quy che luong trong doanh nghiệp

8 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG, THƯỞNG CHO VIÊN CHỨC AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA (Ban hành kèm theo Quyết định số ……/QĐ-XXX, ngày ……tháng……năm 20…) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng Quy chế quy định việc trả lương, thưởng cho cán viên chức (CBVC) làm việc Trung tâm theo hợp đồng làm việc hợp đồng lao động Những vấn đề không quy định quy chế đương nhiên áp dụng theo Bộ Luật lao động, văn luật hành, văn hướng dẫn Trung tâm Điều Nguyên tắc trả lương, thưởng 2.1 Thực phân phối theo lao động Tiền lương, tiền thưởng phụ thuộc vào mức độ hồn thành nhiệm vụ cơng tác CBVC, đơn vị trực thuộc kết hoạt động Trung tâm; 2.2 Tiền lương trả cho CBVC không thấp mức lương tối thiểu hành Nhà nước; 2.3 Cơ sở trả lương cho cá nhân hệ số mức lương thang bảng lương Trung tâm xây dựng hiệu công tác cá nhân đơn vị Mức lương xếp theo hệ thống thang bảng lương kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ áp dụng để tính khoản trích (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) chế độ hưởng tính theo lương tối thiểu chung (bảo hiểm xã hội trả thay lương, trợ cấp việc, ) Điều Cơ sở xây dựng quy chế 3.1 Bộ luật Lao động ngày 23/6/1994; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Lao động ngày 02/4/2002 ngày 29/6/2006; 3.2 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang; 3.3 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 Chính phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học công nghệ công lập; 3.4 Thông tư số 12/2006/TTLB-BKHCN-BTC-BNV ngày 05/06/2006 Liên Bộ Khoa học Cơng nghệ - Bộ Tài Chính - Bộ Nội vụ hướng dẫn thực Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 phủ Điều Trích lập quỹ tiền lương Quỹ tiền lương xác định sở kết thu nghiệp với mức trích lập tối thiểu 25% tổng thu nghiệp Trung tâm Giám đốc định hàng năm sau thống với Chủ tịch Cơng đồn Điều Phân phối tiền lương Hàng năm, quỹ tiền lương xác định điều phân bổ sau: 5.1 Trích tối đa 10% quỹ tiền lương để dự phòng nhằm đảm bảo ổn định thu nhập tiền lương CBVC; thu hút người lao động có trình độ chun mơn, nghề cao; … 5.2 Trích tối đa 2% quỹ tiền lương lập quỹ khen thưởng Giám đốc để khuyến khích người lao động có thành tích xuất sắc việc góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh uy tín cho Trung tâm; 5.3 Quỹ tiền lương lại dùng để phân phối đến đơn vị cá nhân theo suất, chất lượng hiệu công việc Cơ cấu quỹ tiền lương chia làm phần: quỹ tiền lương ổn định quỹ tiền lương hiệu Tỷ lệ quỹ Giám đốc định hàng năm dựa tình hình thực tế nguồn thu quy định mức lương tối thiểu Nhà nước Chương II PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG Điều Tiền lương CBVC Tiền lương thực tế CBVC gồm phần: tiền lương ổn định & tiền lương hiệu Cơng thức tính: TL ik = TL1ik + TL 2ik Trong : TLik tiền lương thực tế CBVC thứ k đơn vị i; TL1ik tiền lương ổn định kỳ CBVC thứ k đơn vị i; TL2ik tiền lương hiệu CBVC thứ k đơn vị i 6.1 Tiền lương ổn định TL 1ik = ML C × H ik × N ik NC Trong đó: MLC mức lương trả cho 01 hệ số lương chức danh Giám đốc định vào đầu năm; Hik hệ số lương chức danh CBVC thứ k đơn vị i (Phụ lục 1); NC ngày công chế độ theo quy định Trung tâm; Nik ngày công thực tế CBVC thứ k đơn vị i tính sau: N ik = N Cik + Với NCik G1ik, G2ik, G3ik NPik NHik G 1ik × 1,5 + G ik × 2,0 + G ik × 3,0 + N Pik + N Hik ngày công làm việc thực tế theo chế độ CBVC thứ k, đơn vị i; số làm thêm vào ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần ngày lễ/tết CBVC thứ k, đơn vị i; ngày nghỉ phép năm CBVC thứ k, đơn vị i; ngày học (ngắn hạn, 01 tháng) CBVC thứ k, đơn vị i 6.2 Tiền lương hiệu TL ik = QL i Li ∑H j=1 ij × H ik × N ik × K ik × N ij × K ij Trong đó: Hij hệ số lương chức danh CBVC thứ j đơn vị i (Phụ lục 1); Nij ngày công thực tế CBVC thứ j đơn vị i; Kij hệ số hoàn thành nhiệm vụ CBVC thứ j đơn vị i; với mức tối thiểu 0,8; mức tối đa 1,2 Riêng trường hợp nhân viên thử việc hệ số Kij nhỏ 0,8 Li tổng lao động đơn vị i; QL2i quỹ tiền lương hiệu đơn vị thứ i kỳ; Và QL i = QL 2Ki × I i Với QL2Ki quỹ tiền lương hiệu kế hoạch 01 kỳ (ứng với nhiệm vụ kinh doanh giao) đơn vị thứ i QL Ki Li     = × T × H ∑ ij  n Lt  j=1  12 × ∑∑ H tj  QL KC - QL 1K t =1 j=1 Với: QL2Ki quỹ tiền lương hiệu kế hoạch 01 kỳ (ứng với nhiệm vụ kinh doanh giao) đơn vị thứ i; QLKC quỹ lương kế hoạch chia năm Trung tâm; QL1K quỹ tiền lương ổn định kế hoạch năm Trung tâm; Hij hệ số lương chức danh CBVC thứ j đơn vị thứ i (Phụ lục 1); Lt tổng lao động định biên kế hoạch năm đơn vị thứ t; T số tháng kỳ toán; n số đơn vị trực thuộc Trung tâm Ii số hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh kỳ đơn vị thứ i Giới hạn thấp Ii Giám đốc quy định hàng năm tùy theo tình hình hoạt động đơn vị Cách tính Ii đơn vị trực tiếp xác định mục 6.2.1 đơn vị gián tiếp xác định mục 6.2.2 6.2.1 Đối với đơn vị trực tiếp: I i = ( p × I 1i ) + ( p × I i ) I1i số hoàn thành nhiệm vụ Doanh thu kỳ đơn vị i Công thức tính: I 1i = DTTi DTKi Với DTTi, DTKi Doanh thu thực tế kế hoạch kỳ đơn vị thứ i I2i số hồn thành nhiệm vụ (Doanh thu-Chi phí) trung bình kỳ đơn vị thứ i so với (Doanh thu-Chi phí) khối Cơng thức tính: n P I i = Ti PT P PTi = Ti , Li PT = ∑P i =1 n Ti ∑L i =1 i Với PTi (Doanh thu-Chi phí) thực tế trung bình 01 CBVC đơn vị thứ i kỳ; PTi (Doanh thu-Chi phí) thực tế kỳ đơn vị thứ i; Li tổng lao động đơn vị thứ i; PT (Doanh thu-Chi phí) thực tế trung bình 01 CBVC khối (thí nghiệm/nghiệp vụ) kỳ; n số đơn vị trực tiếp khối p1 trọng số số hoàn thành nhiệm vụ Doanh thu kỳ (p1 = 30%); p2 trọng số số hoàn thành nhiệm vụ (Doanh thu-Chi phí) trung bình kỳ (p2 = 70%) - Doanh thu tổng thu nghiệp đơn vị thực hiện, không bao gồm thuế giá trị gia tăng; - Chi phí gồm nội dung chi sau: + Chi phí vật tư, hóa chất, nhân cơng th ngồi, phần lương ổn định làm thêm giờ, lại, văn phòng phẩm chi phí trực tiếp khác phục vụ cho hoạt động có thu; + Khấu hao tài sản cố định đơn vị quản lý & sử dụng (do phòng Kế tốn thông báo năm); - Kế hoạch doanh thu Giám đốc Trung tâm giao vào đầu năm 6.2.2 Đối với đơn vị gián tiếp: I i = ( p × I 1i ) + ( p × I i ) I1i số hoàn thành nhiệm vụ Doanh thu kỳ tồn Trung tâm Cơng thức tính: DTT I 1i = DTK Với DTT, DTK Doanh thu thực tế kế hoạch kỳ toàn Trung tâm I3i số hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu công tác p1 trọng số số hoàn thành nhiệm vụ Doanh thu kỳ (p1 = 30%); p3 trọng số số hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu công tác kỳ (p3 = 70%) Điều Thanh toán tiền lương Vào ngày 10 tháng, Trung tâm chi trả tiền lương cho CBVC qua thẻ bao gồm tiền lương ổn định 70% lương hiệu theo kế hoạch xác định theo bảng chấm cơng hệ số hồn thành nhiệm vụ CBVC (Kij) Định kỳ 06 tháng năm, thực toán quỹ lương hiệu theo quy định Điều Tiền lương bổ sung Vào đầu năm sau, vào tình hình sử dụng quỹ lương dự phòng năm trước, Giám đốc định tổng quỹ tiền lương bổ sung phân phối cho CBVC theo công thức sau: TL BSik = QL BS n × TTL ik Li ∑∑ TTL i =1 j=1 ij Trong đó: TLBSik tiền lương bổ sung CBVC thứ k đơn vị thứ i; QLBS quỹ tiền lương bổ sung năm; TTLik tổng tiền lương năm CBVC thứ k đơn vị thứ i; TTLij tổng tiền lương năm (gồm tiền lương ổn định tiền lương hiệu quả) CBVC thứ j đơn vị thứ i Chương III PHƯƠNG PHÁP TRẢ THƯỞNG Điều Các hình thức tiền thưởng Trung tâm áp dụng hình thức thưởng sau đây: - Thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi; - Thưởng từ quỹ khen thưởng Giám đốc; - Thu nhập tăng thêm Điều 10 Thưởng từ quỹ khen thưởng phúc lợi - Tiền thưởng từ quỹ khen thưởng chi vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch); 30/4 01/5; tháng đầu năm; Lễ Quốc khánh 02/9; Tết dương lịch; Tết Nguyên đán - Cơng thức tính: TTPik = MTP × k ik Trong đó: TTPik tiền thưởng CBVC thứ k đơn vị thứ i; MTP mức thưởng chung cho 01 CBVC có thời gian làm việc Trung tâm từ đủ tháng trở lên (kik = 1); kik hệ số điều chỉnh mức thưởng chung CBVC thứ k đơn vị thứ i có thời gian làm việc Trung tâm tháng k ik xác định với 03 mức theo thời gian cơng tác Trung tâm tính đến thời điểm thưởng: - kik = 3/12 áp dụng CBVC có thời gian công tác 03 tháng; - kik = 6/12 áp dụng CBVC có thời gian cơng tác từ 03 tháng đến 06 tháng; - kik = 9/12 áp dụng CBVC có thời gian công tác từ 06 tháng đến 09 tháng - Mức thưởng chung (MTP) Giám đốc Trung tâm định sau thống với Chủ tịch Cơng đồn Điều 11 Thưởng từ quỹ khen thưởng Giám đốc - Đối tượng áp dụng: CBVC tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơng tác giao; có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tổ chức lao động nâng cao hiệu cơng tác đóng góp nâng cao uy tín làm lợi cho Trung tâm - Mức thưởng: xác định sở đánh giá thành tích cụ thể CBVC tập thể Giám đốc định Điều 12 Thu nhập tăng thêm Hàng năm, sở phần chênh lệch thu chi lại sau thuế (nếu có) sau trích lập quỹ theo quy định Nhà nước Trung tâm, Giám đốc phối hợp với Chủ tịch Cơng đồn xem xét định quỹ thu nhập tăng thêm việc phân phối phần thu nhập tăng thêm Thu nhập tăng thêm CBVC gồm phần: thu nhập tăng thêm chung thu nhập tăng thêm theo hiệu quả, tỷ lệ thu nhập tăng thêm chung tối thiểu 30% Giám đốc định năm sở phân tích tình hình thu nhập CBVC theo hiệu đóng góp đơn vị Cơng thức tính: TN ik = TN 1ik + TN 2ik Trong đó: TNik thu nhập tăng thêm CBVC thứ k đơn vị i; TN1ik thu nhập tăng thêm chung CBVC thứ k đơn vị i; TN2ik thu nhập tăng thêm theo hiệu CBVC thứ k đơn vị i 12.1 Thu nhập tăng thêm chung TN 1ik = MTC × k ik Trong đó: MTC mức thu nhập tăng thêm chung cho 01 CBVC có thời gian làm việc Trung tâm từ đủ tháng trở lên (kik = 1); kik hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm chung cho 01 CBVC thứ k đơn vị i có thời gian làm việc Trung tâm tháng kik xác định với 03 mức theo thời gian công tác Trung tâm tính đến thời điểm thưởng (quy định điều 10: kik = 3/12, kik = 6/12, kik = 9/12) 12.2 Thu nhập tăng thêm theo hiệu Trên sở phần lại quỹ thu nhập tăng thêm năm (sau trừ phần thu nhập tăng thêm chung) thành tích, hiệu đóng góp đơn vị để tính quỹ thu nhập tăng thêm cho đơn vị 12.2.1 Thu nhập tăng thêm theo hiệu đơn vị: QT2 i = QT2 × QL TTi n ∑ QL i =1 TTi Trong đó: QT2i quỹ thu nhập tăng thêm theo hiệu năm đơn vị thứ i; QT2 quỹ thu nhập tăng thêm theo hiệu năm Trung tâm xác định theo công thức: n Li QT2 = QT − QT1 = QT − ∑∑ TN 1ij i =1 j=1 Với QT quỹ thu nhập tăng thêm năm QLTTi tổng quỹ tiền lương thực tế năm CBVC đơn vị thứ i xác định sau: Li QL TTi = ∑ TTL ij j=1 Với TTLij tổng tiền lương năm CBVC thứ j đơn vị thứ i 12.2.2 Thu nhập tăng thêm theo hiệu cá nhân: Trên sở tổng quỹ thu nhập tăng thêm theo hiệu năm đơn vị (QT2i), Trưởng đơn vị trực thuộc có trách nhiệm đề xuất mức thu nhập tăng thêm theo thành tích, hiệu đóng góp CBVC đơn vị gửi danh sách cho phòng Kế tốn (sau có ý kiến Phó Giám đốc phụ trách khối) làm sở toán Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN Điều 13 Trách nhiệm tổ chức thực 13.1 Phòng Hành chính-Tổ chức chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực Quy chế đến đơn vị trực thuộc; 13.2 Trưởng đơn vị trực thuộc phối hợp với tổ chức Cơng đồn cấp triển khai đầy đủ nội dung Quy chế đến CBVC Hàng tháng tổ chức đánh giá xác định hệ số hoàn thành nhiệm vụ CBVC thuộc đơn vị, gửi phòng Kế tốn (sau có ý kiến Phó Giám đốc phụ trách khối) làm sở toán tiền lương cho CBVC 13.3 Phòng Kế tốn phối hợp với phòng Hành chính-Tổ chức thực việc trả lương, trả thưởng theo nội dung quy định quy chế 13.4 Tiền lương, tiền thưởng trả qua thẻ có phiếu lương làm sở cho CBVC kiểm tra Điều 14 Đánh giá điều chỉnh ngạch, bậc lương Hàng năm xét thấy cần thiết, Hội đồng lương Trung tâm xem xét điều chỉnh lương cho CBVC sở đề nghị Trưởng đơn vị theo quy định phụ lục Điều 15 Xếp ngạch, bậc lương cho lao động tuyển Đối với lao động tuyển mới, xếp ngạch lương theo yêu cầu tuyển dụng tiêu chuẩn nghiệp vụ/kỹ thuật Riêng bậc lương tạm xếp theo thỏa thuận với người lao động thời gian thử việc Khi kết thúc thời gian thử việc, Trưởng đơn vị nhận xét, đánh giá đề nghị xếp lương thức cho CBVC Điều 16 Ban hành kèm theo quy chế gồm: - Phụ lục Thang lương theo chức danh công việc; - Phụ lục Quy định đánh giá điều chỉnh ngạch, bậc lương Điều 17 Trong trình tổ chức thực hiện, có nội dung chưa quy định chưa phù hợp, phòng Hành chính-Tổ chức có trách nhiệm báo cáo, đề xuất Giám đốc sửa đổi bổ sung GIÁM ĐỐC ... kèm theo quy chế gồm: - Phụ lục Thang lương theo chức danh công việc; - Phụ lục Quy định đánh giá điều chỉnh ngạch, bậc lương Điều 17 Trong trình tổ chức thực hiện, có nội dung chưa quy định... … 5. 2 Trích tối đa 2% quỹ tiền lương lập quỹ khen thưởng Giám đốc để khuyến khích người lao động có thành tích xuất sắc việc góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh uy tín cho Trung tâm; 5. 3... 1); NC ngày công chế độ theo quy định Trung tâm; Nik ngày công thực tế CBVC thứ k đơn vị i tính sau: N ik = N Cik + Với NCik G1ik, G2ik, G3ik NPik NHik G 1ik × 1 ,5 + G ik × 2,0 + G ik × 3,0 +
- Xem thêm -

Xem thêm: quy che luong trong doanh nghiệp, quy che luong trong doanh nghiệp

Từ khóa liên quan