HDLD hợp đồng lao động

33 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:48

Chuyên đề: Hợp đồng lao động Căn pháp lý: - Chương III: Bộ luật LĐ năm 2012 (từ Đ15 – Đ58) - Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 (HĐLĐ) - Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 (Cho thuê lại LĐ) - Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 (xử phạt vi phạm hành lĩnh vực LĐ, BHXH, đưa LĐVN làm việc nước theo HĐ) Chuyên đề: Hợp đồng lao động Mục 1: Giao kết HĐLĐ Mục 2: Thực HĐLĐ Mục 3: Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt HĐLĐ Mục 4: HĐLĐ vô hiệu Mục 5: Cho thuê lại LĐ Mục 1: Giao kết HĐLĐ Khi giao kết HĐLĐ với người từ đủ 15t đến 18t phải đồng ý người đại diện theo pháp luật NLĐ (K1 Đ18) Mục 1: Giao kết HĐLĐ Những hành vi không làm giao kết HĐLĐ: Giữ giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng NLĐ Yêu cầu thực biện pháp bảo đảm tiền tài sản khác cho việc thực HĐLĐ (Phạt tiền từ 20tr – 25tr có hành vi trên) Mục 1: Giao kết HĐLĐ 1) NLĐ Giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ: Đ21 BLLĐ 1.1 Tham gia BHXH-BHTN: K1 Đ4 NĐ 44 HĐLĐ (NSDLĐ 1) HĐLĐ (NSDLĐ 2) BHXH-BHTN HĐLĐ chấm dứt/thay đổi (không thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHTN) Trả BHXH-BHTN vào lương Chuyển HĐLĐ (NSDLĐ 3) Trả BHXH-BHTN vào lương Căn vào thời gian ký kết HĐLĐ để xác định trách nhiệm tham gia BHXH, BHTN NSDLĐ Mục 1: Giao kết HĐLĐ 1) NLĐ Giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ: 1.2 Tham gia BHYT: K2 Đ4 NĐ 44 HĐLĐ (HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất) – 10trđ HĐLĐ (HĐLĐ có mức lương liền kế) – 7trđ HĐLĐ (HĐLĐ có mức lương liền kế) – 5trđ BHXH-BHTN HĐLĐ chấm dứt/thay đổi (không thuộc đối tượng tham gia BHYT) Trả BHYT vào lương Chuyển Trả BHYT vào lương Căn vào mức tiền lương cao HĐLĐ để xác định trách nhiệm tham gia BHYT NSDLĐ Mục 1: Giao kết HĐLĐ 1) NLĐ Giao kết HĐLĐ với nhiều NSDLĐ: 1.3 Trách nhiệm NSDLĐ NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp: Đ5 NĐ 44 TNLĐ, bệnh NN DN tham gia BHXH TNLĐ, bệnh NN DN không tham gia BHXH, BHYT Giải chế độ cho NLĐ theo quy định (Thanh tốn phần chi phí đồng chi trả khoản phí khơng nằm danh mục, tiền lương, bồi thường/trợ cấp) - Thông báo văn cho NSDLĐ lại biết tình trạng sức khỏe NLĐ -Thanh - tốn chi phí từ sơ cứu, cấp cứu đến điều trị ổn định theo K1 Đ144 BLLĐ 2012 - Trả đủ tiền lương HĐLĐ thời gian điều trị - Bồi thường/trợ cấp theo K3/K4 Đ145 BLLĐ 2012 -Thông báo văn cho NSDLĐ lại biết tình trạng sức khỏe NLĐ Mục 1: Giao kết HĐLĐ Trách nhiệm NLĐ: Thông báo gửi kèm HĐLĐ giao kết sửa đổi, bổ sung chấm dứt cho NSDLĐ lại biết Thơng báo gửi sổ BHXH, thẻ BHYT giấy tờ liên quan khác cho NSDLĐ HĐLĐ thay đổi trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN Mục 1: Giao kết HĐLĐ 2) Loại HĐLĐ: Đ22 HĐLĐ hết hạn 30 ngày HĐLĐ Ký HĐLĐ không xác định (đ/v HĐ XĐTH 12 – 36 th) 30 ngày Không ký HĐLĐ xác định 24 tháng (đ/v HĐ < 12 th) Mục 1: Giao kết HĐLĐ 2) Nội dung HĐLĐ: Đ23 Cần lưu ý: - - Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương,phụ cấp lương khoản bổ sung khác; Chế độ nâng bậc, nâng lương; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ nghề; Mục 3: Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt HĐLĐ NSDLĐ đơn phương trái luật: 1/ Nhận lại NLĐ; trả tiền lương, BHXH-BHYT; tháng lương 2/ NLĐ muốn nghỉ việc: khoản + TCTV 3/ NSDLĐ không muốn nhận lại: Khoản + TCTV + thỏa thuận thêm để chấm dứt HĐLĐ (>= tháng lương) Mục 3: Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt HĐLĐ Các trường hợp không nhận trợ cấp việc: - NLĐ bị kỷ luật sa thải - NLĐ nghỉ hưởng lương hưu hàng tháng Mục 4: HĐLĐ vô hiệu * Thẩm quyền tuyên bố HĐLĐ vô hiệu: - Thanh tra LĐ - Tòa án nhân dân * Xử lý HĐLĐ vô hiệu phần: (Đ10 NĐ 44) + Sửa đổi, bổ sung HĐ (phụ lục) + Hoặc ký kết HĐ Nếu HĐLĐ vô hiệu phần có TL thấp s/v quy định PL, NQ, TU NSDLĐ chi trả phần chênh lệch: Số tiền chênh lệch = (TL thỏa thuận lại – TL HĐ vô hiệu)
- Xem thêm -

Xem thêm: HDLD hợp đồng lao động, HDLD hợp đồng lao động