Training 1 social dialogue and CBA 2

64 54 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

DỰ ÁN QUAN HỆ LAO ĐỘNG ILO/VIỆT NAM Do đại sứ quán Nauy tài trợ Tháng – năm 2007 Sơ đồ Chương trình Thí điểm TLTT Do đại sứ quán Nauy tài trợ Diagram of Collective Bargaining Pilot Programme Chương trình Thí điểm Thương lượng Tập thể Collective Bargaining Pilot Programme Giai đoạn Thí điểm 4DN phía Nam Phase – pilot enterprises in the South Hội thảo Tập huấn training workshops Thương lượng Tập thể Doanh nghiệp Collective Bargaining at pilot enterprises Giai đoạn Nhân rộng 11 tỉnh Phase – Replicating to 11 provinces Hội thảo Tập huấn Do đại sứ quán Nauy tài trợ Training Workshops Tầm quan trọng Đối thoại Xã hội (ĐTXH) Thương lượng Tập thể (TLTT) Importance of Social Dialogue and Collective Bargaining Những điểm quan trọng vấn đề Đại diện Người Lao động, ĐTXH TLTT dành cho đại diện người lao động/ Cơng đồn Essential points of Representation, Social Dialogue and Collective Bargaining for Union Những vấn đề quan trọng ĐTXH TLTT dành cho người quản lý doanh nghiệp Essential points on Social Dialogue and Collective Bargaining for Managers Vai trò quan Chính phủ hồ giải hỗ trợ tăng cường ĐTXH TLTT Government’s role on mediating and supporting Social Dialogue and Collective Bargaining Thương lượng dựa lợi ích - Kỹ thuật thương lượng “hai bên có lợi” - Interest-based bargaining – the win-win negotiation technique Do đại sứ quán Nauy tài trợ Collective Bargaining Pilot Programme Industrial Relations Project ILO/Vietnam Do đại sứ quán Nauy tài trợ Thành phố Hồ Chí Minh, 25 – 26/5/2007 Chương trình Thí điểm Thương lượng Tập thể Dự án Quan hệ Lao động ILO/Việt Nam Do đại sứ quán Nauy tài trợ Mục tiêu Workshop Objectives Nhấn mạnh tầm quan trọng ĐTXH mối liên hệ ĐTXH TLTT; Emphasise the importance of Social Dialogue and the linkage between Social Dialogue and CBA; Tìm hiểu số cách thức nhằm tăng cường ĐTXH nơi làm việc; Explore some practices to improve Social Dialogue at the workplace; Đưa vào áp dụng 1/một số chế đối thoại thích hợp nơi làm việc; Apply one/several practices to improve Social Dialogue at the workplace; Có cam kết học viên việc tham gia đầy đủ quán tất hội thảo q trình thương lượng thực tế sau Seek commitment from participants to participate fully and consistently in all CBA Training Workshops and carry out the following real CBA process Do đại sứ quán Nauy tài trợ NỘI DỤNG CHÍNH Main contents Khái niệm Tầm Quan trọng Đối thoại Xã hội; mối liên hệ ĐTXH TLTT; Concept and Importance of Social Dialogue; and the linkage between Social Dialogue and Collective Bargaining; Những biện pháp cụ thể tăng cường ĐTXH nơi làm việc; Specific practices to improve Social Dialogue at the workplace; Kế hoạch Hành động Doanh nghiệp nhằm Tăng cường ĐTXH nơi làm việc, có kế hoạch thực trình TLTT thực tế DN sau hội thảo đào tạo; Action plans developed by Pilot Enterprises to improve Social Dialogue at the workplace, including the implementation CBA negotiation process after training workshops finish; Do đại sứ quán Nauy tài trợ PHẦN KHÁI NIỆM ĐỐI THOẠI XÃ HỘI Part – Concept of Social Dialogue ILO Đối thoại Xã hội Do đại sứ quán Nauy tài trợ ILO and Social Dialogue ILO tổ chức Liên Hiệp Quốc có cấu đưa định dựa nguyên tắc ba bên; ILO is the only tripartite body of the UN; Hỗ trợ tăng cường ĐTXH mục tiêu ILO ILO Promotion of Social Dialogue is one of the main objectives of Quy ước quốc tế ILO ĐTXH: ILO Conventions on Social Dialogue • Quy ước 87 & 89 – Convention 87 & 89 • Quy ước khác: 154 – Other conventions: C 154 • Các khuyến cáo ILO – ILO recommendations Định nghĩa ILO Đối thoại Xã hội ILO Definition of Social Dialogue Do đại sứ quán Nauy tài trợ ĐTXH vừa phương tiện, vừa mục đích; Social dialogue is both the mean and the goal; Gồm tất hình thức thương lượng, tư vấn trao đổi thông tin đơn hai ba bên đại diện cho phủ, người sử dụng lao động người lao động; including all forms of negotiations, consultation or exchange of information between or among representatives of governments, employers and workers; Thông qua chế thức khơng thức, cấp (quốc gia, vùng doanh nghiệp) Can be formal or informal, at all levels (national, regional or enterprise level) Về vấn đề thuộc quyền lợi chung, liên quan đến sách kinh tế - xã hội economic policies on issues of common interest related to socio- 10 Ví dụ Quy định Giải Nội Khiếu nại (6) Example of Informal Company Grievance procedures (6) Do đại sứ quán Nauy tài trợ Bước 4: Last stage: Nếu bước giải nội công ty chưa giúp giải thoả đáng, công nhân nhờ tới thủ tục pháp lý thức bên Internal procedures exhausted, worker should seek external formal legal options 50 Họp “10-phút” “10-munite” meetings Hòm thư Góp ý Employee Suggestion Box Họp CĐ định kỳ Union-Management Regular Mtgs N H Â C Ô N G Họp CĐ-QL định kỳ M A N A G E M E N T L Ý Union Regular Mtgs HĐ Hoà giải CS Conciliation Council Ban Thương lượng TƯLĐTT CBA Negotiation Committee Thoả ước Lao động Tập thể (TƯLĐTT) Collective Bargaining Agreement (CBA) 51 Thương lượng Tập thể Do đại sứ quán Nauy tài trợ Khái niệm Concept Collective Bargaining Thương lượng Tập thể là: Collective Bargaining is: hình thức đối thoại đặc biệt bậc cao người lao động sử dụng lao động; a very special and high-level type of dialogue between the workers and the employer; hội đặc biệt cho người lao động nói lên họ điều quan tâm mong muốn với quản lý, tương tự phía quản lý; an extraordinary opportunity for workers to voice their concerns and desires to their employer and for the employers to likewise; 52 Thương lượng Tập thể (2) Do đại sứ quán Nauy tài trợ Khái niệm Concept Collective Bargaining (2) Thương lượng Tập thể là: Collective Bargaining is: đối thoại chiều kéo dài, cho phép bên tìm hiểu kỹ suy nghĩ bên tìm cách hợp tác; a prolonged two-way dialogue that allows each party to learn much about what their partner at the workplace thinks and how to work together; q trình, qua xây dựng mối quan hệ tin tưởng vững bên thẳng thắn nói lên suy nghĩ mình, sẵn sàng lắng nghe vấn đề bên kia, cố gắng giải vấn đề cho bên Mặt khác, kết ngược lại xảy bên không thành thật thẳng thắn A process can build stronger relationships and trust if both parties communicate clearly with each other and are willing to listen and try to 53 address each other’s concerns On the other hand, without truthfulness and straighforwardness, the opposite will happen Thương lượng Tập thể (3) Do đại sứ quán Nauy tài trợ Ý nghĩa Significance Collective Bargaining (3) Thương lượng Tập thể: Collective Bargaining: Là bước phát triển so với giai đoạn đình cơng tự phát liên tục; the next evolutionary step up from continuous wildcat strikes; Là văn thức bên thông qua, quy định nghĩa vụ bên Những nghĩa vụ tảng cho mối quan hệ lao động họ; a formal, mutually agreed-upon documentation of the obligations of both parties that define the most important elements of their working relationship Nêu rõ điều người lao động nhận để đổi lại cho sức lao động mà họ bỏ ra, điều người sử dụng lao động nhận để đổi lại cho phần lương mà họ trả cho người lao động spells out clearly what workers expect to receive in exchange for their labor, as well as the expectations of the employer in exchange for his pay 54 Thương lượng Tập thể (4) Do đại sứ quán Nauy tài trợ Đặc điểm Characteristics Collective Bargaining (4) Quá trình Thương lượng Tập thể có đặc điểm sau đây: The essential characteristics of the process of Collective Bargaining are: Đây trình tự nguyện; It is voluntary; Hai bên tự nêu giải thích vấn đề mà họ quan tâm; Both parties are free to raise and explain any serious issue of concern Các bên đưa định dựa nguyên tắc đồng thuận không bị ảnh hưởng can thiệp từ bên ngoài; Decisions are made by consensus without the interference of an outside party 55 Thương lượng Tập thể (5) Do đại sứ quán Nauy tài trợ Đặc điểm Characteristics Collective Bargaining (5) Quá trình Thương lượng Tập thể có đặc điểm sau đây: The essential characteristics of the process of Collective Bargaining are: Các bên thoả thuận điều miễn không trái với luật pháp; Any agreement that satisfies both parties can be made as long as it does not violate the law; Một ký kết, Thoả ước LĐTT trở thành hợp đồng có hiệu lực pháp lý Once signed, the Wage-Benefits Collective Bargaining Agreement is a legal contract enforceable through the legal system 56 Thương lượng Tập thể (6) Collective Bargaining (6) Do đại sứ quán Nauy tài trợ Lợi ích Benefits • Tạo hội giải tranh chấp lao động thông qua thảo luận đối đầu; Allows for dispute settlement through discussions and not confrontation • Chính thức hoá thoả thuận cách thức giải vấn đề bên thống Institutionalizes agreements and settlement procedures approved by both sides • Giúp xây dựng lòng tin người lao động quản lý; Helps to generate trust between workers and managers 57 Thương lượng Tập thể (7) Collective Bargaining (7) Do đại sứ qn Nauy tài trợ Lợi ích • Benefits Người lao động thường khích lệ cơng việc sau trình TLTT họ tham gia vào trình; Workers often more motivated after collective bargaining because they participate in the process • Giúp người lao động có mức lương điều kiện làm việc phù hợp; Helps ensure adequate wages and working conditions 58 Thảo luận nhóm Do đại sứ quán Nauy tài trợ Group Discussion Cơng ty anh/chị có Thoả ước Lao động Tập thể chưa? Nếu chưa, công ty anh/chị có kế hoạch, dự kiến để xây dựng Thoả ước không? Do you have CBA ? If not, you have any plan or intention to have one? Nếu cơng ty anh/chị có Thoả ước LĐTT, để ký kết Thoả ước, công ty anh/chị qua giai đoạn nào? If you already have a CBA, what were the major steps taken during the process of negotiating and signing the CBA? Công ty anh/chị có điều băn khoan vướng mắc, muốn chia sẻ liên quan đến việc Thương lượng Ký kết Thoả ước LĐTT? Do you have any concerns or difficulties or anything to share with us about the negotiating and signing of the CBA? 59 TÓM TẮT Do đại sứ quán Nauy tài trợ Summary Đối thoại xã hội tảng để cải thiện mối quan hệ lao động điều kiện lao động Đối thoại xã hội tốt mang lại lợi ích cho tất đối tác xã hội, đặc biệt người lao động người sử dụng lao động; Social dialogue is the foundation for the improvement of labour relations and conditions Having good social dialogue is for the benefits of all social partners, esp workers and employers; Có nhiều cách để cải thiện đối thoại xã hội nơi làm việc; There are various practices through which companies can improve social dialogue at the workplace; 60 TÓM TẮT Do đại sứ quán Nauy tài trợ Summary Trong số hình thức ĐTXH, Thương lượng Tập thể hình thức đặc biệt bậc cao ĐTXH; Among these practices, Collective Bargaining is a special and high-level type of Social Dialogue Một TƯLĐTT đích thực đóng vai trò tảng để trì phát triển ĐTXH mối quan hệ lao động nơi làm việc Substantive Collective Bargaining Agreement is the foundation upon which good social dialogue and labour relations can be sustained and developed at the workplace 61 Hỗ trợ Dự án QHLĐ ILO/Việt Nam Support from ILO/Vietnam Industrial Relations Project Do đại sứ quán Nauy tài trợ • Dùng Câu hỏi Tự đánh giá sở để đánh giá tình trạng ĐTXH cơng ty anh/chị định xem anh/chị muốn cải thiện ĐTXH cơng ty sau tham gia hội thảo tập huấn này; The selfassessment checklist is a baseline to determine where you are now and where you would like to get to, in your company, after this training workshop • Dùng Câu hỏi Tự đánh giá để thảo luận tìm số giải pháp nhằm cải thiện ĐTXH, đặc biệt TLTT công ty Cố gắng chọn giải pháp mục tiêu phù hợp khả thi Đưa giải pháp thành Kế hoạch Hành động Công ty; Use the checklist to highlight and brainstorm possible solutions to improve social dialogue, esp collective bargaining in your company Try to pick achievable goals for the time we will have together Put them up into an Action Plan 62 Hỗ trợ Dự án QHLĐ ILO/Việt Nam (2) Support from ILO/Vietnam Industrial Relations Project (2) Do đại sứ quán Nauy tài trợ • Sau hội thảo kết thúc, anh/chị thực Kế hoạch Hành động công ty Sau tuần, đại diện Cơng đồn thảo luận việc thực KHHĐ Hội thảo 2; đại diện Quản lý Hội thảo 3, sau tuần nữa; After this workshop ends, you will go back and implement your Action Plan in the company After one week, union representatives will meet again in WS and discuss the implementation of your Action Plans, and so the manager representatives after two weeks in WS 63 Dự án QHLĐ ILO/Việt Nam Do đại sứ quán Nauy tài trợ ILO/Vietnam Industrial Relations Project Xin chân thành cảm ơn theo dõi Quý vị! Thank you very much for your attention! 64 ... importance of Social Dialogue and the linkage between Social Dialogue and CBA; Tìm hiểu số cách thức nhằm tăng cường ĐTXH nơi làm việc; Explore some practices to improve Social Dialogue at the... “Successful social dialogue structures and processes have the potential to resolve important economic and social issues, encourage good governance, advance social and industrial peace and stability and. .. Concept and Importance of Social Dialogue; and the linkage between Social Dialogue and Collective Bargaining; Những biện pháp cụ thể tăng cường ĐTXH nơi làm việc; Specific practices to improve Social
- Xem thêm -

Xem thêm: Training 1 social dialogue and CBA 2 , Training 1 social dialogue and CBA 2 , Các hình thức Đối thoại xã hội Forms of Social Dialogue, Tại sao cần có Đối thoại xã hội? Why Social Dialogue is important?, LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TĂNG CƯỜNG ĐỐI THOẠI XÃ HỘI GIỮA CÔNG NHÂN VÀ QUẢN LÝ TẠI NƠI LÀM VIỆC ?, LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TĂNG CƯỜNG ĐỐI THOẠI XÃ HỘI GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ QUẢN LÝ TẠI NƠI LÀM VIỆC ?, LÀM CÁCH NÀO ĐỂ TĂNG CƯỜNG ĐỐI THOẠI XÃ HỘI GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ CÔNG NHÂN TẠI NƠI LÀM VIỆC ?, LÀM CÁCH NÀO ĐỂ GIẢI QUYẾT BẤT BÌNH VÀ TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TỪ CẤP THẤP NHẤT TRONG CÔNG TY?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm