An toan lao dong

26 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:48

AN TOÀN LAO ĐỘNG VỆ SINH LAO ĐỘNG (ĐIỀU 133-152) Lập phương án biện pháp bảo đảm ATVSLĐ nơi làm việc xây dựng mới, mở rộng, cải tạo cơng trình, sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt (*) Hằng năm, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động (phải lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động sở) (1) Bảo đảm điều kiện ATLĐ- VSLĐ máy, thiết bị, nhà xưởng đạt quy chuẩn – tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (2) Bảng dẫn AT-VSLĐ máy, thiết bị, nơi làm việc đặt vị trí dễ đọc, dễ thấy nơi làm việc (5) Huấn luyện An tồn vệ sinh lao động Thơng tin ATVSLĐ (6) NSDLĐ phải thơng tin đầy đủ tình hình TNLĐ, BNN, yếu tố nguy hiểm, có hại biện pháp đảm bảo ATVSLĐ NSDLĐ + người làm cơng tác ATVSLĐ phải tham dự khóa huấn luyện ATVSLĐ phải có chứng chỉ, chứng nhận Trung tâm huấn luyện AN TOÀN LAO ĐỘNG – VỆ SINH LAO ĐỘNG (Điều 133-152) Cử người làm công tác AT-VSLĐ (3) Đối với DN có nhiều nguy TNLĐ, bệnh nghề nghiệp sử dụng từ 10 LĐ trở lên phải có cán chun trách cơng tác AT-VSLĐ (4) Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ (7) Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng (8) * Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho NLĐ, kể người học nghề, tập nghề * LĐ nữ khám chuyên khoa phụ sản * Người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người khuyết tật, LĐ chưa thành niên, LĐ cao tuổi khám sức khỏe tháng lần (9) * NLĐ làm việc điều kiện có nguy mắc bệnh nghề nghiệp phải khám bệnh nghề nghiệp (10) NSDLĐ phải huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, người học nghề, tập nghề Báo cáo kịp thời định kỳ vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cố nghiêm trọng nơi làm việc (11) NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt phải tham dự khóa huấn luyện ATVSLĐ phải có chứng Thanh tốn chi phí, trả đủ tiền lương, bồi thường trợ cấp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (12) Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ (13) *Xây dựng phương án xử lý cố, ứng cứu khẩn cấp định kỳ tổ chức diễn tập * Trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để đảm bảo ứng cứu, sơ cứu kịp thời xãy cố, tai nạn lao động * Thực biện pháp khắc phục lệnh ngừng hoạt động máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.(14) Bảo đảm nơi làm việc đạt u cầu khơng gian, độ thống, bụi, hơi, khí độc, phòng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, yếu tố có hại khác Định kỳ kiểm tra, đo lường yếu tố (15) Bồi dưỡng vật NLĐ làm việc điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại (16) Phân loại lao động theo danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực chế độ theo quy định (17) Lập phương án biện pháp bảo đảm ATVSLĐ nơi làm việc xây dựng mới, mở rộng, cải tạo công trình, sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt (*) (*) Điều 137 Bộ Luật Lao động năm 2012  NĐ 95/2013: Điểm b khoản Điều 16 Mức phạt từ 5-10 triệu đồng Hằng năm, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động (phải lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động sở) (1)  (1) Căn Điểm e khoản Điều 138 Điều 148 Bộ Luật Lao động 2012  NĐ 95/2013: Điểm a Khoản Điều 16 Mức phạt 2-5 triệu đồng Bảo đảm điều kiện ATLĐ- VSLĐ máy, thiết bị, nhà xưởng đạt quy chuẩn – tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia (2) (2) Điểm b khoản Điều 138 Bộ Luật Lao động 2012  NĐ 95/2013: Điểm c Khoản Điều 16 Mức phạt từ 5-10 triệu đồng  Cử người làm công tác AT-VSLĐ (3) Đối với DN có nhiều nguy TNLĐ, bệnh nghề nghiệp sử dụng từ 10 LĐ trở lên phải có cán chun trách cơng tác AT-VSLĐ (4)     (3) Khoản Điều 139 Bộ Luật Lao động 2012 NĐ 95/2013: Điểm c Khoản Điều 16 Mức phạt từ 2-5 triệu đồng (4) Khoản Điều 139 Bộ Luật Lao động 2012 NĐ 95/2013: Điểm h khoản Điều 16 Mức phạt từ 510 triệu đồng Bảng dẫn AT-VSLĐ máy, thiết bị, nơi làm việc đặt vị trí dễ đọc, dễ thấy nơi làm Bảng chỉ(5) dẫn AT-VSLĐ máy, thiết bị, nơi làm việc việc đặt vị trí dễ đọc, dễ thấy nơi làm việc (5)  (5)  Khoản Điều 136 Bộ Luật Lao động 201  Điểm đ Khoản Điều 138 Bộ Luật Lao động 2012  Điểm a Khoản Điều 138 Bộ Luật Lao động 2012  NĐ 95/2013: Điểm e Khoản Điều 16 Mức phạt từ 5-10 triệu đồng  Huấn luyện ATVSLĐ Thông tin ATVSLĐ (6) NSDLĐ phải thông tin đầy đủ tình hình TNLĐ, BNN, yếu tố nguy hiểm, có hại biện pháp đảm bảo ATVSLĐ NSDLĐ + người làm công tác ATVSLĐ phải tham dự khóa huấn luyện ATVSLĐ phải có chứng chỉ, chứng nhận Trung tâm huấn luyện NSDLĐ phải huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động, người học nghề, tập nghề NLĐ làm cơng việc có u cầu nghiêm ngặt phải tham dự khóa huấn luyện ATVSLĐ phải có chứng  (6)  Khoản 1,2,3 Điều 150 Điều 151 Bộ Luật Lao động 2012  Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn cơng tác huấn luyện an tồn lao động, vệ sinh lao động  Thông tư số 41/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2011 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội sửa đổi, bổ sung số quy định Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động  NĐ 95/2013:  Khoản Điều 17 Mức phạt từ 1-20 triệu đồng (đối với mục 3)  Điểm c Khoản Điều 17 Mức phạt từ 10-15 triệu đồng (đối với mục 2)  Điểm d Khoản Điều 17 Mức phạt từ 10-15 triệu đồng (đối với  Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt ATLĐ (7)     (7) Điều 147 Bộ Luật Lao động 2012 Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động NĐ 95/2013: Khoản Điều 17  Khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho NLĐ, kể người học nghề, tập nghề  LĐ nữ khám chuyên khoa phụ sản  Người làm công việc nặng nhọc, độc hại, người khuyết tật, LĐ chưa thành niên, LĐ cao tuổi khám sức khỏe tháng lần (9)     (9) Điều 152 Bộ Luật Lao động 2012 Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe NĐ 95/2013: Điểm e Khoản Điều 17 Mức phạt từ 10-15 triệu đồng * NLĐ làm việc điều kiện có nguy mắc bệnh nghề nghiệp phải khám bệnh nghề nghiệp (10)  (10)  Điều 143 Khoản 3,4,5 Điều 152 Bộ Luật Lao động 2012  Thông tư số 12/2006/TT-BYT ngày 10/11/2006 hướng dẫn khám bệnh nghề nghiệp Thông tư số 08/TT-LB ngày 20/4/1998 liên Bộ Y Tế, Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thực quy định bệnh nghề nghiệp; Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28/4/2000 Bộ Y tế hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động doanh nghiệp vừa nhỏ;    NĐ 95/2013: Điểm b,g Khoản Điều 17 Mức phạt từ 10-15  Báo cáo kịp thời định kỳ vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cố nghiêm trọng nơi làm việc (11)        (11) Khoản Điều 142 Khoản điều 146 Bộ Luật Lao động 2012 Thông tư liên tịch số 12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 21/5/2012 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội Bộ Y tế hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê báo cáo tai nạn lao động NĐ 95/2013: Điểm d Khoản Điều 16: không thống kê, báo cáo định kỳ báo cáo sai thật tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, cố nghiêm theo quy định pháp luật Mức phạt từ 2-5 triệu đồng Điểm k khoản Điều 16: không khai báo, điều tra tai nạn lao động, cố nghiêm trọng Mức phạt 5-10 triệu đồng Điểm a khoản Điều 17: Phạt người lao động không báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm phát nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, gây độc hại cố  Thanh tốn chi phí, trả đủ tiền lương, bồi thường trợ cấp người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (12)        (12) Điều 142,143,144,145 Bộ Luật Lao động 2012 Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18/4/2003 Bộ Lao động Thương binh Xã hội hướng dẫn việc thực chế độ bồi thường trợ cấp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp NĐ 95/2013: Điểm l khoản Điều 16: Không tốn phần chi phí đồng chi trả chi phí khơng nằm danh mục BHYT chi trả NLĐ tham gia BHYT; khơng tốn tồn chi phí y tế từ sơ cứu, cấp cứu đến điều trị ổn định NLĐ không tham gia BHYT Mức phạt từ 5-10 triệu đồng Điểm m khoản Điều 16: Không thực chế độ trợ cấp, bồi thường cho NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định Mức phạt 5-10 triệu đồng Điểm h Khoản Điều 17: không bố trí cơng việc phù hợp với sức khỏe NLĐ bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động theo kết luận Hội đồng giám định y khoa Mức phạt từ 10-15 triệu động  Trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động (13)     (13) Điểm b khoản Điiều 138 Điều 149 Bộ Luật Lao động 2012 Thông tư 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 28/5/1998 Bộ Lao động – Thương binh Xã hội hướng dẫn thực chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân Quyết định số 68/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 29/12/2008 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, cơng việc có yếu tố nguy hiểm độc hại NĐ 95/2013:  Điểm c khoản Điều 17: Phạt NLĐ không sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trang bị sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân sai mục đích Mức phạt từ 500.000 – 1.000.000 đồng  Khoản Điều 17: Phạt NSDLĐ không trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân có trang bị khơng đạt tiêu chuẩn chất lượng, quy cách theo quy chuẩn kỹ thuật người làm cơng việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại Mức phạt từ 3-30 triệu đồng 1/ Xây dựng phương án xử lý cố, ứng cứu khẩn cấp định kỳ tổ chức diễn tập 2/ Trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế để đảm bảo ứng cứu, sơ cứu kịp thời xãy cố, tai nạn lao động 3/ Thực biện pháp khắc phục lệnh ngừng hoạt động máy, thiết bị, nơi làm việc có nguy gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.(14)      (14) Điểm c Khoản Điều 138 Điều 140 Bộ Luật Lao động 2012 NĐ 95/2013 Điểm g khoản Điều 16 Mức phạt từ 5-10 triệu đồng (đối với trường hợp 2) Điểm a khoản Điều 17 Mức phạt từ 10-15 triệu đồng (đối với trường hợp 3) Điểm b khoản Điều 17 Phạt NLĐ không tham gia cấp cứu khắc phục hậu tai nạn lao động có lệnh NSDLĐ Mức phạt từ 500.000-1.000.000 đồng  Bảo đảm nơi làm việc đạt u cầu khơng gian, độ thống, bụi, hơi, khí độc, phòng xạ, điện từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung, yếu tố có hại khác Định kỳ kiểm tra, đo lường yếu tố (15)      (15) Điểm a, c khoản Điều 138 Bộ Luật Lao động 2012 NĐ 95/2013: Điểm a Khoản Điều 16: Không định kỳ đo lường yếu tố có hại nơi làm việc thao quy định Mức phạt từ 5-10 triệu đồng Điểm b Khoản Điều 16: Không kiểm tra, đánh giá yếu tố nguy hiểm, có hại nơi làm việc Mức phạt từ 2-5 triệu đồng Điểm i Khoản Điều 17: không thực biện pháp khử độc, khử trùng cho NLĐ làm việc nơi có yếu ( tố gây nhiễm độc, nhiễm trùng hết làm việc Mức phạt từ 10-15 triệu đồng  Bồi dưỡng vật NLĐ làm việc điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại (16)  (16)  Điều 141, 146 Bộ Luật Lao động 2012 Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 hướng dẫn thực chế độ bồi dưỡng vật người lao động làm việc điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại NĐ 95/2013: Khoản Điều 17: Không thực bồi dưỡng vật cho NLĐ làm việc điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại; trả tiền thay cho việc bồi dưỡng vật Mức phạt từ 3-30 triệu đồng    Phân loại lao động theo danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm để thực chế độ theo quy định (17)  NĐ 95/2013: Điểm i Khoản Điều 16 Mức phạt từ 5-10 triệu đồng         (17) Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ ngày 13 tháng 10 năm 1995, Quyết định Quyết định 1996, Quyết định 1999, Quyết định năm 2000, số 915/LĐTBXH-QĐ ngày 30 tháng năm 1996, số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26 tháng 12 năm số 190/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 03 tháng năm số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 Quyết định số 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng năm 2003 Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2012 Bộ Lao động - Thương binh Xã hội ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nhọc, độc hại, nguy hiểm đặc biệt nhọc, độc hại, nguy hiểm CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA       QCVN: 01- 2008/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động nồi bình chịu áp lực (ban hành kèm theo định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2008) QCVN 02:2011/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động thang máy điện (ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2011) QCVN 07:2012/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động thiệt bị nâng (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2012) QCVN 08: 2012/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị bảo vệ đường hô hấp – lọc bụi (ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BLĐTBXH ngày 16/4/2012) QCVN 09: 2012/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động dụng cụ điện cầm tay truyền động động (ban hành kèm theo Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2012) QCVN 11: 2012/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động thang băng tải chở người (ban hành theo Thông tư số 32/2012/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 12 năm 2012) QUY TRÌNH KIỄM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TỒN THIẾT BỊ CĨ U CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG          QTKĐ 01 : 2008/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng (ban hành kèm theo Quyết Định số 66/2008/ BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) QTKĐ 02 : 2008/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang (ban hành kèm theo Quyết Định số 66/2008/ BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) QTKĐ 03 : 2008/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện thang máy thủy lực (ban hành kèm theo Quyết Định số 66/2008/ BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) QTKĐ 04 : 2008/BLĐTBXH: Đường ống dẫn nước, nước nóng - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn (ban hành kèm theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) QTKĐ 05 : 2008/BLĐTBXH: Hệ thống lạnh - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn (ban hành kèm theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) QTKĐ 06 : 2008/BLĐTBXH: Nồi - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn (ban hành kèm theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) QTKĐ 07 : 2008/BLĐTBXH:Hệ thống điều chế nạp khí - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn (ban hành kèm theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) QTKĐ 08 : 2008/BLĐTBXH:Chai chứa khí - Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn (ban hành kèm theo Quyết Định số 67/2008/BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) QTKĐ 09 : 2008/BLĐTBXH: Bình chịu áp lực - Quy trình kiểm định kỹ thuật an DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM CĨ CHỨC NĂNG ĐO MƠI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Trung tâm tư vấn chuyển giao cơng nghệ An tồn Vệ sinh lao động bảo vệ môi trường Miền Nam (COSHEPS) Địa chỉ: 124-126 Lê Lai, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 39250038, 08 39250164 Fax: 08 39250273 Web-site: cosheps.com E-mail: cosheps85@gmail.com Viện Vệ sinh Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: Số 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 38559503; 08 3559719 Fax: 08 38563164 E-mail: vienvsytcc@hcm.vnn.vn; DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM CÓ CHỨC NĂNG ĐO MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Địa chỉ: 49 bis Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 38222987 Fax: 08 39103823 Email: skldmt@vnn.vn Công ty trách nhiệm hữu hạn Sức khỏe môi trường Phương Nam Địa chỉ: Số 34/6 Đường số 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 54035327 Fax: 08 54225767 Email: phuongnam@suckhoemoitruong.com DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM CĨ CHỨC NĂNG ĐO MƠI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Sài Gòn Địa chỉ: Số 49F/1, HT 18, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 62551687 Fax: 08 62551687 Email: duongnh@hsevn.com.vn Website: http://sgc-group.com.vn Trung tâm Nghiên cứu Phát triển An toàn Mơi trường Dầu khí (Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam (thành phố Hà Nội)) Địa giao dịch: Lầu 2, G1, Khách sạn Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 35566075 Fax: 08 35566076 E-mail: cpse@vpi.pvn.vn Website: www.cpse.com.vn ... sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động phải lập kế hoạch, biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động (phải lấy ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động sở) (1)... thuật an toàn thang (ban hành kèm theo Quyết Định số 66/2008/ BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2008) QTKĐ 03 : 2008/BLĐTBXH: Quy trình kiểm định kỹ thuật an tồn thang máy điện thang máy thủy lực (ban... quốc gia an tồn lao động nồi bình chịu áp lực (ban hành kèm theo định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2008) QCVN 02:2011/BLĐTBXH: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn lao động thang máy
- Xem thêm -

Xem thêm: An toan lao dong , An toan lao dong