racelagi2

36 129 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

qui trình hoạt động quan hệ cơng chúng? giới thiệu chung www.publicrelations.vn Hoạt động quan hệ công ô chúng hú • Phân tích • Tư vấn • Truyền thơng • Đánh giá www.publicrelations.vn Phân tích • Các yếu tố xã hội, kinh tế, trị, mơi trường nhân văn mà cơng ty hay tổ chức hoạt động • Mục đích nhằm rút dự báo, kết luận, định hướng phát triển hay cung cấp thông tin tảng để tư vấn cho lãnh đạo www.publicrelations.vn Tư vấn Cho ban lãnh đạo hướng phát triển sách hoạt động nhằm nâng cao chất lượng quan hệ với đông đảo quần chúng khác www.publicrelations.vn Truyền thơng liên tục sách hành động cơng ty, sản phẩm, dịch vụ tói cơng chúng liên quan www.publicrelations.vn Đánh giá kết cách khách quan nhằm học tập điều làm tốt, điều làm sai, tiến đạt học www.publicrelations.vn R-A-C-E (ResearchA ti ActionCommunic ationsations Evaluation) • Nghiên cứu • Hành động Kế hoạch • Truyền thơng • Đánh giá www.publicrelations.vn Nghiên cứu • Chúng ta muốn biết điều gì? Chúng ta biết gì? Những chưa biết? • Vấn đề xảy ra? Tại sao? Nó có ảnh hưởng đến với nào? www.publicrelations.vn Các phương pháp há nghiên cứu • Nghiên cứu bàn • Nghiên cứu phản hồi • Giám sát thơng tin • Nghiên cứu định lượng (khảo sát) • Nghiên cứu định tính (focus groups) www.publicrelations.vn Kế hoạch Hành độ động • Cần phải làm để giải vấn đề đó? • Kế hoạch tốt tối quan trọng • Kế hoạch tốt nghiên cứu tốt • Thể định hướng giá trị • Dựa mục tiêu • Có đầu đốn định được, có định lượng • Có giới hạn thời gian www.publicrelations.vn Đánh giá tổng kết • Đưa thay đổi ổ cần ầ thiết ế ề định hướng, tái cấu nguồn lực tái xếp ưu tiên • Đánh giá phân tích chương trình truyền thơng sau có kết • Đánh giá mục tiêu chương trình đối tượng liên quan lưu tâm • Để thích ứng chương trình với mục tiêu tương lai www.publicrelations.vn qui trình hoạt động quan hệ cơng chúng? xây dựng kế hoạch chiến lược www.publicrelations.vn Xác định • Mục đích thương mại • Đối tượng mục tiêu • Mục tiêu truyền thơng • Chiến lược truyền thơng • Chương trình truyền thơngChiến thuật • Thời gian biểu • Ngân N â sách h • Nguồn lực www.publicrelations.vn Mục đích thương mại • Cơ hội Vấn đề chúng ta? Chúng ta muốn đạt mục tiêu cụ thể nào? www.publicrelations.vn Đối tượng mục tiêu • Nhóm người cần nhắm đến? Giới truyền thông? Những người có ảnh hưởng đến dư luận? Các nhà quản lý sách? www.publicrelations.vn Mục tiêu truyền thơ thơng • Chúng ta làm để thay đổi nhận thức? Tác động đến nhóm mục tiêu? Chúng ta muốn họ làm để đạt điều mong muốn www.publicrelations.vn Chiến lược truyền thô thơng • Làm để đạt mục tiêu? Con đường chung mà chọn đường nào? Chiến lược chiến lược chung cho chương trình www.publicrelations.vn Chương trình t truyền ề thơng • Căn vào chiến lược, có chiến thuật/chương trình thực để mục tiêu đặt ra, chương trình cụ thể nhắm tới nhóm mục tiêu nào? www.publicrelations.vn Thời gian biểu • Dựa chương trình, đặt lộ trình chi tiết để thực chương trình • Cần phải thực tế tập trung www.publicrelations.vn Ngân sách • Có nguồn ngân sách tận dụng? Có nguồn nhân sách chia xẻ? Cách có chi phí tiết kiệm mà ẫ đạt mục tiêu đề ra? Phải ưu tiên cho chương trình nào? www.publicrelations.vn Nguồn lực • Cán điều phối • Cán kiểm tra • Cán thực • Nhân lực nội nhân lực thuê www.publicrelations.vn tập thực hành www.publicrelations.vn Nhóm • Lenovo, thương hiệu điện thoại TQ gia nhập thị trường Việt nam Mục tiêu chiếm 7% thị phần điện thoại di động Việt nam năm đầu tiên, với ngân sách 200K năm Hãy vạch chiến lược truyền thông cho thương h h ệ hiệu www.publicrelations.vn Nhóm • X, cơng ty cung cấp phần mềm quản lý nội dung cho soạn báo, tung phiên quản lý nội dung Hiện có 15 tòa soạn báo sử dụng phiên cũ, công ty muốn thu hút 15 tờ báo mua sản phẩm họ Ngân â sách h 20 20K ộ năm ă www.publicrelations.vn Nhóm • X, công ty bán sản phẩm kẹo sô cô la Bỉ, chiếm lĩnh 40% thị phần miền Bắc muốn mở rộng sang thị trường phía Nam Với ngân sách 120K cho hoạt động truyền thông, mục tiêu đạt 20% thị trường thành phố HCMC C C sau năm ă www.publicrelations.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: racelagi2, racelagi2