pr la gi

19 27 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

quan hệ cơng chúng gì? giới thiệu chung www.publicrelations.vn Một ngày đời ột cán PR cơng ty cơng nghệ g ệ • 9h sáng-Soạn thảo thơng cáo báo chí dịch vụ • 10h sáng sáng-Gửi Gửi thơng cáo báo chí cho đại diện truyền thông tất khu vực để yêu cầu họ “địa phương hóa” văn ă bả • 10h15- Chuẩn bị nội dung cho phát biểu b ểu tới tớ Tổng ổ gg giám đốc tạ hội ộ thảo “Công nghệ tương lai” • 11h- Xem xét đề xuất tài trợ cho thi hi “Tìm “Tì kiế kiếm tài ài ă tin i học h trẻ” ẻ” • 11h30-Đọc tin điểm báo công ty y trích xuất thơng g tin báo www.publicrelations.vn Một ngày đời ột cán PR công ty cơng nghệ g ệ • 12h- Ăn trưa với phóng viên tờ báo kinh tế, thăm dò khả cho báo số tới • 13h30-Xem xét thiết kế cho đồ họa brochure ghi nhận xét • 14h-Họp với phận quảng cáo, marketing để xem xét kế hoạch tung tu g a sản sả p phẩm ẩ vào cuố cuối năm ă • 15h- trả lời điện thoại phóng viên hỏi chiến lược phát triển công ô ty giai i iđ đoạn ới • 16h-Kiểm tra địa điểm tổ chức buổi tiếp p tân hãng g www.publicrelations.vn Nội dung • Định nghĩa PR - Quan hệ cơng chúng • Định nghĩa theo chức y tải từ lãnh đạo • Cầu nối/Truyền đến cơng chúng • Cầu nối/Truyền ố / uyề tả tải từ cô công g chúng đến lãnh đạo • Đối tượng PR www.publicrelations.vn Thuật ngữ PR • PR= public relations • PR= corporate communications, communications corporate relations, public affairs • PR= PR community relations • PR= quan hệ cơng chúng, giao tế nhân sự, quan hệ công cộng, truyền ề thông ô đại chúng ú www.publicrelations.vn Định nghĩa PR “Quan hệ công chúng nỗ lực lên kế hoạch kéo dài liên tục để thiết lập trì tín nhiệm hiểu biết lẫn tổ chức công chúng” PR Society of UK www.publicrelations.vn Định nghĩa PR “Quan hệ công chúng nghệ thuật mơn khoa học xã hội phân hội, hâ tích tí h hữ xu hướ hướng, dự đốn kết quả, tư vấn đưa lời khuyến cáo cho nhà lãnh đạo tổ chức thực chương trình hành động lập kế hoạch để phục vụ quyền lợi tổ chức cơng chúng” www.publicrelations.vn Định nghĩa PR • Đối tượng chủ yếu tổ chức cơng chúng • Chức xây dựng mối quan hệ có lợi • Cơng cụ hoạt động truyền thơng • Mục đích tốt đẹp xây dựng sở ự thật ậ hiểu biết lẫn www.publicrelations.vn Định nghĩa theo chức ă • PR chức ứ ă quản ả trị dùng ù để - đá đánh giá g thái t độ cô công gc chúng ú g - nhận định mối quan tâm công chúng sách chế cá nhân hay tổ chức - lập kế hoạch thực hoạt động cần thiết để đạt hiểu biết chấp nhận từ phía cơng chúng www.publicrelations.vn Định nghĩa theo nguyên ê tắc tắ nguyên ê tắc: ắ • Truyền thơng trung thực để tạo uy tín t • Cởi mở hành động kiên định để tín nhiệm • Hành động cơng để tơn trọng • Truyền thơng chiều để tránh tình ì ố bất ấ lợi xây â dựng mối quan hệ • Nghiên g cứu mơi trường, g, tổng g kết đánh giá đưa định kịp thời thay đổi để hòa ợp với xã ã hội ộ hợp www.publicrelations.vn Truyền tải từ lãnh đạo đế công đến ô chúng Chuyên viên PR thực hiện: • truyền đạt tư tưởng, sách, kế hoạch thực thi ban lãnh đạo đến công chúng • phản ánh thái độ công chúng ban lãnh đạo www.publicrelations.vn Truyền tải từ công chúng hú đến đế lãnh đạo • Tìm hiểu cơng chúng thực nghĩ tổ chức giúp ban lãnh đạo biết suy nghĩ mặt ặt ủ đồng đồ xu www.publicrelations.vn Đối tượng PR • Tại phải xác định nhóm đối tượng • Nội Đối ngoại y thống g Tương g lai • Truyền • Tán thành, Phản đối Không ràng g buộc www.publicrelations.vn Tại phải xác đị h đú định nhóm đối tượng • Xác định nhóm liên quan đến chương trình • Thiết lập mức độ ưu tiên giới hạn ngân sách nguồn lực • Để lựa chọn phương pháp tiếp cận phương tiện truyền thơng phù hợp • Để chuẩn bịị thông g điệp ệp với nội ộ dung hình thức phù hợp www.publicrelations.vn Nội • Quan hệ ban Giám đốc với ban chun mơn • Quan hệ ban chun mơn với • Quan hệ nhân viên với ban Giám đốc • Quan hệ ban Giám đốc với tưng g nhân viên www.publicrelations.vn Bên ngồi • Chính phủ (nhà đầu tư, quan quản lý điều phối) • Nhà cung cấp g tiêu dùng g (khách ( hàng g • Người mua vé) • G Giới ttruyền uyề tthơng g • Nhóm người có ảnh hưởng đến dư luận • Các đồn thể, hiệp hội • Nhân viên tiềm www.publicrelations.vn Phân biệt quan hệ cơng chúng hú với báo chí • Nhiều điểm chung • Khác phạm vi hoạt động (chiến thuật, kỹ quản lý) • Khác mục tiêu (thay đổi nhận thức cơng chúng) • Khác đối tượng (công chúng g chọn ọ lọc ọ hơn)) • Khác kênh truyền (đa dạng kênh truyền) www.publicrelations.vn Phân biệt quan hệ công ô chúng hú với quảng cáo • Hay bị lầm lẫn • Quảng cáo trả tiền, kiểm sốt thơng điệp, hướng tới đối tượng rộng rãi bên ngồi, dù dùng nghệ hệ thuật th ật phóng hó đại đ i • PR cung cấp thơng tin có ích, khơng kiểm sốt thơng điệp, hướng vào đối tượng bên trong, dựa vào thật, thật rộng chức quản lý ý www.publicrelations.vn Phân biệt quan hệ cơng chúng hú với marketing • Có nhiều điểm chung vùng chồng lấn • Marketing có mục đích thu hút đáp ứng nhu cầu khách hàng để đạt mục tiêu kinh tế • PR trì quản lý hài hòa môi trường làm việc tổ chức với công chúng nhằm tạo bền vững thương hiệu www.publicrelations.vn ... Đối tượng PR www.publicrelations.vn Thuật ngữ PR • PR= public relations • PR= corporate communications, communications corporate relations, public affairs • PR= PR community relations • PR= quan... www.publicrelations.vn Nội • Quan hệ ban Gi m đốc với ban chun mơn • Quan hệ ban chun mơn với • Quan hệ nhân viên với ban Gi m đốc • Quan hệ ban Gi m đốc với tưng g nhân viên www.publicrelations.vn... www.publicrelations.vn Truyền tải từ công chúng hú đến đế lãnh đạo • Tìm hiểu cơng chúng thực nghĩ tổ chức gi p ban lãnh đạo biết suy nghĩ mặt ặt ủ đồng đồ xu www.publicrelations.vn Đối tượng PR • Tại
- Xem thêm -

Xem thêm: pr la gi , pr la gi