Xay dung phat trien van hoa DN

32 10 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:48

Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP I XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Một số quan điểm chủ yếu Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp định trường tồn phát triển doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp sắc riêng, gen trì, kế thừa trường tồn qua nhiều hệ thành viên, tài sản tinh thần, chất keo kết dính thành viên lại với Vì doanh nghiệp biết trọng xây dựng văn hố doanh nghiệp thực doanh nghiệp phát triển bền vững Trong trình xây dựng phát triển văn hoá doanh nghiệp, cần có nhận thức rõ ràng số quan điểm sau: Thứ nhất, người lãnh đạo (hay người sáng lập) doanh nghiệp đóng vai trò định việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp Bên cạnh đó, chia sẻ đồng thuận thực thành viên doanh nghiệp yếu tố khơng thể thiếu Văn hố doanh nghiệp tạo lập người lãnh đạo doanh nghiệp có đủ đức đủ tài để sáng tạo hệ thống giá trị, xác lập ý nghĩa hoạt động doanh nghiệp Họ phải người khởi xướng, cổ vũ, bênh vực làm lan truyền giá trị văn hoá khắp doanh nghiệp Người lãnh đạo trước hết phải hiểu thấu đáo sâu sắc giá trị mà họ khởi xướng, sau phải gương mẫu thực nghiêm túc tập tục, thói quen tuân thủ chuẩn mực chung Thứ hai, Văn hoá doanh nghiệp tài sản tinh thần doanh nghiệp, muốn mà xây dựng hai mà đòi hỏi q trình phấn đấu bền bỉ, gian khổ, hình thành nên quan niệm giá trị, xu hướng tâm lý sắc thái văn hố chung doanh nghiệp Điều đòi hỏi phải có tổng kết thực tiễn, phát hành vi tiêu biểu, giá trị cao đẹp…khuyến khích người làm theo, thực hiện, trì nuôi dưỡng lâu bền để trở thành thành truyền thống, tập tục, thói quen khơng thay đổi Thứ ba, Văn hoá doanh nghiệp gắn liền với văn hố quốc gia văn hố kinh doanh Khơng doanh nghiệp xây dựng văn hoá mạnh đứng ngồi tác động văn hố xã hội Vì xây dựng văn hố doanh nghiệp phải tính đến dấu ấn, truyền thống, tập quán, giá trị chung, …của văn hoá tổ chức văn hoá kinh doanh Thứ tư, Văn hoá doanh nghiệp toàn thể thành viên doanh nghiệp tạo nên Vì thế, xây dựng văn hố doanh nghiệp đòi hỏi phải giáo dục văn hoá cho thành viên doanh nghiệp, nâng cao tri thức, trình độ đạo đức, thẩm mỹ…làm cho họ hiểu thấm nhuần chuẩn mực giá trị văn hoá doanh nghiệp Chỉ thành viên hiểu rõ giá trị, chuẩn mực, truyền thống, tập tục…trong văn hố doanh nghiệp mình, thừa nhận từ giác tn thủ doanh nghiệp thành cơng việc xây dựng cho văn hoá thực Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” Thứ năm, Văn hoá doanh nghiệp phải tiếp cận phận cấu thành hệ thống quản trị doanh nghiệp, có nghĩa văn hố doanh nghiệp phải xây dựng gắn bó chặt chẽ với hệ thống quản trị doanh nghiệp Không thể có văn hố doanh nghiệp thực yếu tố khác hệ thống quản trị doanh nghiệp không xác lập phù hợp cấu tổ chức, sứ mệnh mục tiêu doanh nghiệp, hệ thống quản trị nguồn nhân lực, công tác kiểm soát… Thứ sáu, Văn hoá doanh nghiệp phù hợp, ổn định cần thiết doanh nghiệp trở nên bất hợp lý, khơng phù hợp doanh nghiệp khác Vì vậy, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm xây dựng văn hoá doanh nghiệp không tuỳ tiện áp dụng (bắt chước) triết lý, giá trị, chuẩn mực, hành vi ứng xử… văn hoá khác hay tổ chức (doanh nghiệp) khác vào doanh nghiệp Các yếu tố ảnh hưởng đến Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp 2.1 Các yếu tố bên 2.1.1 Văn hoá xã hội Văn hoá xã hội yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới Văn hoá Doanh nghiệp Với tư cách lối sống, nét sinh hoạt cộng đồng lớn, văn hoá tổ xã hội ảnh hưởng trực tiếp tới lề lối, cách thức làm việc, nét sinh hoạt cộng đồng nhỏ - cộng đồng người doanh nghiệp Người Việt Nam với hệ thống giá trị chung, chuẩn mực, niềm tin, cách thức ứng xử giao tiếp, quan niệm, truyền thống, tập tục, thói quen sinh hoạt làm việc nào…sẽ ảnh hưởng tới văn hoá doanh nghiệp Việt Nam Như để giá trị, chuẩn mực, hành vi ứng xử …dễ dàng đa số thành viên tự nguyện chấp hành thực phải giá trị cao đep, hành vi tiêu biểu, không trái với văn hóa xã hội người Việt Nam Xây dựng phát triển Văn hoá Doanh nghiệp phải gắn liền với việc khai thác, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp người Việt Nam “lòng yêu nước thương người, ý chí vượt gian khổ, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân, lòng nhân ái, khoan dung, trọng tình nghĩa, đạo lý, đức tính cần cù, sáng tạo lao động, tinh tế ứng xử, tính giản dị lối sống…” khắc phục tìm cách loại bỏ số nhược điểm trở thành tập tính xấu xuất phát từ truyền thống văn hố nơng nghiệp nhỏ khép kín Các nhược điểm sau : Thứ bệnh tuỳ tiện, làm việc (hành xử) không quy chế, hay thay đổi ý kiến, này, khác, không theo nếp kỷ cương, không quen sống làm việc theo pháp luật Chẳng hạn, nhân viên có suy nghĩ “đến muộn tý khơng chết ai” biểu bệnh tuỳ tiện Thứ hai bệnh gia đình chủ nghĩa, tật xuề xồ đại khái, thói ỷ lại, tâm lý sống lâu nên lão làng, tác phong đủng đỉnh (hồn tồn ngược lại với tác phong cơng nghiệp đòi hỏi nhanh gọn, xác, khoa học) Thứ ba bệnh làm ăn kiểu sản xuất nhỏ, cung cách làm ăn kiểu phường hội, ngắn hạn, thiếu đầu óc tổ chức, thiếu kế hoạch, tủn mủn, dẫn đến nạn làm hàng giả, tệ nói thách, khơng tơn trọng khách hàng Thứ tư cát cục , sinh ứng xử kiểu “phép vua thua lệ làng” dẫn đến tình trạng thiếu thơng suốt từ xuống dưới, thiếu đồng phận với nhau; bệnh cửa quyền, tàn Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” dư chế độ quan liêu bao cấp, dẫn đến tượng coi thường tổ chức, coi thường pháp luật, coi thường khách hàng đến sách nhiễu Ngoài việc khắc phục nhược điểm nêu trên, việc xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp cần phải chống lại tiếp thu cực đoan, phiến diện lối sống thực dụng, văn minh theo kiểu phương Tây, dẫn đến chưa có mới, khơng thể Tây kịp phá vỡ lối cư xử truyền thống nhiều mặt tích cực người Việt Nam, làm băng hoại đạo đức xã hội, làm lỏng lẻo quan hệ gia đình, cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, lợi hại người, vun vén cho thân, thiếu quan tâm đến cộng đồng 2.1.2 Các thông lệ kinh doanh Các thông lệ kinh doanh thực tế nhiều hiểu xuất phát từ tập tính văn hố người (cộng đồng doanh nhân, người lao động đối tượng khác) thể lĩnh vực kinh doanh Thông lệ kinh doanh gồm qui tắc thức qui ước khơng thức, chi phối tư duy, hoạt động kinh doanh cộng đồng rộng lớn, lĩnh vực Điều giống người làm nông nghiệp bị ảnh hưởng bới văn hố nơng dân Với tư cách thơng lệ kinh doanh ảnh hưởng tới văn hố doanh nghiệp Vì thơng lệ kinh doanh bao gồm “tồn phương thức tiến hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, đàm phán giao dịch với đối tác, giải nhiệm vụ xuất trình kinh doanh” Trong quan hệ doanh nghiệp Thông lệ kinh doanh bao gồm mơi trường kinh doanh, quy tắc ứng xử đối tác chia xẻ, truyền thống hay thói quen có tính đặc thù cho thị trường, nước hay nhóm đối tác Hiện nay, doanh nhân Việt Nam tích cực cổ vũ cho việc xây dựng tinh thần kinh doanh, văn hoá kinh doanh người Việt Nam giống thể chiến tranh: phát huy tinh thần tổ chức, đề cao ý chí tự lực, tự cường, sức vươn lên doanh nghiệp, phát huy tính cộng đồng, truyền thống “chị ngã em nâng”, đề cao trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, tôn trọng luật pháp kinh doanh, tơn trọng quyền tài sản trí tuệ, nộp thuế, bảo vệ môi trường, bảo hộ lao động vv… Hơn nữa, văn hoá kinh doanh người Việt Nam cần khắc phục chủ nghĩa thực dụng, dùng thủ đoạn để đạt lợi nhuận cao, chí siêu lợi nhuận, việc làm có hại cho lợi ích người khác, xã hội; thủ đoạn làm giầu bất chính, chí làm giàu đau khổ đối tác, phá sản doanh nghiệp yếu Hoặc vào hoạt động phi thống nảy sinh nên vấn đề kinh tế ngầm Người lãnh đạo cần phải tính đến giá trị đề cao nhược điểm cần khắc phục xây dựng văn hố doanh nghiệp 2.1.3 Hệ thống thể chế Hệ thống thể chế bao gồm thể chế trị, thể chế hành chính, thể chế kinh tế, thể chế văn hố…có tác động sâu sắc đến việc hình thành hồn thiện văn hố doanh nghiệp Theo ông Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế cấp cao Bộ Kế hoạch Đầu tư, "để cho kinh doanh có văn hố, doanh nghiệp có văn hố công sở, quan nhà nước cấp phải có văn hố, viên chức phải hành xử pháp luật, có trách nhiệm có văn hố Khơng thể đòi hỏi doanh nghiệp máy tham nhũng, khơng thể đòi hỏi doanh nghiệp phải có văn hố viên chức nhà nước ứng xử tư lợi thiếu văn hoá" Hệ thống thể chế Việt Nam trình hình thành, củng cố hồn thiện chưa thực đồng bộ, nhiều yếu tố chưa thiết lập phù hợp để có ảnh hưởng tích cực cho việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” khơng mà khơng thể xây dựng cho doanh nghiệp văn hố thực tốt đẹp, vững mạnh 2.1.4 Đặc thù ngành kinh doanh đối tượng khách hàng Tuỳ vào ngành kinh doanh mà có đặc thù đời xem chuẩn mực tuyệt đối doanh nghiệp vi phạm giá trị khác coi khơng có Mỗi doanh nghiệp cần xác định xây dựng giá trị phù hợp để làm ‘sợi đỏ’ cho việc thực mục tiêu kinh doanh chiến lược Chẳng hạn ngành y đạo đức nghề nghiệp (y đức) phải giá trị đặt lên hàng đầu, ngành tin học giá trị hàng đầu lại lao động sáng tạo Đối với ngân hàng thuộc ngành kinh doanh dịch vụ có lẽ dịch vụ tốt nhất, khách hàng phải phục vụ tốt giá trị giao dịch đề cao Nhưng nói chung thời đại dù ngành, doanh nghiệp can theo đuổi hay tơn vinh giá trị cơng thức chung ( đề cao từ xã hội khách hàng): Đạo đức nghề nghiệp + Trách nhiệm toàn diện + Cam kết cung ứng 2.2 Các yếu tố bên 2.2.1 Phong cách, giá trị ước muốn lãnh đạo doanh nghiệp Người lãnh đạo doanh nghiệp người có ảnh hưởng định tới việc hình thành văn hoá doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp in đậm dấu ấn cá nhân nhà lãnh đạo, từ nhân cách, lối suy nghĩ, cách thức quản lý hoạt động kinh doanh, phong cách làm việc, ứng xử, hệ thống giá trị …mà họ đúc kết từ thực tiễn vốn sống cá nhân Đây nguồn gốc tính đặc thù (riêng) văn hoá doanh nghiệp (phân biệt với doanh nghiệp khác) Chẳng hạn, qua điều tra xã hội học Việt Nam, thấy mục đích kinh doanh doanh nhân nước ta đa dạng tính chất, số khuynh hướng bật như: có người mong kiếm nhiều tiền, có người muốn qua kinh doanh mà có danh tiếng lớn, uy tín địa vị xã hội cao, có người muốn vươn lên tiếp nối truyền thống gia đình, báo hiếu cha mẹ, lại có người kinh doanh khao khát tự hồn thiện thân, có ý chí mạnh mẽ phát triển tự người xã hội vv… Chính mục tiêu ảnh hưởng đến văn hoá kinh doanh doanh nhân ảnh hưởng tới văn hoá doanh nghiệp 2.2.2 Đội ngũ nhân viên Văn hoá doanh nghiệp văn hoá cộng động người doanh nghiệp, ngồi vai trò chủ chốt người lãnh đạo doanh nghiệp đội ngũ nhân viên người cấu thành, tạo dựng nên văn hố doanh nghiệp họ Những giá trị, chuẩn mực, quan niệm, truyền thống, tập tục, thói quen, lối sống, phong cách làm việc, ứng xử, giao tiếp họ…, đem đến doanh nghiệp góp phần tạo dựng nên văn hoá doanh nghiệp Khi người lãnh đạo doanh nghiệp muốn đơặt giá trị vào doanh nghiệp, không thành viên thừa nhận cách tự giác bị tẩy chay khơng thể trở thành nét (giá trị) văn hố doanh nghiệp Một doanh nghiệp có văn hoá thành viên doanh nghiệp người có văn hố 2.2.3 Q trình lịch sử, chế tồn Văn hố doanh nghiệp có tính kế thừa, trì bảo tồn qua nhiều hệ thành viên, thay đổi thay đổi diễn chậm chạp Điều nhìn nhận Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” lực cản công đổi doanh nghiệp để thích ứng với thay đổi nhanh chóng mơi trường kinh doanh Vì q trình lịch sử, chế tồn khứ ảnh hưởng tới văn hố tại, tàn dư Như xây dựng văn hoá doanh nghiệp phải ý tới trình lịch sử, chế giá trị văn hoá cũ, tồn doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp Việt Nam (nhất doanh nghiệp Nhà nước), người ta thấy có diện (tàn dư) nét văn hoá thời kỳ bao cấp trước 2.2.4 Chế độ sách nhân Hệ thống quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều loại chế sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động khác (như tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất, marketing, nghiên cứu triển khai,…) Trong đó, chế độ sách nhân (liên quan tới người) tuyển dụng nhân sự, đào tạo phát triển nhân sự, đánh giá nhân sự, đãi ngộ nhân sự,… có ảnh hưởng trực tiếp tới việc hình thành văn hoá doanh nghiệp Và vậy, q trình xây dựng phát triển văn hố doanh nghiệp cần hỗ trợ hệ thống sách chế độ nhân phù hợp Chẳng hạn doanh nghiệp có sách đánh giá nhân cơng bằng, rõ ràng khách quan giúp tạo mơi trường làm việc mà khơng có cào bằng, bình qn chủ nghĩa, lực tài người đề cao, trọng dụng 2.2.5 Vị cạnh tranh chiến lược doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh doanh nghiệp rõ mục tiêu định hướng bản, dài hạn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Vì vậy, văn hố doanh nghiệp phải thiết lập phù hợp hỗ trợ cho việc thực chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Khi điều chỉnh hay thay đổi chiến lược kinh doanh số giá trị văn hoá cũ cần phải điều chỉnh xác lập lại cho phù hợp Chẳng hạn, chiến lược doanh nghiệp, đa dạng hoá khác biệt sản phẩm dịch vụ xác định phưng án để tạo lợi cạnh tranh giá trị văn hố doanh nghiệp cần xác lập đề cao tinh thần sáng tạo nhân viên Giá trị văn hoá hỗ trợ cho việc nâng cao lực hoạt động nghiên cứu triển khai doanh nghiệp, yếu tố định thành công chiến lược khác biệt hoá sản phẩm, dịch vụ Các nguyên tắc xây dựng Văn hoá doanh nghiệp o Nguyên tắc 1: Hoàn thiện bên để phục vụ tốt khách hàng bên o Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo: Tầm nhìn + Sứ mạng Doanh nghiệp + Ý chí cải cách o Nguyên tắc 3: Sự tham gia người: Cảm nhận rõ + Tuân thủ qui tắc Văn hóa + Văn hóa DN tiêu chí hóa đến chức danh o Ngun tắc 4: Các Giá trị VH xác định thấm sâu vào q trình Quản lí Kinh doanh giá trị xuyên suốt o Nguyên tắc 5: Tính Đồng bộ: Hệ biểu trưng + Khơng gian Văn hóa + Các Giao dịch + Các hoạt động tập thể + Các nghi lễ tổ chức o Nguyên tắc 6: Kiểm tra giám sát + Chấn chỉnh + Định chuẩn giá trị tích cực Nội dung Xây dựng văn hoá doanh nghiệp 4.1 Triết lý kinh doanh Triết lý kinh doanh nội dung cốt lõi, tảng văn hoá doanh nghiệp, thường phát biểu nội dung cô đọng Nội dung thường hàm chứa ba phận bản: mục đích kinh doanh, phương châm hành động, cách ứng xử quan hệ nội Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” với bên ngồi Triết lý kinh doanh doanh nghiệp lý tưởng, tôn chỉ, phương châm hành động làm cho doanh nghiệp đạt hiệu cao kinh doanh Triết lý kinh doanh vạch mục tiêu, phưng thức thực giá trị đạo đức cho thành viên nên cốt lõi phong cách doanh nghiệp, hạt nhân trụ cột văn hoá doanh nghiệp, mục đích doanh nghiệp Chúng ta hiểu mục tiêu doanh nghiệp đặt cho giai đoạn cụ thể mà muốn nói tới sứ mệnh, lý tưởng hay ý nghĩa hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gì? Nói cách khác trả lời câu hỏi “Chúng ta (doanh nghiệp) tồn để làm gì?” Mục đích kinh doanh muốn nói tới lẽ sinh tồn doanh nghiệp Vì vậy, phát biểu điều doanh nghiệp không đặt mục tiêu phải kiếm nhiều tiền hay tối đa hoá lợi nhuận mà thường lý tưởng cao đẹp chẳng hạn mục đích đem lại giá trị tiện ích thực cho xã hội Điều giống lẽ sống cá nhân, tiền phương tiện quan trọng sống khơng phải mục đích sống Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào quan điểm người sáng lập, ban lãnh đạo mà mục đích kinh doanh doanh nghiệp phát biểu theo nhiều cách khác Paul Hawken, tác giả sách mang tên “Sinh thái thương mại” nói: “Mục đích tối thượng kinh doanh hay không nên đơn giản kiếm tiền Nó khơng đơn hệ thống sản xuất bán loại hàng hoá Kinh doanh hứa hẹn làm tăng phúc lợi chung cho lồi người thơng qua hoạt động dịch vụ, hoạt động sáng tạo triết lý đạo đức…” Doanh nghiệp Matsushita Electronic Nhật: “Chúng ta giác ngộ trách nhiệm phát triển nhanh chóng phúc lợi xã hội Hiến dâng phát triển văn minh giới” Tập đoàn Unilever: “Tơn tập đồn Unilever thoả mãn nhu cầu hàng ngày người nơi, nắm bắt nguyện vọng người tiêu dùng khách hàng, đáp ứng nguyện vọng cách sáng tạo hiệu thông qua dịch vụ nhãn hàng danh tiếng nhằm nâng cao chất lượng sống” Triết lý kinh doanh doanh nghiệp, lý tưởng, tơn chỉ, phương châm hành động làm cho doanh nghiệp đạt hiệu cao kinh doanh Triết lý kinh doanh vạch mục tiêu, phương thức thực giá trị đạo đức cho thành viên nên cốt lõi phong cách doanh nghiệp, hạt nhân trụ cột văn hóa doanh nghiệp Triết lý kinh doanh doanh nghiệp tạo nên hình ảnh doanh nghiệp ngành xã hội Nó có ý nghĩa mục tiêu xuyên suốt có ý nghĩa định hướng cho doanh nghiệp thời kỳ phát triển dài Thông qua triết lý kinh doanh, doanh nghiệp tôn vinh hệ giá trị chủ đạo xác định tảng cho phát triển, gắn kết người làm cho khách hàng biết đến doanh nghiệp Triết lý kinh doanh mà doanh nghiệp tuyên bố nêu hình thức đọng, hiệu Doanh nghiệp General Motor tuyên bố: “Tiến sản phẩm quan trọng chúng tơi”, tập đồn Samsung triết lý là: “Phục vụ Tổ Quốc thông qua buôn bán” Mc.Donald’s “Cái đẹp bánh Hamburger” Với doanh nghiệp Nhật Bản, sớm ý thức tính xã hội hóa ngày tăng hoạt động sản xuất kinh doanh nên triết lý kinh doanh có ý nghĩa thương hiệu, sắc doanh nghiệp Ví dụ doanh nghiệp Matsushita: “Tinh thần xí nghiệp phục vụ đất nước” “kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội người tiêu dùng” Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” Doanh nghiệp Honda: “Khơng mơ phỏng, kiên trì sáng tạo, độc đáo” “Dùng mắt giới mà nhìn vào vấn đề”, hay doanh nghiệp Sony: “Sáng tạo lí tồn chúng ta” Mỗi doanh nghiệp xây dựng cho đạo lý, triết lý kinh doanh riêng Có doanh nghiệp nhấn mạnh đến chữ tín, có doanh nghiệp lại đề cao việc thiết lập mối quan hệ với khách hàng Về bản, đạo lý kinh doanh tập trung vào vấn đề sau: o Một là, tính trung thực - thể qn nói làm, danh thực, khơng dùng thủ đoạn lừa dối, xảo trá để kiếm lời, không quảng cáo sai thật o Hai là, tôn trọng khách hàng – chẳng hạn như, coi trọng nhu cầu, sở thích tâm lý khách hàng, "khách hàng thượng đế" o Ba là, ln vươn tới hồn hảo - Khơng ngừng tu dưỡng thân, lắng nghe ý kiến khách hàng, đào tạo đào tạo lại, nỗ lực vươn lên, khơng thoả mãn với có; Phải có hồi bão lớn, khơng chịu khuất phục trước thách thức, tâm vươn lên để thành đạt kinh doanh Prudential "luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu" o Bốn là, phải biết đưng đầu với thử thách - khơng ngại khó khăn gian khổ, biết lường trước tình xảy mà nghề kinh doanh thường gặp phải o Năm là, coi trọng hiệu kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội Do tính mục đích hoạt động doanh nghiệp cao, liệt nên tiêu chí triết lý văn hố doanh nghiệp trở thành trống rỗng, khơng thể thực hố khơng có nhà lãnh đạo, lãnh đạo đắn hợp lý 4.2 Phương thức hành động Đây phần nội dung tiếp theo, quan trọng triết lý kinh doanh, trả lời câu hỏi “Doanh nghiệp thực mục tiêu, sứ mệnh theo phương châm nào” Các doanh nghiệp thường nhấn mạnh tính đạo đức hợp pháp phương thức hành động họ Phương thức hành động doanh nghiệp có tính đặc thù cao phụ thuộc vào đặc điểm kinh doanh, thị trường, môi trường kinh doanh triết lý quản trị người lãnh đạo doanh nghiệp Nội dung phương thức hành động thường thể dạng giá trị đúc kết, thừa nhận chia sẻ nội doanh nghiệp Nó phương châm hành động quy phạm bản, điều tiết có hiệu hành vi thái độ thành viên Để tác động đến tinh thần làm việc, làm cho công nhân viên chức tích cực, chủ động tự giác cao, đạt suất hiệu công việc, người cán quản lý dùng quyền lực để ép buộc, dùng tiền bạc để mua chuộc Phải dùng quan niệm giá trị mà người tin tưởng cách khơng ngừng thực quan niệm giá trị để giành tình cảm cơng nhân viên chức Các quan niệm giá trị nêu lên phương thức hành động thường gắn chặt với hệ thống quản trị doanh nghiệp, có gọi triết lý quản trị doanh nghiệp Các mục tiêu, sứ mệnh doanh nghiệp phần hệ thống quản lý doanh nghiệp, phương thức quản lý doanh nghiệp định doanh nghiệp thực mục tiêu sứ mạng nào, quy định giá trị phương châm hành động mà muốn đưa vào nội doanh nghiệp Chính mà việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp cần tiếp cận góc độ quản trị doanh nghiệp, vấn đề gắn liền với công tác Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” quản trị doanh nghiệp, khơng thể xây dựng văn hoá doanh nghiệp hệ thống quản trị doanh nghiệp khơng phù hợp Cơng ty máy tính IBM Mỹ: “Tôn trọng cá nhân, khách hàng phải phục vụ tốt phải làm việc thật xuất sắc” Công ty Apave Việt Nam & Đông Nam Á: “Thành công rộng mở với bốn giá trị: liệt để chiến thắng, tự chủ sáng tạo, chia sẻ hợp tác, phát triển tôn vinh lực cá nhân” Công ty Matsushita Electronic Nhật xác định: 1) Phục vụ tổ chức đuờng hoàn thiện sản xuất; 2) Trung thực; 3) Đoàn kết, hồ hợp hợp tác; 4) Phấn đấu chất lượng; 5)Tự trọng biết phục tùng; 6) Hoà với hãng; 7)Biết ơn hãng Cơng ty Honda: Khơng mơ phỏng, kiên trì, sáng tạo, độc đáo; Dùng mắt sáng giới mà nhìn vào vấn đề 4.3 Cách ứng xử quan hệ nội với bên Nội dung triết lý kinh doanh doanh nghiệp thường giành phần quan trọng để đề cập tới nguyên tắc ứng xử nội với bên Phần trả lời câu hỏi “Doanh nghiệp ứng xử với người doanh nghiệp nào? Với khách hàng cộng đồng xã hội sao? Vai trò bổn phận cá nhân mối quan hệ trên?” Doanh nghiệp cộng đồng người, việc xác định nguyên tắc đối xử với người nội tảng để tạo nên tập thể thống đoàn kết, tảng cho việc phát triển mối quan hệ với bên cho phát triển bền vững doanh nghiệp Doanh nghiệp tồn mơi trường kinh doanh định có mối quan hệ với xã hội bên ngồi: quyền, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, cộng đồng dân cư Vấn đề có tính sống cần trì, phát triển mối quan hệ xã hội để phục vụ cho công việc kinh doanh, giải tốt mối quan hệ nhằm tạo môi trường thuận lợi tạo nguồn lực phát triển Doanh nghiệp IBM với giá trị “tôn trọng cá nhân”: “Cái vốn lớn doanh nghiệp tiền hay cải vật chất mà người Cần phải dành thời gian nhiều cho vấn đề công nhân viên chức vấn đề sản phẩm Hãy tôn trọng quyền lợi người làm cơng tìm cách để họ hưởng quyền lợi xứng đáng, việc đưa doanh nghiệp đến lợi ích lớn hơn” Tập đồn Oracle, mối quan hệ với bên ngoài: “Chúng ta có trách nhiệm tiến hành cơng việc giao dịch sở trung thực tôn trọng lẫn với khách hàng, nhà cung cấp với cộng đồng nước chủ nhà” Mỗi doanh nghiệp xây dựng cho triết lý kinh doanh riêng, bao hàm một, hai nội dung liên quan đến ba nội dung Triết lý kinh doanh hình thành theo hai cách: người sáng lập doanh nghiệp khởi xướng tạo lập từ đầu làm định hướng phát triển, đúc rút, xây dựng qua trình kinh doanh, quản lý, trải nghiệm nhà lãnh đạo doanh nghiệp có đóng góp thành viên doanh nghiệp 4.4 Các chuẩn mực chung Là điều nên làm điều khơng làm, đức tính cần trau dồi thói quen cần phải từ bỏ theo quy định chung tập thể phong tục tập quán thành viên doanh nghiệp tự giác tuân theo coi hệ thống luật Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” bất thành văn Hệ thống luật "bất thành văn" điều chỉnh định quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp thành công hay thất bại phụ thuộc vào hệ thống luật "bất thành văn" 4.4.1 Nghi lễ Là tập hợp biểu tượng lễ nghi phức tạp chi tiết thực thông qua kiện Chẳng hạn lễ tổng kết cuối năm, lễ trao giải thưởng, lễ chào cờ, hát doanh nghiệp Nghi lễ đóng vai trò thúc đẩy cá nhân tập thể doanh nghiệp cố gắng để đạt thành tích, thúc đẩy lòng trung thành, tinh thần hợp tác, thân thiện nhân viên, tăng cường giao tiếp nội doanh nghiệp, làm cho ý niệm doanh nghiệp cụ thể hoá trở nên sống động 4.4.2 Phong cách làm việc Phong cách làm việc cá nhân - từ người đứng đầu nhân viên sở - hình ảnh dễ thấy văn hoá nội doanh nghiệp Các doanh nghiệp ngày mong muốn xây dựng đội ngũ nhân có tác phong công nghiệp phong cách làm việc chuyên nghiệp Một phong cách làm việc chuyên nghiệp thể nhiều khía cạnh giờ; hiểu rõ quy trình cơng việc thực cơng việc cách chuẩn mực theo quy trình; hiểu rõ vị trí, vai trò nhiệm vụ mình; ln hồn thành công việc theo yêu cầu thời hạn; biết sử dụng công cụ phương tiện làm việc, ứng xử giao tiếp mực, có văn hố; ln nỗ lực, nhiệt tình công việc… Để xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, ban đầu nỗ lực đào tạo huấn luyện biện pháp quản lý quan trọng Sau thời gian thực trì lâu bền, phong cách làm việc với giá trị theo đuổi (ví dụ: phải làm việc thật xuất sắc, tốt phải tốt hơn) ngấm dần vào thành viên trở thành truyền thống, tập tục nét đẹp văn hoá doanh nghiệp 4.4.3 Các chuẩn mực thái độ, hành vi ứng xử, giao tiếp nội Sự giao tiếp, ứng xử phần thiếu trình sinh hoạt làm việc hàng ngày người doanh nghiệp Cách ứng xử giao tiếp nội doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ chuẩn mực, truyền thống, tập tục…của người Việt Nam Doanh nghiệp cần trọng đến khía cạnh để xây dựng cho chuẩn mực nét đẹp hành vi ứng xử giao tiếp Ví dụ doanh nghiệp tìm cách xây dựng cho chuẩn mực ứng xử giao tiếp lễ phép, lịch sự, nhã nhặn, thành thật; thái độ cởi mở khiêm nhường tôn trọng người khác; khơng câu nệ, khách khí, xã giao…Với doanh nghiệp kinh doanh ngành dịch vụ ngân hàng thái độ phục vụ, cách ứng xử giao tiếp với khách hàng ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ, nét văn hoá quan trọng cần trọng xây dựng 4.4.4 Mối quan hệ cá nhân bầu khơng khí làm việc Doanh nghiệp cộng đồng người làm việc dựa tinh thần tập thể, sức mạnh hiệu phục thuộc vào gắn kết hợp tác cá nhân Vì mối quan hệ cá nhân có ảnh hưởng trực tiếp tới phối hợp cơng việc ảnh hưởng tới hiệu cơng việc Có thể phân biệt hai mối quan hệ bản: quan hệ cấp - cấp ; quan hệ đồng với Muốn tạo đội ngũ công nhân viên chức động, linh hoạt tràn đầy sức sống cấp cấp phải có giao lưu đối thoại cơng khai chân thành, phải bình đẳng Khơi thơng quan hệ lên bục diễn thuyết mà trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu, lắng nghe quan trọng nói Đó trình tác động lẫn thường xuyên để đạt tới nhận thức chung Mục tiêu tạo tập thể có nhận Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” thức trí, tin tưởng cơng việc đạt kết tốt Tránh việc cấp bậc thầy tay năm ngón, cấp giống hệt cháu học sinh ngoan ngoãn lời lớp học Mối quan hệ đồng góp phần quan trọng tạo nên bầu khơng khí làm việc nhân văn, doanh nghiệp khơng nơi đến làm việc để có thu nhập mà mơi trường xã hội mà cá nhân đạt nhu cầu khác - nhu cầu xã hội họ – nhu cầu trao đổi, chia sẻ với người khác (về niềm vui, nỗi buồn, sở thích, nguyện vọng); nhu cầu tham gia vào nhóm bạn bè; nhu cầu nhận tình cảm, quan tâm, yêu thương người xung quanh ; ….Mối quan hệ người, bầu khơng khí làm việc tập thể có ảnh hưởng trực tiếp đến suất hiệu lao động Trong tập thể có bầu khơng khí nặng nề, căng thẳng, có mâu thuẫn chia rẽ khơng thể nói tới hiệu cơng việc cao Để tạo bầu khơng khí làm việc tốt đẹp xây dựng mối quan hệ đồng gắn bó, đồn kết Ngồi việc trọng đến sinh hoạt tập thể (nói sau) cần phải nhấn mạnh tới số giá trị bầu khơng khí làm việc tốt đẹp để xây dựng, bầu khơng khí cởi mở, chân thành, công khai, thẳng thắn, người hiểu biết, tin tưởng tơn trọng lẫn Đó giá trị làm nảy nở phát huy tốt mối quan hệ người, sở cho hợp tác phối hợp chặt chẽ công việc Đối với việc thiết lập mối quan hệ đồng tốt đẹp, việc trọng tới sinh hoạt tập thể để tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ đoàn kết …cần phải nhấn mạnh tới giá trị bầu khơng khí làm việc tốt đẹp 4.4.5 Các quy trình cơng việc Một doanh nghiệp có cấu tổ chức hợp lý; quy trình cơng việc rõ ràng; phận cá nhân biết nhiệm vụ trách nhiệm đến đâu, cần phải phối hợp với phận cá nhân cơng việc …thì tảng để có nề nếp làm việc khoa học, rõ ràng Trong doanh nghiệp, diễn song hành nhiều loại quy trình cơng việc khác nhau, cần phải nghiên cứu, áp dụng phương pháp làm việc khoa học xây dựng quy trình cơng việc hợp lý, thực lâu bền dần trở thành nề nếp, chuẩn mực công việc Các quy trình cơng việc xây dựng ảnh hưởng trực tiếp tới phong cách làm việc phối công việc cá nhân 4.4.6 Cách truyền đạt thông tin, cách xử lý vấn đề Một tổ chức hay doanh nghiệp làm việc dựa nỗ lực tập thể, để đạt mục tiêu chung ứng phó nhanh với thay đổi từ bên ngồi cần có truyền đạt thông tin thông suốt nội bộ, vấn đề quan trọng Nếu không, người biết đến phần cơng việc mình, khơng hiểu người phận khác làm gì, khơng hiểu ý nghĩa chung cơng việc khơng thể hợp tác phối kết hợp với Thông tin truyền đạt nội nhanh xác giúp tạo sức mạnh cho tổ chức giúp tổ chức phản ứng mau lẹ với thay đổi từ bên ngồi Thơng tin truyền đạt tổ chức phải qua nhiều đầu mối khâu trung gian bị ngẽn, bị sai lệch đẽo gọt so với ban đầu Hơn nữa, thông tin quyền lực, nhiều cán quản lý giữ chặt lấy, bưng bít thơng tin Vì vậy, doanh nghiệp cần xác lập có quy định rõ ràng cách truyền đạt thơng tin nội Trong trình hoạt động, có hàng loạt vấn đề xảy nội doanh nghiệp, vấn đề phức tạp nảy sinh từ mối quan hệ người, công việc ….vậy cách thức chuẩn mực để xử lý vấn đề nào, chẳng hạn cách xử lý phải quang minh đại, bên phải thiện chí, “đặt vấn đề lên bàn” để giải quyết… 10 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” Cách thứ hai từ thời kỳ đầu thành lập, người lãnh đạo doanh nghiệp chủ động xây dựng triết lý làm định hướng phát triển tổ chức tiến hành thông qua thảo luận đóng góp hầu hết thành viên Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có vai trò định việc tạo lập triết lý doanh nghiệp cụ thể Triết lý doanh nghiệp sản phẩm doanh nghiệp ý tưởng xuất phát từ người sáng lập lãnh đạo doanh nghiệp Nhân cách phong thái nhà sáng lập doanh nghiệp thường in đậm sắc thái triết lý doanh nghiệp Triết lý doanh nghiệp thuộc tầng lớp lãnh đạo, quản lý, thực triết lý kinh doanh chung doanh nghiệp toàn thể nhân doanh nghiệp tự nguyện tự giác chấp nhận Mọi triết lý doanh nghiệp phận lãnh đạo ban hành cách cưỡng vội vàng khơng có giá trị, tồn mặt hình thức Tính đồng thuận đội ngũ cán bộ, công nhân viên đời nội dung triết lý doanh nghiệp cao người có quyền thảo luận, tham gia vào việc xây dựng triết lý cho doanh nghiệp Nói khác đi, q trình hồn thiện triết lý doanh nghiệp phải diễn cơng khai, dân chủ mở rộng Muốn có đồng thuận nhân viên triết lý người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp - phải có đủ uy tín chiếm lòng tin, tình cảm quý trọng người lại doanh nghiệp Nói cách khác, doanh nghiệp cần có mơi trường bên lành mạnh văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp Văn hố doanh nghiệp qua hình ảnh Nhà lãnh đạo Trong văn hóa doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng Hơn hết, họ người chịu trách nhiệm phát triển doanh nghiệp nói chung, văn hóa doanh nghiệp nói riêng Giới quản lý Mỹ đưa tiêu chuẩn nhà lãnh đạo doanh nghiệp: Một là, làm việc có hiệu qủa cao, có chí tiến thủ Hai là, có lực tư lơgíc, lực khái niệm hố, lực phán đoán Ba là, quan tâm, giúp đỡ người hành động tích cực, khéo gây ảnh hưởng đến người Bốn là, lãnh đạo tập thể, sử dụng quyền lực Năm là, cá tính, tâm lý chín muồi, biết tự kiềm chế, khách quan, cố gắng tự chủ Sáu là, có tri thức phong phú Nhật Bản, doanh nhân người ta khái quát thành bốn tiêu chuẩn: o Độ lượng, khoan dung o Hiểu rõ nghề nghiệp, đoán o Dám chịu trách nhiệm o Công Trung Quốc, người tiêu biểu đời mưu sinh buôn bán Phạm Lãi, ông đúc kết thành 16 nguyên tắc kinh doanh bản, có nguyên tắc cho người chủ kinh doanh là: o Trước hết người làm ăn buôn bán phải siêng năng, tích cực, động nắm thời o Phải biết tiết kiệm, không xa hoa lãng phí o Phải biết chọn người giúp việc thẳng, khơng có tính tham lam, giữ chữ tín o Phải tích cực, có tinh thần trách nhiệm, có lòng say mê kinh doanh 18 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” o Ln sáng suốt, bình tĩnh tình huống, không phiêu lưu mạo hiểm, cần lấy chắn, an toàn làm đầu Ở Việt Nam, vấn đề văn hóa doanh nhân quan tâm thời gian ngắn gần Việc xác định tiêu chí văn hóa doanh nhân chủ đề nhiều hội thảo, tranh luận Có thể xét số tiêu chí sau: o Một là, có tinh thần hợp tác Ham thích làm việc với người khác người hác hợp tác với dựa tinh thân ftự nguyện o Hai là, có khả đoán, đưa sách phải dựa vào kiện thật, không dựa vào sức tưởng tượng chủ quan Có khả nhìn xa trơng rộng o Ba là, có lực tổ chức, nghĩa phát huy tài người quyền mình, biết tổ chức tốt nhân lực, tài lực vật lực o Bốn là, có thái độ tin cậy giao nhiệm vụ cho người khác Nắm việc lớn, giao việc nhỏ cho cấp o Năm là, giám chịu trách nhiệm Có ý thức trách nhiệm với cấp trên, cấp dưới, với khách hàng toàn xã hội o Sáu là, ứng biến linh hoạt Có thể thích ứng với hồn cnảh, động, linh hoạt, không ôm lấy sai lầm, không cố chấp bảo thủ o Bảy là, dám đổi Dám chấp nhận rủi ro tình hình xấu tạo ra, có ý chí lòng tin để thay đổi tình thế, tạo diện mạo cho doanh nghiệp o Tám là, tôn trọng người khác, sẵn sàng tiếp thu ý kiến người khác, khơng võ đốn kiêu ngạo o Chín là, nêu gương nếp sống đạo đức Có phẩm chất tốt, cộng đồng doanh nghiệp xã hội thừa nhận Người lãnh đạo doanh nghiệp yếu tố hữu cấu văn hóa doanh nghiệp mà chủ thể quan trọng định việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành hay bại Triết lý doanh nghiệp sản phẩm doanh nghiệp ý tưởng xuất phát từ người sáng lập lãnh đạo doanh nghiệp Nhân cách phong thái nhà sáng lập doanh nghiệp thường in đậm sắc thái triết lý doanh nghiệp Trong nhân cách nhà doanh nghiệp yếu tố lĩnh phẩm chất đạo đức có tác động trực tiếp tới đời nội dung triết lý kinh doanh họ đề xuất Nếu nhà kinh doanh lực khơng có hội rút triết lý kinh doanh Trường hợp lý tưởng cho triết lý doanh nghiệp đời, phía chủ thể kinh doanh, người lãnh đạo vừa có lực vừa có đủ lĩnh nhiệt tình truyền bá nguyên tắc, giá trị Doanh nghiệp tới nhân viên Trong thực tế, nhà quản trị doanh nghiệp có phong thái nàh truyền giáo, say sưa với sứ mạng có niềm tự hào truyền thống thành đạt công ty theo triết lý đặc thù doanh nghiệp Những yêu cầu người lãnh đạo Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp 3.1 Nhà lãnh đạo quản lý kinh tế động, có tài có tâm “Thương trường chiến trường”, đòi hỏi chủ thể hoạt động lĩnh vực phải tài năng, vừa có tầm, vừa có tâm Nói cách khác, nghề kinh doanh đòi hỏi nhà kinh doanh vừa phải có lực, vừa phải có đạo đức Đạo đức kinh doanh đòi hỏi việc kinh doanh phải thực đạo lý dân tộc phù hợp với quy chuẩn thiện tốt chung nhân loại Sở dĩ nghề kinh doanh cần coi trọng tiêu chuẩn đạo đức sản phẩm, dịch vụ mà nhà kinh doanh bán thị trường liên quan 19 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” trực tiếp tới sức khoẻ đời sống nhiều người Khách hành thường tự kiểm tra thơng tin chất lượng, tính năng, tác dụng sản phẩm mà nhà kinh doanh công bố, quảng cáo; tức khách hàng thường phải tin vào tính đắn nhà kinh doanh Nhưng thông tin thiếu trung thực bị cắt xén, cố ý gian dối để vụ lợi cá nhân, hậu mà nhà kinh doanh gây cho khách hàng xã hội thường tai hại lâu dài Một số tiêu chuẩn phẩm chất đạo đức sau mà xã hội cho thiếu người làm nghề kinh doanh – doanh nhân: o Tính trung thực: thể quán lời nói việc làm, danh thực Không dùng thủ đoạn gian dối, xảo trá để kiếm lời, không quảng cáo sai thật Coi trọng cơng bằng, đáng đạo lý kinh doanh o Tôn trọng người: Coi trọng nhu cầu, sở thích tâm lý khách hàng, tôn trọng phẩm giá tiềm phát triển nhân viên Coi trọng chữ tín giao tiếp, quan hệ hoạt động kinh doanh o Vươn tới hồn hảo: Khơng ngừng tu dưỡng thân, ln có nỗ lực tự vượt lên mình, khơng thoả mãn với đạt Có hồi bão, lý tưởng nghề nghiệp tâm phấn đấu vươn lên để thành đạt kinh doanh o Đương đầu với thử thách: Khơng ngại tâm vượt qua khó khăn, gian khổ mà nghề kinh doanh thường gặp phải o Coi trọng hiệu gắn liền với trách nhiệm xã hội: Hiệu kinh tế - xã hội thước đo thành công, thành đạt kinh doanh Muốn phát triển nhà kinh doanh phải khơng ngừng nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động kinh doanh họ đồng thời đóng góp xứng đáng cho xã hội Nhưng có đạo đức kinh doanh chưa đủ để doanh nghiệp đứng vững thương trường Để thành công, điều kiện đủ doanh nhân phải có lực tài trí thực Tài nhà kinh doanh chứng nghiệm qua kết hiệu sau số năm làm kinh doanh họ Một cách tương đối, bao gồm lực sau đây: o Hiểu biết thị trường: bao gồm hiểu biết thị trường ngành hàng, khách hàng mục tiêu, đối thủ cạnh tranh yếu tố khác ảnh hưởng tới việc kinh doanh o Hiểu biết nghề kinh doanh: Những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ kinh doanh công nghệ, quản trị, marketing, chất lượng sản phẩm, tài – kế tốn o Hiểu biết người có khả xử lý tốt mối quan hệ: Đó lực giao tiếp, nuôi dưỡng phát triển mối quan hệ phục vụ cho công việc kinh doanh quan hệ với khách hàng, đối tác, quyền, ngân hàng, cộng đồng, o Nhanh nhẹn, đoán khơn ngoan 3.2 Có lĩnh văn hóa, tinh thần dân tộc Văn hóa dân tộc nhân tố khách quan (bên ngoài) tác động tới hình thành văn hóa doanh nghiệp, tác động tới phát triển doanh nghiệp Vì thế, doanh nhân thời đại ngày không cần trang bị kiến thức kinh tế, mà phải người có lĩnh văn hóa tinh thần dân tộc Bản lĩnh văn hóa, tinh thần dân tộc trước hết bộc lộ qua phong cách nhà kinh doanh Phong cách nhà kinh doanh thường đồng với phong cách hay lối kinh doanh chủ thể, nhà kinh doanh thường dành phần lớn thời gian, sống họ cho công việc Phong cách nhà kinh doanh biểu rõ nét lối ứng xử hoạt 20 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” động nghiệp vụ họ Nó bao gồm diện mạo, ngôn ngữ, hành vi nhà doanh nghiệp Tất yếu tố bị chi phối truyền thống văn hóa mà doanh nhân sở thuộc Các nhà kinh doanh có văn hóa biết khơng thể tuỳ tiện việc ăn nói, trang phục, lại, quan hệ mà cần có hành vi, hoạt động theo tiêu chuẩn phù hợp với văn hóa ngữ cảnh; cần phải ứng xử không trái với phong tục, tập quán truyền thống Diện mạo phong cách ứng xử khơng vấn đề hình thức t Đơi định thành bại công việc Đối với người thuộc dân tộc khác, có văn hóa khác hiểu biết lối hành xử tơn trọng văn hóa họ yêu cầu thiếu nhà kinh doanh có văn hóa Muốn làm ăn với đối tác nước ngồi phải hiểu văn hóa họ Cộng tác làm ăn với người Nhật hoàn toàn khác với cộng tác làm ăn với người Mỹ Mặt khác, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp thành cơng người lãnh đạo doanh nghiệp khơng có vốn tri thức văn hóa dân tộc, khơng có tinh thần dân tộc Xét cùng, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp khai thác giá trị văn hóa dân tộc vào hoạt động kinh doanh công ty Văn hóa doanh nghiệp khơng đồng với văn hóa dân tộc khơng thể khác biệt với văn hóa dân tộc Bảng giá trị, hệ triết lý mà doanh nghiệp cần xây dựng q trình hình thành văn hóa doanh nghiệp xoay quanh trục giá trị văn hóa vĩnh dân tộc: Chân – Thiện – Mĩ Văn hóa doanh nghiệp in đậm dấu ấn cá nhân người lãnh đạo; lối suy nghĩ, lối quản lý hoạt động kinh doanh nhà quản trị khác nguồn gốc tính đặc thù văn hóa doanh nghiệp Trong bối cảnh tồn cầu hố, hội nhập kinh tế diễn mạnh mẽ, để hồ nhập mà khơng hồ tan, đòi hỏi văn hóa quốc gia, dân tộc phải phát huy nguồn lực nội sinh, mà xây dựng văn hóa doanh nghiệp cách nhằm khẳng định sắc dân tộc Các nhà doanh nghiệp cần ý thức sứ mệnh văn hóa dân tộc Và đến lượt mình, văn hóa doanh nghiệp với mạnh riêng lại bộc lộ lợi việc cạnh tranh thương trường Hiểu sắc văn hóa hiểu “hồn dân tộc” chất tâm lý cộng đồng khách hàng để từ tạo kỹ thuật phương pháp kinh doanh phù hợp Ví dụ người nơng dân Việt Nam có tâm lý “ăn mặc bền”, nên sản phẩm hàng hố có đặc tính thường ưu tiên lựa chọn bán chạy thị trường nông thôn Còn người Nhật với “văn hóa thu nhỏ”, coi trọng tính thẩm mỹ sản phẩm khiến nhà kinh doanh Nhật Bản tạo kiểu sản xuất theo triết lý “cái nhỏ đẹp” thành công, đặc biệt ngành công nghiệp điện tử, chế tạo máy, sản xuất ô tô 3.3 Am tường sách, luật pháp Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng Cộng sản Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát Chiến lược 10 năm 2002 – 2010 “Đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất tinh thần nhân dân, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Nguồn lực người, lực khoa học công nghệ, kết cấu hạ tầng, tiềm lực kinh tế, quốc phòng, an ninh tăng cường; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hình thành bản; vị nước ta trường quốc tế nâng cao” Để biến mục tiêu thành thực, đòi hỏi nỗ lực cấp, ngành, có đóng góp khơng nhỏ doanh nghiệp Như vậy, trách nhiệm doanh nhân không làm giàu cho thân mà làm giàu cho tổ quốc Để tiếp nối truyền thống “đạo làm giàu”, nhà 21 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” kinh doanh khơng có tài, có tâm mà phải người am tường chủ trương, đường lối, sách, luật pháp Đảng Nhà nước Luật Doanh nghiệp đời vào sống Hệ thống sách như: sách đầu tư, sách thuế, sách tài tín dụng, sách hỗ trợ thơng tin, xúc tiến thương mại, sách phát triển doanh nghiệp, sách lao động – tiền lương, sách đất đâi, sách khoa học – cơng nghệ, sách phát triển giáo dục đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp phải nắm vững hệ thống sách để kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh hướng, không vi phạm pháp luật Tuy nhiên, không nắm vững luật pháp, mà thân nhà doanh nghiệp phải người tham mưu cho Đảng Nhà nước vấn đề kinh tế Các nhà doanh nghiệp hàng ngày hàng phải đối mặt với thực tế, nắm vững luật pháp, hết, họ sách thực thúc đẩy phát triển đâu rào cản Thực tế, có nhiều thủ tục hành gây phiền hà làm tăng chi phí đầu tư, kinh doanh khâu thủ tục đầu tư, xét thầu, đấu thầu, xuất nhập khẩu, hải quan, tra, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp, vay vốn Nếu khơng có tiếng nói từ doanh nghiệp Nhà nước khó phát có biện pháp điều chỉnh kịp thời III PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP Cơ chế phát triển văn hóa doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp khơng thể hình thành ngày một, ngày hai, khơng phải tự nghĩ ngẫu nhiên, hình thành thực tiễn hoạt động kinh doanh, trình liên hệ, tác động qua lại, câu trả lời cho vấn đề mà môi trường bên bên đặt cho doanh nghiệp Cũng văn hóa, văn hóa doanh nghiệp có lồi người khơng thể di truyền theo đường sinh học, mà việc hình thành cá nhân, cộng đồng kết trình thẩm thấu - xã hội hóa giá trị mà hệ trước tạo ra, đồng thời trìmh sáng tạo giá trị Do đó, chế phát triển văn hóa doanh nghiệp học hỏi Trong mơi trường đầy biến động như: phá sản, cấu lại, hợp nhất, bị mua, sửa đổi thể chế tốc độ phát triển vũ bão mặt kỹ thuật… doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh, điều đòi hỏi doanh nghiệp phải có khả thích ứng mơi trường; đòi hỏi người lãnh đạo doanh nghiệp phải ln trì nếp Văn hóa doanh nghiệp đồng thời với việc đưa sách chiến lược, thay đổi cấu tổ chức, hệ thống triết lý, niềm tin, giá trị để tạo nên nét văn hóa lành mạnh, để ứng phó hiệu với tình hình khơng ngừng biến chuyển đầy phức tạp Có thế, doanh nghiệp có lợi không bị tổn thương bối cảnh cạnh tranh ngày liệt Hoạt động doanh nghiệp không ngừng vận động, biến đổi phát triển, văn hố doanh nghiệp khơng bất biến.Trên sở giá trị, chuẩn mực có tính định hướng tiêu chí cụ thể gắn với giai đoạn, với mục tiêu cụ thể phải không ngừng tiếp tục củng cố, bổ sung hoàn chỉnh Những giá trị tiếp tục bổ sung phải nhân tố – kết tìm tòi, nghiên cứu, học hỏi q trình tiếp xúc với văn hóa doanh nghiệp khác Không bổ sung thêm giá trị mới, việc củng cố tích cực văn hố doanh nghiệp bao hàm việc loại bỏ tiêu chí, quan điểm không phù hợp, bổ sung thêm cho tiêu chí chưa hồn thiện Vấn đề đặt phải xác định rõ giá trị văn hóa ý nghĩa với doanh nghiệp thơng qua việc đánh giá xem xét văn hóa Đánh 22 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” giá văn hóa việc khó khăn văn hóa thường khó thấy dễ nhầm lẫn tiêu chí đánh giá Nhận thức rằng, danh tiếng bền vững cách ứng xử văn hố, ln hướng tới xây dựng tổ chức thành cộng đồng người có văn hố tự tài sản vơ giá doanh nghiệp, tồn thể cán bộ, công nhân viên - mà điều lại đặc biệt quan trọng doanh nghiệp ngân hàng Nên, thơng qua cơng việc hàng ngày mà doanh nghiệp phải phấn đấu không ngừng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi ích vật chất - điều kiện để xây dựng sống ấm no, hạnh phúc cho cá nhân, cho gia đình cho tồn doanh nghiệp Việc tạo trì mơi trường để thành viên cảm thấy tin yêu, quý trọng tài sản quý giá nhất, tự hào đứng đội ngũ công nhân viên chức doanh nghiệp sẵn sàng thể đầy đủ khả phẩm chất cao q mình; mơi trường mà đóng góp thành viên vào thành công doanh nghiệp tưởng thưởng xứng đáng ngược lại, hành vi, ứng xử trái với văn hoá doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, tổn hại lợi ích khách hàng phải bị lên án khơng có chỗ đứng doanh nghiệp Cần phải nêu cao hiệu: "phấn đấu xây dựng doanh nghiệp mà hình ảnh ý nghĩ khách hàng khơng sản phẩm, dịch vụ hồn hảo mà liên tưởng đến cộng đồng, tập thể người sơi nổi, đồn kết gắn bó tương thân tương “ Xây dựng văn hoá doanh nghiệp với quan điểm giáo dục nên hình thức kỷ luật mang tính giáo dục cao như: áp hình thức kỷ luật người lao động, hội đồng kỷ luật xử lý nặng lỗi thiếu ý thức chấp hành quy trình, nội quy lao động so với lỗi nghiệp vụ; thành tích lao động, cơng tác nhân thân người lao động xem xét thận trọng, coi yếu tố để tăng nặng giảm nhẹ hình thức kỷ luật; doanh nghiệp tiến tới xố bỏ hình thức kỷ luật kiên loại bỏ hành vi trái với văn hoá mà doanh nghiệp xây dựng Doanh nghiệp thường xuyên quan tâm chăm lo đến điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, sách, chế độ người lao động như: đầu tư phòng làm việc, trang thiết bị, phòng nghỉ ca, nghỉ đêm, bếp ăn tập thể, xe tuyến, khám chữa bệnh định kỳ, bệnh nghề nghiệp… Doanh nghiệp xây dựng hình thành mơi trường văn hố doanh nghiệp với nhiều hình thức như: Tọa đàm chuyên đề văn hoá doanh nghiệp; xây dựng môi trường dư luận tôn vinh gương người tốt, việc tốt phê phán, lên án biểu hiện, hành vi trái với lợi ích tập thể doanh nghiệp; nêu gương hành vi có văn hố để người lao động học tập bước nhận thức điểm khác có văn hố thiếu văn hố để dần tới xây dựng văn hoá doanh nghiệp Lãnh đạo doanh nghiệp giao trách nhiệm cho tổ chức công đồn, đồn niên, nữ cơng phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp đỡ người lao động có hồn cảnh khó khăn, sinh hoạt tập thể với hình thức như: tổ chức sinh nhật, hội thi thể thao, hội diễn văn nghệ, tọa đàm xây dựng phong cách giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự; gặp gỡ người lao động thiếu tích cực để tìm hiểu nguyên nhân động viên giúp đõ họ tiến bộ; tọa đàm với tổ chức tương ứng đơn vị bạn để phối hợp thực thi nhiệm vụ chung Doanh nghiệp cần phải cử cán tham dự lớp học chuyên ngành văn hố doanh nghiệp; mời chun gia nói chuyện văn hoá doanh nghiệp; tổ chức toạ đàm, trao đổi hiểu biết, nhận thức văn hoá, văn hoá doanh nghiệp, triết lý kinh doanh tới toàn thể 23 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” cán bộ, cơng nhân viên doanh nghiệp để định hướng hình thành người lao động thực hành vi văn hoá từ tự phát đến tự giác Duy trì Văn hóa doanh nghiệp Duy trì văn hóa doanh nghiệp tập trung chủ yếu việc tiền tuyển chọn, trình xã hội hóa, hội nhập loại bỏ 2.1 Tiền tuyển chọn Tiền tuyển chọn, trước hết thể việc lựa chọn nhân viên Đây cơng việc có vị trí quan trọng hoạt động văn hóa doanh nghiệp lãnh đạo doanh nghiệp thực Những người lựa chọn người có kiến thức, kỹ năng, khả thực công việc phù hợp Hơn nữa, họ phải người có giá trị phong cách cá nhân thích hợp với doanh nghiệp Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải trọng không đến khả tri thức sinh viên, tiềm kỹ thuật họ mà trọng đến khả hòa nhập với người, với mơ hình văn hóa sẵn có doanh nghiệp Bên cạnh đó, việc ý điều chỉnh sách kế hoạch phát triển nguồn nhân lực để phản ánh quan niệm giá trị mới, đổi văn hóa doanh nghiệp bước then chốt Để nâng cao khả ứng biến doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp điều chỉnh thích ứng nhanh chóng, có hiệu với hồn cảnh biến động thường xuyên, phận hay chi nhánh doanh nghiệp cần tích cực xây dựng mơ hình học tập Xây dựng tổ chức mơ hình học tập trước hết phải bắt đầu việc đào tạo cán nhân viên Thông qua học tập, Cán nhân viên làm việc hiệu quả, ngược lại thơng qua cơng việc nắm củng cố kết học tập Công việc học tập trở thành thể thống nhất, góp phần quan trọng để trì nếp văn hóa doanh nghiệp Một hoạt động khơng thể thiếu để trì văn hóa doanh nghiệp xác minh cống hiến cán nhân viên, có chế độ khen thưởng thăng tiến người thực tốt công việc Xây dựng chế độ khen thưởng điều quan trọng việc trì vận hành tốt doanh nghiệp Khen thưởng phải mức, kết hợp thưởng kín thưởng cơng khai, khen thưởng tinh thần liền với khen thưởng vật chất Đặc biệt, khen thưởng có giá trị đề bạt Đó phương thức khẳng định cụ thể nhất, có giá trị thành tích làm việc xuất sắc nhân viên cấp dưới, có tác dụng tích cực, bồi dưỡng nhân viên giỏi, rèn đúc tinh thần cầu tiến họ 2.2 Quá trình xã hội hóa Có thể nói, trì văn hóa doanh nghiệp ln phải gắn liền với qúa trình xã hội hóa doanh nghiệp - Từ tinh thần người sáng lập đến lựa chọn hệ giá trị doanh nghiệp để hình thành nên văn hóa doanh nghiệp Trong bầu khơng khí tinh thần doanh nghiệp, thành viên gia nhập phải nhanh chóng tiếp nhận giá trị xuất đụng độ văn hóa cũ văn hóa với cục diện giằng co Văn hóa cũ ngăn trở nhân viên tuyển chọn bước vào môi trường Do đó, muốn tồn với tư cách thành viên doanh nghiệp,mỗi cán nhân viên phải tự biến đổi để thích ứng với phát triển Doanh nghiệp Đó việc tiếp thu giá trị với lời cam kết trung thành với doanh nghiệp, với giá trị doanh nghiệp nhân viên thực trở thành phận hữu doanh nghiệp, đem cống hiến cho phát triển doanh nghiệp Kết cuối suất doanh thu đem lại cho doanh nghiệp tăng lên Văn hóa doanh nghiệp lan tỏa khắp thành viên theo đường đó, xã hội hóa ý tưởng lãnh đạo doanh nghiệp 24 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” 2.3 Hội nhập loại bỏ Đây q trình thích ứng thành viên mang chuẩn mực, giá trị thân Đến môi trường mới, bầu khơng khí tinh thần cộng đồng xác lập khơng gian văn hóa tương đối ổn định, đòi hỏi nhân viên phải hòa nhập với giá trị văn hóa doanh nghiệp Trong q trình hòa nhập diễn đồng thời hai trình tiếp thu loại bỏ Tiếp thu giá trị doanh nghiệp loại bỏ giá trị riêng thân không phù hợp với không khí chung tập thể Q trình diễn liên tục kết cuối xác lập vị nhân viên doanh nghiệp Họ thực khẳng định với tư cách thành viên doanh nghiệp “mang vác” giá trị văn hóa doanh nghiệp phát huy giá trị hoạt động góp phần cho thịnh vượng doanh nghiệp Thay đổi văn hóa doanh nghiệp 3.1 Sự cần thiết việc thay đổi Văn hóa doanh nghiệp Một doanh nghiệp có văn hóa doanh nghiệp phù hợp doanh nghiệp có giá trị phát triển bền vững, mà người phải thán phục Doanh nghiệp có nhân viên dám hy sinh doanh nghiệp, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, gắn bó trung thành với doanh nghiệp cho dù tình nào, sức sáng tạo sức cạnh tranh doanh nghiệp phát triển khơng ngừng, hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp ý tưởng đưa doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp uy tín hiệu Và doanh nghiệp phát triển tiềm tiềm ẩn cách tận dụng nguồn lực có phát huy thơng qua đổi liên lục, phá bỏ cũ chấp nhận đổi Tuy nhiên, Văn hóa doanh nghiệp dễ thay đổi Với phát triển kinh doanh doanh nghiệp với cạnh tranh ngày gay gắt doanh nghiệp với nhau, nước nước ngồi, bẻ gãy đà phát triển doanh nghiệp văn hóa doanh nghiệp khơng phù hợp Với chế hoạt động công ty quốc doanh Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp hồn tồn lỗi thời không phù hợp với xu phát triển chóng mặt mơi trường thương mại quốc tế Việc phân cấp nhiều quan nhà nước, doanh nghiệp quốc doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, cách làm việc đòi hỏi nhiểu giấy tờ, làm việc khơng có xác định mục tiêu rõ ràng, đánh giá nguồn lực khơng có không thuyết phục kiềm hãm phát triển mạnh mẽ công ty Việc ban hành lệnh cấp mà không cần quan tâm đến ý kiến cấp dưới, cảm nhận nhân viên hay thỏa hiệp nhân viên khiến nhân viên có tài chán nản rời bỏ công ty để gia nhập vào đội ngũ nhân viên cơng ty nước ngồi nơi mà họ cảm thấy có nhiều hội phát triển tiềm Khó khăn phải làm Lợi ích Văn hóa doanh nghiệp rõ, điều quan trọng người có ý chí tâm để thay đổi hay khơng Điều đòi hỏi người đứng đầu doanh nghiệp phải có tầm nhìn rõ ràng, hành động thẳng tay, chấp nhận thay đổi đồng thời sẵn sàng loại bỏ hành động cá nhân tiêu cực ảnh hưởng nặng nề đến phát triển chung doanh nghiệp Có doanh nghiệp phát triển bền vững bảo vệ chỗ đứng thương hiệu thị trường nước quốc tế Và nữa, cần người xông xáo, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu chấp nhận rủi ro 25 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” thay đổi phát triển Và phát triển họ phát triển nhanh mạnh Ai đồng ý nội dung hình thức quan trọng, nội dung lúc quan trọng Văn hóa doanh nghiệp nội dung phát triển người phát triển giàu có bền vững mà thay đổi khác khơng có thay Một doanh nghiệp cấp chứng ISO bên khơng tn thủ việc áp dụng nguyên lý chất lượng, chi phí đánh giá lại lần, có nghĩa khơng tạo tự giác hay tự nguyện làm việc, mà tự nguyện tự giác hình thành từ văn hóa doanh nghiệp tiên tiến Chính thế, kết trình thực ISO làm gia tăng giấy tờ, văn chồng chéo tạo nên rào cản phát triển nhân viên phảI làm qua nhiều việc mà hiệu mang lại khơng Ngồi ra, việc tái cấu trúc vậy, doanh nghiệp thực tái cấu trúc doanh nghiệp tạo nên sóng khó chịu đội ngũ nhân viên họ cảm thấy bị soi mói chi tiết công việc đem phơi bày người làm việc nghĩ bị giao thêm việc để làm Chính thế, tái cấu trúc giống đánh trống bỏ dùi, kêu không nghe, thỏa thuận qua loa cho xong việc đâu vào Văn hóa doanh nghiệp từ lâu bén rễ vào hành vi tiềm thức người vậy, văn hóa làm muốn hưởng nhiều, không chịu phát triển, không chịu thay đổi vào ngõ cụt để chối bỏ trách nhiệm có vấn đề xảy Cho nên thay đổi Văn hóa doanh nghiệp điều cần làm ngay, dĩ nhiên sớm chiều làm mà đòi hỏi phải có cam kết từ phía lãnh đạo từ phía nhân viên Cho dù ba năm làm chưa xong năm năm, mười năm hay lâu nữa, miễn phải có thay đổi từ suy nghĩ, cách nhìn nhận vấn đề hành vi ứng xử Cái dễ làm trước, khó làm sau dĩ nhiên cần phải đánh giá lại làm để xem có đáp ứng kế hoạch sứ mệnh công ty hay không Mỗi doanh nghiệp muốn phát triển, cá nhân muốn phát triển dĩ nhiên muốn thấy hơm đẹp hơm qua Vì thân thay đổi trước muốn thay đổi lớn 3.2 Xây dựng hệ thống giá trị, triết lý, niềm tin Hệ thống giá trị đóng vai trò chủ đạo văn hóa doanh nghiệp, tất thành viên chia sẻ Điều có nghĩa doanh nghiệp, tất thành viên gắn bó với quan niệm chung vấn đề doanh nghiệp gì, vai trò kinh tế, xã hội nào, chiếm vị trí doanh nghiệp cạnh tranh với nó, nghĩa vụ khách hàng gì, giá trị văn hóa doanh nghiệp bao gồm giá trị chung giá trị chủ chốt: Những giá trị chung Văn hóa doanh nghiệp kể đến: o Thứ phận doanh nghiệp lập để thực muc đích định: sản xuất sản phẩm, thực dịch vụ cho nhân dân… Vì vậy, mục đích tự thân doanh nghiệp tạo thành giá trị o Thứ hai bạn hàng ổn định mối quan hệ dài hạn bền vững với khách hàng Mục đích hoạt động doanh nghiệp hình thành nên đơn vị đặt hàng cụ thể tổ chức doanh nghiệp khác cần đến sản phẩm doanh nghiệp Nếu khơng có đặt hàng khơng điều kiện hoạt động doanh nghiệp, không lấy đâu phương tiện cho doanh nghiệp hoạt động 26 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” Thứ ba hiệu kinh tế tối đa có lãi Điều có ý nghĩa thiết yếu doanh nghiệp Biểu vấn đề như: kết hoạt động doanh nghiệp đạt chi phí gì, hiệu kinh tế hoạt động nào, việc sản xuất loại sản phẩm thua lỗ hay đem lại lợi nhuận o Thứ tư mức độ số lượng chất lượng sách xã hội doanh nghiệp Hoạt động doanh nghiệp gắn liền với tác động yếu tố; phương thức sản xuất sức lao động Chất lượng sức lao động việc tái sản xuất sức lao động gắn liền với việc thỏa mãn nhu cầu đa dạng nhân viên doanh nghiệp Sự thỏa mãn thể khn khổ sách người doanh nghiệp Trước truyền bá tới nhân viên doanh nghiệp Văn hóa phải thực thấm sâu vào đội ngũ cốt cán doanh nghiệp Nếu tập thể lãnh đạo cao không tuân theo tiêu chuẩn giá trị, lấy làm gương văn hóa doanh nghiệp khơng thể chuyển đổi loại hình Người lãnh đạo thiết phải nhận thức chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp trước hết phải đổi thân Làm tạo sở cho việc chuyển đổi loại hình văn hóa doanh nghiệp mà bước vô then chốt việc tạo lập văn hóa doanh nghiệp Người lãnh đạo cao doanh nghiệp có tác động to lớn tới văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp rốt loại phản ánh “hình ảnh lãnh đạo” Trên tất vấn đề nêu, khẳng định để tồn phát triển bền vững, doanh nghiệp cần phải quán triệt phương châm cụ thể sau: Tập trung nguồn lực, xây dựng doanh nghiệp phát triển toàn diện, vững mạnh, có mơ hình tổ chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; có đội ngũ cán bộ, cơng nhân viên đủ trình độ, lực quản lý, sử dụng hiệu trang thiết bị đại, tâm huyết với nghề nghiệp, phong cách làm việc chuyên nghiệp, có ý thức kỷ luật lao động để thực mục tiêu: Đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn thoả thuận với khách hàng, làm khách hàng hài lòng an tồn, - đủ – xác, chất lượng ổn định không ngừng nâng cao“ tinh thần triết lý phát triển văn hoá doanh nghiệp Thực phương châm đạo đó, cấp tổ chức doanh nghiệp, đoàn thể phải xây dựng nhiệm vụ, chương trình hoạt động phù hợp mục tiêu, nhiệm vụ mà doanh nghiệp đề Sự quán triệt cụ thể phải phù hợp với chức nhiệm vụ máy, chẳng hạn như: o Đại hội công nhân viên chức doanh nghiệp phải hướng tới việc “Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ doanh nghiệp nhằm chống tụt hậu, tăng lực cạnh tranh với doanh nghiệp khác ngành nước, khu vực hay quốc tế, góp phần thực chiến lược phát triển lâu dài doanh nghiệp tinh thần triết lý văn hoá vạch biểu tiêu chí cụ thể“ o Cơng đồn doanh nghiệp lại phải trọng hướng tới việc “Phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn niên, nữ cơng đẩy mạnh hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện để người lao động phát huy khả cương vị giao, đóng góp ngày nhiều cho phát triển bền vững doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang sắc riêng hoạt động sản xuất, kinh doanh, thực nghiêm quy trình với văn hố cao nhất, tạo tin tưởng, gắn bó người lao động đường phát triển doanh nghiệp“ o Đoàn niên doanh nghiệp cần đề chương trình “Xây dựng văn hố doanh nghiệp đồn viên niên“ với tiêu chí cụ thể, xác định – chẳng hạn như: tạo thói quen làm việc theo quy trình, tuân thủ nghiêm quy định, xây o 27 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” dựng mơi trường làm việc đồn kết, thân ái, mơi trường dư luận kiên đấu tranh với xấu, hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp, tổ chức Đồn … Từ khơi dậy tình u lòng tự hào doanh nghiệp, hướng tới cụ thể hoá doanh nghiệp người sống làm việc theo phương châm: “Một người người, người người “ Tất chương trình hoạt động khơng hoàn toàn giống nhau, phải hướng tới mục tiêu đảm bảo nhận đồng tình, hưởng ứng người lao động, giúp cho người lao động nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng văn hoá doanh nghiệp phát triển bền vững doanh nghiệp mà viên – người lao động có trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi để xây dựng hưởng thụ Sự tồn phát triển doanh nghiệp gắn với đời sống vật chất, tinh thần gia đình thân người lao động người lao động gắn bó với doanh nghiệp kể doanh nghiệp gặp khó khăn 3.3 Truyền bá văn hóa doanh nghiệp tới cán cốt cán, nhân viên Văn hóa doanh nghiệp dạng văn hoá cộng đồng - cộng đồng doanh nghiệp Nó khơng phải số cộng đơn giản văn hoá cá nhân sống cộng đồng mà toàn giá trị chuẩn mực, với hệ thống biểu tượng, cộng đồng chấp nhận thực thi cách tự nguyện Một doanh nghiệp trở thành cộng đồng vững phát triển phải có cố kết thành viên cộng đồng ấy, chất kết dính văn hố doanh nghiệp: hệ thống giá trị, chuẩn mực chung, nghi lễ, tập tục, giai thoại, truyền thuyết… cốt lõi hệ thống giá trị mà cộng đồng chia sẻ, chấp nhận đồng thời chi phối cách hành xử thành viên cộng đồng Do đó, giá trị, triết lý kinh doanh doanh nghiệp phải truyền bá tới tất thành viên doanh nghiệp, từ cán cốt cán nhân viên Chính thế, nhiều cơng ty, ban lãnh đạo dành nhiều công sức cho việc tuyên truyền cho giá trị triết lý Mục đích cơng việc để giá trị phải trở thành tài sản giới nội tâm tồn nhân viên cơng ty Truyền bá văn hóa doanh nghiệp tiến hành thơng qua việc nghiên cứu lịch sử doanh nghiệp tuyên truyền lịch sử Lịch sử doanh nghiệp đóng vai trò định trọng việc hình thành văn hóa doanh nghiệp Mục đích chủ yếu việc hướng tới lịch sử mong muốn đứng từ góc độ khứ để lý giải hoạt động nhân viên ý nghĩa lịch sử giúp người thích ứng với điều kiện hoạt động doanh nghiệp Lịch sử dứt khoát phải phản ánh việc quan trọng doanh nghiệp lịch sử hình thành phát triển doanh nghiệp, hồn cảnh thành lập doanh nghiệp, kiện diễn ra, thời điểm sáp nhập với doanh nghiệp khác, ngày tháng biến cố quan trọng nhất, nhân vật lịch sử nói đến người sáng lập doanh nghiệp, nguyên tắc giáo huấn người Việc truyền bá văn hóa doanh nghiệp tiến hành dựa sở hình thức khác hệ thống ký hiệu - biểu tượng Hoạt động hệ thống thực mối tác động qua lại hai yếu tố hợp thành huyền thoại nghi thức 3.4 Hiện thực hóa hoạt động để hình thành Văn hóa Truyền bá văn hố doanh nghiệp bước quan trọng cho thực hoá giá trị văn hố hoạt động để hình thành văn hố Văn hóa doanh nghiệp nói đến tinh thần, tư tưởng doanh nghiệp Nó khơng câu chữ hiệu treo cổng doanh 28 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” nghiệp mà phải thể lời nói hành động cán bộ, cơng nhân viên doanh nghiệp Có thể nói văn hóa doanh nghiệp có sắc thái riêng, khó bắt chước Hình thành văn hóa doanh nghiệp đưa tiêu chuẩn giá trị mà quan trọng phải liên kết cách hữu tiêu chuẩn giá trị lại đơa vào trình vận hành doanh nghiệp Chỉ nào, văn hóa thâm nhập vào hoạt động doanh nghiệp thể thông qua phương thức ứng xử, hành động thành viên doanh nghiệp, nhằm hướng tới lý tưởng người sáng lập, xây dựng cơng ty thịnh vượng doanh nghiệp xác lập cho kiểu văn hóa riêng lành mạnh, vững chãi Văn hóa doanh nghiệp lành mạnh thực có sức sống phải phần lớn công nhân viên quan tâm đến Văn hóa doanh nghiệp cơng nhân viên tín nhiệm thổi bùng lên lòng nhiệt tình hăng say cá nhân Họ tuân theo giá trị tiêu chuẩn văn hóa doanh nghiệp thực phát huy sức mạnh 3.5 Các giải pháp thực 3.5.1 Kiên trì phấn đấu xây dựng văn hoá doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp hình thành suốt trình hình thành phát triển Doanh nghiệp, tức hình thành gìn giữ lâu dài qua nhiều năm Đồng thời, văn hoá doanh nghiệp lại nghiệp tất người doanh nghiệp phấn đấu xây dựng nên, khơng có lực lượng tự nhiên tạo nên văn hoá - nghĩa là, nghiệp lâu dài đòi hỏi phải nỗ lực từ nhiều phía: o Quyết tâm sắt đá, kiên trì ban lãnh đạo Doanh nghiệp hướng tới mục tiêu định o Lao động cần mẫn, tận tuỵ kiên trì tất cán bộ, cơng nhân viên Doanh nghiệp o Sự phối hợp đồng tất lực lượng Doanh nghiệp Bước để xây dựng văn hoá doanh nghiệp giáo dục người làm việc Doanh nghiệp, trọng đến phương thức giáo dục sử dụng cán bộ, nhân viên yếu tố tạo nên thành công sức mạnh cạnh tranh doanh nghiệp 3.5.2 Hoàn thiện tổ chức hoạt động doanh nghiệp Với đặc thù doanh nghiệp lớn, sản xuất - dịch vụ đòi hỏi phải có thống nhất, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ quản lý để điều hành Phương thức tổ chức hoạt động Doanh nghiệp cần cụ thể hoá thành định chế, chế hoạt động Định chế hệ thống sách, quy chế thủ tục đưa lên thành chế độ vận hành thực tế, nhằm giải công việc, vấn đề Doanh nghiệp Chế độ vận hành phải toàn ban lãnh đạo doanh nghiệp, từ giám đốc đến người lao động, chấp nhận, chia sẻ đề cao thành nề nếp; thói quen chuẩn mực làm việc sinh hoạt doanh nghiệp, từ chúng trở thành bền vững truyền thống doanh nghiệp Chế độ vận hành phải xuyên suốt: o Phong cách lãnh đạo giám đốc doanh nghiệp o Toàn mối quan hệ cán bộ, công nhân viên doanh nghiệp o Phong cách làm việc tất cán bộ, công nhân viên doanh nghiệp Phong cách lãnh đạo – yếu tố trung tâm văn hoá doanh nghiệp Phong cách lãnh đạo phải gồm quan điểm định chế lâu bền, bao quát mặt hoạt động lãnh đạo doanh nghiệp Xét tổng quát, bao gồm định chế sau đây: 29 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” Định chế chế độ tập trung dân chủ lãnh đạo doanh nghiệp, thể trong: o Quy trình thông qua tổ chức thực định o Bộ tiêu chuẩn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm phận chức việc thông qua thực định o Các quy định phối hợp phận chức q trình thơng qua vừa thực định o Các quy định đánh giá trình thực định o Định chế kết hợp hài hồ lợi ích để doanh nghiệp trở thành nhà chung, thuyền vận mệnh tất người doanh nghiệp o Việc giải khơng thoả đáng lợi ích nguyên nhân sâu xa gây xung đột nội bộ, gây đoàn kết nội doanh nghiệp, cản trở việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp o Xét cho cùng, để thực định chế kết hợp hài hồ lợi ích doanh nghiệp phải có nếp tài Tài doanh nghiệp phải dựa sở minh bạch, công tin cậy, đạt tới mức chi tiết, chi ly o Đó kỷ luật chấp hành định mức khoán; cách thức tính tiền lương tiền thưởng; quy định tạm ứng, toán, vay vốn, nguyên tắc trách nhiệm tài chính… Định chế sử dụng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Định chế coi yếu tố người đóng vai trò định, coi trọng giá trị người riêng lẻ nghiệp phát triển bền vững doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp làm cho yếu tố người có chất lượng, liên kết nhân lên nhiều lần giá trị riêng lẻ người làm cho trở thành nguồn lực ( tài sản ) vơ tận doanh nghiệp Định chế sử dụng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bao gồm quy tắc giải vến đề nhân nội bộ: o Tiêu chuẩn hố cơng việc, trình độ đào tạo tay nghề kinh nghiệm phù hợp o Các quy định để đảm bảo “nhân hoà “ doanh nghiệp để người có niềm tin, tơn trọng, đồn kết, hợp tác, tự giác, làm chủ thực nhằm tạo mơi trường khuyến khích đổi mới, sáng tạo… o Các quy định hội học tập, nâng cao trình độ thường xuyên từ người doanh nghiệp có hội thăng tiến o Các quy định nguyên tắc hình thức tuyên dương, khen thưởng o Định chế cung cách tổ chức doanh nghiệp: Văn hoá doanh nghiệp phải thể cung cách tổ chức doanh nghiệp sở yếu tố: o Hệ thống tập quán, nếp, thói quen; o Thái độ chuẩn mực hành vi ứng xử hàng ngày làm việc sinh hoạt thành viên Các quy tắc thường bao gồm nội dung cụ thể sau: + Quy định bảo mật, giấc làm việc, nghỉ ngơi + Quy định trang phục, đồng phục, phù hiệu, thẻ nhận dạng + Quy định tư thế, tác phong làm việc + Các nguyên tắc giao dịch, tiếp khách + Các nguyên tắc ghi chép chứng từ, báo cáo, ghi nhật ký sản xuất 30 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” + Nội quy sử dụng, bảo quản máy móc, thiết bị, bảo vệ mơi trường, phòng cháy, chữa cháy, sử dụng điện, nước… + Hệ thống tổ chức nơi làm việc ( văn phòng, chỗ làm việc, nơi tiếp khách…) Xây dựng phong cách làm việc tất người lao động doanh nghiệp – thông thường phải là: o Sự cẩn thận, cần mẫn, tận tuỵ, chi ly tự giác làm việc o Sự tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy định, quy phạm kỹ thuật công nghệ o Sự thay đổi văn hố doanh nghiệp ln song hành với trình hoạt động phát triển doanh nghiệp 3.5.3 Hoàn thiện phương thức giao tiếp doanh nghiệp với xã hội: Một nét đặc sắc văn hoá doanh nghiệp phương thức giao tiếp doanh nghiệp với xã hội (công chúng, khách hàng) Nét văn hố doanh nghiệp giúp cho doanh nghiệp lơi thu hút khách hàng với sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp nhận chấp nhận xã hội Phương thức giao tiếp với xã hội gồm hai phận: a Giao tiếp thông qua lời nói: Đó giao tiếp trực tiếp (mặt đối mặt) gián tiếp ( qua điện thoại) người doanh nghiệp với xã hội như: nhân viên làm thủ tục, hướng dẫn khách, người tiếp khách, người trực điện thoại, lễ tân, người gác cổng Những người phải đào tạo để có văn hố giao tiếp b Giao tiếp khơng qua lời nói doanh nghiệp với xã hội: o Quang cảnh chung doanh nghiệp: từ biển ghi khu vực doanh nghiệp quản lý đến khung cảnh chung bên doanh nghiệp o Hệ thống ký hiệu biểu trưng doanh nghiệp, biểu tượng (nếu có), hoạt động mang tính truyền thống doanh nghiệp o Hệ thống kiểu mẫu, quy cách thống nhất, mang nét đặc trưng doanh nghiệp, từ đồng phục, dây đeo thẻ nhận dạng, phong bì, giấy viết cơng văn, thư từ, phong bao thiết bị đặc biệt khác 3.5.4 Đầu tư sở vật chất tổ chức hoạt động văn hoá Doanh nghiệp: Quan tâm đầu tư sở vật chất tổ chức hoạt động văn hoá Doanh nghiệp cần thiết, nhân tố quan trọng để nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho người lao động, đồng thời gắn kết người lao động với nhau, gắn kết người lao động với Doanh nghiệp thông qua hoạt động tập thể Các hoạt động văn hố khơng tạo niềm vui, sảng khối, thoải mái người lao động sau thời gian làm việc căng thẳng, mệt nhọc mà đòi hỏi phải có tính giáo dục nhận thức, thẩm mỹ, nâng cao nhân cách người Khi tổ chức hoạt động cần có chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo nội dung, hình thức, điều kiện sở vật chất, quy mơ, thành phần tham gia nhằm mục đích tạo tiếng nói chung tập thể, khơng phải trình diễn cá nhân đơn lẻ Đầu tư sở vật chất tạo điều kiện cho người lao động tham gia loại hình phù hợp với khă mình, phát huy hết sở trường cá nhân vào hoạt động chung tập thể Đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao tạo điều kiện nâng cao sức khỏe, dân trí người lao động nhằm hướng tới hồn thiện về: Chân - Thiện - Mỹ Ban lãnh đạo Doanh nghiệp phải quan tâm đầu tư cho hoạt động văn hoá - thể thao, tạo điều kiện tối đa tính pháp lý, sở vật chất, nhân lực, thời gian để người lao động tham gia phù hợp với khả năng, sức khoẻ, điều kiện Doanh nghiệp xây dựng quy chế hoạt động 31 Tài liệu tham khảo – Hội thảo “Kỹ thuật xây dựng văn hóa doanh nghiệp” đội thể thao, văn nghệ, điều chỉnh qua giai đoạn để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh Cơng đồn Doanh nghiệp uỷ quyền cho tổ cơng đồn tổ chức sinh nhật cho đồn viên cơng đồn đơn vị với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gọn nhẹ mang dấu ấn tình cảm chung gia đình Các hoạt động sinh hoạt tập thể có kế hoạch, chuẩn bị thực theo chương trình định sẵn, đan xen văn nghệ vui chơi giải trí tạo khơng khí sơi nổi, thoải mái, lành mạnh Đây phần thiếu phần dễ hiểu văn hoá cộng đồng người Con người có nhu cầu xã hội, họ đến làm việc doanh nghiệp ngồi động tiền lương hay thu nhập, họ mong muốn thoả mãn nhu cầu mặt tinh thần, trao đổi chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, sở thích nguyện vọng với người khác Những sinh hoạt tập thể văn hoá văn nghệ, thể thao, nghi lễ dịp lễ tết khía cạnh quan trọng để tạo nên tập thể hiểu biết lẫn nhau, đồn kết, gắn bó; qua mang lại cho thành viên đời sống tinh thần phong phú Các nhân viên phải cảm thấy rằng, doanh nghiệp họ nơi làm việc mà mái nhà thứ hai họ Các sinh hoạt tập thể tạo cách phong phú vào dịp lễ, tết ngày thành lập doanh nghiệp, ngày lễ tết theo truyền thống văn hố dân tộc Khi tạo dựng thực lâu bền doanh nghiệp trở thành truyền thống, tập tục văn hoá cộng đồng người doanh nghiệp 3.5.5 Tổ chức phối hợp hoạt động đồng Doanh nghiệp với đơn vị hữu quan địa bàn: Doanh nghiệp cần quan tâm đến đặc điểm, điều kiện, lực tổ chức hoạt động đơn vị hữu quan địa bàn hoạt động để phối hợp đồng hướng tới mục đích chung Điều đòi hỏi Doanh nghiệp phải tác động đến đơn vị bạn văn hố Doanh nghiệp thơng qua tồn chủ trương, sách hoạt động doanh nghiệp Sự phối hợp đồng tạo hình ảnh, diện mạo doanh nghiệp có văn hố điều khơng thể kết riêng cố gắng doanh nghiệp, khơng phải riêng doanh nghiệp mà phải kết tổng hợp tham gia tất đơn vị địa bàn hoạt động mục tiêu chung – "Bn có bạn, bán có phường", phải hướng tới xây dựng hoạt động ngang hàng, tưng xứng với doanh nghiệp quốc tế khu vực giới 32 ... trị tích cực Nội dung Xây dựng văn hố doanh nghiệp 4.1 Triết lý kinh doanh Triết lý kinh doanh nội dung cốt lõi, tảng văn hoá doanh nghiệp, thường phát biểu nội dung đọng Nội dung thường hàm chứa... phải đề xướng phương thức mối quan hệ lãnh đạo cấp dưới: Đó mối quan hệ hài hồ lòng khoan dung tính kỷ luật Khoan dung đường để thu phục nhân tâm chiếm lòng tin tưởng bền vững Điều quan trọng cấp... triển Và phát triển họ phát triển nhanh mạnh Ai đồng ý nội dung hình thức quan trọng, nội dung lúc quan trọng Văn hóa doanh nghiệp nội dung phát triển người phát triển giàu có bền vững mà thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Xay dung phat trien van hoa DN , Xay dung phat trien van hoa DN