luận văn thạc sĩ phân tích và dự báo tài chính tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội giai đoạn 2018 2023

136 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sỹ nghiên cứu thực hiện, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Các số liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc đáng tin cậy Luận văn nghiên cứu dựa tảng sở lý luận khoa học sở tác nghiệp thực tiễn Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội – HABECO HỌC VIÊN Đào Thị Kim Huệ Mã HV: 16BM 0201034 ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ vi LỜI MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết của đề tài II Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan .2 III Mục tiêu của đề tài IV Đối tượng và phạm vi nghiên cứu V Phương pháp nghiên cứu VI Kết cấu của luận văn .4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Vai trò của phân tích tài chính hoạt động của doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát về tài chính doanh nghiệp 1.1.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệp 11 1.2 Phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp 13 1.2.1 Phương pháp so sánh 13 1.2.2 Phương pháp tỷ số 15 1.2.3 Phương pháp loại trư 16 1.2.4 Phương pháp đồ thi 18 1.2.5 Phương pháp Dupont 18 1.3 Nguồn thông tin sử dụng phân tích 19 1.3.1 Thông tin chung 20 1.3.2 Thông tin theo ngành kinh tế .20 1.3.3 Thông tin liên quan đến tình hình tài chính của doanh nghiệp .20 1.4 Tổ chức phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 23 1.4.1 Lập kế hoạch phân tích 24 iii 1.4.2 Tổ chức phân tích .24 1.4.3 Lập báo cáo 24 1.5 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp 25 1.5.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính 25 1.5.2 Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh 26 1.5.3 Phân tích tình hình công nợ và khả toán 28 1.5.4 Phân tích hiệu quả kinh doanh 36 1.5.5 Phân tích hiệu quả hoạt động 39 1.6 Dự báo tài chính 40 1.6.1 Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của dự báo, dự báo tài chính 40 1.6.2 Các phương pháp dự báo 42 1.6.3 Dự báo doanh thu .49 1.6.4 Lập các báo cáo tài chính dự kiến 50 KẾT LUẬN CHƯƠNG 53 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI TỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI - HABECO 54 2.1 Tổng quan về Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội Habeco 54 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty .54 2.1.2 Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý 56 2.1.3 Đặc điểm kinh tế thời kỳ hội nhập và phát triển 61 2.1.4 Một số kết quả đạt được sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội năm gần 65 2.2 Thực trạng phân tích tài chính tại Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội - HABECO .69 2.2.1 Thực trạng tổ chức phân tích tài chính .69 2.2.2 Thực trạng phương pháp phân tích tài chính 71 2.2.3 Nội dung phân tích tài chính 71 2.3 Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội - HABECO .92 iv 2.3.1 Kết quả đạt được 92 2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 98 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI - HABECO 100 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh và yêu cầu hoàn thiện phân tích tài chính tại Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội - Habeco100 3.1.1 Đinh hướng hoạt động kinh doanh 100 3.1.2 Dự báo tình hình tài chính của Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 - 2023 106 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện phân tích tài chính tại Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội - HABECO 110 3.2.1 Những yêu cầu hoàn thiện phân tích tài chính .110 3.2.2 Hoàn thiện hệ thống thông tin dùng phân tích tài chính .111 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp phân tích 112 3.2.4 Hoàn thiện nội dung phân tích 115 3.2.5 Hoàn thiện tổ chức hoạt động phân tích 122 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội - HABECO 124 3.3.1 Các điều kiện về phía Nhà nước 124 3.3.2 Các điều kiện về phía Tổng công ty 126 KẾT LUẬN CHƯƠNG 128 KẾT LUẬN 129 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .130 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BCKQKD BCĐKT BCLCTT TCNH TCKH TSCĐ Diễn giải : Báo cáo kết kinh doanh : Bảng cân đối kế toán : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ : Tài chính ngắn hạn : Tài chính - Kế hoạch : Tài sản cố định vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2013 65 Bảng 2.2: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2014 66 Bảng 2.3: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2015 67 Bảng 2.4: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 68 Bảng 2.5: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2017 69 Bảng 2.6: Phân tích biến động tài sản 72 Bảng 2.7: Phân tích biến động nguồn vốn 74 Bảng 2.8: Bảng tính hệ số tài sản ngắn hạn tổng tài sản 76 Bảng 2.9: Bảng tính tỷ suất đầu tư .77 Bảng 2.10: Bảng tính tỷ suất tự tài trợ .78 Bảng 2.11: Bảng tính tỷ suất tự tài trợ dài hạn 78 Bảng 2.12: Phân tích tình hình phải thu khách hàng .79 Bảng 2.13: Phân tích tình hình phải trả người bán 80 Bảng 2.14: Bảng tính tỷ lệ nợ so với tổng tài sản và vốn chủ sở hữu 81 Bảng 2.15: Bảng tính tỷ lệ nợ phải thu so với nợ phải trả 81 Bảng 2.16: Bảng tính hệ sớ tốn 82 Bảng 2.17: Đánh giá mức độ hoàn thành kết kinh doanh 84 Bảng 2.19: Các khoản thu nhập 86 Bảng 2.20: Phân tích doanh thu .87 Bảng 2.21: Khả sinh lời 89 Bảng 2.22: Hệ số hoạt động 91 Bảng 3.1: Báo cáo kết kinh doanh của HABECO 107 Bảng 3.2: Xác định tỷ lệ tăng trưởng doanh thu công ty HABECO 107 Bảng 3.3: Báo cáo kết kinh doanh dự kiến của HABECO giai đoạn 2018 -2023 109 Bảng 3.4:Bảng cân đới kế tốn dự kiến của HABECO giai đoạn 2018 -2023 110 Bảng 3.5: Bảng tính ROE theo mơ hình Dupont .113 Bảng 3.6: Hoàn thiện phân tích khái quát tình hình tài chính .115 vii Bảng 3.7: Phân tích tiêu khả trả lãi vay 117 Bảng 3.8: Phân tích BCLCTT 118 Bảng 3.9: Phân tích tiêu tỷ số dòng tiền .119 Bảng 3.10: Phân tích tiêu kỳ thu tiền bình quân .120 Bảng 3.11: Hoàn thiện phân tích hiệu kinh doanh qua BCKQKD 121 Bảng 3.12: Tỷ lệ chi tiết giá vốn hàng bán/doanh thu .122 HÌNH Hình 2.1: Biểu đồ hệ số toán 83 Hình 2.2: Biểu đờ tỷ lệ lãi so với doanh thu .89 Hình 2.3: Biểu đờ phân tích hiệu hoạt động .91 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu máy tổ chức của HABECO 57 LỜI MỞ ĐẦU I Tính cấp thiết của đề tài Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế nay, kinh tế Việt Nam có bước phát triển chưa có, đất nước lên vững mạnh mặt Cùng với phát triển đó, mơi trường cạnh tranh ngày gay gắt tạo hội, thách thức cho doanh nghiệp, đặt yêu cầu cấp bách doanh nghiệp phải hoàn thiện hệ thống quản lý kinh tế mà phân tích tài chính dự báo tình hình tài chính phận rất quan trọng Tài chính doanh nghiệp quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ trình hoạt động kinh doanh Phân tích tài chính nhằm đánh giá hoạt động tài chính của doanh nghiệp, xác định điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, cung cấp thông tin làm sở cho việc định tài chính của lãnh đạo doanh nghiệp, cán công nhân viên, nhà đầu tư đối tượng quan tâm khác Hiện nay, công tác phân tích tài chính Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội - HABECO tiến hành song việc thực phân tích mức đơn giản chưa có hệ thống phần ảnh hưởng tới chất lượng định tài chính của Tổng công ty Với chiến lược phát triển của Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội - HABECO xu hội nhập, đặc biệt mà HABECO cở phần hóa niêm yết Sở Giao dịch chứng khốn Hà Nội, công tác phân tích tài chính tiến hành chưa đáp ứng yêu cầu phát triển để trở thành tập đồn kinh tế mạnh Chính vậy, hồn thiện cơng tác phân tích dự báo tài chính yêu cầu đặt HABECO Nhằm góp phần đáp ứng yêu cầu trên, tác giả chọn nghiên cứu đề tài “Phân tích và dự báo tài chính tại Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 - 2023” II Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan Phân tích báo cáo tài chính vấn đề mà có nhiều cơng trình nghiên cứu trước đề cập đến Các đề tài trước của nhiều tác giả khái quát sở lý luận phương pháp nội dung phân tích tài chính, cúng với áp dụng sở lý luận vào tình hình của doanh nghiệp cụ thể Để học hỏi rút kinh nghiệm từ cơng trình nghiên cứu trước, tác giả tham khảo số luận văn thạc sĩ phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp sau: Luận văn thạc sỹ với đề tài “Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Vinaconex 25”(2015) của tác giả Bùi Văn Hồng khái qt hóa vấn đề lý luận phân tích báo cáo tài chính, tiến hành phân tích đề xuất giải pháp cụ thể hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Vinaconex 25 Tuy nhiên, luận văn bị giới hạn hạn chế trình bày trên, luận văn nhằm phục vụ quản trị doanh nghiệp, hướng tới hoàn thiện hệ thống tiêu để đánh giá, phân tích doanh nghiệp tốt hơn, chưa hướng tới phục vụ đối tượng liên quan khác Luận văn thạc sỹ “ Phân tích báo cáo tài chính nhằm tăng cường quản lý tài chính bưu điện tỉnh Nghệ An” (2015) của tác giả Trần Thị Hoa, khái quát hóa vấn đề lý luận phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp, kết nghiên cứu có ý nghĩa nhiều đối tượng liên quan Song, nội dung phân tích chưa sâu, dàn trải, số tiêu quan trọng như: cấu khoản mục của tài sản, mức độ độc lâp tài chính của công ty không luận văn đề cập, phân tích Luận văn thạc sỹ “ Phân tích Báo cáo tài chính công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây” (2015) của tác giả Nguyễn Tiến Dũng tập trung hệ thống hóa đề lý luận phân tích tình hình tài chính thơng qua báo cáo tài chính, đề cập sâu đến phương pháp nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp Song luận văn dừng lại quan điểm của nhà quản trị, phân tích tình hình tài chính nhằm phát ưu điểm, nhược điểm của cơng tác phân tích tình hình tài chính diễn công ty, nhằm xây dựng nên hệ thống tiêu để phân tích hoàn thiện công tác phân tích công ty, mà chưa hướng tới việc phân tích biến động hoạt động của cơng ty, tìm hiểu ngun nhân đưa biện pháp để khắc phục nâng cao hiệu hoạt động công ty Luận văn thạc sỹ với đề tài : "Nâng cao hiệu sử dụng tài sản Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội ( HABECO) (2011) của tác giả Phạm Thúy Quỳnh đánh giá thực trạng tài sản của doanh nghiệp, qua đánh giá hiệu sử dụng tài sản của tổng công ty Tuy nhiên phạm vi đề tài đề cập đến phạm vi hẹp chưa có nhìn tởng thể tình hình tài chính nói chung của tồn công ty, chưa đưa giải pháp cụ thể để giải triệt để vấn đề đưa Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội Luận văn thạc sỹ với đề tài: "Hồn thiện chiến lược quảng cáo của Tởng cơng ty bia rượu nước giải khát Hà Nội" (2012) của Đào Ngọc Khuê chủ yếu tập trung nghiên cứu đến thực trạng hoạt động quảng cáo của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội Qua tác giả đưa số giải pháp giúp cho việc hồn thiện chiến lược quảng cáo của tởng cơng ty, để quảng cáo có đóng góp việc quảng bá thương hiệu phát triển của tổng công ty thời gian tới Tuy nhiên, phạm vi đề tài tác giả đưa nêu vài điểm hạn chế của hoạt động quảng cáo của Tổng công ty chưa giải pháp cụ thể chi tiết hạn chế Luận văn thạc sỹ với đề tài: "Phân tích chiến lược kinh doanh của bia Hà Nội HABECO" (2015) của Nguyễn Thị Ngọc Trâm chủ yếu tập trung phân tích môi trường bên chiến lược cạnh tranh, chính sách triển khai của doanh nghiệp rõ ràng chi tiết Tuy nhiên, tổ chức phương hướng đưa chiến lược kinh doanh cho Tổng công ty thời gian tới chưa cụ thể, rõ ràng, nặng lý thuyết nhiều thực tế Do vậy, khơng có tính ứng dụng cao Các đề tài hệ thống hóa sở lý luận, phương pháp, tiêu để phục vụ công tác phân tích tài chính doanh nghiệp Trong trình nghiên cứu tác giả nghiên cứu thực trạng công tác phân tích tài chính, tổ chức công tác phân tích, phương pháp phân tích nội 115 bia phục vụ cho dịp tết nguyên đán xa chút sản xuất bia phục vụ cho mùa hè 2018 Đây mùa vụ chính mang lại doanh thu cho tổng công ty năm Vì việc lượng hàng tồn kho tăng cao điều dễ hiểu Tài sản dài hạn của tổng công ty giảm năm 2017 so với năm 2016 4,43 tỷ đồng Trong tài sản cố định tăng 26,70 tỷ, khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 58,82 tỷ đồng, ngược lại tài sản dài hạn khác lại giảm 6,58 tỷ đồng Điều lý giải cụ thể chi tiết biên họp đại hội đồng cổ động thường niên thuyết minh báo cáo tài chính của Tổng công ty Do chủ trương rút bớt vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác ngồi ngành : Cơng ty CP bất động sản Lilama, Công ty CP sành sứ thủy tinh Việt Nam nên dẫn đến tài sản dài hạn khác giảm Trong đó, việc tăng sản lượng doanh thu buộc Tổng công ty phải đầu tư xây dựng thêm cơng trình chi nhánh, trung tâm phần phối giới thiệu sản phẩm Việt Trì, Phú Thọ, di dời dây chuyền chiết lon từ Tởng cơng ty Cơng ty CP bia Hải Phòng, dự án đầu tư hệ thống sản xuất bia thử nghiệm tài nhà máy bia Hà Nội- Mê Linh dẫn đến tài sản cố định tăng khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng điều lý giải Về nguồn vốn, khoản nợ phải trả ngắn hạn dài hạn giảm Năm 2016 nợ ngắn hạn 1.312,17 tỷ đồng năm 2017 1.302,32 tỷ đồng, giảm 9.86 tỷ đồng Nợ dài hạn giảm 127,83 tỷ đồng năm 2017 so với năm 2016 Về nguồn vốn chủ sở hữu tăng 238,11 tỷ đồng năm 2017 so với năm 2016, riêng với quỹ đầu tư phát triển tăng cao, năm 2016 2.052,39 tỷ đồng năm 2017 2.320,36 tỷ đồng Điều cho thấy tín hiệu tích cực việc tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận chiến lược phát triển dài cho Tổng công ty thời gian Từ bảng phân tích thấy tình hình biến động luồng tiền nguyên nhân dẫn đến biến động năm của Tổng công ty sau: Các khoản làm tăng tiền: - Vốn chủ sở hữu : 238,11 - Quỹ đầu tư phát triển Các khoản làm giảm tiền: : 267,97 116 - Hàng tồn kho : 23,35 - Tài sản ngắn hạn khác : 34,16 - Tài sản cố định : 26,7 - Tài sản dài hạn khác : 6,58 - Các khoản đầu tư TCDH : 58,82 Vậy cuối kỳ lượng tiền tăng so với đầu kỳ 465,60 tỷ đồng 3.2.4.2 Bổ sung tiêu phân tích khả toán Tổng công ty phân tích thêm khả toán qua tiêu hệ số khả trả lãi hệ số khả trả nợ để đánh giá khả trả nợ của Tổng công ty, cụ thể sau: Bảng 3.7: Phân tích tiêu khả trả lãi vay Đơn vị tính: tỷ đồng Nguồn: Phòng TCKT, HABECO Hệ số khả trả lãi vay của Tổng công ty năm 2013 357,98 tức Tổng công ty tạo lợi nhuận trước thuế gấp 357,98 lần chi phí lãi vay, năm 2014 594,69 lần, năm 2017 124,98 lần Như hệ số khả trả lãi vay của Tổng công ty qua năm lớn 1, chứng tỏ Tổng cơng ty có khả sử dụng lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh để trang trải lãi vay tốt Hiện nay, Tổng công ty HABECO chưa thấy rõ ý nghĩa của thông tin thu từ việc phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) phận hợp thành của báo cáo tài chính, phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh kỳ báo cáo của doanh nghiệp BCLCTT cung cấp thông tin giúp người sử dụng đánh giá thay đổi tài sản thuần, cấu tài chính, khả chuyển đổi của tài sản thành tiền, khả toán khả của doanh nghiệp việc tạo luồng tiền trình hoạt động Bảng 3.8: Phân tích BCLCTT 117 Đơn vị tính: tỷ đồng Căn vào bảng phân tích BCLCTT ta thấy: 118 - Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh năm 2016 10,20 tỷ đồng, đến năm 2017 625,13 tỷ đồng, tức tăng 614,92 tỷ đồng, chứng tỏ khả tạo tiền từ kinh doanh của Tổng công ty tăng rất nhiều Nguyên nhân năm 2017 Tổng công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nên mang lại doanh thu lớn cho hoạt động kinh doanh của Tởng cơng ty - Dòng tiền từ hoạt động đầu tư năm 2016 -526,23 tỷ đồng, đến năm 2017 185,87 tỷ đồng tăng so với năm 2016 712,11 tỷ đồng, Nguyên nhân dòng tiền từ hoạt động đầu tư năm 2017 tăng so với năm 2016 chủ yếu Tổng công ty tăng cường đầu tư góp mở rộng quy mơ sản x́t nhằm nâng cao suất - Dòng tiền từ hoạt động tài chính năm 2016 -231,48 tỷ đồng, đến năm 2017 -345,40 tỷ đồng, tức giảm 113,92 tỷ đồng so với năm 2016 Bảng 3.9: Phân tích tiêu tỷ sớ dòng tiền Đơn vị tính: tỷ đồng Nguồn: Phòng TCKT, HABECO Tỷ số dòng tiền năm 2016 1,96; năm 2017 1,70 , tỷ số dòng tiền qua năm lớn 1, chứng tỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tởng cơng ty an tồn 3.2.4.3 Bổ sung tiêu phân tích hiệu quả hoạt động Khi phân tích hiệu hoạt động, Tổng công ty nên bổ sung tiêu Kỳ thu tiền bình quân để phản ánh việc Tởng cơng ty có vấn đề khoản nợ mà đối tác chiếm dụng hay không, từ ban lãnh đạo có chính sách tín dụng hợp lý Kỳ thu tiền bình quân từ năm 2008 đến năm 2010 tính sau: Bảng 3.10: Phân tích tiêu kỳ thu tiền bình quân 119 Đơn vị tính: tỷ đồng Nguồn: Phòng TCKT, HABECO 3.2.4.4 Hoàn thiện phân tích hiệu quả kinh doanh Qua thực trạng phân tích tài chính tổng công ty HABECO cho thấy Tổng công ty so sánh tăng giảm của tiêu Để bổ sung thông tin tình hình tài chính, Tởng cơng ty nên so sánh số tiêu giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận so với doanh thu Thông qua việc so sánh người sử dụng thông tin biết hiệu kinh doanh năm tăng hay giảm so với năm trước Tởng cơng ty phân tích thêm sau: 120 Bảng 3.11: Hoàn thiện phân tích hiệu kinh doanh qua BCKQKD Đơn vị tính: tỷ đồng 121 Qua phân tích cho thấy để có đồng doanh thu giá vốn hàng bán năm 2013 0,8095 đồng, năm 2014 0,8082 đồng, đến năm 2015 0,8110 đồng, năm 2016 0,7879 đồng, năm 2017 0,7981 đồng Chi tiết giá vốn hàng bán của lĩnh vực biểu thị qua bảng tính sau: Bảng 3.12: Tỷ lệ chi tiết giá vốn hàng bán/doanh thu Đơn vị tính: tỷ đồng Giá vốn hàng bán qua năm đồng năm 2013 tỷ lệ giá vốn hàng bán/doanh thu 99,93%, năm 2014 99,90%, năm 2015 99,86%, năm 2016 99,88% năm 2017 99,82% Có kết tởng cơng ty kiểm sốt tốt chi phí tránh thất Cơng ty có tình hình tài chính lành mạnh, vốn bảo toàn phát triển, khả toán khoản nợ của doanh nghiệp tốt, khả tự chủ tài chính cao Chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp ổn định, cho thấy Tổng công ty quản lý chặt chẽ chi phí gián tiếp nhằm tăng hiệu hoạt động Tổng công ty so sánh lợi nhuận năm số tuyệt đối số tương đối Khi so sánh, Tổng công ty chưa phân tích việc tăng Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh sau: - Các nhân tố làm lợi nhuận tăng: Doanh thu bán hàng tăng, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm, doanh thu hoạt động tài chính tăng, chi phí tài chính giảm - Các nhân tố làm lợi nhuận giảm: Doanh thu bán hàng giảm, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, doanh thu hoạt động tài chính giảm, chi phí tài chính tăng 3.2.5 Hoàn thiện tổ chức hoạt động phân tích Công tác tở chức phân tích chính cần hồn thiện trước hết thiết lập đội 122 ngũ nhân đủ chất lượng ban hành quy trình quy định cụ thể bước tiến hành công việc, quy định quy trình phân tích Thực tế Tởng cơng ty HABECO, cơng tác phân tích tài chính sơ sài, chưa có hệ thống quy củ quy trình cơng việc, quy trình lưu trữ - hệ thống lưu trữ, chưa có văn chi tiết hướng dẫn công ty con, công ty mẹ cách thực phân tích báo cáo quản trị Do vậy, công tác phân tích tài chính diễn không đồng thống nhất công ty hệ thống, làm giảm chất lượng báo cáo gây tình trạng thông tin không đồng nhất Cùng với việc xây dựng quy trình phân tích tài chính nêu trên, Tởng cơng ty HABECO nên có chuẩn bị kỹ trì quy trình phân tích hợp lý theo bước sau: Bước 1: Chuẩn bị công tác phân tích tài chính  Xác định mục tiêu lên kế hoạch phân tích Mục tiêu kế hoạch cần xác định rõ, gắn liền với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Từ mục tiêu kế hoạch xác định cơng việc cần làm có sắp xếp nhân hợp lý Tùy theo nhu cầu sử dụng kết phân tích để xác định kỳ phân tích theo tháng, quý, năm Khi phân tích định kỳ, kế hoạch phân tích cần xác định rõ thời gian bắt đầu thời gian kết thúc công việc hạng mục công việc cụ thể xác định mục tiêu phân tích, kế hoạch hóa cơng tác tài chính, phân công trách nhiệm rõ ràng cho cán phân tích  Chọn lựa đội ngũ cán đủ lực để phân tích tài chính Công tác tài chính phải đáp ứng yêu cầu quản lý, mặt khác phải đáp ứng đầy đủ thông tin kế toán cho quản trị doanh nghiệp, nhà đầu tư, cổ đông, người lao động đối tượng quan tâm khác Để đáp ứng yêu cầu cần phải thay đội ngũ cán phân tích kiêm nhiệm trước cán có trình độ chuyên môn giỏi, tư phân tích tốt Bên cạnh thường xuyên cho cán phân tích tài chính tham gia khóa tập huấn, đào tạo để nâng cao trình độ chun mơn, tiếp thu phương pháp phân tích đại, hiệu nhất Bước 2: Thực phân tích tài chính Trên sở phân tích tài chính chuẩn bị nguồn thông tin thu thập được, cán phân tích ứng dụng phương pháp phân tích để xử lý thông 123 tin, đánh giá nội dung phân tích cho phù hợp với mục đích đặt ra, đưa bảng biểu để so sánh, đối chiếu đồng thời xác định nguyên nhân đưa kết luận tiêu tính toán Bước 3: Lập báo cáo phân tích Trên sở kết phân tích, nhà phân tích lập báo cáo phân tích Dựa vào báo cáo phân tích này, quản lý đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của Tởng cơng ty có định tài chính cho phù hợp 3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Hà Nội - HABECO 3.3.1 Các điều kiện về phía Nhà nước Tạo hành lang pháp lý, trì ởn định chính trị ởn định kinh tế vĩ mô Nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, hệ thống pháp luật trình sửa đởi hồn thiện, việc nắm bắt thực thi của doanh nghiệp gặp khơng ít khó khăn Các văn pháp luật liên quan đến chính sách xây dựng bản, đất đai, phát triển khu đô thị, sở hạ tầng,… thường xuyên thay đởi, gây khó khăn cho doanh nghiệp việc hoạch định chiến lược chính sách kinh doanh Nước ta cần có hành lang pháp rõ ràng trì kinh tế ởn định để thu hút doanh nghiệp nước đầu tư, tạo cạnh tranh lành mạnh doanh nghiệp, đảm bảo môi trường kinh doanh Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp xây dựng nói riêng phát triển hướng, có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Nhà nước cần tập trung giải vấn đề sau: - Tiếp tục rà soát pháp luật, chính sách để sửa đổi, điều chỉnh loại bỏ điều kiện không phù hợp cam kết WTO của Việt Nam có giải pháp đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp Theo dõi, giám sát việc thi hành pháp luật xây dựng doanh nghiệp để kịp thời phát xử lý vướng mắc phát sinh - Ban hành chính sách khuyến khích đầu tư dự án xây dựng cơng trình phúc lợi nhà ở, bệnh viện, trường học, văn hóa, thể thao cho người lao động có thu nhập thấp, đảm bảo tương thích với luật pháp hành 124 - Ban hành văn luật hướng dẫn nhất quán với luật có liên quan để tạo tính đồng hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật xây dựng - Tăng cường hoạt động tra, giám sát từ Trung ương đến địa phương, đến Bộ, ngành có liên quan nhằm xây dựng mơi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, doanh nghiệp bình đẳng trước pháp luật, tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển, tăng khả thu hút đầu tư vào lĩnh vực xây dựng Môi trường kinh tế vĩ mơ có ảnh hưởng rất lớn hoạt động chiến lược phát triển của doanh nghiệp Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển bền vững, Chính phủ cần tiếp tục trì ởn định của kinh tế vĩ mơ: - Kiểm sốt lạm phát: Sự biến động mạnh tỷ lệ lạm phát làm cho doanh nghiệp sản xuất gặp nhiều khó khăn, lạm phát xảy lãi suất ngân hàng thương mại đồng loạt tăng lãi suất cho vay tín dụng từ dẫn đến giá thành sản xuất cao, rất khó để cạnh tranh với nước khu vực nói chung Việt nam nói riêng Bên cạnh đó, tiêu chuẩn xét duyệt cấp tín dụng của ngành ngân hàng siết chặt nâng cao, đặc biệt cá doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực sản xuất Điều ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp Trong thời gian qua, hệ thống chuẩn mực kế toán có nhiều thay đởi làm ảnh hưởng đến thống nhất tiêu tài chính Hiện thông tin phục vụ cho công tác phân tích tài chính xây dựng chủ yếu từ nguồn thông tin kế tốn tài chính, nguồn thơng tin từ kế tốn quản trị chưa khai thác nhiều Vì vậy, Nhà nước cần sớm hoàn thiện ban hành hệ thống kế tốn quản trị Cán làm cơng tác phân tích tài chính doanh nghiệp nói chung ngành thực phẩm đồ uống nói riêng rất yếu trình độ chun mơn Vì vậy, Bộ tài chính nên phối hợp với Bộ chủ quản ngành, cấp có liên quan thường xun tở chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phân tích tài chính cho doanh nghiệp 125 Về phía Bộ chủ quản: Bộ công thương cần phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực xây dựng Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Kế hoạch - Đầu tư để có quy định khơng chồng chéo ảnh hưởng không tốt đến doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp có thơng tin đầy đủ tình hình, chiến lược phát triển chung của kinh tế, xã hội của ngành để doanh nghiệp dựa vào xây dựng chiến lược kinh doanh Đồng thời, Bộ công thương nên hợp tác với Bộ Tài chính hệ thống định mức chung của ngành tiêu phân tích tài chính, để doanh nghiệp có để đánh giá chính xác thực trạng tài chính của doanh nghiệp ngành đồ uống Thực tế phân tích tài chính doanh nghiệp sản x́t cho thấy việc phân tích khơng có tiêu chung của ngành giá trị tham chiếu, mà so sánh số liệu năm sau với số liệu năm trước so sánh số liệu cuối năm với đầu năm của đơn vị Do kết phân tích đánh giá chính xác thực trạng sản xuất kinh doanh tình hình tài chính của doanh nghiệp sản xuất so với đơn vị khác ngành 3.3.2 Các điều kiện về phía Tổng công ty - Hoạt động sản xuất kinh doanh cơng tác hạch tốn kế tốn phân tích tài chính của cơng ty có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động phân tích tài chính của Tởng cơng ty, để nâng cao hiệu phân tích rất cần thiết phải xây dựng quy chế phân cấp quản lý hạch toán kinh doanh cho công ty Cụ thể để thống nhất quản lý kế toán, bảo đảm kế tốn cơng cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu hoat động kinh tế, tài chính, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý điều hành lập báo cáo tài chính Tổng công ty đưa hướng dẫn cụ thể biểu mẫu báo cáo tài chính cho công ty - Tổng công ty cần tăng cường cơng tác kiểm tốn nội đơn vị phụ thuộc theo yêu cầu quản lý, tăng cường tổ chức giám sát hoạt động kinh doanh của công ty - Tởng cơng ty cần đại hóa cơng nghệ thông tin theo hướng đảm bảo 126 phục vụ nhu cầu khách hàng tốt nhất mang lại hiệu cho Tổng công ty, đồng thời hệ thống công nghệ thông tin phải phục vụ đắc lực cho công tác quản trị của công ty mẹ công ty Tổng công ty Trên thực tế việc ứng dụng tin học vào công tác phân tích có sơ sài, nhiều số liệu phải theo dõi thủ công tay không chính xác khơng kịp thời Bên cạnh đó, phân tích có phương pháp phân tích hiệu phương pháp hồi quy việc thực theo phương pháp cần việc ứng dụng tin học rộng rãi - Không ngừng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực phân tích tài chính, hỗ trợ cho cán hoàn thành nhiệm vụ - Luôn cập nhật thông tin, ủng hộ triển khai hiệu chính sách kinh tế vi mô vĩ mô của Nhà nước Kịp thời đánh giá mặt khả thi không khả thi chính sách Có điều kiện đây, Tởng cơng ty hồn thiện nội dung phương pháp phân tích tài chính đơn vị mình, làm cho kết phân tích có tác dụng hữu hiệu hoạt động quản lý nói riêng hoạt động kinh doanh nói chung, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tởng cơng ty ngày có hiệu 127 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong năm gần đây, với phát triển của kinh tế, ngành thực phẩm đồ uống liên tục tăng trưởng có đóng góp quan trọng vào tổng GDP của Việt Nam Mặc dù chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố nguồn cung giá nguyên vật liệu đầu vào, thăng trầm của thị trường ,… ngành sản xuất đồ uống ngành phát triển ổn định của kinh tế Đặc biệt nước phát triển nước ta, nhu cầu thực phẩm đồ uống gắn liền với trình phát triển kinh tế Tuy nhiên, ngành đặc thù với nhiều thách thức Vì thế, vấn đề đặt cần thiết phải nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin phân tích tài chính Hiện HABECO, công tác quản trị phát triển với nhu cầu hoàn thiện hệ thống phân tích theo chiều rộng chiều sâu Trên phương diện đó, chương 3, tác giả cố gắng đưa giải pháp để nâng cao chất lượng của phân tích dự báotài chính theo quan điểm cá nhân dựa tảng kiến thức thầy cô đào tạo sở thực tế trình tác nghiệp HABECO 128 KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu lý luận phân tích báo cáo tài chính Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội, luận văn “Phân tích và dự báo tài chính tại Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 2023” đạt kết cụ thể sau: Về mặt lý luận, Luận văn góp phần hệ thống hoá mặt lý luận, sở phân tích tài chính doanh nghiệp Về mặt thực tiễn, Luận văn sâu phân tích báo cáo tài chính của cơng ty từ phản ánh thực trạng đánh giá kết đạt mặt tồn công tác quản lý tài chính Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội Căn vào lý luận thực tiễn, Luận văn đề xuất giải pháp dự báo tình hình tài chính, điều kiện thực giải pháp nhằm nâng cao quản lý tài chính Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội Với hạn chế không gian, thời gian lực của thân, đề tài “Phân tích và dự báo tài chính tại Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội giai đoạn 2018 - 2023” nhiều hạn chế, tác giả mong nhận nhiều góp ý kiến của quý thầy cơ, bạn bè đồng nghiệp để Luận văn hồn thiện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ tài chính (2009), 26 chuẩn mực kết toán Việt Nam và toàn thông tư hướng dẫn các chuẩn mực, NXB Thống kê, Hà Nội Phan Đức Dũng (2009), Phân tích Báo cáo tài chính, NXB Thống Kê, Hà Nội Nguyễn Năng Phúc (2008), Giáo trình phân tích báo cáo tài chính, NXB Đại học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội Nguyễn Ngọc Quang (2011), Phân tích báo cáo tài chính, NXB Tài Chính, Hà Nội Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội (2013), Báo cáo thường niên năm 2013, Hà Nội Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội (2014), Báo cáo thường niên năm 2014, Hà Nội Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội (2015), Báo cáo thường niên năm 2015, Hà Nội Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội (2016), Báo cáo thường niên năm 2016, Hà Nội 10.Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội (2017), Báo cáo thường niên năm 2017, Hà Nội 11 Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội (2017), tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hà Nội 12.http://www.habeco.com.vn/ ... TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI TỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI HABECO Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ DỰ BÁO TÀI CHÍNH TẠI TỞNG CƠNG TY CỞ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT... CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI - HABECO ... vấn đề đưa Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Hà Nội Luận văn thạc sỹ với đề tài: "Hoàn thiện chiến lược quảng cáo của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Hà Nội" (2012) của Đào
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ phân tích và dự báo tài chính tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội giai đoạn 2018 2023 , luận văn thạc sĩ phân tích và dự báo tài chính tại tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội giai đoạn 2018 2023 , Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đánh giá rủi ro, mức độ và chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, từ đó giúp cho những đối , Chính sách của Nhà nước có những tác động lớn đến công tác phân tích tài chính của doanh nghiệp. Các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thay đổi thì chiến lược kinh doa, Công tác phân tích tài chính của doanh nghiệp sẽ đạt hiệu quả cao nếu doanh nghiệp kịp thời ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật như các hệ thống phần mềm về kế toán và phân tích tài chính, công tác phân tích tài c, HÀ NỘI - HABECO, Sơ đồ 2.1: Cơ cấu bộ máy tổ chức của HABECO, Bảng 2.5: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, Nguồn: Phòng TCKT, HABECO, Chuyên viên phân tích tài chính của Tổng công ty HABECO đã phân tích mức độ sử dụng nợ như sau:, Hình 2.3: Biểu đồ phân tích hiệu quả hoạt động, PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 TẠI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI - HABECO, Bảng 3.4:Bảng cân đối kế toán dự kiến của HABECO giai đoạn 2018 -2023 Đơn vị tính: tỷ đồng, Bảng 3.12: Tỷ lệ chi tiết giá vốn hàng bán/doanh thu

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm