luận văn thạc sĩ kế toán hoạt động thu, chi tại các bệnh viện công lập thuộc sở y tế hà nội

145 107 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TỐNG THỊ ĐÀO KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - TỐNG THỊ ĐÀO KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60 34 03 01 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS.Nguyễn Thị Hồng Lam Hà Nội, Năm 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng thân tơi Các tài liệu sử dụng để phân tích luận văn có nguồn gốc rõ ràng công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tế Học viên Tống Thị Đào ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, ngồi cố gắng thân, tơi nhận giúp đỡ nhiệt tình y bác, sỹ nhân viên Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, Bệnh viện mắt Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, thầy cô giáo khoa sau đại học nhà trường toàn thể bạn Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới cô giáo –TS Nguyễn Thị Hồng Lam Cơ tận tình bảo, giúp đỡ hướng dẫn cho kể từ tơi nhận đề tài hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các y bác, sỹ nhân viên kế toán Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, Bệnh viện mắt Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Hà Đông tạo điều kiện cho tơi học hỏi tìm hiểu để tơi hồn thành tốt luận văn Trong q trình làm luận văn tốt nghiệp, thầy khoa nhà trường nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ mặt Tôi xin cảm ơn nhiều! Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân bạn bè Tất người bên, động viên giúp đỡ nhiều trình thực tập Dù cố gắng, xong luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý tận tình thầy tồn thể bạn Xin chân thành cảm ơn iii MỤC LỤC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ii PHẦN MỞ ĐẦU 1.“Tính cấp thiết đề tài” Tổng quan nghiên cứu kế toán hoạt động thu chi đơn vị nghiệp công lập Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu Luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 Khái niệm, phân loại đặc điểm đơn vị nghiệp công lập .8 a Khái niệm 1.3 Kế toán hoạt động thu chi đơn vị nghiệp công lập .27 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 44 Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu nội dung chương làm rõ số vấn đề có tính chất lý luận tình hình, đặc điểm, chế tài ĐVSN cơng lập Đặc biệt tập trung nghiên cứu vấn đề mặt lý luận kế tốn thu chi ĐVSN cơng lập, điều kiện tự chủ tài Đây tảng lý thuyết cho chương tác giả vào phân tích thực trạng “kế tốn hoạt động thu chi bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội” .44 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 45 2.1 Tổng quan bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội 45 2.2 Thực trạng kế toán hoạt động thu chi bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội 52 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán hoạt động thu, chi bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội 72 KẾT LUẬN CHƯƠNG 77 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 78 3.1 Định hướng phát triển bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội 78 3.2 Yêu cầu việc hoàn thiện kế tốn hoạt động thu chi bệnh viện cơng lập thuộc Sở Y tế Hà Nội 79 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn hoạt động thu chi bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội 82 3.4 Điều kiện thực giải pháp hồn thiện kế tốn hoạt động thu chi bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội 93 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 iv KẾT LUẬN 98 v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ Quy trình quản lý thu chi 24 Sơ đồ1.2 Mơ hình phương pháp lập dự tốn sở khứ 26 Sơ đồ1.3 Mơ hình phương pháp lập dự tốn không dựa sở khứ 26 Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức bệnh viện 49 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy quản lý bệnh viện đa khoa Chương Mỹ 49 Sơ đồ 2.3:(Sơ đồ tổ chức máy kế toán bệnh viện ĐK Chương Mỹ) 50 Bảng 2.1 Tổng hợp kinh phí nghiệp y tế sử dụng năm 2016 57 Bảng 2.2 Danh mục số báo cáo kế toán sử dụng 71 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1: Sơ đồ Quy trình quản lý thu chi 24 Sơ đồ1.2 