5. Phu luc Danh gia I tap the 1

3 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:47

Chương II PHƯƠNG PHÁP TRẢ LƯƠNG Điều Tiền lương CBVC Tiền lương thực tế CBVC gồm phần: tiền lương ổn định & tiền lương hiệu Cơng thức tính: TL ik = TL1ik + TL 2ik Trong : TLik tiền lương thực tế CBVC thứ k đơn vị i; TL1ik tiền lương ổn định kỳ CBVC thứ k đơn vị i; TL2ik tiền lương hiệu CBVC thứ k đơn vị i 6.1 Tiền lương ổn định TL 1ik  ML C H ik N ik NC Trong đó: MLC mức lương trả cho 01 hệ số lương chức danh Giám đốc định vào đầu năm; Hik hệ số lương chức danh CBVC thứ k đơn vị i (Phụ lục 1); NC ngày công chế độ theo quy định Trung tâm; Nik ngày công thực tế CBVC thứ k đơn vị i tính sau: N ik N Cik  Với NCik G1ik, G2ik, G3ik NPik NHik G 1ik 1,5  G ik 2,0  G ik 3,0  N Pik  N Hik ngày công làm việc thực tế theo chế độ CBVC thứ k, đơn vị i; số làm thêm vào ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần ngày lễ/tết CBVC thứ k, đơn vị i; ngày nghỉ phép năm CBVC thứ k, đơn vị i; ngày học (ngắn hạn, 01 tháng) CBVC thứ k, đơn vị i 6.2 Tiền lương hiệu TL 2ik  QL 2i Li H ij H ik N ik K ik N ij K ij j 1 Trong đó: Hij hệ số lương chức danh CBVC thứ j đơn vị i (Phụ lục 1); Nij ngày công thực tế CBVC thứ j đơn vị i; Kij hệ số hoàn thành nhiệm vụ CBVC thứ j đơn vị i; với mức tối thiểu 0,8; mức tối đa 1,2 Riêng trường hợp nhân viên thử việc hệ số Kij nhỏ 0,8 Li tổng lao động đơn vị i; QL2i quỹ tiền lương hiệu đơn vị thứ i kỳ; Và QL i QL 2Ki I i Với QL2Ki quỹ tiền lương hiệu kế hoạch 01 kỳ (ứng với nhiệm vụ kinh doanh giao) đơn vị thứ i QL Ki Li       T  H  ij  n Lt  j   12   H tj  QL KC - QL 1K t 1 j1 Với: QL2Ki quỹ tiền lương hiệu kế hoạch 01 kỳ (ứng với nhiệm vụ kinh doanh giao) đơn vị thứ i; QLKC quỹ lương kế hoạch chia năm Trung tâm; QL1K quỹ tiền lương ổn định kế hoạch năm Trung tâm; Hij hệ số lương chức danh CBVC thứ j đơn vị thứ i (Phụ lục 1); Lt tổng lao động định biên kế hoạch năm đơn vị thứ t; T số tháng kỳ toán; n số đơn vị trực thuộc Trung tâm Ii số hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh kỳ đơn vị thứ i Giới hạn thấp Ii Giám đốc quy định hàng năm tùy theo tình hình hoạt động đơn vị Cách tính Ii đơn vị trực tiếp xác định mục 6.2.1 đơn vị gián tiếp xác định mục 6.2.2 6.2.1 Đối với đơn vị trực tiếp: I i  p I 1i    p I i  I1i số hoàn thành nhiệm vụ Doanh thu kỳ đơn vị i Cơng thức tính: I 1i  DTTi DTKi Với DTTi, DTKi Doanh thu thực tế kế hoạch kỳ đơn vị thứ i I2i số hồn thành nhiệm vụ (Doanh thu-Chi phí) trung bình kỳ đơn vị thứ i so với (Doanh thu-Chi phí) khối Cơng thức tính: n P I i  Ti PT P PTi  Ti , Li P Ti PT  in1 L i i 1 Với PTi (Doanh thu-Chi phí) thực tế trung bình 01 CBVC đơn vị thứ i kỳ; PTi (Doanh thu-Chi phí) thực tế kỳ đơn vị thứ i; Li tổng lao động đơn vị thứ i; PT (Doanh thu-Chi phí) thực tế trung bình 01 CBVC khối (thí nghiệm/nghiệp vụ) kỳ; n số đơn vị trực tiếp khối p1 trọng số số hoàn thành nhiệm vụ Doanh thu kỳ (p1 = 30%); p2 trọng số số hoàn thành nhiệm vụ (Doanh thu-Chi phí) trung bình kỳ (p2 = 70%) 6.2.2 Đối với đơn vị gián tiếp: I i  p I 1i    p I 3i  I1i số hoàn thành nhiệm vụ Doanh thu kỳ tồn Trung tâm Cơng thức tính: DTT I 1i  DTK Với DTT, DTK Doanh thu thực tế kế hoạch kỳ toàn Trung tâm I3i số hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu công tác p1 trọng số số hoàn thành nhiệm vụ Doanh thu kỳ (p1 = 30%); p3 trọng số số hồn thành nhiệm vụ theo mục tiêu cơng tác kỳ (p3 = 70%) ... định mục 6.2.2 6.2 .1 Đ i v i đơn vị trực tiếp: I i  p I 1i    p I i  I1 i số hoàn thành nhiệm vụ Doanh thu kỳ đơn vị i Cơng thức tính: I 1i  DTTi DTKi V i DTTi, DTKi Doanh thu thực tế... thứ i I 2i số hoàn thành nhiệm vụ (Doanh thu-Chi phí) trung bình kỳ đơn vị thứ i so v i (Doanh thu-Chi phí) kh i Cơng thức tính: n P I i  Ti PT P PTi  Ti , Li P Ti PT  i n1 L i i 1 V i PTi... hiệu đơn vị thứ i kỳ; Và QL i QL 2Ki I i V i QL2Ki quỹ tiền lương hiệu kế hoạch 01 kỳ (ứng v i nhiệm vụ kinh doanh giao) đơn vị thứ i QL Ki Li       T  H  ij  n Lt  j   12   H tj
- Xem thêm -

Xem thêm: 5. Phu luc Danh gia I tap the 1, 5. Phu luc Danh gia I tap the 1