập bảng Giám đốc Nguyễn Thị Lan Lưu Văn Chỉnh Phụ lục 2.4 Bảng 2.2: BẢNG TỔNG HỢP CP NVLTT Quý II/2017 STT Tên thực phẩm Đvt Số lượng Giá trị Gạo tẻ thường kg 75.100 901.370.000 Gạo tẻ thơm kg 15.250 229.150.000 Thịt lợn kg 52.578 2.366.010.000 Thịt gà công nghiệp kg 28.650 1.487.589.000 … Rau muống kg 25.180 251.800.000 Su su kg 20.524 265.648.000 … 10 Lạc kg 4.120 144.200.000 11 Đậu phụ kg 19.850 198.500.000 … 25 Dầu ăn Simply lít 350 14.350.000 26 Dầu ăn Cái Lân lít 450 15.750.000 … 8.898.530.000 Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Kế toán Giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền Lưu Văn Chỉnh Phụ lục 2.5 Đơn vị: Công ty TNHH TM DV Dương Anh Mẫu số S38-DN ( Ban hành theo Địa chỉ: Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC) Bảng 2.3: SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 621 Quý II/2017 Sản phẩm: Tiệc Công ty LG 4P ĐVT: đồng Chứng từ Diễn giải TKĐ Ư Số hiệu Ngày Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu kỳ PX 150 29/04 Xuất gạo 152 5.543.000 MH 115 29/04 Mua thịt lợn, cá, rau 331 42.520.000 PX 151 152 2.543.000 29/4 Xuất dầu ăn, gia vị … KCCK 30/6 …… Kết chuyển chi phí NVLTT 154 Cộng phát sinh … 65.325.000 65.325.000 65.325.000 Số dư cuối kỳ Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Giám đốc Kế toán trưởng Phụ lục 2.6 Người ghi sổ Đơn vị: Công ty TNHH TM DV Dương Anh Mẫu số S36-DN ( Ban hành theo Địa chỉ: Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC) Bảng 2.4: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 621 Quý II/2017 ĐVT: đồng Chứng từ Số hiệu Diễn giải TKĐƯ Ngày Số phát sinh Nợ Có Số dư đầu kỳ PX 123 03/04 Xuất gạo 152 18.489.000 MH 105 03/04 Mua thịt, rau 331 67.925.000 PX 124 03/04 Xuất dầu ăn, gia vị 152 8.254.000 … KCCK 30/6 …… Kết chuyển chi phí NVLTT 154 Cộng phát sinh … 8.898.530.000 8.898.530.000 8.898.530.000 Số dư cuối kỳ Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Giám đốc Kế toán trưởng Người ghi sổ Phụ lục 2.7 Bảng 2.5: BẢNG XÁC ĐỊNH MỨC LƯƠNG NGÀY Bộ phận: Bếp Năm 2017 STT Công việc Nấu bếp Phục vụ bếp Thời gian Mức lương Ghi (đồng/ngày) < tháng 200.000 3-12 tháng 300.000 > 12 tháng 350.000 < tháng 150.000 3-12 tháng 230.000 > 12 tháng 280.000 Ngày 02 tháng 01 năm 2017 Giám đốc Người lập Lưu Văn Chỉnh Nguyễn Thị Mai Phụ lục 2.8 Đơn vị: Công ty TNHH TM DV Dương Anh Mẫu số 02-LĐTL Địa chỉ: Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC) Bảng 2.6: BẢNG TÍNH LƯƠNG BỘ PHẬN SẢN XUẤT Tháng 04/2017 Số TT A I Các khoản Họ tên Chức vụ Lương Lương thực tế Phụ cấp Tiền ăn Tổng lương khấu trừ Còn lĩnh vào lương B 5= + = –7 Bếp công ty 1 Nguyễn Thị Hoa TT 4.500.000 9.450.000 Chu Văn Cường CN 3.400.000 Lê Thủy Trang CN Đỗ Thị Ngọc CN Cộng 405.000 10.855.000 472.500 10.382.500 8.400.000 420.000 8.820.000 357.000 8.463.000 3.100.000 5.600.000 420.000 6.020.000 6.020.000 3.100.000 7.000.000 420.000 7.420.000 7.420.000 129.400.000 235.580.000 1.000.000 2.500.000 12.600.000 250.500.000 3.854.000 212.246.000 Ngày 29 tháng 04 năm 2017 Ký Nhận Phụ lục 2.9 Đơn vị: Công ty TNHH TM DV Dương Anh Mẫu số 11- LĐTL Địa chỉ: Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC) Bảng 2.7: BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG TỒN CƠNG TY Tháng 04/2017 Ghi Có TK334 STT Đối tượng A B Lương Ghi Có TK338 Các khoản Cộng Có khác TK334 BHXH BHYT BHTN Cộng Có TK335 Cộng TK338 I Bộ phận sản xuất 538.790.000 40.540.000 579.330.000 19.820.500 3.303.450 1.101.150 24.225.100 603.555.100 Bếp công ty 235.580.000 15.100.000 250.500.000 6.606.850 1.101.150 367.000 8.075.000 258.575.000 … II Bộ phận quản lý SX 62.230.000 8.760.000 70.990.000 2.202.280 367.050 122.350 2.691.680 73.681.680 III Bộ phận văn phòng 250.640.000 28.250.000 278.890.000 9.910.280 1.651.700 550.520 12.112.500 291.002.500 851.660.000 77.550.000 929.210.000 31.933.060 5.322.200 1.774.020 39.029.280 968.239.280 Cộng Ngày 29 tháng 04 năm 2017 Phụ lục 2.10 Công ty TNHH TM DV Dương Anh Mẫu số S03b-DN Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên (Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC) Bảng 2.8: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 622 Quý II/2017 ĐVT: đồng Chứng từ Số hiệu Số phát sinh Diễn giải Ngày TKĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ BPB04 29/4 Lương phận sản xuất 334 579.330.000 BPB04 29/4 Các khoản trích theo lương 338 24.225.100 … KCCK 30/6 Kết chuyển chi phí NCTT Cộng phát sinh 154 1.798.350.200 1.798.350.200 1.798.350.200 Số dư cuối kỳ Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Giám đốc Kế toán trưởng Người ghi sổ Phụ lục 2.11 Công ty TNHH TM DV Dương Anh Mẫu số S03b-DN Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên (Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC) Bảng 2.9: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 627 Quý II/2017 ĐVT: đồng Chứng từ Số hiệu Số phát sinh Diễn giải Ngày TKĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ PX 125 03/04 Xuất gas cho bếp ăn 152 58.087.000 BPB04 29/4 Lương phận quản lý SX 334 70.990.000 BPB04 29/4 Các khoản trích theo lương 338 2.691.680 ………… PBDC04 30/6 Phân bổ giá trị CCDC 242 25.246.000 PBKH04 30/6 Khấu hao TSCĐ 214 87.250.000 KCCK 30/6 Kết chuyển chi phí SXC 154 Cộng phát sinh 568.516.000 568.516.000 568.516.000 Số dư cuối kỳ Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Giám đốc Kế toán trưởng Người ghi sổ Phụ lục 2.12 Công ty TNHH TM DV Dương Anh Mẫu số S03b-DN Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên (Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 trưởng BTC) Bảng 2.10: SỔ CÁI TÀI KHOẢN 154 Quý II/2017 ĐVT: đồng Chứng từ Số hiệu Ngày Số phát sinh Diễn giải TKĐƯ Nợ Có - Số dư đầu kỳ KCCK 30/6 Kết chuyển chi phí NVLTT 621 8.898.530.000 KCCK 30/6 Kết chuyển chi phí NCTT 622 1.798.350.200 KCCK 30/6 Kết chuyển chi phí SXC 627 568.516.000 KCCK 30/6 Kết chuyển giá thành sản phẩm 632 Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ - 11.265.396.200 11.265.396.200 11.265.396.200 - - Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Giám đốc Kế toán trưởng Người ghi sổ Phụ lục 2.13 Công ty TNHH TM DV Dương Anh Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên Bảng 2.11: BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG Quý II/2017 ĐVT: đồng STT Loại suất ăn Số lượng Doanh thu Chi phí NVLTT Chi phí NCTT Chi phí SXC Tổng giá thành Giá thành đơn vị Suất 12.000 80.000 1.056.000.000 971.596.034 135.849.791 42.946.463 850.392.288 9.664 Suất 15.000 325.000 4.875.000.000 3.100.407.829 627.147.472 198.261.369 3.925.816.669 12.079 Suất 18.000 248.200 4.467.600.000 2.841.309.131 574.737.240 181.692.819 3.597.739.190 14.495 Suất 20.000 84.350 1.687.000.000 1.072.900.104 217.025.187 68.608.601 1.358.533.592 16.106 Suất 25.000 72.140 1.803.500.000 1.146.991.901 232.012.403 73.346.539 1.452.350.844 20.133 Tiệc Công ty LG 4P 450 90.000.000 65.325.000 11.578.107 3.660.210 80.563.317 179.030 13.979.100.000 8.898.530.000 1.798.350.200 568.516.000 11.265.396.200 Suất 200.000 Cộng Ngày 30 tháng 06 năm 2017 Kế toán giá thành (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Phụ lục 2.14 Công ty TNHH TM DV Dương Anh Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên Bảng 2.12: BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ SUẤT ĂN Suất 15.000 đồng Suất ăn STT Nội dung Trọng lượng Suất ăn phụ Thành tiền STT Nội dung Trọng lượng Thành tiền Món mặn (thịt, cá, …) 70-100g 4.500 Mì, phở 65-90g 3.500 Món mặn phụ (đậu, lạc) 55-90g 2.500 Thịt, trứng 50-70g 3.400 Món rau 100-120g 800 Sữa loại Món canh 100-110g 1.000 Chất đốt 800 Gạo 150-180g 1.800 Gia vị 300 Chất đốt 1.100 Lương + Chi phí khác 1.600 Gia vị 1.000 Lương + Chi phí khác 1.900 Cộng 14.600 Cộng 14.600 5.000 Ngày 02 tháng 01 năm 2017 Người lập (Ký, họ tên) Trưởng phận (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) ... SP dịch vụ ăn uống tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dương Anh + Đề xuất giải pháp hồn thiện kế tốn CPSX tính giá thành SP dịch vụ ăn uống tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương. .. trạng kế toán CPSX giá thành SP dịch vụ ăn uống Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Dương Anh - Chương 3: Giải pháp hồn thiện kế tốn CPSX GTSP dịch vụ ăn uống Công ty Trách nhiệm Hữu hạn. .. CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG ANH 72 3.1 Định hướng phát triển yêu cầu hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ dương anh , luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ ăn uống tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ dương anh , * Phân loại dịch vụ:, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG ANH, Sơ đồ 2.4: Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty TNHH TM và DV Dương Anh, Sơ đồ 2.5: Quy trình lập dự toán CPSX, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DƯƠNG ANH, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm