Cong dan nuoc ngoai lam viec tai viet

24 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:48

LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM  Điều 168 – Điều 175 Bộ Luật Lao động năm 2012  Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 (áp dụng 01/11/2013) Lao động cơng dân nước ngồi vào làm việc Việt Nam theo hình thức sau: • Thực hợp đồng lao động; • Di chuyển nội doanh nghiệp; • .Các trường hợp khác theo Điều Nghị định 102/2013/NĐ-CP Nhu cầu sử dụng lao động nước ngồi • Hằng năm, NSDLĐ có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng lao động nước vị trí cơng việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng báo cáo giải trình với Chủ tịch UBND Thành phố • Chủ tịch UBND Thành phố có văn chấp thuận cho NSDLĐ việc sử dụng NLĐ nước vị trí cơng việc Cơng dân nước ngồi làm việc Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động Là thành viên góp vốn chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn Là thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vào Việt Nam với thời hạn 03 tháng để xử lý cố, tình kỹ thuật, cơng nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng có nguy ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà chuyên gia Việt Nam chuyên gia nước Việt Nam không xử lý Các trường hợp khác theo quy định Điều 172 Bộ Luật Lao động năm 2012 Chính phủ Điều Nghị định 102/2013/NĐ-CP) Thủ tục xác nhận người lao động nước không thuộc diện cấp giấy phép lao động NSDLĐ phải đề nghị quan Nhà nước xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước 07 ngày làm việc, kể từ ngày NLĐ nước bắt đầu làm việc Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động • Văn đề nghị xác nhận người lao động nước ngồi khơng thuộc diện cấp giấy phép lao động; • Danh sách trích ngang người lao động nước ngồi… • Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngồi khơng thuộc diện cấp giấy phép lao động (1 tiếng nước ngồi miễn hợp pháp hóa lãnh sự, phải dịch tiếng Việt chứng thực) Giải thích từ ngữ • Chun gia người lao động nước ngồi nước ngồi cơng nhận chun gia người lao động nước ngồi có trình độ kỹ sư, cử nhân trở lên tương đương có 05 năm làm việc chun ngành đào tạo • Lao động kỹ thuật người lao động nước đào tạo chuyên ngành kỹ thuật có thời gian 01 năm làm việc 03 năm chuyên ngành kỹ thuật đào tạo Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động 1) Văn đề nghị cấp giấy phép lao động NSDLĐ; 2) Giấy chứng nhận sức khỏe; 3) Văn xác nhận người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình 4) Văn xác nhận nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia lao động kỹ thuật 5) Văn Chủ tịch UBND Thành phố việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài; 6) 02 ảnh màu (4x6 cm, đầu để trần, chụp diện, rõ mặt, rõ hai tai, khơng đeo kính, phơng ảnh màu trắng); ảnh chụp khơng q 06 tháng; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động Bản hộ chiếu Các giấy tờ quy định khoản 2,3,4 01 01 sao, tiếng nước ngồi phải hợp pháp hóa lãnh Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước a Trường hợp di chuyển nội doanh nghiệp: phải có văn DN nước cử sang làm việc văn chứng minh NLĐ nước DN nước tuyển dụng trước làm việc Việt Nam 12 tháng; b ………… Nộp sao, tiếng nước ngồi miễn hợp pháp hóa lãnh sự, phải dịch tiếng Việt chứng thực Thời hạn giấy phép lao động Thời hạn giấy phép lao đông cấp không 02 năm theo thời hạn trường hợp sau đây: a Thời hạn hợp đồng lao đông dự kiến ký kết; b Thời hạn phía nước ngồi cử người lao động nước sang làm việc Việt Nam c Thời hạn hợp đồng thỏa thuận ký kết đối tác phía Việt Nam phía nước ngồi; d …………… Trình tự cấp giấy phép lao động  Trước 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước bắt đầu làm việc người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động  Đối với người lao động nước ngồi theo hình thức thực hợp đồng lao động sau cấp giấy phép lao động người sử dụng lao động người lao động nước phải ký kết hợp đồng lao động băng văn trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động Nội dung hợp đồng không trái với nội dung ghi giấy phép lao động cấp  Trong thời hạn ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động ký kết giấy phép lao động cấp quan Nhà nước Các trường hợp cấp lại giấy phép lao động • Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng thay đổi nội dung ghi giấy phép lao động họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc • Giấy phép lao động hết hạn Hồ sơ đề nghị cấp lại GPLĐ Đối với trường hợp Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng thay đổi nội dung ghi giấy phép lao động họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc Văn đề nghị cấp lại giấy phép lao động; 02 ảnh mầu (kích thước 4cmx6 cm, đầu để trần, chụp diện, rõ mặt, rõ hai tai, khơng đeo kính, phơng ảnh màu trắng); ảnh chụp khơng q 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ Bản hộ chiếu giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu Giấy phép lao động cấp (trừ trường hợp bị mất) Hồ sơ đề nghị cấp lại GPLĐ Đối với trường hợp Giấy phép lao động hết hạn Văn đề nghị cấp lại giấy phép lao động; 02 ảnh mầu; Giấy phép lao động cấp (trừ trường hợp bị mất) thời hạn 05 ngày, không 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động cấp hết hạn; Giấy chứng nhận sức khỏe; Văn Chủ tịch UBND Thành phố việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngồi; • Một giấy tờ sau: – Văn phía nước ngồi cử người lao động nước làm việc Việt Nam; – Văn chứng minh người lao động nước tham gia vào hoạt động doanh nghiệp nước thành lập diện thương mại Việt Nam; – Các trường hợp khác theo Điều 14 NĐ 102/2013/NĐ-CP Các giấy tờ quy định Mục 01 01 sao, tiếng nước ngồi miễn hợp pháp hóa lãnh phải dịch tiếng Việt chứng thực Trình tự cấp lại giấy phép lao động Đối với trường hợp Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng thay đổi nội dung ghi giấy phép lao động họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc • Trong thời hạn ngày, người lao động nước phải báo cáo người sử dụng lao động • Trong thời hạn ngày, người sữ dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại GPLĐ Trình tự cấp lại giấy phép lao động Đối với trường hợp Giấy phép lao động hết hạn • Trước 05 ngày không 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại GPLĐ Thời hạn giấy phép lao động cấp lại • Thời hạn hợp đồng lao động dự kiến ký kết; • Thời hạn phía nước ngồi cử người lao động nước ngồi sang làm việc Việt Nam; • ….Các trường hợp khác theo Điều 16 Nghị định 102/2013 Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực Giấy phép lao động hết thời hạn Chấm dứt hợp đồng lao động Nội dung hợp đồng lao động không với nội dung giấy phép lao động cấp Hợp đồng lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn chấm dứt Có văn thơng báo phía nước ngồi thơi cử lao động cơng dân nước ngồi làm việc Việt Nam Giấy phép lao động bị thu hồi Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam tổ chức phi phủ nước ngồi Việt Nam chấm dứt hoạt động Người lao động cơng dân nước ngồi bị phạt tù giam, chết bị Toà án tuyên bố chết, tích Thu hồi giấy phép lao động • Nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động giả mạo; • Giấy phép lao động hết thời hạn; • Người lao động nước ngồi người sử dụng lao động không thực theo nội dung giấy phép lao động cấp; • Chấm dứt hợp đồng lao động; • Nội dung hợp đồng lao động không với nội dung giấy phép lao động cấp; Thu hồi giấy phép lao động • Hợp đồng thỏa thuận kinh tế, thương mại, tài ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, dạy nghề, y tế hết thời hạn chấm dứt; • Văn phía nước ngồi thơng báo thơi cử người lao động nước làm việc Việt Nam; • Người sử dụng lao động chấm dứt hoạt động; • Người lao động nước ngoại bị phạt tù giam, chết tích theo tun bố Tòa án; • Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị văn việc thu hồi giấy phép lao động người lao động nước vi phạm quy định pháp luật Việt Nam Trục xuất người lao động nước ngồi làm việc Việt Nam có hành vi sau • Làm việc khơng có giấy phép lao động, trừ trường hợp khơng thuộc diện cấp giấy phép lao động; • Sử dụng giấy phép lao động hết hạn Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngồi làm việc Việt Nam mà khơng có giấy phép lao động • Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng sử dụng từ 01 người đến 10 người; • Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng sử dụng từ 11 đến 20 người; • Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng sử dụng sử dụng từ 21 người trở lên Điều 22 Nghị định 95/2013/NĐ-CP Hình thức phạt bổ sung Đình hoạt động doanh nghiệp từ 01 tháng đến 03 tháng ... động • Văn đề nghị xác nhận người lao động nước ngồi khơng thuộc diện cấp giấy phép lao động; • Danh sách trích ngang người lao động nước ngồi… • Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước... sử dụng người lao động nước ngoài; 6) 02 ảnh màu (4x6 cm, đầu để trần, chụp diện, rõ mặt, rõ hai tai, khơng đeo kính, phông ảnh màu trắng); ảnh chụp không 06 tháng; Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép... lại giấy phép lao động; 02 ảnh mầu (kích thước 4cmx6 cm, đầu để trần, chụp diện, rõ mặt, rõ hai tai, khơng đeo kính, phơng ảnh màu trắng); ảnh chụp khơng 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Cong dan nuoc ngoai lam viec tai viet , Cong dan nuoc ngoai lam viec tai viet