Mơ hình phương pháp lập dự toán sở khứ 26 Sơ đồ1.3 Mơ hình phương pháp lập dự tốn khơng dựa sở khứ 26 Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức bệnh viện 49 Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy quản lý bệnh viện đa khoa Chương Mỹ 49 Sơ đồ 2.3:(Sơ đồ tổ chức máy kế toán bệnh viện ĐK Chương Mỹ) 50 Bảng 2.1 Tổng hợp kinh phí nghiệp y tế sử dụng năm 2016 57 Bảng 2.2 Danh mục số báo cáo kế toán sử dụng 71 vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TỪ ĐẦY ĐỦ BCTC Báo cáo tài NSNN Ngân sách nhà nước BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn SXKD Sản xuất kinh doanh TSCĐ Tài sản cố định KCB Khám chữa bệnh CSSK Chăm sóc sức khỏe TK Tài khoản ĐVSN Đơn vị nghiệp HCSN Hành nghiệp XDCB Xây dựng HĐND Hội đồng nhân dân UBND Ủy ban nhân dân CNTT Công nghệ thông tin CCDC Công cụ dụng cụ PHẦN MỞ ĐẦU 1.“Tính cấp thiết đề tài” Con người nhân tố quan trọng định trực tiếp đến phát triển xã hội Vì vậy, muốn có xã hội phát triển, đòi hỏi phải phát triển nguồn nhân lực, có việc bảo vệ CSSK người Đây mục tiêu quan trọng mà Đảng nhà nước ta hướng tới Nghị 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 Bộ trị cơng tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nêu rõ quan điểm đạo Đảng: “Đầu tư cho lĩnh vực sức khỏe người đầu tư phát triển, thể chất tốt đẹp chế độ” “Trong thời gian nước ta ban hành nhiều sách đổi hoạt động lĩnh vực y tế nhằm nâng cao lực hoạt động đơn vị lĩnh vực Các chủ trương sách tạo hành lang pháp lý thơng thống cho sở y tế việc phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm để phát triển, tăng thu nhập cho người lao động đồng thời khuyến khích đơn vị giảm dần phụ thuộc vào NSNN Tuy nhiên bối cảnh sách liên quan hành nhiều điểm chưa phù hợp đặc biệt sách thu phần viện phí làm cho tính tự chủ sở y tế phần bị giới hạn.” Với chủ trương xã hội hóa dịch vụ cơng có dịch vụ KCB buộc sở y tế có bước chuyển việc nâng cao chất lượng dịch vụ KCB nhằm đa dạng nguồn thu, kiểm soát chặt chẽ khoản chi sử dụng hiệu nguồn lực có để tồn phát triển môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Các dịch vụ KCB bệnh viện công lập ngày trở lên đa dạng phong phú Điều đặt yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động thu, chi tuân thủ quy định chế độ kế toán HCSN Song song với việc quản lý tốt hoạt động chun mơn để nâng cao chất lượng CSSK quản lý thu, chi yếu tố định thành công hay thất bại bệnh viện Hiện bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội đơn vị HCSN có thu đóng vai trò quan trọng phát triển thành phố Hà Nội, 5.Nguồn thu bệnh viện NSNN cấp Thu hoạt động nghiệp Thu từ hoạt động SXKD, cung ứng dịch vụ Tất nguồn 6.Nội dung thu hoạt động nghiệp: Thu viện phí Thu từ chương trình, dự án, tài trợ, viện trợ Thu lý TSCĐ thuộc nguồn NSNN Thu khác (nếu có) Tất nguồn 7.Nội dung thu hoạt động SXKD, cung ứng dịch vụ Thu KCB theo yêu cầu Thu từ hoạt động liên doanh, liên kết… Thu từ dịch vụ trông giữ xe, quầy thuốc, cangtin Thu khác theo quy định pháp luật Tất nguồn 8.Cơ chế quản lý bệnh viện Cơ chế dự toán năm Cơ chế tự chủ kinh phí 9.Đơn vị có áp dụng phần mềm kế tốn? Có Khơng 10.Đơn vị tổ chức chứng từ kế tốn? Theo mẫu quy định Khơng theo mẫu quy định Theo mẫu quy định có bổ sung 11.Đơn vị sử dụng biên lai Bộ tài phát hành Đơn vị tự in 12.Đơn vị có sử dụng hóa đơn tài KCB u cầu khơng Có Khơng 13.Đơn vị tổ chức hệ thống sổ kế toán? Theo quy định chế độ kế toán Thêm mẫu sổ bổ sung 14.Đơn vị có xây dựng thêm tài khoản cấp 2,3,4 phục vụ u cầu quản lý? Có Khơng 15.Hình thức kế toán bệnh viện áp dụng Nhật ký chung Nhật ký – Sổ Chứng từ ghi sổ 16.BCTC có đầy đủ biểu mẫu theo quy định Quyết định 19/2006/QĐBTC Có Khơng 17.Bệnh viện có kế tốn quản trị khơng? Có Khơng 18.Quy chế chi tiêu nội đơn vị có đảm bảo tính cơng khai, dân chủ? Có Khơng 19.Phòng Tài Kế tốn có thường xun tập huấn chun mơn? Có Khơng 20.Ý kiến,kiến nghị tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị (nếu có) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phụ lục số 14 TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT 1.Cơ chế tài theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP có phù hợp với đơn vị khơng? Có 45/60 Khơng 15/60 2.Mức độ tự chủ tài bệnh viện? Bảo đảm chi thường xuyên chi đầu tư Bảo đảm chi thường xuyên; Bảo đảm phần chi thường xuyên; 60/60 Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 3.Chế độ kế toán đơn vị áp dụng? Theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC 60/60 Theo chế độ kế tốn khác 4.Mơ hình quản lý bệnh viện? Mơ hình tập trung 60/60 Mơ hình phân tán Mơ hình vừa tập trung vừa phân tán 5.Nguồn thu bệnh viện NSNN cấp Thu hoạt động nghiệp Thu từ hoạt động SXKD, cung ứng dịch vụ Tất nguồn 6.Nội dung thu hoạt động nghiệp: Thu viện phí Thu từ chương trình, dự án, tài trợ, viện trợ Thu lý TSCĐ thuộc nguồn NSNN 60/60 Thu khác (nếu có) Tất nguồn 60/60 7.Nội dung thu hoạt động SXKD, cung ứng dịch vụ Thu KCB theo yêu cầu Thu từ hoạt động liên doanh, liên kết… Thu từ dịch vụ trông giữ xe, quầy thuốc, cangtin Thu khác theo quy định pháp luật Tất nguồn 60/60 8.Cơ chế quản lý bệnh viện Cơ chế dự tốn năm 4/60 Cơ chế tự chủ kinh phí 56/60 9.Đơn vị có áp dụng phần mềm kế tốn? Có Khơng 60/60 10.Đơn vị tổ chức chứng từ kế tốn? Theo mẫu quy định Khơng theo mẫu quy định Theo mẫu quy định có bổ sung 60/60 11.Đơn vị sử dụng biên lai Bộ tài phát hành Đơn vị tự in 14/60 Cả hai 46/60 12.Đơn vị có sử dụng hóa đơn tài KCB u cầu khơng Có 48/60 Khơng 12/60 13.Đơn vị tổ chức hệ thống sổ kế toán? Theo quy định chế độ kế toán Thêm mẫu sổ bổ sung 60/60 14.Đơn vị có xây dựng thêm tài khoản cấp 2,3,4 phục vụ u cầu quản lý? Có Khơng 60/60 15.Hình thức kế toán bệnh viện áp dụng Nhật ký chung Nhật ký – Sổ Chứng từ ghi sổ 60/60 16.BCTC có đầy đủ biểu mẫu theo quy định Quyết định 19/2006/QĐBTC Có 60/60 Khơng 17.Bệnh viện có kế tốn quản trị khơng? Có Khơng 60/60 18.Quy chế chi tiêu nội đơn vị có đảm bảo tính cơng khai, dân chủ? Có 60/60 Khơng 19.Phòng Tài Kế tốn có thường xun tập huấn chun mơn? Có 58/60 Không 2/60 20.Ý kiến,kiến nghị tổ chức công tác kế toán đơn vị: 2/60 ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Phụ lục15 DANH MỤC CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI STT I 10 11 II 10 11 12 13 14 15 III Tên bệnh viện Bệnh viện đa khoa tuyến thành phố Bệnh viện đa khoa Xanh pôn Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn Bệnh viện đa khoa Đống Đa Bệnh viện đa khoaThanh Trì Bệnh viện đa khoa Đức Giang Bệnh viện đa khoa Sơn Tây Bệnh viện đa khoa Bắc Thăng Long Bệnh viện đa khoa Vân Đình Bệnh viện đa khoa Đơng Anh Bệnh viện đa khoa Hòa Nhai Bệnh viện đa khoa Hà Đông Bệnh viện chuyên khoa tuyến thành phố Bệnh viện phụ sản Hà Nội Bệnh viện Tim Hà Nội Bệnh viện Tâm thần Hà Nội Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Bệnh viện Mắt Hà Nội Bệnh viện Phổi Hà Nội Bệnh viện Da liễu Hà Nội Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội Bệnh viện y học cổ truyền Hà Đông Bệnh viện tâm thần ban ngày Mai Hương Bệnh viện tâm thần Mỹ Đức Bệnh viện 09 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- CuBa Bệnh viện Thận Hà Nội Bệnh viện mắt Hà Đông Bệnh viện đa khoa tuyến huyện Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức Bệnh viện đa khoa huyện Phú Xuyên Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ 10 11 12 13 Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai Bệnh viện đa khoa huyện Sóc Sơn Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Oai Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín Phụ lục 16 Së y tÕ Hµ néi Céng hoµ x· héi chđ nghÜa viƯt nam BƯnh viƯn đa khoa h.chơng mỹ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Quy chế CHI TIấU NI B năm 2017 thực nghị định số 43/2006/nđ-cp thông t 71/2006 tài (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVCM ngày 02 tháng 02 năm 2017 Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Chơng Mỹ) Căn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy biên chế tài đơn vị nghiệp công lập, Thông t số 71/2006/TTBTC ngày 09/08/2006 Bộ Tài hớng dẫn thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Thông t liên tịch số 02/2008/TTLT/BYT-BNV ngày 23 tháng 01 năm 2008 hớng dẫn thực số điều Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực y tế; Căn Quyết định số 1895/QĐSYT-TCCB ngày 21 tháng năm 2010 việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức máy biên chế, tiền lơng, tiền công, cán công chức, viên chức CB hợp đồng đơn vị thuộc Sở y tế TP Hà Nội; Căn Quyết định số 4886/QĐ-SYT ngày 23 tháng 12 năm 2016 Giám đốc Sở Y tế Hà Nội việc giao tiêu kế hoạch dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 cho đơn vị y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội; Căn vào dự toán thu, chi đơn vị năm 2017; Căn Nghị hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngời lao động Bệnh viện đa khoa huyện Chơng Mỹ ngày 19/01/2017 việc ®iỊu chØnh, bỉ sung mét sè ®iỊu Quy chÕ chi tiêu nội năm 2016; Bệnh viện đa khoa huyện Chơng Mỹ ban hành Quy chế dân chủ thực Nghị định số 43/2006/NĐ-CP Thông t số 71/2006/TT-BTC tài theo nội dung dới đây: Chơng I Quy định chung I/ Mục đích, yêu cầu Điều Đối tợng thực Cán bộ, công chức, viên chức, cán hợp đồng đơn vị Các khoa, phòng thuộc đơn vị Các tổ chức đoàn thể quan: Công đoàn, đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội chữ thập đỏ Chơng V Tổ chức thực hiƯn §iỊu 32 Thêi gian tỉ chøc thùc hiƯn Các khoa, phòng Bệnh viện tổ chức thực theo quy chÕ nµy Quy chÕ nµy cã hiƯu lực từ ngày: 01/03/2017 đến 28/02/2018 Trong trình thực có cha phù hợp Bệnh viện xin ý kiến đóng góp cán ch cht để điều chỉnh, bổ xung cho phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Chủ tịch công đoàn giám đốc ó ký Nguyễn Đình Kiệp Trần Chiến Nơi nhËn: - Së Tµi chÝnh Hµ Néi; - Së Y tế Hà Nội; - Kho bạc Nhà nớc huyện Chơng Mỹ; - Ban GĐBV; - Chủ tịch công đoàn Bệnh viện; - Các khoa, phòng BV (thực hiện); - Lu: TCHC, VT, TCKT Đặng Ph lc 17 n v: Bộ phận: Mã ĐV có QH với NS: Mẫu số C22-HD (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng BTC sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 185/2010/TTBTC ngày 15/11/2010 Bộ Tài chính) GIẤY BÁO HỎNG, MẤT CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Số: Số TT Tên công cụ, dụng cụ báo hỏng, Đơn vị tính Số lượng báo hỏng, A B C Thời gian sử dụng từ ngày đến ngày Cộng x x x Người lập (Ký, họ tên) Ý kiến người phụ trách phận sử dụng (Ký, họ tên) Giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng Lý hỏng, Ghi D E x x Ngày tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TỐN CHỨNG TỪ GHI SỔ TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TỐN TRÊN MÁY VI TÍNH ... thực trạng kế toán hoạt động thu chi bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội .44 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI ... quan bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội 45 2.2 Thực trạng kế toán hoạt động thu chi bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội 52 2.3 Đánh giá thực trạng kế toán hoạt động thu, chi bệnh. .. đ y đủ sở lý luận giải pháp hồn thiện kế tốn hoạt động thu, chi ĐVSN thuộc Sở X y dựng 4 Luận văn thạc sĩ: “ Kế toán hoạt động thu, chi bệnh viện công lập thuộc Bộ Y tế địa bàn Hà Nội , chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán hoạt động thu, chi tại các bệnh viện công lập thuộc sở y tế hà nội , luận văn thạc sĩ kế toán hoạt động thu, chi tại các bệnh viện công lập thuộc sở y tế hà nội , Kết cấu của Luận văn., CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU, CHI TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, Hoạt động thu chi khác, b.Kế toán hoạt động thu, chi SXKD, cung ứng dịch vụ, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI, Nguồn thu ở 100% bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội bao gồm 03 nguồn chính là nguồn do NSNN cấp, nguồn từ các khoản thu viện phí, thu BHYT và nguồn khác, thu từ hoạt động SXKD, cung ứng dịch vụ. Các nguồn tài chính được lập dự toán cho từng năm trên , CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THU CHI TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ HÀ NỘI, 4 Điều kiện thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động thu chi ở các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội, Để các giải pháp hoàn thiện kế toán hoạt động thu chi ở các bệnh viện công lập thuộc Sở Y tế Hà Nội có tính khả thi cao thì nhà nước, ngành y tế cũng như các bệnh viện cần phải có một số điều kiện nhất định, cụ thể:, KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm