luận văn thạc sĩ giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo hải hà

99 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - o0o - ĐINH THỊ HÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Hà Nội - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - o0o - ĐINH THỊ HÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.01.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS : Nguyễn Hoàng Hà Nội - 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thân Các thơng tin luận văn thu thập từ công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà Từ số liệu thu thập được, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích để có kết nghiên cứu đề tài Những thông tin số liệu đề cập luận văn hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khoa học khác Hà Nội, ngày tháng Tác giả Đinh Thị Hà năm 2017 ii LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, cho phép gởi đến Quý Thầy, Cô truờng Đại học Thương Mại lòng biết ơn sâu sắc Bằng đam mê, yêu nghề trách nhiệm cao cả, Thầy, Cơ làm việc lợi ích trăm năm trồng nguời đất nuớc Tôi xin chân thành biết ơn PGS,TS Nguyễn Hồng, nguời Thầy nhiệt tình, tận tâm công việc dành nhiều thời gian huớng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt thời gian nghiên cứu hồn thiện luận văn Thạc sĩ Tơi vơ cảm ơn Lãnh đạo Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà, phòng ban Cơng ty, Anh, Chị Cơng ty hỗ trợ số liệu, đóng góp ý kiến kinh nghiệm thực tiễn giúp tơi hồn thành luận văn Thạc sĩ Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả Đinh Thị Hà năm 2017 iii MỤC LỤC Tác giả i Đinh Thị Hà .i Tác giả ii Đinh Thị Hà ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH .vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Tổng quan đề tài nghiên cứu liên quan Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu *Đối tượng nghiên cứu * Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết nghiên cứu luận văn thạc sỹ cung cấp thông tin giúp ban lãnh đạo Cơng ty HAIHACO có nhìn tổng qt thị trường ngành bánh kẹo Việt Nam Xác định thực trạng tiêu thụ sản lượng công ty, từ góp phần định hướng chiến lược phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm bánh kẹo thị trường nội địa xuất nước .4 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP 1.1.Khái quát chung thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm thị trường doanh nghiệp .6 iv Mỗi doanh nghiệp muốn có chỗ đứng thị trường, phải hiểu kinh doanh gì? Thị trường hướng tới đâu? Tập khách hàng nào? Họ có nhu cầu gì? Vậy hiểu thị trường ? khái niệm " thị trường " xuất lâu, ngày sử dụng rộng rãi quen thuộc Cho đến tồn nhiều khái niệm khác thị trường tuỳ theo mục đích nghiên cứu cách tiếp cận Ở xem xét thị trường góc độ kinh tế - Dưới góc độ vĩ mô :” Thị trường tổng hợp điều kiện để thực sản phẩm kinh tế thị trường phân công lao động xã hội” - Dưới góc độ vi mô : “Thị trường nơi diễn hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá - dịch vụ” 1.1.1.2 Các loại thị trường doanh nghiệp 1.1.2.1 Khái niệm thị trường tiêu thụ doanh nghiệp 1.1.2.2 Phân loại thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 1.2 Khái niệm tiêu chí đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 11 1.2.1 Khái niệm hình thức phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp 11 *Các hình thức phát triển thị trường tiêu thụ doanh nghiệp 11 Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu .14 1.2.2.3 Triển khai hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ 17 1.2.2.5 Theo dõi, kiểm tra, đánh giá trình thực phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 24 TÓM TẮT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HAIHACO 36 2.1 Giới thiệu khái qt cơng ty phân tích yếu tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 36 2.1.1 Giới thiệu khái quát công ty 36 *Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty .36 * Chức năng, nhiệm Công ty 37 *Cơ cấu tổ chức, máy quản lý nhân HAIHACO .37 *Tình hình lao động Cơng ty 38 v *Đặc điểm thiết bị, công nghệ 38 *Một số kết kinh doanh CTCP bánh kẹo Hải Hà .40 2.1.2.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô 41 2.1.2.2 Các yếu tố môi trường ngành kinh doanh bánh kẹo 43 2.2.2 Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO 51 2.2.2.1.Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường 51 2.2.2.3 Thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm qua sản phẩm 54 2.2.2.4 Thực trạng phát triển nguồn lực .56 2.2.2.5 Thực trạng kiểm tra đánh giá thực chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm 57 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO .58 2.3.1 Những thành công .58 2.3.2 Nguyên nhân thành công .58 2.3.3 Những tồn tại, hạn chế 59 2.3.4 Nguyên nhân tồn 60 TÓM TẮT CHƯƠNG 63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HAIHACO 64 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển quan điểm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO đến năm 2020 64 3.1.2 Quan điểm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO 65 3.2 Giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO đến 2020 66 3.2.2 Các giải pháp sản phẩm 66 3.2.3 Giải pháp giá .67 3.2.4 Các giải pháp kênh phân phối 68 3.2.5 Các giải pháp truyền thông xúc tiến thương mại .69 3.2.6 Các giải pháp phát triển nguồn lực .78 3.3 Một số kiến nghị tạo điều kiện môi trường triển khai giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO 79 3.3.1 Kiến nghị với quan Nhà nước 79 3.3.2 Kiến nghị với UBND TP Hà Nội 80 TÓM TẮT CHƯƠNG 83 KẾT LUẬN 84 vi TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1:Tình hình lao động công ty Error: Reference source not found Bảng 2.2 Kế hoạch đầu tư cơng nghệ/máy móc 2016 – 2020 .Error: Reference source not found Bảng 2.3: Kết quả kinh doanh công ty qua năm 2014-2016 Error: Reference source not found Bảng 2.4: Cơ cấu doanh thu theo nhóm sản phẩm năm 2014 – 2016 Error: Reference source not found Bảng 2.5: Doanh thu công ty theo quý Error: Reference source not found Bảng 2.6: Một số sản phẩm Công ty Error: Reference source not found DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức máy quản lý HAIHACO Error: Reference source not found Hình 2.2: Cơ cấu tiêu thụ bánh kẹo theo vùng Error: Reference source not found Hình 2.3: Cơ cấu doanh thu nhóm sản phẩm năm 2016 Error: Reference source not found Hình 2.4: Kim ngạch xuất Error: Reference source not found Hình 2.5: Sản lượng tiêu thụ sản phẩm qua năm Error: Reference source not found viii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ĐHĐCĐ DN HAIHACO HĐQT MR NVL TP TR UBND Đại Hội Đồng Cổ Đông Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà Hội đồng Quản trị Doanh thu biên Nguyên vật liệu Thành phố Tổng doanh thu Ủy ban nhân dân 75 đích thiết lập quan hệ, tạo bầu khơng khí bên bên Các mối quan hệ cần xây dựng: − − − − Quan hệ với báo chí Quan hệ phủ tổ chức quốc tế Quan hệ nhân dân Quan hệ khách hàng Triển lãm hội chợ quốc tế giúp Công ty giới thiệu thương hiệu Hội chợ nơi trưng bày sản phẩm trước mắt người tiêu dùng, nơi tiếp nhận ý kiến từ phía khách hàng hội nghiên cứu tâm lý tiêu dùng hữu hiệu Bộ phận Marketing quốc tế phải liên tục nắm bắt thơng tin hội chợ quốc tế thơng qua phòng thương mại Việt Nam để kịp thời đưa sản phẩm giới thiệu vào thị trường a Tổ chức hoạt động Marketing quốc tế Nghiên cứu thị trường giới Để đáp ứng đòi hỏi tìm hiểu thị trường giới HAIHACO cần phải thành lập Bộ phận Marketing quốc tế Bộ phận trực thuộc phòng Kế hoạch - Thị trường tách rời khỏi phòng Kế hoạch - Thị trường có Bộ phận Marketing quốc tế phận phụ trách công tác chào hàng, bán hàng qua thị trường thâm nhập Bộ phận liên kết mật thiết với Phòng Kế hoạch-Thị trường nội địa Để đáp ứng đòi hỏi tìm hiểu thị trường giới HAIHACO cần thực nhiệm vụ bản: − Xác định thị trường triển vọng cho việc xuất − Đánh giá tình hình cạnh tranh tương lai Hiện thị trường lớn Lào, Mông Cổ, HAIHACO không gặp phải cạnh tranh từ thị trường mà gặp cạnh tranh từ nhà cung cấp nước − Cải tiến xác định chất lượng, số lượng sản phẩm, bao bì đóng gói cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng HAIHACO kết hợp phương pháp bàn nghiên cứu thực địa để tìm hiểu thị trường giới Theo đó, với phương pháp nghiên cứu 76 bàn, HAIHACO cần thu thập thông tin bên tình hình xuất Cơng ty thu thập thơng tin từ bên ngồi thông qua tổ chức:Trung tâm thương mại quốc tế, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng giới, Ngân hàng phát triển Á Châu, Phòng Thương mại Quốc tế,Cơng ty tìm hiểu thị trường qua Phòng Thương mại Việt Nam, phận xúc tiến xuất thuộc Bộ Thương mại để có thơng tin xác thị trường Đối với phương pháp nghiên cứu trường, HAIHACO cần cử chuyên viên nghiên cứu thị trường khu vực khác như: Trung Đông, Nam Mỹ, Đông Âu, Đông Nam Á hình thức thực bảng câu hỏi trực tiếp người tiêu dùng thông qua Công ty quảng cáo nước sở tại.Các chuyên viên Công ty phải quan sát, đánh giá đăc điểm sản phẩm khác để xác định nhu cầu nguời tiêu dùng bánh kẹo Sau tiến hành nghiên cứu, đội ngũ Marketing HAIHACO cần tiến hành xử lý thông tin nhằm xác định nhu cầu tiêu dùng thị trường đó, chắt lọc yếu tố đặc điểm chủ yếu sản phẩm kết hợp với mơi trường văn hóa, xã hội, pháp lý để đưa đặc điểm xác thị trường.Cácthông tin xử lý giúp Công ty xác định chiến lược xâm nhập thị trường hợp lý Xuất trực tiếp Bộ phận marketing xuất phải động giao dịch trực tiếp với khách hàng nước ngồi, sau chuyển u cầu nội dung đặt hàng sản phẩm cho phận xuất nhập đảm trách công tác giao hàng Bộ phận xuất nhập Cơng ty hồn tồn có khả đảm nhận hợp đồng xuất trực tiếp với số lượng lớn Với nhãn hiệu nói mẻ thị trường, Công ty cần phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu giới thiệu sản phẩm cho đơn vị phân phối thị 77 trường nước với giá hấp dẫn thâm nhập Xuất gián tiếp Đối với thị trường phương thức xuất trực tiếp khơng khảthi Cơng ty xuất gián tiếp thơng qua nhiều hình thức mà đảm bảo có sản phẩm bán nước ngồi: − Thông qua Công ty quản lý xuất khẩu: Một số Cơng ty quản lý xuất có kinh nghệm thị trường Vungtau Intourimex đảm nhận việc xuất phân phối vào thị trường giúp Công ty điều kiện chi phí thâm nhập lớn cần nghiên cứu Sau thời gian sản phẩm có chỗ đứng HAIHACO thương lượng với Cơng ty tiếp tục tìm th ị trường chuy ển giao thị trường cũ cho doanh nghiệp chỗ phân phối với mức lợi nhuận hoa hồng hấp dẫn quy định trước hợp đồng − Thông qua khách hàng nước ngồi: Đây hình thức xuất thông qua nhân viên Công ty nhập nước Họ người hiểu biết điều kiện cạnh tranh thị trường Trong tương lai thông qua nhân viên thị trường Đông Âu giúp Cơng ty thăm dò thị trường trước đưa sản phẩm thâm nhập − Thông qua ủy thác xuất khẩu: Bán hàng cho nhàủy thác có nhiều lợi điểm như: tốn nhanh vấn đề vận chuyển người ủy thác thực − Thông qua môi giới xuất khẩu: Các nhà môi giới xuất nhiều chẳng hạn Công ty Vungtau Intourimex đơn vị môi giới thị trường màHAIHACO hướng đến như: Trung Đông,Nam Mỹ hoa hồng cho nhà môi giới phải thỏa thuận hợp lý thể hợp đồng − Thông qua hãng buôn xuất khẩu: Các đơn vị xuất Việt Nam chào hàng tiêu thụ sản phẩm Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà: Công ty Pacsimex, Công ty Nisso Iwai, Tập đoàn Marubeni, Tập 78 đoàn Mitsui 3.2.6 Các giải pháp phát triển nguồn lực a Nâng cao chất lượng họat động đội ngũ cán CNV Nâng cao chât lượng cho đội ngũ cán cơng nhân viên vấn đề cần thiết, nói cán cơng nhân mặt tồn cơng ty, mà cơng ty có đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, tay nghề cao tạo hiệu cơng việc lớn Họ nắm bắt cơng việc cách nhanh chóng, sáng tạo đổi ý tưởng sản phẩm trình sản xuất sản phẩm nguồn lực lao động nòng cốt doanh nghiệp, việc thực nâng cao chất lượng cán CNV vấn đề sống doanh nghiệp, yếu tố định đến suất, chất lượng giá thành sản phẩm Nâng cao chất lượng đội ngũ cán CNV doanh nghiệp thường xuyên tổ chức khóa học ngắn hạn dài hạn để nâng cao tay nghề, tổ chức thi tay nghề giỏi để lao động giao lưu, chi sẻ kinh nghiệm…bố trí lao động hợp lý, người việc tạo động lực cho nhân viên phát huy hết Mặt khác cơng ty phải ln quan tâm đến đời sơng tính thần người lao động, có sách lương bổng, đãi ngộ hợp lý Nâng cao chất lượng đội ngũ CNV giúp cho họ tự tin, yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp b Đồng hóa máy móc, thiết bị Hiện với hệ thống máy móc cơng ty chưa trang bị đầy đủ, suất, khó cạnh tranh với cơng ty khác Trước tình hình đó, cơng ty huy động vốn từ nhiều nguồn khác để thay số máy móc cũ, lạc hậu hiệu Hoặc lý máy cũ, cải tiến nâng cấp máy móc phục vụ cho việc sản xuất Bên cạnh đầu tư phải tạo nên đồng dây chuyền sản xuất, áp dụng công nghệ khác từ đa dạng hóa sản phẩm , phù hợp với xu thị trường 79 Nguồn tài Do giá nguyên vật liệu ngày tăng, lại thực chuyển địa điểm sản xuất Bắc Ninh Làm tài doanh nghiệp hạn chế cơng ty phải có sách để huy động vốn, cơng ty khai thác thêm thị trường xuất khẩu, mảng thị trường mang lại giá trị cao cho công ty b Tổ chức điều tra, tiếp cận thị trường Việc thăm dò thu thập thông tin công việc tách rời chiến lược kinh doanh doanh nghiệp tạo khả thõa mãn nhu cầu khách hàng có khách hàng tiền tàng, nắm bắt dự báo chiều hướng phát triển thị trường Các thông tin dù lớn hay nhỏ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Cơng ty tận dụng đội ngũ bán hàng, nguồn chủ yếu thông tin xác thực từ khách hàng qua lần bán ( kèm theo phiếu điều tra thăm dò ý kiến khách hàng chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp Ngồi cơng ty cần có đội ngũ chuyên nghiệp thu thập thông tin, biết khai thác hết nhu cầu khách hàng Việc thu thập phân tích thơng tin nhanh, kịp thời tiềm dồi dào, sở cho đời sản phẩm có suất cao, hiệu sản xuất Cơng ty tiếp cận gián tiếp từ nguồn thông tin đối thủ cạnh tranh, từ ngân hàng, doanh nghiệp bảo hiểm… Những thông tin vê danh bạ điện thoại, tên tuổi, từ cơng ty khai thác thông tin chi tiết hơn, sâu 3.3 Một số kiến nghị tạo điều kiện môi trường triển khai giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO 3.3.1 Kiến nghị với quan Nhà nước + Nhà nước cần xây dựng chiến lược ổn định lâu dài, minh bạch, rõ ràng tạo hành lang thơng thống cho doanh nghiệp hoạt động Khi có 80 sách , nghị cần có hướng dẫn cụ thể rõ ràng + Giảm thuế nhập vật tư, nguyên liệu cho sản xuất miễn thuế xuất nhập máy móc, thiết bị Việc giảm thuế giúp cho công ty hạ giá thành sản phẩm, tăng thêm sức cạnh tranh cho sản phẩm công ty + Điều khó khăn nhiều doanh nghiệp vấn đề phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp nói chung HAIHACO nói riêng hạn chế vốn, tài khiến cho doanh nghiệp khơng thể đầu tư máy móc thiết bị, đầu tư sở sản xuất, quảng bá thương hiệu cách có quy mô lớn, lâu dài.Do xu thịtrường, để đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng đòi hỏi ngày khó tính giới tiêu dùng, sản phẩm phải đa dạng kiểu dáng, mẫu mã, dịch vụ phải cải thiện, nâng cao biế nđổi liên tục cho nhiều sản phẩm …là lớn mà nhiều doanh nghiệp chùn bước.Do đó, Nhà nước nên có sách cho vay ưu đãi dài hạn cho doanh nghiệp Tuy nhiên sách nên có điều kiện kèm theo để tránh vốn vay bị sử dụng lãng phí dùng sai mục đích + Hiện ngành mía đường Nhà nước bảo hộ ( Mía đường nguyên liệu doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo), mà doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo mua nguyên liệu đầu vào với giá cao, điều có lợi cho doanh nghiệp ngành mía đường Vì mà nhiều ý kiến cho ngành mía đường phải cạnh tranh giá với giới bảo hộ 3.3.2 Kiến nghị với UBND TP Hà Nội + Tăng cường hiệu chương trình kết nối cung cầu hàng hóa tỉnh thành phố nước, giúp doanh nghiệp chủ động lượng sản xuất thị trường tiêu thụ tiêu thụ, ổn định đầu đầu vào, + Có sách hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển thương hiệu để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp, có hội quảng bá nhiều 81 sản phẩm doanh nghiệp toàn quốc xuất nước ngoài… + UBND thành phố Hà Nội sở ngành Hà Nội tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm Tạo điều kiện tổ chức hội chợ, trung tâm thương mại để người tiêu dùng biết nhiều sản phẩm ngành bánh kẹo sản phẩm bánh kẹo công ty bánh kẹo Hải Hà Hoạch đinh sách kinh tế hỗ trợ phát triển ngành sản xuất bánh kẹo + Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sản phẩm Tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối với để học hỏi kinh nghiệm cạnh tranh lành mạnh nhằm thúc đẩy thị trường tiêu thụ bánh kẹo Việt Nam + Sở công thương cần quản lý chặt chẽ hệ thống dán tem hàng nhập ngoại giúp phân biệt hàng ngạch hàng nhập lậu Hiện tồn việc cửa hàng mua lại tem từ khách hàng dán vào hàng nhập lậu Việc dẫn đến tình trạng khó biết hàng nhập lậu, ảnh hưởng đến uy tín, gây cạnh tranh khơng lành mạnh công ty + Một điểm cần lưu ý nhà sản xuất bánh kẹo nước muốn cạnh tranh với bánh kẹo ngoại cần phải đồn kết, liên minh với mở rộng liên doanh, liên kết với nước Hiện nay, hầu hết ngành nghề Việt Nam có hiệp hội, riêng bánh kẹo chưa có hiệp hội để tham vấn sách phát triển cho ngành, vấn đề phát triển thị trường bánh kẹo nước trước sức ép cạnh tranh tập đoàn nước vấn đề lớn, mà khơng nhà sản xuất nước “đơn thương độc mã” chiến đấu chiến thắng + Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngành hàng bánh kẹo nước cần định hướng, quan tâm, đạo, tạo điều kiện thuận lợi, tạo hành lang pháp lý cấp quản lý nhà nước 82 83 TÓM TẮT CHƯƠNG Trên sở lý thuyết, thực tiễn mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO thời gian qua, từ mục tiêu định hướng HAIHACO, chương đưa sốgiải pháp kiến nghị nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty Những giải pháp, kiến nghị nêu chương sở để HAIHACO nói riêng Cơng ty sản xuất bánh kẹo Việt Nam nói chung vận dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, nguồn lực, trình độ, quản lý để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh thời gian tới 84 KẾT LUẬN Quá trình hội nhập kinh tế với giới đặt doanh nghiệp Việt nam trước nhiều khó khăn ,thách thức Để nâng cao thị phần thương trường doanh nghiệp phải có đồng hóa cơng nghệ, quản lý tốt nội lực công ty chưa đối ứng tốt với biến đổi mơi trường bên ngồi Hoạt động phát triển thị trường đóng vai trò quan trọng việc nâng cao vị công ty, thúc đẩy sản xuất tiêu thụ mục tiêu lợi nhuận trì ưu cạnh tranh thị trường Mỗi doanh nghiệp muốn tồn phát triển kinh tế thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải tìm giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy q trình tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp mình.Mở rộng thị trường cơng tác quan trọng, có tác động mạnh mẽ tới tồn tại, phát triển đơn vị kinh tế giai đoạn Luận văn đạt số kết sau đây: Hệ thống hóa lý luận thị trường phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp kinh tế Phân tích tình trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty HAIHACO, từ thành cơng, tồn nguyên nhân việc phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm Công ty HAIHACO Đề xuất số giải pháp nhằm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO, giải pháp về: Marketing nước, marketing quốc tế giải pháp nhằm ổn định mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm HAIHACO nói riêng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bánh kẹo nói chung 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty cổ phần bánh kẹo Hải Hàcác năm từ năm 2013 đến năm 2016 Phạm Cơng Đồn, Nguyễn Cảnh Lịch (2004) Kinh tế doanh nghiệp thương mại,Nhà xuất Thống kê PGS.TSLê Văn Tâm, PGS.TSPhạm Hữu Huy, Quản trị Chiến lược, Nhà xuất Thế giới Philip Kotler (1997), Marketing bản, Nhà xuất Thống kê PGS.TS Nguyễn Xuân Quang, Giáo trình marketing thương mại, Nhà xuất đại học kinh tế Quốc dân Bản cáo bạch năm 2016 cơng ty CP bánh kẹo Hải Hà Giáo trình Marketing bản, Đại học Thương Mại Chiến lược kinh doanh phát triển doanh nghiệp, Nhà xuất lao độngxã hội, 2002 Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất thống kê (1999) 10 Chiến lược sách lược kinh doanh, Nhà xuất thống kê (1997) 86 − P HỤ LỤC Phụ lục 1: Kết thu từ phiếu điều tra Sự nhận biết khách hàng đến doanh nghiệp Lý khách hàng chọn mua sản phẩm ... thuyết phát triển thị trường Đề tài đưa giải pháp đề phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ngành may nước ta Luận văn số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty cổ phần cao... tiêu công ty Các hội hiểu qua sơ đồ sau: Sản phẩm thị trường Thị trường tai Thị trường Sản phẩm Xâm nhập thị trường Phát triển thị trường Sản phẩm Phát triển thị trường Đa dạng hóa sản phẩm Thị. .. trường tiêu thụ sản phẩm công ty Luận văn Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm công ty LeLong chi nhánh Hà Nội” Trong đề tài tác giả nêu lên lý luận phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo hải hà , luận văn thạc sĩ giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần bánh kẹo hải hà , b. Khái niệm thị trường dưới góc độ doanh nghiệp, + Căn cứ theo đặc điểm thị trường, *Các hình thức phát triển thị trường tiêu thụ của doanh nghiệp, Phân đoạn, lựa chọn thị trường mục tiêu ., a. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm dựa trên sản phẩm mới, b. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm dựa trên khách hàng mới, *Phát triển khách hàng với các sản phẩm mới, a. Các yếu tố môi trường vĩ mô, b. Các yếu tố môi trường ngành sản xuất – kinh doanh, Các yếu tố về nhà cung cấp, *Một số kết quả kinh doanh của CTCP bánh kẹo Hải Hà, a. Thị trường trong nước, b. Thị trường xuất khẩu, b. Nguyên nhân chủ quan, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA HAIHACO, a. Đa dạng hóa sản phẩm, a. Tổ chức hoạt động Marketing quốc tế, Xuất khẩu gián tiếp, b. Tổ chức điều tra, tiếp cận thị trường, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm