luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh thái bình

136 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - PHÍ THỊ HỒNG THÚY KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - PHÍ THỊ HỒNG THÚY KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60 34 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG HÀ NỘI – 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình.” Là cơng trình nghiên cứu độc lập, tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu cơng trình sử dụng quy định, khơng vi phạm quy chế bảo mật Nhà nước Tác giả xin cam đoan vấn đề nêu thật Nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Tác giả luận văn Phí Thị Hồng Thúy ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, lời cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành đến TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG – Trường Đại Học Thương Mại, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo anh chị em phòng kế tốn cơng ty: Cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B Công ty TNHH May Xuất Khẩu Đông Thọ Công ty cổ phần may xuất Tân Phong Shinwoo Công ty TNHH May Khánh Hưng Đã tạo điều kiện giúp đỡ em thu thập chứng từ cung cấp số liệu tài liệu giúp em hồn thành cơng trình nghiên cứu Cuối em xin cảm ơn đến thầy mơn Kế tốn doanh nghiệp, Khoa kế toán – Kiểm toán, Khoa sau đại học Trường Đại Học Thương Mại hướng dẫn để hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU vii PHẦN MỞ ĐẦU vii Tính cấp thiết đề tài: .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài: .2 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu: 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 10 1.1 Lý luận chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất .10 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh thu .10 1.1.2 Khái niệm phân loại chi phí .14 1.1.3 Khái niệm, phương pháp xác định kết kinh doanh 17 1.2 Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 19 1.2.1 Kế toán doanh thu 19 1.2.2 Kế tốn chi phí 31 1.2.3 Kế toán kết kinh doanh 40 iv 1.3 Kế toán doanh thu chi phí kết kinh doanh theo thơng lệ quốc tế học kinh nghiệm cho Việt Nam .44 1.3.1 Kế toán doanh thu chi phí kết kinh doanh theo thông lệ quốc tế 44 1.3.2 Bài học kinh nghiệm 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC CÔNG TY MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH .50 2.1 Tổng quan công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình 51 2.1.1 Khái quát công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình 51 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, máy quản lý hoạt động, quy trình sản xuất doanh nghiệp khảo sát 54 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty may địa bàn tỉnh Thái Bình 63 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình 68 2.2.1 Nhân tố bên doanh nghiệp 68 2.2.2 Nhân tố bên doanh nghiệp 70 2.3 Thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp khảo sát .72 2.3.1 Nội dung doanh thu, chi phí kết kinh doanh 72 2.3.2 Thực trạng vận dụng chuẩn mực kế toán chế độ kế toán hành doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp khảo sát 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 104 v CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 105 3.1 Đánh giá thực trạng kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Thái Bình 105 3.1.1 Những ưu điểm 105 3.1.2 Những hạn chế 109 3.1.3 Nguyên nhân tồn 112 3.2 Định hướng phát triển u cầu hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh đến năm 2030 113 3.2.1 Định hướng phát triển công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình 113 3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình 115 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình 115 3.4 Điều kiện thực giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình .120 3.4.1 Điều kiện Vĩ mô 120 3.4.2 Về phía doanh nghiệp 120 3.5 Những hạn chế nghiên cứu vấn đề đặt cần tiêp tục nghiên cứu kế toán doanh thu chi phí kết kinh doanh cơng ty may địa bàn tỉnh Thái Bình 121 KẾT LUẬN 122 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 vi vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCTC BCKQKD BHYT BHXH CCDV CKTM CP CMKT DN DNTM HĐKD HTK KQKD TNHH TSCĐ TNDN NVL TK TN TNDN KC KQKD QĐ - BTC SXKD IFRS Nghĩa đầy đủ Báo cáo tài Báo cáo kết kinh doanh Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Cung cấp dịch vụ Chiết khấu thương mại Chi phí Chuẩn mực kế tốn Doanh nghiệp Doanh nghiệp thương mại Hoạt động kinh doanh Hàng tồn kho Kết kinh doanh Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Thu nhập doanh nghiệp Nguyên vật liệu Tài khoản Thu nhập Thu nhập doanh nghiệp Kết chuyển Kết kinh doanh Quyết Định - Bộ Tài Sản xuất kinh doanh Chuẩn mực kế toán quốc tế viii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU BẢNG Bảng 1.1 Bảng số lượng doanh nghiệp may theo quy mô vốn ngày 31/12/2016 52 Bảng 1.2 Bảng tổng hợp phân loại theo loại hình cơng ty may khảo sát địa bàn Tỉnh Thái Bình 52 SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý công ty TNHH Khánh Hưng 59 Sơ đồ 2.2 Bộ máy quản lý công ty cổ phần may xuất Tân Phong ShinWoo 60 Sơ đồ 2.3 Bộ máy quản lý công ty TNHH BÌNH MINH ENTER.B 61 Sơ đồ 2.4 Bộ máy quản lý công ty TNHH may Đông Thọ 62 Sơ đồ 2.5: Mơ hình kế tốn cơng ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình 63 112 tuyệt vời hạch tốn hạn chế tối đa sai sót phép tính số lại khiển cho kế tốn trở nên q lệ thuộc, chí khơng hiểu chất nghiệp vụ hạch tốn Cơng nghệ thông tin ngày phát triển nên phần mềm kế tốn ngày thơng minh hơn, việc nâng cấp phần mềm để phù hợp với yêu cầu kế tốn số cơng ty chưa trọng Cụ thể cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B thực TT200 thay cho QĐ15 năm 2016 giữ nguyên phần mềm kế toán cũ FIC - Về kế toán doanh thu Một số công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình việc ghi nhận doanh thu chưa hồn phù hợp với chuẩn mực kế toán Cụ thể là: Đối với công ty cổ phần may xuất Tân Phong Shinwoo xuất trả hàng gia cơng nước ngồi kế toán ghi nhận doanh thu tờ khai Hải quan cho phép thơng quan hàng hóa nghĩa hoàn tất thủ tục Hải quan, nhiên ghi nhận doanh thu thời điểm chưa chắn hàng bị trả lại nhiều lý khác nhau, hàng hóa chưa hoàn toàn chuyển giao sang người mua, hàng gia công hàng chịu thuế suất 0%, nên thời điểm hoàn tất thủ tục hải quan doanh thu xác định thời điểm để tính thuế xuất mặt hàng chịu thuế - Các khoản giảm trừ doanh thu: Như tiền vi phạm hợp đồng, hàng bị lỗi số cơng ty có mở tài khoản 521 công ty TNHH may Khánh Hưng, không ghi nhận, hàng bị lỗi khách hàng phạt trừ tiền, kế tốn xuất hóa đơn trừ thẳng số tiền vào hóa đơn sau thỏa thuận xong số tiền bị giảm trừ mục đích để giảm tiện việc ghi nhận sổ sách vi phạm nguyên tắc thận trọng - Các công ty đa phần chưa mở tài khoản theo dõi riêng cho hoạt động để theo dõi doanh thu doanh thu bán hàng, doanh thu bán sản phẩm doanh thu cung cấp dịch vụ Trong doanh thu bán hàng kế toán tập hợp hết doanh thu bán hàng gia công nội địa gia công xuất vào TK511 chưa chi tiết cụ thể - Về tài khoản sử dụng hạch tốn doanh thu cơng ty tác giả lấy số liệu khơng mở dự khòng khoản thu khó đòi, kế tốn cho rằng: Với khách hàng chưa tin tưởng ký kết hợp đồng đối tác nước xuất trả 113 hàng gia công doanh nghiệp địa bàn Tỉnh Thái Bình lựa chọn mở LC, để tránh hàng nghĩa thông qua ngân hàng thứ người ta giữ hộ tiền hàng tay người thuê gia công, khách hàng truyền thống làm ăn lâu năm, phần lớn nguyên vật liệu bên thuê gia công chuyển trước hợp đồng gia cơng chưa xong ngun vật liệu hợp đồng gia công chuyển đến, doanh nghiệp quyền chủ động nắm giữ nguyên vật liệu Vì mà vấn đề lập dự phòng khoản thu không công ty tác giả lấy số liệu mà phần lớn doanh nghiệp may gia công không quan tâm - Khoản Doanh thu khác ( hay thu nhập khác): Hiện nay, số cơng ty sản phẩm xuất dư bỏ tem mác đến cuối năm thường mang lên Chợ Sa Pa để bán cho khách du lịch Hàng bán lẻ khơng cần xuất hóa đơn nên kế tốn không kê khai vào khoản thu nhập khác Và sổ sách kế tốn khơng có chứng cho vấn đề Điều này, làm giảm khoản thuế phải nộp cho Nhà Nước đồng thời làm giảm lợi nhuận trước thuế - Mặt khác, theo dõi tài khoản giảm trừ doanh thu theo TT 200 kế toán phải theo dõi vào sổ chi tiết sổ TK 521, (Phụ lục 2.11) Cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B sử dụng TK532 theo QĐ15 cũ để hạch toán số tiền khách hàng Hahe trừ tiền may gia công số sản phẩm bị lỗi chưa theo Thơng tư 200 - Về kế tốn chi phí Một số doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình vi phạm chuẩn mực kế tốn cụ thể là: Căn vào (Phụ lục 2.36) công ty may xuất Đông Thọ tác giả thấy phát sinh tiền điện hàng tháng đến ngày 26 hàng tháng công ty nhận thông báo tiền điện nước tháng Công ty điện lực Thái Bình, kế tốn khơng ghi nhận thời điểm phát sinh, mà ghi nhận thời điểm toán tức ngày 28 29 hàng tháng bao gồm tiền điện phí chuyển tiền đóng tiền điện qua ngân hàng Như vậy, vi phạm nguyên tắc sở dồn tích 3.1.3 Nguyên nhân tồn Bên cạnh ưu điểm đạt kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thái Bình không tránh khỏi 114 hạn chế, hạn chế mang lại từ nhiều nguyên nhân khác cụ thể là: Thứ nhất, điển hình năm trở lại chuẩn mực thông tư định Bộ tài có nhiều thay đổi, việc cập nhật tính thay đổi doanh nghiệp may địa bàn tỉnh chưa kịp thời, có áp dụng chưa áp dụng triệt để cụ thể theo kết phiếu khảo sát (Phụ lục 1.1B) công ty tác giả khảo sát khơng có cơng ty thực theo TT 133 Hiện kế toán hiểu chế độ kế toán để hạch toán áp dụng cho theo chế độ kế tốn khơng hiểu rõ chuẩn mực thuật ngữ ban hành chuẩn mực Thứ hai, việc thay đổi thông tư thay định cũ hạch tốn, cơng ty lại chưa nâng cấp phần mềm để phù hợp với thông tư cập nhật Thứ ba, việc áp dụng công nghệ thơng tin vào hệ thống kế tốn công ty địa bàn chưa phát huy hết hiệu số nhân viên kế tốn trẻ có trình độ học vấn kiến thức kinh nghiệm thực tế it, ngược lại cán kế toán lâu năm kinh nghiệm thực tế có nhiều khả sử dụng máy tính hạn chế Thứ tư, nguyên vật liệu đầu vào cụ thể nguyên phụ liệu ngành may mặc nước không đáp ứng phần lớn nhập từ nước dẫn đến phụ thuộc vào nguyên liệu nhập thời gian chờ hàng thất thường, chất lượng sản phẩm làm cho giá đẩu vào cụ thể chi phí đầu vào tăng làm ảnh hưởng đến suất tiêu thụ sản phẩm dẫn đến giảm hiệu xuất 3.2 Định hướng phát triển yêu cầu hoàn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh đến năm 2030 3.2.1 Định hướng phát triển công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình Đứng trước bối cảnh thời đại cơng nghệ diễn hàng ngày hàng giờ, đất nước uốn với thay đổi kinh tế văn hóa xã hội, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế diễn nhiều khiến ngành may mặc trở nên khó khăn, đặc biệt doanh nghiệp may tương lai, công nghệ 4.0 áp dụng vào Việt Nam lúc với lợi dân số trẻ nguồn nhân lực dồi khơng 115 hiệu nay, đồng nghĩa với việc lực lượng lao động thô dần biến thay vào lao động tinh lao động vật hóa, máy móc phát triển lực lượng lao động tinh có tính trí tuệ sáng tạo Nghĩa công nhân đứng máy may thay toàn người máy Câu hỏi đặt vai trò nhà quản trị làm để trì hoạt động sản xuất tạo lợi cạnh tranh giá, việc thu hút hợp đồng gia cơng may mặc liệu có dồi nay, nước phát triển ứng dụng sản xuất phương pháp công nghệ Trong tương lai đồng tiền giao dịch điện tử chung để phục vụ tốn mua bán hàng hóa thơng qua máy tính cá nhân dự đốn hình thành, giao dịch qua ngân hàng giảm thiểu, chi phí giao dịch qua ngân hàng giảm Điều nhiểu làm thay đổi vấn đề ghi nhận xử lý chi phí phát sinh hay khơng phát sinh doanh nghiệp Qua tìm hiểu thực tế cơng ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình khoản chi phí phát sinh kỳ kinh doanh q nhiều, việc vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh chưa đồng nhất, khiến cho doanh thu giảm kéo theo lợi nhuận trước sau thuế giảm.Cách ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh mang tính vắn tắt báo cáo Nhận thức vấn đề , việc đổi hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí KQKD nhiệm vụ tất yếu cụ thể là: Tăng lợi nhuận sau thuế cách tăng doanh thu, tạo uy tín với khách hàng tại, tạo niềm tin với khách hàng Khơng ngừng tìm kiếm nâng cao mở rộng tập khách hàng, cách tạo lợi cạnh tranh giá gia công sản phẩm, muốn doanh nghiệp phải giảm chi phí cách cải tiến kỹ thuật bố trí lại chuyền may tùy theo tính chất mã hàng để dòng chảy sản phầm liền mạch không bị đứt quãng chồng chéo Sắp xếp lại tổ cắt để đường sản phẩm ngắn tốn diện tích đảm bảo cấp hàng nhanh cho chuyền may cần Áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, giảm tối đa chi phí khơng hợp lý phát sinh trình sản xuất bàn giao sản phẩm tới tay khách hàng 116 3.3.2 u cầu hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình Để kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình mang lại hiệu cho doanh nghiệp tương lai doanh nghiệp may địa bàn tỉnh phải đáp ứng yêu cầu sau: - Các thông tin thu thập để hạch toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh phải kịp thời khách quan đầy đủ, có độ tin cậy cao Cách trình bày BCTC phải đơn giản dễ hiểu đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà đầu tư cho nhà quản trị định - Hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí KQKD cơng ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình phải đảm bảo tính phù hợp với nguyên tắc chế độ chuẩn mực kế tốn BTC ban hành Việc thơng tư định thay đổi thay thông tư định mới, doanh nghiệp phải cập nhật thường xuyên áp dụng kịp thời tránh kéo dài thời gian gây khó khăn cho việc hạch tốn kế tốn doanh nghiệp - Hồn thiện thiện kế tốn doanh thu chi phí KQKD cơng ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình phải đảm bảo phù hợp với trình độ nhân viên kế tốn cẩu tổ chức máy quy mô hoạt động doanh nghiệp Mặt khác, cơng ty th kế tốn ngồi thân người quản lý cơng ty phải bổ sung cho thêm kiến thức kế tốn quản trị, tránh tình trạng lệ thuộc nhiều vào kế toán thuê ảnh hưởng đến việc định khả nắm giữ thông tin kết doanh thu hay lợi nhuận doanh nghiệp khơng xác kịp thời 3.3 Các giải pháp hoàn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình - Về vấn đề thực chuẩn mực thông tư thực chế độ kế tốn hành Đối với cơng ty TNHH may Khánh Hưng, công ty cổ phần may xuất Tân Phong Shinwoo cơng ty vừa nhỏ có số vốn nhỏ 10 tỷ, nên thay đổi 117 chế độ kế tốn áp dụng nghĩa cơng ty thực theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC sang 01/01/2018 thay Thơng tư 133/2016/TTBTC Với công ty TNHH may xuất Đông Thọ với quy mô vốn lớn 20 tỷ, công ty thực theo QĐ 48/2006 với loại hình kinh doanh kết kinh doanh đạt năm qua quy mô vốn công ty nên thay Thông tư 200/TT-BTC Để bắt kịp với thay đổi chung toàn ngành việc áp dụng thông tư định chung kế tốn Bộ tài - Phần mềm kế tốn áp dụng Một số cơng ty cơng ty TNHH Bình Minh Enter B, cơng ty TNHH may xuất Tân Phong Shinwoo thực hạch tốn theo TT 200 TT 133 cơng ty nên thay đổi phầm mềm kế toán ứng dụng để phù hợp với thay đổi, đáp ứng yêu cầu kế toán Tất nhiên việc mua phần mềm phát sinh chi phí cho DN, việc áp dụng thơng tư có đặc trưng DN, phép in hóa đơn thiết kế hóa đơn chứng từ cơng ty sử dụng phần mềm FIC,và phần mềm FAST lại không đáp ứng yêu cầu này, phần mềm MISA giúp DN tự thiết kế mẫu hóa đơn chứng từ cách linh hoạt giảm chi phí in ngồi hóa đơn, ngồi kê khai thuế qua mạng trực tiếp qua MTAX.VN, xuất báo cáo thuế theo định dạng XML - Về hóa đơn chứng từ kế tốn Để tránh sai sót kế tốn nên kiểm tra lại thơng tin chứng từ như: Mã tài khoản, chữ ký, dấu chức danh, nội dung số kế toán chứng từ chưa chuyển Vì khoảng cách xưởng sản xuất cách xa nên thu thập chứng từ công ty nên chọn phương tiện vận chuyển hợp lý có uy tín xe khách, tránh việc nhân viên phải lại lấy chứng từ nhiều thời gian - Về sổ sách tài khoản kế toán Khi áp dụng theo thơng tư doanh nghiệp phải có đồng tài khoản với sổ sách kế toán áp dụng, tránh trường hợp xin với quan thuế 118 thực theo thông tư bỏ bớt thêm số tài khoản, dẫn đến việc sử dụng không tài khoản kế tốn cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B Cụ thể: Sổ TK 532 nên thay sổ TK 521 theo TT200, sau: Mẫu số S03b-DN Đơn vị:…………………… (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Địa chỉ:………………… Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) SỔ CÁI TK 521 (Dùng cho hình thức kế tốn Nhật ký chung) Năm 2018 Tên tài khoản: Các khoản giảm trừ doanh thu Số hiệu Ngày, tháng ghi sổ A Chứng từ Ngày Số hiệu B tháng C Nhật ký chung STT Diễn giải D - Số dư đầu năm Trang sổ E dòng G Số hiệu TK đối ứng H Số tiền Nợ Có - Số phát sinh tháng - Cộng số phát sinh tháng - Số dư cuối tháng - Cộng luỹ kế từ đầu quý - Sổ có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang … - Ngày mở sổ:… Ngày tháng năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) - Về kế tốn doanh thu + Cách ghi nhận doanh thu 119 Việc xác định ghi nhận doanh thu doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình, phải vào chuẩn mực số 14, có nghĩa doanh thu xuất trả gia công phép ghi nhận công ty chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa sang tay người mua, không ghi nhận doanh thu hồn thiện kê khai giấy tờ thơng quan hàng hóa thủ tục hải quan công ty cổ phần may Tân phong Shinwoo + Về TK doanh thu: Hiên DN may địa bàn chủ yếu tập hợp hết doanh thu lên tài khoản 511, theo tác giả nên mở chi tiết tài khoản 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thành : - TK 5111 doanh thu bán hàng + TK 51111 doanh thu bán hàng nội địa + TK 51112 doanh thu bán hàng xuất - TK 51112 doanh thu bán sản phẩm - TK 5113 doanh thu cung cấp dịch vụ Việc chia nhỏ tài khoản giúp cho DN nắm năm doanh thu bán nội địa bán xuất để từ có giải pháp phù hợp làm tăng doanh thu cho DN - Về khoản giảm trừ doanh thu TK 521 Công ty TNHH Bình Minh Enter.B áp dụng theo TT200 kế toán phải hạch toán lập sổ chi tiêt sổ thông qua TK 521 TK 532 cụ thể: TK521 dùng để phản ánh khoản điều chỉnh giảm trừ vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ phát sinh kỳ, gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán hàng bán bị trả lại Tài khoản không phản ánh khoản thuế giảm trừ vào doanh thu thuế GTGT đầu phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp Tài khoản 521 có tài khoản cấp - Tài khoản 5211 - Chiết khấu thương mại - Tài khoản 5212 - Hàng bán bị trả lại - Tài khoản 5213 - Giảm giá hàng bán 120 Cách hạch toán: a) Phản ánh số chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán thực tế phát sinh kỳ, ghi: - Trường hợp sản phẩm, hàng hoá bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213) Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (thuế GTGT đầu giảm) Có TK 111,112,131, - Trường hợp sản phẩm, hàng hoá bán phải giảm giá, chiết khấu thương mại cho người mua không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp khoản giảm giá hàng bán cho người mua, ghi: Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5213) Có TK 111, 112, 131, b) Kế tốn hàng bán bị trả lại - Thanh toán với người mua hàng số tiền hàng bán bị trả lại: + Đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi: Nợ TK 5212 - Hàng bán bị trả lại (giá bán chưa có thuế GTGT) Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311) (thuế GTGT hàng bị trả lại) Có TK 111, 112, 131, - Về kế tốn chi phí Việc ghi nhận hạch tốn chi phí điện nước phát sinh tháng phải ghi nhận sở dồn tích nghĩa nhận thông báo số tiền phát sinh tháng sở Điện lực Tỉnh Thái Bình công ty cung cấp nước không ghi nhận thời điểm nhận hóa đơn tốn Khi mở tài khoản chi tiết doanh thu kế toán nên mở tài khoản chi tiết chi phí để theo dõi khoản phí cho đảm bảo nguyên tắc phù hợp 121 doanh thu chi phí 3.4 Điều kiện thực giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty may địa bàn tỉnh Thái Bình 3.4.1 Điều kiện Vĩ mô Nhà nước cần thực cải cách hệ thống pháp lý liên quan đến kế tốn, khơng ngừng đổi nâng cao hệ thống văn Luật, Chuẩn mực, chế độ kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất doanh nghiệp gia cơng hàng hóa, muốn nhà nước cần tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp với yêu cầu kế toán sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế Hiện nay, kế tốn thuế có nhiều khác vấn đề ghi nhận doanh thu chi phí dẫn đến lúng túng kho khăn cho doanh nghiệp thực toán thuế Cơ quan thuế cần tăng cường buổi gặp gỡ nói chuyện với doanh nghiệp giúp đỡ doanh nghiệp giải thắc mắc thuế, đồng thời tạo hội cho doanh nghiệp học tập sách chế độ thuế Bộ tài để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời khơng bị khó khăn áp dụng Nhà nước cần ban hành thêm sách ưu đãi để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành may mặc, để giúp doanh nghiệp chủ động nguyên vật liệu đầu vào hạn chế nhập khẩu, giảm thiểu chi phí nhập nguyên phụ liệu giúp tăng doanh thu thúc đẩy phát triển sản xuất, thu hút đối tác đầu tư nước ngồi 3.4.2 Về phía doanh nghiệp Mới Bộ tài lại soạn thảo áp dụng thơng tư 133/ 2016/TT – BTC, thay cho định 48 áp dụng từ 01/01/2017 làm thay đổi cách hạch tốn hình thức áp dụng Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thông tin thay đổi để áp dụng cho doanh nghiệp nhanh chóng kịp thời Doanh nghiệp cần phải hoàn thiện máy quản lý, hồn thiện máy quản lý nói chung kế tốn doanh thu chi phí, KQKD nói riêng sở chấp hành theo pháp luật quản lý kinh tế tài kế tốn 122 Các cơng ty may địa bàn tỉnh Thái Bình cần tạo điểu kiện nâng cao tay nghề chuyên môn cho cán kế toán, đặc biệt kế tốn doanh thu chi phí KQKD Các cán quản lý phải cập nhật thông tư sách để đảm bảo tính đắn việc hạch tránh tình trạng trì trệ ngại thay đổi 3.5 Những hạn chế nghiên cứu vấn đề đặt cần tiêp tục nghiên cứu kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình Mặc dù, trình thực đề tài minh tác giả xuống gặp gỡ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp may địa bàn tỉnh để khai thác số liệu nắm tình hình hạch tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh số doanh nghiệp điển hình Nhưng hạn chế khơng gian thời gian nghiên cứu nên luận văn tác giả không tránh khỏi hạn chế định Phạm vi nghiên cứu đề tài rộng nên việc chọn lọc thông tin xử lý thông tin tác giả hạn chế chưa trình bày hết vấn đề cụ thể chi tiết việc hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí KQKD, các công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình Qua luận văn tác giả nghiên cứu đưa số để xuất kiên nghị nhằm hồn thiện doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình Tuy nhiên phần giải pháp chưa đưa giải pháp hay tốt để hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình Tác giả cần nghiên cứu thêm kỹ chuẩn mực thông tư để nắm bắt tầm ảnh hưởng tác động chuẩn mực thông tư ảnh hưởng đến việc ghi nhận hạch tốn kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh để từ đưa giải pháp tốt mang tính thực tế cho công ty may KẾT LUẬN 123 Cho dù, kinh tế phát triển đến đâu vai trò kế tốn ln giữ vai trò quan trọng đặc biệt ngành sản xuất ngành may mặc Đứng trước phát triển lên khoa học cơng nghệ, dẫn đến chi phí sản xuất dần giảm thiểu nhiều khiến ngành may mặc đặc biệt gia công may mặc trở nên khó khăn việc tìm kiếm hợp đồng, làm tăng sức cạnh tranh không về chất lượng hàng hóa Do đó, việc nâng cao trình độ nhân viên kế tốn nói chung kế tốn doanh thu chi phí xác định KQKD nói riêng vấn đề then chốt định lớn đến việc tham mưu định nhà quản trị Qua thời gian nghiên cứu đề tài: “ Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh cơng ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình”, luận văn làm rõ vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất - Trình bày phân tích chi phối chuẩn mực kế tốn đến kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh - Từ lý luận chung lý thuyết tác giả cụ thể hóa làm rõ thực trạng vận dụng chuần mực chế độ kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty địa bàn Tỉnh Thái Bình góc độ kế tốn tài Qua so sánh cơng ty với thực trạng vận dụng hạch toán doanh thu chi phí kết kinh doanh cơng ty may địa bàn nghiên cứu - Thông qua vấn đề thực trạng vận dụng tác giả đưa mặt ưu điểm hạn chế kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh, tìm ngun nhân hạn chế để đưa kiến nghị phù hợp để hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình hồn thiện hệ thống sách kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh thời gian tới Trong trình nghiên cứu đề tài tác giả cố gắng nhiều để tiếp cận với doanh nghiệp tìm hiểu cụ thể vấn đề kế tốn doanh thu chi phí công ty 124 may địa bàn tỉnh Thái Bình kết hợp với kiến thức kết tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất, trình độ nhận thức khả diễn đạt tác giả nhiều hạn chế, mong ý kiến đóng nhiệt tình Q Thầy Cơ bạn giúp em hoàn thiện đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bảo tận tình TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG anh chị em phòng kế tốn cơng ty cổ phần may Tân Phong Shinwoo, công ty TNHH May Khánh Hưng, công ty TNHH Bình Minh Enter B, cơng ty TNHH May Đơng Thọ tạo điều kiện giúp em trình nghiên cứu đề tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tác giả Thu Thủy (29/11/2017),“ Ngành dệt may giữ vai trò chủ đạo kim ngạch xuất khẩu” – Báo Thái Bình Điện Tử, năm 2016 Bộ tài chính, Thơng tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ tài chính, 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam NXB Thống kê Nguyễn Phương Chi (2014) Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty thương mại cổ phần địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương Mại Phạm Văn Dược & Đặng Kim Cương , Giáo trình Kế tốn quản trị , Nhà xuất Thống kê Nguyễn Tuấn Duy- Đặng Thị Hòa (2010), Giáo trình kế tốn tài chính, Trường ĐH Thương Mại, NXB Thống kê Nguyễn Thị Thanh Giang, Trường Đại Học Thương Mại đăng tạp chí nghiên cứu tài kế tốn số 07(108), 2012, trang 55-57 Bài viết: “ Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí & kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Việt nam nay” Nguyễn Thị Huyền Trang năm (2016) Trường Đại Học Thương Mại với đề tài: “ Kế tốn chi phí, doanh thu kết kinh doanh doanh nghiệp thuộc Tổng công ty may Hưng Yên” Nguyễn Thị Thọ năm (2015) Trường Đại Học Thương Mại với đề tài: “ Kế tốn chi phí doanh thu kết kinh doanh công ty may vừa nhỏ địa bàn tỉnh Nam Định” 10 PGS.TS Đỗ Minh Thành (2012), Giáo trình ngun lý kế tốn, Trường ĐH Thương Mại, Hà Nội, NXB Thống kê 12 Tài liệu, sổ sách kế tốn tham khảo phòng kế tốn Công ty cổ phần may xuất Tân Phong – Shinwoo, Cơng ty TNHH May Bình Minh Enter.B, Cơng ty TNHH May Khánh Hưng, Công ty TNHH May Đông Thọ 13 Website: - www.tapchiketoan.com - www.diendanketoan.com - Laodongxahoionline.vn ... thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình 115 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình. .. SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 10 1.1 Lý luận chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp. .. kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh góc độ kế tốn tài chính, để so sánh khác kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình với nhau, mặt khác địa bàn tỉnh
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh thái bình , luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp may trên địa bàn tỉnh thái bình , Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài:, CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, 1 Lý luận chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất., CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC CÔNG TY MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH, CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Mục lục

Xem thêm