luận văn thạc sĩ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở thị xã nghĩa lộ, tỉnh yên bái

95 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:49

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái” riêng Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị khác Các vấn đề luận văn xuất phát từ tình hình thực tế cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2018 Tác giả Vũ Thùy Minh LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực luận văn, nhận giúp đỡ nhiều cá nhân quan, đoàn thể, đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Xuân Dũng người trực tiếp hướng dẫn khoa học động viên, gợi nhiều ý tưởng q trình nghiên cứu Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Kinh tế học, Học viện Khoa học xã hội giảng dạy, giúp đỡ tơi hồn thành nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc nơi công tác tạo điều kiện cho học tập suốt thời gian qua Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ủy ban nhân dân, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái phòng, ban tạo điều kiện giúp đỡ thực thành công luận văn Hà Nội, ngày 30 tháng năm 2018 Tác giả Vũ Thùy Minh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .5 Đối tượng phạm vị nghiên cứu .6 Phương pháp nghiên cứu .6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Cơ cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Đặc điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 10 1.1.3 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 11 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 13 1.2 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước rút học áp dụng vào thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 19 1.2.1 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ 19 1.2.2 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc .20 1.2.3 Bài học rút áp dụng vào thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 22 Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI 24 2.1 Khái quát thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 24 2.1.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 24 2.1.2 Tình hình thu chi ngân sách nhà nước thị xã Nghĩa Lộ .26 2.1.3 Tình hình vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 - 2016 .27 2.2 Thực trạng quản lý đầu tư XDCB từ vốn NSNN thị xã Nghĩa Lộ .30 2.2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư .30 2.2.2 Giai đoạn thực đầu tư .33 2.2.3 Giai đoạn kết thúc đầu tư, đưa dự án vào hoạt động 40 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 43 2.3.1 Nhân tố khách quan 43 2.3.2 Nhân tố chủ quan 44 2.4 Đánh giá chung .47 2.4.1 Thành tựu 47 2.4.2 Hạn chế 48 2.4.3 Nguyên nhân 50 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI 56 3.1 Bối cánh nước quốc tế ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng 56 3.1.1 Bối cảnh quốc tế 56 3.1.2 Bối cảnh nước 56 3.2 Định hướng, mục tiêu đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái giai đoạn 57 3.3 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái 59 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý, đổi chế sách quản lý đầu tư xây dựng 59 3.3.2 Nâng cao chất lượng quy hoạch dự án .60 3.3.3 Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư 61 3.3.4 Đẩy nhanh tốc độ cấp phát vốn đầu tư 62 3.3.5 Kiểm sốt đẩy mạnh cơng tác thanh, toán vốn đầu tư 64 3.3.6 Nâng cao lực, trách nhiệm nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý đầu tư XDCB 65 3.3.7 Tăng cường cơng tác giám sát, kiểm tra, chống thất thốt, lãng phí đầu tư xây dựng .67 3.4 Một số kiến nghị .68 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ bộ, ngành .68 3.4.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Yên Bái 69 3.4.3 Kiến nghị với UBND thị xã Nghĩa Lộ .69 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO .73 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp số tiêu dân số qua năm 25 Bảng 2.2: Tình hình thu chi ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Nghĩa Lộ (2014-2016) 26 Bảng 2.3: Tổng vốn đầu tư phát triển thị xã Nghĩa lộ giai đoạn 2014 2016 .28 Bảng 2.4: Nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 - 2016 29 Bảng 2.5: Kế hoạch bố trí vốn đầu tư XDCB theo lĩnh vực KT - XH cho toàn thị xã giai đoạn 2014 - 2016 30 Bảng 2.6: Kết thẩm định dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 – 2016 32 Bảng 2.7: Kết thẩm định người trả lời phiếu điều tra giai đoạn chuẩn bị đầu tư XDCB 33 Bảng 2.8: Kết thực cơng tác đấu thầu gói thầu XDCB thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 - 2016 34 Bảng 2.9: Kết thực công tác định thầu dự án đầu tư XDCB thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 - 2016 .35 Bảng 2.10: Tổng hợp kết công tác đấu thầu định thầu XDCB thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 - 2016 .36 Bảng 2.11: Giá trị bình quân ý nghĩa theo đánh giá người trả lời phiếu điều tra giai đoạn thực đầu tư 39 Bảng 2.12: Các cơng trình tiết kiệm NSNN sau phê duyệt tốn hồn thành giai đoạn 2014 – 2016 41 Bảng 2.13: Kết thẩm định người trả lời phiếu điều tra giai đoạn kết thúc đầu tư .43 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt QLDA DN Viết đầy đủ Quản lý dự án Doanh nghiệp NSNN Ngân sách nhà nước GPMB Giải phóng mặt GTSX Giá trị sản xuất KT-XH Kinh tế - Xã hội NSTW Ngân sách Trung ương TW Trung ương KBNN Kho bạc Nhà nước XDCB Xây dựng TSCĐ Tài sản cố định UBND Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đầu tư xây dựng có vai trò quan trọng nhằm xây dựng sở hạ tầng, sở vật chất cho kinh tế Trong cấu nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước đóng vai trò chủ lực, làm tảng cho hoạt động đầu tư nói chung, đầu tư quan, doanh nghiệp nhà nước nói riêng Đầu tư xây dựng có vai trò định việc tạo sở vật chất, kỹ thuật cho xã hội; nhân tố quan trọng làm thay đổi cấu kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế quốc gia, địa phương Bên cạnh thành đạt được, trình thực đầu tư xây dựng bộc lộ nhiều hạn chế, hiệu đầu tư thấp; thất thốt, lãng phí đầu tư xây dựng lớn diễn hầu hết địa phương, gây xúc xã hội Trong điều kiện nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hạn chế việc quản lý, sử dụng nhằm nâng cao hiệu đầu tư vấn đề cấp bách đặt không quan quản lý nhà nước Trung ương mà địa phương, doanh nghiệp Trong thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Nhìn chung, quan quản lý địa phương vận dụng nhiều biện pháp nhằm tăng cường quản lý vốn đầu tư nên có đóng góp to lớn nghiệp phát triển kinh tế-xã hội Mặc dù đạt kết định, nhiều nguyên nhân khác từ điểm xuất phát thấp, hệ thống văn pháp quy chưa đồng bộ, việc triển khai sở lúng túng, lực lượng cán có chun mơn quản lý đầu tư chưa nhiều, dẫn đến tình trạng nhiều sai phạm quản lý, hiệu đầu tư chưa cao Với lượng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước có hạn; để đáp ứng nhu cầu ngày tăng kinh tế việc hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước yêu cầu thiết với thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái mà với nước giai đoạn Trong bối cảnh đó, vấn đề: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái” chọn làm đề tài luận văn tốt nghiệp cao học, chuyên ngành quản lý kinh tế có ý nghĩa lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu quản lý vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước, quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng bản, cho đầu tư phát triển, nâng cao hiệu vốn đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước, có số cơng trình nghiên cứu chủ yếu như: Đề cập đến vấn đề quản lý vốn đầu tư từ NSNN địa bàn cụ thể, luận án tiến sĩ Cấn Quang Tuấn (2009) “Một số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư xây dựng tập trung từ ngân sách Nhà nước thành phố Hà Nội quản lý” tập trung nghiên cứu số vấn đề chung đầu tư XDCB vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN Thông qua đánh giá thực trạng, tác giả đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB tập trung từ NSNN thành phố Hà Nội quản lý; Luận án tiến sĩ Lê Thế Sáu (2012) “Hiệu dự án đầu từ vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Bắc Giang” tổng quan vấn đề dự án đầu tư xây dựng số tiêu đánh giá hiệu đầu tư dự án Với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng, tác giả đề xuất nhóm tiêu đánh giá hiệu dự án có tính thuyết phục cao Song vấn đề nghiên cứu liên quan đến địa bàn cụ thể (đối tượng nghiên cứu: Hà Nội hay Bắc Giang) nên khó áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập Luận án tiến sĩ Phan Thanh Mão (2013) “Giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước địa bàn tỉnh Nghệ An” hệ thống hóa sở, lý luận chi NSNN chi đầu tư XDCB từ NSNN, phân tích hiệu vốn đầu tư XDCB phương pháp xác định Thông qua đánh giá thực trạng hiệu vốn đầu tư XDCB từ NSNN tỉnh Nghện An, tác giả đề xuất số giải pháp khắc phục điểm hạn chế Tuy nhiên, đề tài tập trung chủ yếu vào vấn đề quản lý tài quản lý chi đầu tư XDCB nên giải pháp chưa đồng Nghiên cứu “Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội” tác giả Lê Tồn Thắng (2012) trình bày thành tựu hạn chế quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội, từ đề xuất phương hướng giải pháp nhằm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội Nghiên cứu “Quản lý chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định” tác giả Trịnh Thị Thúy Hồng (2012) trình bày lý luận quản lý chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng bản, phân tích thực trạng chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2006-2010, đề xuất nhóm giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định năm Tác giả Tô Thiện Hiền (2012) nghiên cứu “Nâng cao hiệu quản lý ngân sách nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 tầm nhìn lượng cơng trình xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực dự án đến nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng, hiệu tuân thủ quy định pháp luật - Đối với tổ chức tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình thực cơng việc giám sát theo hợp đồng ký kết, đảm bảo trì hoạt động giám sát cách có hệ thống, thường xun liên tục q trình thi công xây lắp, từ khởi công đến nghiệm thu, bàn giao đưa cơng trình vào khai thác, sử dụng Không thông đồng với nhà thầu thi công xây dựng, với chủ đầu tư xây dựng có hành vi vi phạm khác làm sai lệch kết giám sát, ảnh hưởng đến chất lượng công trình hiệu đầu tư - Các nhà thầu thi công phải tuân thủ theo thiết kế duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật thi công nghiệm thu Không bớt xén vật tư, mua vật tư sai quy cách để thi cơng cơng trình Ngồi ra, để nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân quản lý đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN cần có quy định xử phạt vật chất (biện pháp kinh tế) cá nhân làm sai quy định quản lý vốn đầu tư XDCB 3.3.7 Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, chống thất thốt, lãng phí đầu tư xây dựng Giám sát, kiểm tra, tra nội dung quan trọng quản lý, sử dụng vốn đầu tư Do đặc điểm riêng hoạt động đầu tư xây dựng từ NSNN là: có quy mơ vốn lớn, khả thu hồi vốn thấp việc quản lý vốn liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều giai đoạn Do vậy, với việc phân cấp quản lý, tăng cường kiểm soát, kiểm tra, tra việc sử dụng vốn đầu tư từ NSNN cần thiết địa bàn tỉnh huyện - Nâng cao hiệu công tác giám sát đầu tư nội cấp Tại 74 phận quản lý vốn cần có quy trình, quy chế cụ thể để giám sát cơng việc, sở giao quyền trách nhiệm cụ thể Giám sát, kiểm tra nội công việc thường xuyên đơn vị quản lý thực vốn đầu tư xây dựng - Đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra, tra từ bên (Thanh tra tài chính, xây dựng, tra nhà nước, kiểm tốn ) đưa cơng tác thực trở thành công cụ đắc lực tỉnh, huyện quản lý đầu tư Muốn cần gia tăng quyền hạn đơi với việc kiện tồn lại tổ chức quan số lượng chất lượng; bố trí cán có trình độ, phẩm chất, có chế độ khen thưởng kịp thời; công tác phải tiến hành thường xuyên theo kế hoạch - Tăng cường công tác giám sát đầu tư cộng đồng nhằm theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định quản lý đầu tư xây dựng quan có thẩm quyền định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức tư vấn xây dựng, nhà thầu thi cơng xây dựng q trình đầu tư xây dựng Phát hiện, kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền việc làm vi phạm quy định quản lý đầu tư xây dựng, để kịp thời ngăn chặn xử lý việc làm sai quy định - Tránh trường hợp công tác tra, kiểm tra, kiểm tốn chồng chéo; năm có nhiều đơn vị "được" nhiều đoàn tra, kiểm tra (như: tra Nhà nước, kiểm toán, kiểm tra Đảng, tra xây dựng, tài chính, cơng an, ), việc làm tốn nhiều thời gian tiền cho hai bên Vì cấp có thẩm quyền phải phê duyệt kế hoạch tra, kiểm tra cho đơn vị cấp dưới; năm đơn vị tối đa khơng q hai đồn làm việc (trừ trường hợp đặc biệt có dấu hiệu vi phạm pháp luật) 3.4 Một số kiến nghị 3.4.1 Kiến nghị với Chính phủ bộ, ngành 75 Hệ thống pháp lý phải đủ mạnh, rõ ràng, tập trung, dễ hiểu, đảm bảo cho cấp quyền chủ động, độc lập việc định đầu tư sở kế hoạch chiến lược dài hạn Chính phủ cấp có thẩm quyền phê duyệt Trong khoảng thời gian ngắn không nên ban hành nhiều Nghị định, Thông tư hướng dẫn, tránh trường hợp văn trước chưa kịp thực lại có văn thay thế, bổ sung Trong trường hợp cần thiết phải chuẩn bị văn Luật lúc với Luật để triển khai thực kịp thời, bổ sung nội dung thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế, sau phổ biến để qn triệt sách chế độ đầu tư đến cấp, cán lãnh đạo chuyên viên; người thực chức năng, quản lý đầu tư tránh tình trạng Luật chờ Nghị định, Thông tư, hướng dẫn Giảm bớt thủ tục hành để tạo điều kiện thơng thống thực dự án đầu tư, cắt giảm thủ tục rườm rà làm chậm tiến độ triển khai dự án 3.4.2 Kiến nghị với UBND tỉnh Yên Bái Dựa vào đặc điểm tình hình phát triển kinh tế đất nước thời kỳ, Nhà nước ban hành Nghị định, thông tư quy định hướng dẫn đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Yên Bái nên phân cấp mạnh quản lý hoạt động đầu tư có văn hướng dẫn kịp thời để tạo quyền chủ động sáng tạo phát huy quyền tự chủ cấp Hoàn thiện hệ thống thu thập, xử lý sử dụng thông tin (xác định thông tin báo cáo, hệ thống thu thập xử lý thông tin); xác định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin quan liên quan Xây dựng phát triển cơng tác dự báo phân tích kinh tế; coi trọng tập trung vào dự báo ngắn hạn; xử lý nhanh, kịp thời thơng tin có tác động trực tiếp đến điều hành kế hoạch nhằm hạn chế tổn thất nguồn 76 lực Từ có kế hoạch phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trung ương, ngân sách tỉnh cho phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương (cấp thị, huyện) trực thuộc tỉnh Chỉ đạo quan liên quan Sở Tài chính, Sở Xây dựng phối hợp thực làm đơn giá kịp thời, phù hợp với điều kiện kinh tế thị trường để không bị trượt giá nhiều 3.4.3 Kiến nghị với UBND thị xã Nghĩa Lộ Căn vào định hướng phát triển kinh tế xã hội huyện, có kế hoạch dài hạn, ngắn hạn nhu cầu vốn đầu tư để phân bổ nguồn lực hợp lý tiết kiệm Phân cấp quản lý vốn đầu tư cho đơn vị trực thuộc thị xã để sở có quyền chủ động cơng tác quản lý vốn đầu tư Kiện toàn tổ chức máy trình độ cán chủ đầu tư Ban QLDA Tại cấp, đơn vị giao quyền làm chủ đầu tư cần ban hành quy chế, quy định rõ trách nhiệm vật chất hành cá nhân liên quan đến trình đầu tư xây dựng; phân định quyền hạn trách nhiệm vật chất chủ đầu tư, ban QLDA, tổ chức tư vấn quản lý quy định cụ thể Thị xã phải có sách đồng nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, thông thống, minh bạch có tính cạnh tranh cao Đẩy nhanh tốc độ giải ngân, tập trung toán dứt điểm cơng trình hồn thành để bàn giao đưa vào sử dụng; tránh tình trạng nợ đọng vốn xây dựng Thị xã Nghĩa Lộ phải quan tâm đến công tác tổ chức, đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán quản lý đầu tư Vì nhân tố người có tầm quan 77 trọng đặc biệt phát triển khoa học công nghệ tiên tiến Đẩy mạnh công tác cải cách hành nhằm xếp, tinh giảm máy theo hướng nhanh gọn tập trung, khơng có chồng chéo chức nhiệm vụ; chống quan liêu, cửa quyền, nâng cao hiệu lực hoạt động quyền cấp thị xã Thực luân chuyển cán hoạt động lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng; đồng thời tăng cường công tác quản lý Nhà nước đầu tư xây dựng để hạn chế tiêu cực nảy sinh hoạt động đầu tư xây dựng KẾT LUẬN Thời gian qua, đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái bước đầu đạt kết khích lệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước, tình trạng thất thốt, lãng phí, hiệu đầu tư XDCB từ vốn NSNN nước ta nói 78 chung, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái nói riêng diễn Trên sở mục tiêu nghiên cứu vấn đề cấp bách quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN, đặc biệt thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, luận văn giải số nội dung chủ yếu sau: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiễn quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước nước thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái - Phân tích đánh giá thực trạng cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách nhà nước thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2016 Chỉ tồn tại, thành công, hạn chế, nguyên nhân đề xuất số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN thị xã Nghĩa Lộ thời gian tới, như: Hoàn thiện hệ thống pháp lý, đổi chế sách quản lý đầu tư xây dựng bản; Nâng cao chất lượng quy hoạch dự án; Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa vốn đầu tư; Đẩy nhanh tốc độ cấp phát vốn đầu tư; Kiểm soát đẩy mạnh cơng tác thanh, tốn vốn đầu tư; Nâng cao lực, trách nhiệm nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý đầu tư XDCB; Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, chống thất thốt, lãng phí đầu tư xây dựng Đồng thời luận văn đề xuất, kiến nghị Chính phủ ngành liên quan, UBND cấp tạo điều kiện cho giải pháp nói mang 79 tính khả thi Tuy nhiên, đề tài cần nghiên cứu cách khoa học tồn diện để hồn thiện hoạt động quản lý vốn đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái thời gian tới 80 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ (2014 – 2016), Kết thẩm định dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn NSNN thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 – 2016 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ (2014 – 2016), Kết thực công tác đấu thầu gói thầu XDCB thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 – 2016 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ (2014 – 2016), Kết thực công tác định thầu dự án đầu tư XDCB thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 – 2016 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ (2014 – 2016), Tổng hợp kết công tác đấu thầu định thầu XDCB thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2014 – 2016 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Nghĩa Lộ (2014 – 2016), Các cơng trình tiết kiệm NSNN sau phê duyệt tốn hồn thành giai đoạn 2014 – 2016 Bộ Tài (2011), Thơng tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng năm 2011 Chính Phủ (2009), Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2009 Chính phủ (2005), Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày tháng 12 năm 2005 Chính phủ (2009), Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 10 Chính phủ (2007), Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 táng năm 2007 11 Chính phủ (2006), Nghị định số 111/2006/NĐ-CP 29 tháng năm 2006 12 Chính phủ (2006), Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 2006 13 Chính phủ (2009), Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 táng 12 năm 2009 14 Cục Thống kê thị xã Nghĩa Lộ, Tổng hợp số tiêu dân số qua năm (2014 – 2016) 15 Nguyễn Văn Chọn (2003), Kinh tế đầu tư xây dựng, NXB Xây dựng Hà Nội 16 Nguyễn Mạnh Cường (2012), Đề tài “Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Ninh nguồn vốn ngân sách nhà nước”, Luận văn Thạc sỹ kinh tế 17 Nguyễn Thị Mai Linh (2014), Đề tài “Tăng cường kiểm soát quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Gia Lâm”, Luận văn Thạc sỹ kinh doanh quản lý, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 18 Trần Thu Hà (2005), Bài giảng môn quản lý dự án, Đại học Bách khoa Hà Nội 19 Tăng Đức Bắc (2013), Đề tài “Giải pháp tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, Luận văn Thạc sỹ kinh tế 20 Từ Quang Phương, (2012) Giáo trình Quản lý dự án, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 21 Phan Hoàng Dương (2013), Đề tài “Hoàn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ”, Luận văn Thạc sỹ kinh tế 22 Phòng Tài - Kế hoạch thị xã Nghĩa Lộ (2014 - 2016), Tình hình thu chi ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Nghĩa Lộ năm 2014 – 2016 23 Phòng Tài - Kế hoạch thị xã Nghĩa Lộ (2014 - 2016), Tổng vốn đầu tư phát triển thị xã Nghĩa Lộ năm 2014 – 2016 24 Phòng Tài - Kế hoạch thị xã Nghĩa Lộ (2014 - 2016), Nguồn vốn đầu tư XDCB từ NSNN thị xã Nghĩa Lộ năm 2014 – 2016 25 Phòng Tài - Kế hoạch thị xã Nghĩa Lộ (2014 - 2016), Kế hoạch bố trí vốn đầu tư XDCB theo lĩnh vực KT – XH cho thị xã Nghĩa Lộ năm 2014 – 2016 26 Quốc hội (2002), Luật Ngân sách số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 27 Quốc hội (2003), Luật Xây dựng số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003 28 Quốc hội (2005), Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 22/9/2005 29 Quốc hội (2005), Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 30 Sở xây dựng Yên Bái (2015); Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2015, phương hướng mục tiêu kế hoạch năm 2016 ngành xây dựng tỉnh Yên Bái 31 Các trang web hỗ trợ tìm kiếm thông tin: Website:http://www.google.com.vn Website:http://www.yenbai.gov.vn Website:http://www.phutho.gov.vn PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN Ở THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI Kính thưa ông/bà! Tên là: Vũ Thùy Minh, công tác Học viện Dân tộc – Uỷ ban Dân tộc Hiện nghiên cứu đề tài " Quản lý vốn đầu tư XDCB từ ngân sách Nhà nước thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái" làm luận văn thạc sỹ Để tìm hiểu yếu tố tác động đến công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng (XDCB) từ ngân sách Nhà nước (NSNN); đồng thời tham khảo ý kiến thoả mãn hoạt động quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, mong ông/bà bớt chút thời gian trả lời câu hỏi bảng Tôi cam đoan tài liệu sử dụng cho mục đích nghiên cứu, khơng nhằm mục đích khác Các thơng tin giữ bí mật cung cấp cho hội đồng đánh giá người có liên quan để kiểm chứng có nhu cầu Xin trân trọng cảm ơn! A Thông tin chung Câu hỏi 1: Đối tượng điều tra  Ban QLDA  Đơn vị hưởng lợi  Đơn vị Xây lắp Câu hỏi 2: Thông tin người điều tra - Giới tính: - Vị trí cơng tác:  Nam  Nữ  Lãnh đạo  Cán Số năm công tác: ……… ……năm B Thông tin nội dung điều tra Ông/bà đánh giá công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái Ông/bà chọn điểm số cách đánh dấu khoanh tròn vào số từ đến theo quy ước sau: Điểm Ý nghĩa Rất Kém Bình thường Tốt Nội dung Điểm I Công tác chuẩn bị đầu tư Chất lượng công tác quy hoạch 2 Chất lượng cơng tác giải phóng mặt Cơng tác kế hoạch hố vốn đầu tư XDCB hàng năm II Đánh giá công tác tư vấn,thẩm định, phê duyệt Công tác lập dự tốn XDCB Tính phù hợp cơng tác khảo sát Công tác thẩm định dự án XDCB Việc phê duyệt Thiết kế dự toán công tác XDCB III Đánh giá công tác quản lý Công tác quản lý thực dự án đầu tư Phân cấp quản lý đầu tư XDCB Tình hình chống lãng phí, thất đầu tư XDCB Cơng tác bảo hành,bảo trì sau hồn thành Năng lực cán Ban quản lý dự án IV Đánh giá công tác lựa chọn nhà thầu toán Rất tốt 3 4 5 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Công tác đấu thầu thực Công tác định thầu cơng trình XDCB Cơng tác lựa chọn nhà thầu để thực việc XDCB Công tác nghiệm thu, giám sát cơng trình Cơng tác giải ngân, toán vốn đầu tư V Đánh giá sách, chế độ đầu tư XDCB Sự phù hợp văn quy phạm pháp luật đầu tư XDCB Ông/bà đánh định mức XDCB Ông/bà đánh thực đơn giá Ông/bà đánh tính phù hợp sách chế độ XDCB 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 1 2 3 4 5 Xin chân thành cảm ơn tham gia Ông/bà ... tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan quản. .. trình bày lý luận vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, phân tích thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh... Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Chương 2: Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở thị xã nghĩa lộ, tỉnh yên bái , luận văn thạc sĩ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở thị xã nghĩa lộ, tỉnh yên bái , Tình hình nghiên cứu của đề tài, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI, - Trường mầm non Hoa Mai, Một số dự án không được quy hoạch dựa trên sự bức thiết thực tế của xã hội, do cơ chế xin cho nên đã làm cho dự án bị treo., Có một số dự án quy hoạch không chi tiết, lựa chọn địa điểm, công nghệ không thích hợp. Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm của một số cán bộ làm công tác quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu., PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở THỊ XÃ NGHĨA LỘ, TỈNH YÊN BÁI, Kiểm soát và đẩy mạnh công tác thanh, quyết toán vốn đầu tư;, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm