luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần ABC việt nam

122 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - - NGUYỄN THỊ THANH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - - NGUYỄN THỊ THANH KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH MÃ SỐ : KẾ TOÁN : 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS,TS TRẦN THỊ HỒNG MAI HÀ NỘI, NĂM 2018 i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu nghiêm túc, đến tơi hồn thành luận văn để bảo vệ tốt nghiệp theo kế hoạch trường Đại học Thương Mại Hà Nội Có kết này, trước hết xin gửi lời cảm ơn đến tập thể quý Thầy Cô trường đại học Thương Mại, người tận tình truyền đạt kiến thức cho tơi năm học học vừa qua Đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Thị Hồng Mai hướng dẫn, giúp đỡ tận tình trách nhiệm để tơi hồn thành luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến cô chú, anh chị phòng kế tốn cơng ty cổ phần ABC Việt Nam cung cấp số tài liệu hữu ích cho luận văn Những lời cảm ơn sau xin gửi lời cảm ơn bố mẹ,anh chị,bạn bè động viên, ủng hộ tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ THANH ii LỜI CAM ĐOAN Sau trình nghiên cứu, khảo sát Công ty cổ phần ABC Việt Nam thực đề tài luận văn: “Kế toán quản trị chi phí Cơng ty cổ phần ABC Việt Nam” Tơi xin cam đoan: - Luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập - Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng - Mọi số liệu đề tài cho phép Công ty Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Thị Thanh iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i MỤC LỤC ii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC SƠ ĐỒ .v MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu kế tốn quản trị chi phí Mục tiêu nghiên cứu 4 Câu hỏi đặt đề tài nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 Phương pháp nghiên cứu .4 Kết cấu luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ .7 TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Tổng quan kế toán quản trị chi phí doanh nghiệp .7 1.1.1 Khái niệm chất Kế toán quản trị chi phí .7 1.1.2 Chức đối tượng kế tốn quản trị chi phí .9 1.1.3 Nhu cầu thông tin nhà quản trị vai trò KTQT chi phí 10 1.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến KTQT chi phí doanh nghiệp 13 1.2 Nội dung KTQT chi phí doanh nghiệp sản xuất 14 1.2.1 Phân loại chi phí 14 1.2.2 Xây dựng định mức lập dự tốn chi phí doanh nghiệp 21 1.2.3 Kế tốn xác định chi phí 26 1.2.4 Phân tích thơng tin chi phí doanh nghiệp 33 1.2.5 Cung cấp thơng tin chi phí phục vụ định .35 iv KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 37 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 37 TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM .37 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần ABC Việt Nam nhân tố ảnh hưởng KTQT chi phí cơng ty 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 37 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh 38 2.1.3 Đặc điểm quy trình cơng nghệ sản xuất .40 2.1.4 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn 43 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng KTQT chi phí cơng ty .45 2.2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần ABC Việt Nam .48 2.2.1 Phân loại chi phí Cơng ty Cổ phần ABC Việt Nam 48 2.2.2 Xây dựng định mức lập dự toán chi phí Cơng ty Cổ phần ABC Việt Nam 50 2.2.3 Kế toán xác định chi phí Cơng ty Cổ phần ABC Việt Nam 55 2.2.4 Phân tích thơng tin chi phí Công ty Cổ phần ABC Việt Nam 63 2.2.5 Cung cấp thơng tin chi phí phục vụ định Công ty Cổ phần ABC Việt Nam .63 2.3 Nhận xét thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần ABC Việt Nam 64 2.3.1 Ưu điểm 64 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân .67 CHƯƠNG 70 HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ 70 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM .70 3.1 Định hướng phát triển Công ty quan điểm hồn thiện kế tốn quản trị chi phí công ty cổ phần ABC Việt Nam .70 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần ABC Việt Nam .70 v 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện kế tốn quản trị chi phí Cơng ty cổ phần ABC Việt Nam 72 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn quản trị chi phí cơng ty cổ phần ABC Việt Nam 73 3.2.1 Hoàn thiện phân loại chi phí 73 3.2.2 Hoàn thiện xây dựng định mức lập dự tốn chi phí 75 3.2.3 Hồn thiện kế tốn xác định chi phí .77 3.2.4 Hoàn thiện phân tích thơng tin chi phí 79 3.2.5 Hồn thiện cung cấp thơng tin phục vụ việc định 83 3.3 Điều kiện thực giải pháp 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHYT BHXH BHTN CPNVLTT CPNCTT CPSXC KTQT KTTC KPCĐ NVL Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Chi phí ngun vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Kế tốn quản trị Kế tốn tài Kinh phí cơng đồn Ngun vật liệu vii DANH MỤC BẢNG Số hiệu Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Tên bảng Bảng tổng hợp dự tốn chi phí sản xuất chung Phân tích biến động CPNVLTT vật liệu ngơ năm 2016 Bảng phân tích biến động CPNVLTT tồn cơng ty Phân tích biến động CPNCTT đứng máy năm 2016 Bảng phân tích biến động CPNCTT DANH MỤC SƠ ĐỒ Trang 76 79 80 81 82 viii Số hiệu Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 1.2 Tên sơ đồ Sơ đồ Phân loại chi phí theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp Sơ đồ Q trình tập hợp chi phí tính giá thành theo công Sơ đồ 1.3 việc Sơ đồ Q trình tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành theo Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ 2.2 trình sản xuất Sơ đồ Xác định chi phí theo q trình sản xuất Sơ đồ Quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty cổ phần ABC Việt Nam Trang 15 26 29 29 42 43 Phụ lục 2.9 CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ NĂM 2017 Chi phí phận bán hàng Chi phí năm STT I II III IV V VI Khoản mục chi phí Chi phí nhân viên Tiền lương Bảo hiểm xã hội, BHYT, ĐVT BHTN Kinh phí cơng đồn Chi phí nhiên liệu, vật liệu Dầu diezen (ô tô chở hàng) Tiền điện, nước Chi phí vật liệu sửa chữa Chi phí đồ dùng VP Bao bì Văn phòng phẩm Chi phí dịch vụ mua Chi Quảng cáo, tiếp thị Chi vận chuyển, bốc xếp Chi phí khác tiền Chi phí khấu hao TSCĐ Cộng tổng Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Năm Dự tốn chi phí 2016 3,271,925,219 2,801,305,838 năm 2017 3,978,060,239 3,405,873,492 431,401,099 39,218,282 587,557,052 316,543,209 215,689,054 55,324,789 1,093,566,764 849,605,424 243,961,340 4,424,978,268 1,075,625,380 3,349,352,888 5,631,563,040 2,982,158,630 17,991,748,973 524,504,518 47,682,229 583,455,489 364,197,530 219,257,959 59 857 268 1,186,280,117 929,526,509 256,753,608 3,098,813,298 1,549,406,649 1,549,406,649 6,757,875,648 3,180,374,494 18,784,859,285 Ghi Phụ lục 2.10 CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM BẢNG DỰ TỐN CHI PHÍ NĂM 2017 Chi phí phận quản lý doanh nghiệp Đơn vị Chi phí năm Dự tốn chi phí STT I Khoản mục chi phí Chi phí nhân viên Tiền lương HĐQT, BKS, nhân tính 2016 6,723,191,259 năm 2017 6,928,310,385 II III IV V VI VII VIII viên Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN Kinh phí cơng đồn Chi phí nhiên liệu, vật liệu Nguyên, nhiên VL Chi phí sửa chữa nhỏ Chi phí đồ dùng VP Đồ dùng văn phòng Văn phòng phẩm Chi phí dịch vụ mua ngồi Tiền điện, nước, điện thoại Th văn phòng Chi phí khác tiền Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí tiếp khách, ngoại giao Thuế nhà đất Cộng tổng Năm Năm Năm 5,756,156,900 886,448,163 80,586,197 894,523,110 479,654,456 414,868,654 653,366,010 389,743,000 263,623,010 954,285,284 827,144,792 127,140,492 1,792,388,536 1,285,008,104 1,655,977,801 118,712,000 14,077,452,104 5,931,772,590 913,492,979 83,044,816 979,249,265 523,637,179 455,612,086 548,702,611 348,717,300 199,985,311 1,085,142,340 912,573,750 172,568,590 1,932,007,963 1,889,258,509 1,923,776,691 129,647,600 15,416,095,364 Năm Năm Năm Năm Năm Năm Ghi Phụ lục 2.11 PHIẾU XUẤT KHO Ngày 02/12/2016 Số: Nợ: Có: Họ tên người nhận hàng: Hồng Thị Ánh Lý xuất kho: Sản xuất thức ăn siêu đậm đặc cho lợn Xuất kho: Công ty STT Tên vật tư, sản phẩm Số lượng Mã số Ngô ĐVT Kg Đơn Theo chứng từ Thực xuất 422,8 422,8 giá Thành tiền Cộng Phụ trách phận Phụ trách phận sử dụng cung tiêu (ký, họ tên) (ký, họ tên) Phụ lục 2.12 Người nhận (ký, họ tên) Thủ kho (ký, họ tên) CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 6211.11 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thức ăn siêu đậm đặc cho lợn Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Số dư đầu kỳ: Chứng từ TK Ngày Số 2-12-2016 05-12-2016 07-12-2016 10-12-2016 12-12-2016 14-12-2016 16-12-2016 19-12-2016 22-12-2016 25-12-2016 30-12-2016 31-12-2016 PX 610 PX 617 PX 619 PX 622 PX 624 PX 627 PX 629 PX 631 PX 642 PX 647 PX 658 PKT00120 Diễn giải Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Xuất nguyên vật liệu Kết chuyển chi phí nguyên vật đối ứng 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152 154 Số phát sinh Nợ Có 44,001,253 45,112,038 47,048,228 40,228,945 53,984,529 42,937,245 41,324,568 43,765,235 45,997,345 40,234,872 42,874,098 528.015.041 liệu TK 6212 → TK 154 Tổng phát sinh nợ: 528.015.041 Tổng phát sinh có: 528.015.041 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế tốn trưởng Phụ lục 2.13 CƠNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số 08-12-2016 PC00328 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00121 TK Diễn giải Thanh toán tiên ăn CBCNV T11 Tiền lương T12 CNSX Tiền kinh phí cơng đồn T12 phận CNSX Tiền BHXH tháng 12 phận CNSX Tiền BHYT tháng 12 phận CNSX Tiền BHTN tháng 12 phận CNSX Phân bổ chi phí NCTT622 > 154 đối ứng 1111 334 Số phát sinh Nợ Có 21.560.000 521.977.908 3382 2.548.000 3383 22.932.000 3384 3.822.000 3386 1.274.000 154 574.113.908 Tổng phát sinh nợ: 574.113.908 Tổng phát sinh có: 574.113.908 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Phụ lục 2.14 CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 627 – Chi phí sản xuất chung Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số 08-12-2016 PC00329 10-12-2016 PC00330 ………… ………… 31-12-2016 PC00345 31-12-2016 PC00346 31-12-2016 PC00347 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00122 TK Diễn giải Thanh toán tiền mua phiếu nhập kho, túi ABC Thanh toán tiền điện phân xưởng ………… Thanh tốn tiền xăng dầu hóa đơn 0000281 Thanh tốn tiền xăng dầu hóa đơn 0000398 Thanh tốn chi phí sửa xe nâng Tiền lương nhân viên quản lý phân xưởng Tiền kinh phí cơng đồn T12 phận quản lý PX Tiền BHXH tháng 12 phận QLPX Tiền BHYT tháng 12 phận quản lý PX Tiền BHTN tháng 12 phận quản lý PX Phân bổ chi phí sản xuất chung 627 > 154 Số phát sinh đối ứng Nợ 1111 12.450.000 1111 29.591.745 … ………… 1111 727.272 1111 1.363.636 1111 9.210.000 334 Có 178.432.500 3382 442.000 3383 663.000 3384 3.822.000 3386 1.274.000 154 1.256.675.795 Tổng phát sinh nợ: 1.256.675.795 Tổng phát sinh có: 1.256.675.795 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Phụ lục 2.15 CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Thức ăn siêu đậm đặc cho lợn Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số 31-12-2016 PKT00120 31-12-2016 PKT00121 31-12-2016 PKT00122 31-12-2016 PKT00123 TK Diễn giải Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu TK 6212 → TK 154 Phân bổ chi phí NCTT622 > 154 Phân bổ chi phí sản xuất chung 627 > 154 Nhập kho Thức ăn siêu đậm đặc cho lợn Số phát sinh đối ứng Nợ 6212 528.015.041 622 75.430.720 627 158.404.512 155 Có 761.850.273 Tổng phát sinh nợ: 761.850.273 Tổng phát sinh có: 761.850.273 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Phụ lục 2.16 CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Sản phẩm: Thức ăn siêu đậm đặc cho lợn Số lượng: 120.000 kg Chi phí sản Khoản mục phí xuất kinh Chi phí phát doanh dở dang sinh kỳ đầu kỳ Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi phí sản xuất chung Cộng Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ Tổng giá thành sản phẩm Giá thành đơn vị - 528.015.041 - 528.015.041 4.400,13 - 75.430.720 - 75.430.720 628,59 - 158.404.512 - 158.404.512 1.320,04 - 761.850.273 - 761.850.273 6.348,75 Phụ lục số 2.17 CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 641 – Chi phí bán hàng Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số 08-12-2016 ………… 31-12-2016 31-12-2016 PC00331 ………… PKT00118 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00124 TK Diễn giải ………… Bao bì phục vụ bán hàng ………… Khấu hao TSCĐ Tiền lương T12 phận bán hang Tiền kinh phí cơng đồn T12 phận bán hang Tiền BHXH tháng 12 phận bán hàng Tiền BHYT tháng 12 phận bán hàng Tiền BHTN tháng 12 phận bán hàng Kết chuyển chi phí bán hàng 641 > 9111 Số phát sinh đối ứng Nợ 1521 … 214 334 640.000 ………… 210.798.159 278.564.830 3382 3.899.908 3383 35.099.169 3384 5.849.861 3386 1.949.952 9111 Có 815.812.456 Tổng phát sinh nợ: 815.812.456 Tổng phát sinh có: 815.812.456 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế tốn trưởng Phụ lục số 2.18 CƠNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số 16-12-2016 PC00339 ……… 31-12-2016 ……… PKT00118 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 31-12-2016 PKT00119 PKT00119 31-12-2016 PKT00119 31-12-2016 PKT00125 TK Diễn giải Thanh toán tiền nhiên liệu ô tô T12 ……… Khấu hao TS T12/2016 HT tiền lương cán QLDN T12/2016 HT tiền kinh phí cơng đồn T12/2016 HT tiền Bảo hiểm xã hội T12 HT tiền Bảo hiểm y tế T12 HT tiền Bảo hiểm thất nghiệp T12 Kết chuyển CP quản lý DN 642 > 9111 Số phát sinh đối ứng Nợ 1111 5.025.000 …… 2141 ……… 95.546.712 334 834.979.043 3382 11.689.707 3383 3384 105.207.359 17.534.560 3386 5.844.853 9111 Có 1.070.629.544 Tổng phát sinh nợ: 1.070.629.544 Tổng phát sinh có: 1.070.629.544 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng Phụ lục 2.19 CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 635 – Chi phí tài Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016 Số dư đầu kỳ: Chứng từ Ngày Số 25-12-2016 UNC00012 31-12-2016 PKT00126 31-12-2016 PKT00127 TK Diễn giải Ngân hàng thu lãi tiền vay tháng 12/2016 HT lãi tiền vay từ ngày 26 đến ngày 31/12/2016 Kết chuyển chi phí hoạt động tài 635 > 9112 Số phát sinh đối ứng 11211 335 Nợ Có 35.151.840 2.343.456 9112 37.495.296 Tổng phát sinh nợ: 37.495.296 Tổng phát sinh có: 37.495.296 Số dư cuối kỳ: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán ghi sổ Kế tốn trưởng Phụ lục 2.120 CƠNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO YẾU TỐ Phân xưởng sản xuất tháng 12/2016 STT Sản phẩm Thức ăn siêu đậm đặc lợn thịt Thức ăn hỗn hợp lợn thịt Thức ăn hỗn hợp gà hậu bị …… Cộng CPNVLTT 528.015.041 475.213.537 396.011.281 …… 4.252.146.447 CPNCTT 75.430.720 67.887.648 56.573.040 …… 574.113.098 CPSXC 158.404.512 142.564.061 118.803.384 …… 1.248.363.822 Phụ lục 3.1 Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ hoạt động Bộ phận Sản xuất TK 621 Nội dung CP CP CP Biến Cố Hỗn đổi định hợp Ghi Chi phí NVL trực tiếp NVL x NVL phụ x Nhiên liệu 622 Bao bì, vật liệu đóng gói x Khác x Chi phí nhân cơng trực tiếp Lương, phụ cấp, làm thêm x Trợ cấp x Thưởng x BHXH, BHYT, BHTN Khác 627 x x Chi phí sản xuất chung Lương nhân viên BHXH, BHYT, BHTN x x Vật liệu chung x Kiểm nghiệm Khấu hao 642 x Điện nước x Dịch vụ viễn thông x Văn phòng phẩm Bán hàng x x Cơng cụ, đồ dùng sản xuất x Bảo hiểm xí nghiệp, máy móc x Khác x Chi phí bán hàng Lương, phụ cấp nhân viên x Thưởng x BHXH, BHYT, BHTN x Thuê kho bãi x Vận tải x Đóng gói x Hoa hồng bán hàng x Vật liệu, dụng cụ x Điện, nước, điện thoại x Khấu hao x Quảng cáo x Khác QLDN 642 x Chi phí quản lý DN Lương, phụ cấp x Thưởng x BHXH, BHYT, BHTN x Tuyển dụng x Th văn phòng x Bảo trì văn phòng x Bảo hiểm x Cơng tác phí x Văn phòng phẩm x Điện, nước, điện thoại, internet x Tiếp khách, giao tế x Thuế khoản phải nộp x Khác x Phụ lục 3.2 Công ty CP ABC Việt Nam Báo cáo chi phí sản xuất chung theo yếu tố chi phí Tháng…năm… STT Nội dung Chi phí sản xuất chung biến đổi Chi phí tiền điện Chi phí tiền lương ……… Chi phí sản xuất cố định Chi phí khấu hao Chi phí dụng cụ sản xuất …… … ……… Tổng chi phí sản xuất chung Sản lượng Kỳ trước (Dự toán) Kỳ Chếnh lệch Tỷ lệ Số tiền (%) Ngày tháng năm Người lập Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) ... chi phí Cơng ty Cổ phần ABC Việt Nam 63 2.2.5 Cung cấp thơng tin chi phí phục vụ định Công ty Cổ phần ABC Việt Nam .63 2.3 Nhận xét thực trạng kế tốn quản trị chi phí Cơng ty Cổ. .. tác kế tốn 43 2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng KTQT chi phí cơng ty .45 2.2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí Cơng ty Cổ phần ABC Việt Nam .48 2.2.1 Phân loại chi phí Cơng ty Cổ phần ABC. .. thành luận văn tốt nghiệp Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ THANH ii LỜI CAM ĐOAN Sau trình nghiên cứu, khảo sát Công ty cổ phần ABC Việt Nam thực đề tài luận văn: Kế toán quản trị chi phí Cơng ty cổ phần
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần ABC việt nam , luận văn thạc sĩ kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần ABC việt nam , CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM, 1 Tổng quan về Công ty cổ phần ABC Việt Nam và các nhân tố ảnh hưởng KTQT chi phí tại công ty, 2 Thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần ABC Việt Nam, 3 Nhận xét thực trạng kế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần ABC Việt Nam, CHƯƠNG 3 HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ABC VIỆT NAM, 1 Định hướng phát triển Công ty và quan điểm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần ABC Việt Nam, 2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần ABC Việt Nam, 3 Điều kiện thực hiện giải pháp, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm