luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh hà nam

124 36 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:48

NGUYỄN NGỌC DIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ KIM THOA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LỚP: CH 20B - QLKT HÀ NỘI, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI NGUYỄN THỊ KIM THOA QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn HÀ NỘI, NĂM 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn với đề tài: Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn Hà Nam cơng trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Kim Thoa Các liệu, trích dẫn luận văn có nguồn gốc rõ ràng Nếu sai tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội, tháng 11 năm 2017 HỌC VIÊN Nguyễn Thị Kim Thoa ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng nỗ lực thân, em nhận ủng hộ, giúp đỡ hướng dẫn tận tình thầy giáo, gia đình bạn bè đồng nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Thương mại, thầy cô giáo khoa sau đại học tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS,TS.Hà Văn Sự tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước Hà Nam sở ban ngành liên quan tỉnh giúp em thu thập, tổng hợp đánh giá cách tổng quan thông tin, số liệu thực tế quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh để từ đề xuất giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện đề tài Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Thị Kim Thoa iii MỤC LỤC Năm 2014 53 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa KBNN Kho bạc Nhà nước KCN Khu công nghiệp KT-XH Kinh tế - xã hội NSNN Ngân sách nhà nước QLDA Quản lý dự án QLNN Quản lý nhà nước UBND Ủy ban nhân dân XDCB Xây dựng 10 NSĐP Ngân sách địa phương 11 NSTW Ngân sách trung ương DANH MỤC CÁC BẢNG v STT TÊN BẢNG Bảng 2.1 : Danh mục dự án thẩm định năm 2016 Bảng 2.2: Số dự án chậm tiến độ nguyên nhân Bảng 2.3: Số dự án đầu tư công phải điều chỉnh Bảng 2.4: Kế hoạch vốn đầu tư công từ NSNN địa TRANG 50 53 55 57 bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn từ năm 2014-2017 Bảng 2.5: Kế hoạch vốn đầu tư từ NSNN phân bổ theo 58 ngành lĩnh vực địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2017 Bảng 2.6: Tình hình phân bổ vốn số dự án Bảng 2.7:Một số dự án phân bổ vốn ngắt quãng không 61 62 theo tiến độ phê duyệt Bảng 2.8: Tình hình giải ngân so với kế hoạch vốn phân 63 bổ hàng năm địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 20149 2017 Bảng 2.9: Số dự tạm ứng nguồn vốn đầu tư từ NSNN 68 10 địa bàn tỉnh Bảng 2.10: Tình hình toán vốn từ NSNN địa 71 11 bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2014-2017 Bảng 2.11: Số vốn từ chối chi thông qua KBNN Hà 72 12 13 Nam giai đoạn từ 2014-2017 Bảng 2.12: Dự án kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng Bảng 2.13: Bảng tổng hợp trình độ cán Kiểm sốt 73 87 chi KBNN Hà Nam DANH MỤC SƠ ĐỒ STT TÊN SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Trình tự thủ tục định chủ trương đầu tư TRANG 43 dự án NSTW hỗ trợ đầu tư Sơ đồ 2.2: Trình tự thủ tục định đầu tư dự án 44 vi ngân sách tỉnh tự cân đối PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết nghiên cứu đề tài luận văn Trong thời gian qua đầu tư công vấn đề đặc biệt quan tâm Bất ngành, lĩnh vực để vào hoạt động phải thực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, sở vật chất, nghĩa có đầu tư định cho xây dựng Trong năm qua, đầu tư cơng góp phần khơng nhỏ tăng trưởng phát triển kinh tế nước ta Rất nhiều cơng trình lĩnh vực như: giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, du lịch, dịch vụ, công nghiệp khai thác, chế biến, nông, lâm nghiệp đầu tư xây dựng làm tiền đề cho phát triển kinh tế đất nước Tuy nhiên, quản lý đầu tư công nước ta hoạt động đặc thù, phức tạp luôn biến động điều kiện chế sách quản lý kinh tế xã hội nói chung, quản lý đầu tư cơng nói riêng có nhiều thay đổi, mơi trường pháp lý chưa hồn chỉnh, thiếu đồng bộ, chồng chéo văn hướng dẫn Trong trình tổ chức thực nhiều tồn tại, hạn chế đầu tư dàn trải, thiếu tập trung, kế hoạch bị cắt khúc qua nhiều năm, tham nhũng lãng phí thất hiệu thấp, nợ đọng xây dựng cao, gây áp lực cho cân đối ngân sách, phân tán nguồn lực làm giảm hiệu đầu tư Đặc biệt hiệu đầu tư cơng thấp số cán quản lý chưa thực nghiêm quy định pháp luật lĩnh vực đầu tư cơng, đội ngũ cán quản lý thiếu hạn chế chun mơn nghiệp vụ; thất lãng phí đầu tư cơng nhiều diễn tất khâu như: Chủ trương đầu tư; lập dự án, thiết kế; thi công xây dựng; quản lý khai thác… Đây vấn đề xúc toàn xã hội, nhiệm vụ trọng tâm máy trị toàn thể nhân dân cần phải đồng thực Trong năm qua, tỉnh Hà Nam ưu tiên trọng đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng nhiệm vụ then chốt tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội địa bàn tỉnh đầu tư có trọng điểm, hiệu Một loạt dự án lớn tạo hạ tầng khung, kết nối Hà Nam với tỉnh vùng vùng kinh tế trọng điểm nước triển khai Đó đường tỉnh 495B, đường nối cao tốc, tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Phủ Lý, nhà thi đấu đa hạ tầng liên quan thuộc khu liên hợp thể thao, dự án đô thị Phủ Lý, hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Đồng Văn I mở rộng, KCN Đồng Văn III, Cụm công nghiệp Kiện Khê I mở rộng, Khu Đại học Nam Cao, Khu y tế chất lượng cao Nhiều dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân Nhờ mà tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh đạt cao so với mức bình quân chung nước nhiều năm Nổi bật là: kinh tế tăng trưởng cao, GDP tăng bình quân 13,6%/năm; cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng dịch vụ… Tỉnh Hà Nam chuẩn bị tốt điều kiện tạo tiền đề trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp vùng y tế, giáo dục du lịch Tuy vậy, hiệu quản lý đầu tư công chưa cao; tồn tại, hạn chế xảy tất khâu Việc bố trí kế hoạch hàng năm thường phân tán, dàn trải, kéo dài, số dự án chưa đủ điều kiện ghi kế hoạch Một số chủ đầu tư chưa nắm vững quy định quản lý đầu tư Năng lực điều hành, khả phối hợp số sở ngành hạn chế Công tác chuẩn bị đầu tư số dự án chưa tốt Việc tốn cơng trình, dự án hồn thành quan tâm Thất 102 theo quy hoạch, mục tiêu lĩnh vực Nghiêm cấm việc yêu cầu tổ chức, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư dự án chưa định chủ trương đầu tư chưa bố trí kế hoạch vốn Cơ quan Tài quan kế hoạch phối hợp với phận liên quan cần thẩm định chặt chẽ khả bố trí vốn đặc biệt dự án đầu tư quan trọng Cần có chế, chế tài xử lý nghiêm minh trường hợp định chủ trương đầu tư khơng quy định, bố trí dự án mà chưa cân đối nguồn vốn 3.2.4 Nâng cao lực ý thức trách nhiệm tập thể, cá nhân chủ đầu tư, ban quản lý dự án Trong trình quản lý, sai phạm cá nhân gây thất lãng phí, làm giảm hiệu sử dụng vốn đầu tư Do đó, nâng cao lực ý thức trách nhiệm đội ngũ cán tham gia quản lý đầu tư giải pháp quan trọng có tác dụng lâu dài đến nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư công Nội dung giải pháp bao gồm: Rà soát lại điều kiện lực ban quản lý dự án, cá nhân tham gia quản lý dự án giám sát kỹ thuật đáp ứng yêu cầu quy định quản lý dự án đầu tư công Đảm bảo chuyên môn phù hợp với công việc giao có tinh thần trách nhiệm cao công việc Bồi dưỡng, đào tạo nâng cao tạo điều kiện để cá nhân phát huy hết lực mình, làm việc chủ động với tinh thần trách nhiệm cao Tăng cường tập huấn chế độ sách quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình cho đối tượng liên quan đến công tác quản lý Nâng cao kiến thức kỹ soạn thảo hợp đồng, cần có quy định cụ thể, ràng buộc pháp lý, chế tài cần thiết, cần phải có quy định chi tiết cụ thể theo hướng phù hợp với hội nhập quốc tế Gắn 103 trách nhiệm nhà thầu trách nhiệm chủ đầu tư trình thực hợp đồng Củng cố kiến thức đấu thầu, áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng để lựa chọn nhà thầu đạt tiêu chuẩn, chất lượng để thực gói thầu dự án Tăng cường trách nhiệm chủ đầu tư việc quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, tránh tình trạng tuyển chọn nhà thầu lực kém, bỏ thầu giá thấp để xây dựng cơng trình có cố xảy chủ đầu tư đứng ngồi cuộc; chấm dứt tình trạng mua thầu, bán thầu, thông thầu, gian dối việc chứng nhận khối lượng chất lượng cơng trình Xử lý nghiêm khắc cá nhân nhà thầu có dấu hiệu vi phạm, cố tình dàn xếp đấu thầu Cơng khai đăng tải thông tin trường hợp nhà thầu vi phạm, dàn xếp nhà thầu không đủ lực thi công thực tế để cấm tham gia đấu thầu địa bàn tỉnh nước Tổ chức giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý để đánh giá chất lượng công tác quản lý tiến độ thực khối lượng, giải ngân xử lý vướng mắc phát sinh trình triển khai dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công tiến độ giải ngân vốn đầu tư Phải gắn trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm cá nhân với kết thực công việc, phải có thưởng phạt cơng minh Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục phê duyệt thiết kế - dự tốn, lựa chọn nhà thầu để sớm khởi cơng xây dựng Khi có khối lượng hồn thành phải tổ chức nghiệm thu lập hồ sơ toán kịp thời gửi KBNN để làm thủ tục toán, tránh dồn hồ sơ đến cuối năm gây áp lực toán cho KBNN 104 3.2.5 Nâng cao lực ý thức trách nhiệm tập thể, cá nhân đội ngũ cán bộ, công chức quan nhà nước Nâng cao trình độ cán bộ, cơng chức quan nhà nước số lượng chất lượng Mở lớp đào tạo cử cán chuyên môn tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ quan nhà nước cấp tổ chức Công tác đào tạo bồi dưỡng cán cần phải thực cách thường xuyên, cập nhật kiến thức quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơng trình, đáp ứng u cầu cơng việc, nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển ngành giai đoạn Đi đôi với việc giáo dục đào tạo tập huấn để có đủ lực ý thức trách nhiệm thực thi công việc phải gắn với chế thưởng phạt công minh, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng phẩm chất đạo đức cán công chức, thường xuyên kiểm tra nội bộ, theo dõi quản lý cán công chức Nhà nước làm sở đánh giá chất lượng cán bộ, kịp thời ngăn chặn phát sinh tiêu cực gây thất lãng phí, kiên chống biểu tiêu cực, vụ lợi cá nhân thông qua việc hợp thức hóa cho nhà thầu Thực nghiêm túc, cơng khai quy trình cấp phát Khắc phục nghịch lý Nhà nước có vốn, chủ đầu tư nhà thầu cần vốn mà ách tắc chậm trễ Nghiêm cấm thái độ sách nhiễu, cửa quyền cán toán vốn Thiết lập đường dây nóng để xử lý kịp thời vướng mắc q trình quản lý, tốn vốn Xử phạt nghiêm minh trường hợp đơn vị chủ đầu tư cán tốn vốn có thái độ sách nhiễu cửa quyền, dìm hồ sơ tốn nhà thầu khơng có lý đáng để làm gương chấn chỉnh kỷ cương quản lý tốn vốn đầu tư Thực việc khơng giao dự án, cơng trình cho chủ đầu tư lực yếu kém, nhiều sai phạm thiếu trách nhiệm 105 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tất khâu trình đầu tư công Công tác kiểm tra, tra phải thực cách thường xuyên toàn diện suốt trình thực đầu tư dự án UBND Tỉnh đạo ngành, cấp xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra hàng năm; đánh giá chất lượng quản lý, thực dự án, ngăn phát kịp thời sai phạm; Kiên xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật, làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm minh với tổ chức, cá nhân sai phạm Xây dựng quy chế phối hợp nội ngành tra, từ Thanh tra tỉnh đến tra huyện phòng tra sở chuyên ngành, tránh tra chồng chéo, không hiệu UBND tỉnh đạo Thanh tra Sở chuyên ngành Thanh tra Sở xây dựng, Thanh tra Sở Kế hoạch Đầu tư tăng cường kiểm tra đơn vị tư vấn, đơn vị không đủ lực hoạt động theo quy định xử phạt thu hồi giấy Đăng ký kinh doanh Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cần xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát thường xuyên công tác đầu tư công, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, đoàn thể quần chúng, hiệp hội nghề nghiệp, quan báo chí để sớm phát hiện, kiến nghị xử lý kịp thời vấn đề cộm đầu tư cơng, có ý kiến chất vấn đưa thảo luận, đánh giá kỳ họp Hội đồng nhân dân Phát huy vai trò xã hội hóa hoạt động kiểm tra, giám sát Bên cạnh việc giám sát Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn cần khuyến khích dân cư sinh sống địa bàn, cộng đồng, tổ chức xã hội tích cực tham gia giám sát hoạt động đầu tư nhằm phát hiện, kiến nghị với quan Nhà nước kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi vi phạm thực đầu tư, hạn chế lãng phí, thất vốn chủ đầu tư nhà thầu, tổ chức tư vấn thơng đồng, móc ngoặc, khép kín giám sát đầu tư; hạng mục đầu tư, khối lượng, chất 106 lượng, chủng loại vật liệu; cơng khai tài việc quản lý sử dụng vốn, tài sản Nhà nước, vốn góp nhân dân Lắng nghe ý kiến nhân dân, đặc biệt ý kiến người quản lý sử dụng kết đầu tư cần có đánh giá, phân tích kỹ lưỡng dư luận xã hội để nâng cao chất lượng kiểm tra, tra việc thực đầu tư đạt hiệu cao hạn chế đến mức thấp nhât lãng phí, thất thoát vốn đầu tư Nhà nước 3.2.7 Ứng dụng khoa học cơng nghệ q trình quản lý thực nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý đầu tư công Cần thường xuyên nâng cấp sở vật chất, cập nhật phần mềm quản lý quan đơn vị sử dụng quản lý đầu tư công Đảm bảo công tác quản lý hồ sơ, số liệu nhanh chóng, kịp thời xác 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương Hệ thống văn pháp luật đầu tư cơng tình trạng chồng chéo, áp dụng khơng thống với thực tế Do đó, quan chức Chính phủ cần rà soát lại văn pháp luật đầu tư công lĩnh vực liên quan để tham mưu cho Quốc Hội sửa đổi, bổ sung cho hoàn thiện Hướng tới ban hành hệ thống văn thống với nhau, tránh tình trạng nhiều văn bản, nhiều cách hiểu, nhiều cách áp dụng gây sơ hở quản lý đầu tư công từ NSNN Đối với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư: thực việc phân bổ ngân sách Trung ương cho địa phương theo giai đoạn (05 năm) để địa phương chủ động bố trí ngân sách đầu tư công Thực nghiêm công tác tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch, tài để việc thực kế hoạch ngân sách địa phương đảm bảo mục tiêu đề Xây dựng diễn đàn hỏi đáp trang web ngành để trao đổi kinh nghiệm quản lý, giải vướng mắc nhanh chóng kịp 107 thời Việc giải đáp thắc mắc địa phương đề nghị phân tích cụ thể hơn, tránh tình trạng có trả lời trả lời chung chung “thực theo quy định hành” 3.3.2.Kiến nghị với UBND tỉnh Hà Nam UBND tỉnh thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn sách, pháp luật lĩnh vực đầu tư công Mở hội nghị giao ban với chủ đầu tư để nắm bắt khó khăn vướng mắc, kịp thời tìm biện pháp tháo gỡ Xây dựng khung giám sát thực sách đầu tư công địa phương Tận dụng phân cấp Tài cho địa phương, UBND tỉnh tăng cường mở rộng nguồn thu cho ngân sách cấp để không phụ thuộc nhiều vào trợ cấp cấp tạo chế xin cho Xây dựng quy chế phối hợp liên ngành quản lý đầu tư cơng tạo đồng q trình thực hiện, khắc phục tình trạng lỗ hổng quản lý số lĩnh vực tránh chồng chéo vừa gây khó khăn cho quan quản lý đơn vị thực Ví dụ việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch đầu tư, việc lập thẩm định phê duyệt dự án việc tra, kiểm tra, giám sát Tăng cường công tác quản lý lực công ty tư vấn, công ty xây dựng địa bàn, công khai phương tiện thông tin đại chúng cơng ty có nhiều sai phạm 3.3.3 Kiến nghị với KBNN Cần hoàn thiện hệ thống Tabmis, hệ thống tabmis có tham gia quan Tài chính, Thuế, Kho bạc nhà nước tham gia vào giao dịch Cần đẩy nhanh lộ trình để có tham gia chủ đầu tư xây dựng phần mềm toán giải ngân dạng webform, tiến hành điện tử hóa giao dịch toán giúp chủ đầu tư đăng nhập vào thực toán thuận tiện dễ dàng, giảm thiểu áp lực công việc cho bên giảm chi phí thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ toán 108 KẾT LUẬN VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU Quản lý đầu tư công từ NSNN địa bàn tỉnh Hà Nam vấn đề nhạy cảm; đồng thời điều kiện dễ xảy tiêu cực, tham nhũng Chính vậy, việc nghiên cứu cách tồn diện lý luận thực tiễn quản lý nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu nguồn vốn vấn đề cần thiết đặt Luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu theo yêu cầu Những kết luận khoa học chủ yếu mà Luận văn đưa bao gồm: Thứ nhất, hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến đầu tư công từ nguồn vốn NSNN, vai trò đời sống kinh tế - xã hội Thứ hai, hệ thống hoá sở lý luận quản lý Nhà nước chương trình, dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước, cần thiết phải quản lý Nhà nước, nội dung quản lý Nhà nước, nguyên tắc yêu cầu quản lý dự án đầu tư công Thứ ba, đề tài đánh giá thực trạng dự án đầu tư công vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Hà Nam năm qua, hiệu mà dự án mang lại cho đời sống kinh tế - xã hội tỉnh Thứ tư, đề tài phân tích cách tồn diện tất mặt thực trạng cơng tác quản lý nhà nước dự án đầu tư cơng Qua đề tài nêu ngun nhân tồn cần thiết phải xử lý nhằm hồn thiện cơng tác quản lý Nhà nước dự án đầu tư công vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Thứ Năm, đề tài đề xuất phương hướng, giải pháp kiến nghị với ngành, cấp, quan có liên quan việc quản lý Nhà nước dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước Đây kết luận 109 khoa học, góp phần hồn thiện cơng tác quản lý Nhà nước dự án đầu tư vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Hà Nam Những kết luận khoa học có giá trị định nghiên cứu học tập Đồng thời đóng góp định khoa học quản lý hành cơng, khoa học quản lý kinh tế nói riêng Tuy nhiên quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN lĩnh vực phức tạp, có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều quy định khác nhau, đặc biệt phải xử lý đa dạng mối quan hệ dân sự, quan hệ hành nhiều mối quan hệ khác Nội dung luận văn vấn đề lớn, quản lý đầu tư công từ nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Hà Nam vấn đề rộng tếp cận góc độ khoa học kinh tế trị Mặt khác, vấn đề phức tạp thực tiễn cần phải bàn luận nhiều Tác giả mong muốn có nhiều bạn đồng hành tiếp tục mở rộng nghiên cứu vấn đề mà luận văn chưa có điều kiện sâu luận giải Vì điều kiện hạn chế, chắn Luận văn không tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận thơng cảm thầy, cô, bạn đọc sai sót Luận văn./ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hoàng Anh (2008), “Hiệu quản lý đầu tư cơng Thành phố Hồ Chí Minh vấn đề giải quyết”, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Kế hoạch đầu tư (2015), Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 Bộ Kế hoạch đầu tư, quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp Bộ Tài (2003), Luật NSNN văn hướng dẫn thực hiện, Nxb Tài chính, Hà Nội Bộ Tài (2016), Thơng tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính, Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2016), Thơng tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 Bộ Tài chính, Sửa đổi bổ sung số điều thông tư số 08/2016/TTBTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính,Quy định quản lý, toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Bộ Tài (2016), Thơng tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài chính, Quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Chính phủ (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Quy định chi tiết luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/ 11/2013 Chính phủ (2015), Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng Chính phủ (2015), Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Về quy định chi tiết hợp đồng xây dựng 10 Chính phủ (2015), Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng 11 Chính phủ (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình 12 Chính phủ (2015), Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 13.Nguyễn Thụy Hải (2014), "Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam", Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học kinh tế Đại học quốc gia Hà Nội 15 Kho bạc Nhà nước Hà Nam (2014; 2015; 2016; 2017), Báo cáo toán vốn đầu tư 2014-2017 16 Kho bạc Nhà nước Hà Nam ( 2014; 2015; 2016;2017), Báo cáo tình hình tốn vốn đầu tư 2014 - 2017 17 Kho bạc Nhà nước Hà Nam ( 2014; 2015; 2016;2017), Báo cáo kết kiểm soát chi đầu tư XDCB qua KBNN 2014-2017 18 Đặng Thị Ngọc Viễn Mỹ (2014), “Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình”, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Đại học quốc gia Hà Nội 19.Nguyễn Tấn Quý (2012), “Nâng cao hiệu đầu tư công tỉnh Long An”, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 20.Trần Mạnh Quân (2012), Quản lý nhà nước hoạt động đầu tư xây dựng từ vốn ngân sách nhà nước tỉnh Hà Nam, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Thương mại 21 Quốc hội, Luật số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 Ngân sách nhà nước 22.Quốc hội, Luật số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Đấu thầu 23.Quốc hội, Luật số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Đầu tư công 24.Quốc hội, Luật số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Xây dựng 25 Quốc hội, Luật số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Đầu tư 26.Hà Thị Thủy (2016), "Kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Kho bạc Nhà nước Hà Nam" Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh doanh Cơng nghệ Hà Nội 27.GS,TS Đỗ Hồng Tồn, PGS,TS Mai Văn Bưu (2008), giáo trình "Quản lý nhà nước kinh tế", Nhà xuất Đại học Kinh tế Quốc dân 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam đến năm 2020 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (2010), Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 21 tháng năm 2013 tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ địa bàn tỉnh Hà Nam 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (2014), Công văn số 1346/UBNDKTTH ngày 12/8/2014 hướng dẫn sở chuyên ngành thẩm định dự án thiết kế vẽ thi cơng dự tốn cơng trình chun ngành 31 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (2016), Quyết định số 21/2016/QĐUBND ngày 15/7/2016 Quy định quản lý đầu tư xây dựng nguồn vốn đầu tư công địa bàn tỉnh Hà Nam 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam (2016), Quyết định số 37/2016/QĐUBND ngày 08/9/2016 Về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng dự toán xây dựng cơng trình đầu tư địa bàn tỉnh Hà Nam PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Dành cho cán tỉnh Hà Nam công tác lĩnh vực có liên quan khơng có liên quan đến lĩnh vực đầu tư công tỉnh lãnh đạo, cán Sở Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án trực thuộc Sở, ngành tỉnh, số lãnh đạo, cán doanh nghiệp thực dự án đầu tư công địa bàn tỉnh Hà Nam Để phục vụ đề tài luận văn “Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Hà Nam ” đề nghị ông/bà trả lời câu hỏi sau cách đánh dấu vào ô trống tương ứng Bảng câu hỏi khảo sát sử dụng cho mục đích hồn thiện luận văn tốt nghiệp thạc sỹ với đề tài “Quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn tỉnh Hà Nam ” mong nhận câu trả lời khách quan ông/bà Câu 1: Theo ông/bà công tác lập kế hoạch phân bổ vốn tỉnh Hà Nam phù hợp hay chưa?  Rất phù hợp  Phù hợp  Tương đối phù hợp  Không phù hợp  Rất không phù hợp Câu 2: Ơng/bà vui lòng cho biết, việc phân bổ vốn tỉnh Hà Nam chưa phù hợp khía cạnh sau đây? (dành cho người có câu trả lời câu1 5) (có thể chọn nhiều câu trả lời)  Phân bổ vốn dàn trải, chưa tập trung vốn cho cơng trình động lực 2. Thời gian bố trí vốn cho cơng trình kéo dài nhiều năm Cơ cấu vốn phân bổ cho ngành thiếu hợp lý 3. Phân bổ vốn chưa đối tượng Câu 3: Theo ông/bà, nguồn vốn phân bổ cho công tác chuẩn bị đầu tư hàng năm thỏa đáng hay chưa?  Rất thỏa đáng  Thỏa đáng  Tương đối thỏa đáng  Không thỏa đáng  Rất không thỏa đáng Câu 4: Ơng/bà vui lòng cho biết nay, chất lượng hồ sơ thiết kế dự án nào?  Rất tốt  Tốt  Đạt yêu cầu  Chưa đạt yêu cầu  Kém Câu 5: Theo ông/bà, công tác lựa chọn nhà thầu dự án cơng tỉnh có bất cập hay khơng?  Có  Khơng Câu 6: Vậy theo ông/bà, bất cập công tác lựa chọn nhà thầu thể điểm sau đây? (dành cho người có câu trả lời câu 1) (có thể chọn nhiều câu trả lời)  Tình trạng trích phần trăm giá trị gói thầu cho chủ đầu tư phổ biến  Thiết kế hồ sơ mời thầu có lợi cho số nhà thầu  Chưa chọn nhà thầu có lực tốt để thực dự án 4. Nguyên nhân khác Câu 7: Ơng/bà có nhận xét lực quản lý đơn vị giao làm chủ đầu tư dự án tỉnh Hà Nam?  Đủ lực  Chưa đủ lực  Chỉ số chủ đầu tư đủ lực Câu 8: Theo ông/bà, chủ đầu tư chưa đủ lực quản lý nguyên nhân nào? (dành cho người có câu trả lời câu 3) (có thể chọn nhiều câu trả lời)  Nhân thiếu yếu chuyên môn  Được giao quản lý nhiều dự án nên không kịp tiến độ  Ảnh hưởng yếu tố khác Câu 9: Ơng/bà có nhận xét cơng tác tốn cơng trình hồn thành nay?  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Không tốt  Rất không tốt Câu 10: Vậy theo ơng/bà, cơng tác tốn khơng tốt nguyên nhân sau đây? (dành cho người có câu trả lời câu hoặc5(có thể chọn nhiều câu trả lời) 1. Công tác quản lý dự án chưa tốt dẫn đến thiếu nhiều hồ sơ, thủ tục để toán 2. Các chủ đầu tư chưa quan tâm 3. Thiếu đơn vị kiểm toán để làm sở toán 4. Ngun nhân khác Câu 11: Ơng/bà vui lòng cho biết công tác đầu tư công tỉnh Hà Nam có xảy thất hay khơng?  Có  Khơng Câu 12: Vậy theo ơng/bà, tỷ lệ thất thoát khoảng tổng mức đầu tư dự án?  10%  15%  20%  25%  Số khác Câu 13: Theo ông/bà, chất lượng dự án đầu tư công tỉnh nào?  Rất tốt  Tốt  Tương đối tốt  Không tốt  Rất không tốt XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ÔNG (BÀ) ... hoạch vốn đầu tư công từ nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Hà Nam Đánh giá công tác tốn vốn dự án đầu tư cơng từ NSNN địa bàn, đánh giá hiệu quản lý nhà nước dự án đầu tư công địa bàn tỉnh Hà Nam Phương... THOA QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Văn HÀ NỘI,... quản lý đầu tư cơng từ nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Hà Nam đến năn 2020 năm 12 CHƯƠNG MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP TỈNH 1.1 BẢN
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh hà nam , luận văn thạc sĩ quản lý đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh hà nam