luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty maytrên địa bàn tỉnh thái bình

129 30 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - PHÍ THỊ HỒNG THÚY KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - PHÍ THỊ HỒNG THÚY KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÁC CÔNG TY MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Chun ngành: Kế tốn Mã số: 60 34 03 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan luận văn “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty maytrên địa bàn Tỉnh Thái Bình.” Là cơng trình nghiên cứu độc lập, tài liệu tham khảo, số liệu thống kê phục vụ mục đích nghiên cứu cơng trình sử dụng quy định, khơng vi phạm quy chế bảo mật Nhà nước Tác giả xin cam đoan vấn đề nêu thật Nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Tác giả luận văn Phí Thị Hồng Thúy LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, lời cho phép em gửi lời cảm ơn chân thành đến TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG – Trường Đại Học Thương Mại, tận tình hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành luận văn Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo anh chị em phòng kế tốn cơng ty: Cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B Cơng ty TNHH May Xuất Khẩu Đông Thọ Công ty cổ phần may xuất Tân Phong Shinwoo Công ty TNHH May Khánh Hưng Đã tạo điều kiện giúp đỡ em thu thập chứng từ cung cấp số liệu tài liệu giúp em hồn thành cơng trình nghiên cứu Cuối em xin cảm ơn đến thầy mơn Kế tốn doanh nghiệp, Khoa kế toán – Kiểm toán, Khoa sau đại học Trường Đại Học Thương Mại hướng dẫn tơi để hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài: Mục tiêu nghiên cứu: 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu: 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu .8 Kết cấu luận văn CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 10 1.1 Lý luận chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 10 1.1.1 Khái niệm phân loại doanh thu 10 1.1.2 Khái niệm phân loại chi phí 14 1.1.3 Khái niệm, phương pháp xác định kết kinh doanh 17 1.2 Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh theo chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt nam hành 19 1.2.1 Kế toán doanh thu 19 1.2.2 Kế tốn chi phí 30 1.2.3 Kế toán kết kinh doanh 41 1.3 Kế toán doanh thu chi phí kết kinh doanh theo thơng lệ quốc tế học kinh nghiệm cho Việt Nam .45 1.3.1 Kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh theo thông lệ quốc tế 45 1.3.2 Bài học kinh nghiệm 49 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 51 2.1 Tổng quan doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Thái Bình 51 2.1.1 Khái quát doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Thái Bình .51 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh, máy quản lý hoạt động, quy trình sản xuất doanh nghiệp khảo sát .54 2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Thái Bình .58 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh địa bàn tỉnh Thái Bình .64 2.2.1 Nhân tố bên doanh nghiệp .64 2.2.2 Nhân tố bên doanh nghiệp .66 2.3 Thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp khảo sát 68 2.3.1 Nội dung doanh thu, chi phí kết kinh doanh 68 2.3.2 Thực trạng vận dụng chuẩn mực kế toán chế độ kế tốn hành doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp khảo sát 73 KẾT LUẬN CHƯƠNG II 98 CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH 99 3.1 Đánh giá thực trạng kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Thái Bình .99 3.1.1 Những ưu điểm 99 3.1.2 Những hạn chế 103 3.1.3 Nguyên nhân tồn 106 3.2 Định hướng phát triển u cầu hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh đến năm 2030 .107 3.2.1 Định hướng phát triển công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình 107 3.3.2 u cầu hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình 108 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình .109 3.4 Điều kiện thực giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình 111 3.4.1 Điều kiện Vĩ mô 111 3.4.2 Về phía doanh nghiệp .111 3.5 Những hạn chế nghiên cứu vấn đề đặt cần tiêp tục nghiên cứu kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình 112 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng số lượng doanh nghiệp may theo quy mô vốn ngày 31/12/2016 52 Bảng 1.2 Bảng tổng hợp phân loại theo loại hình cơng ty may khảo sát địa bàn Tỉnh Thái Bình 52 Sơ đồ 2.5: Mơ hình kế tốn cơng ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình: 59 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt BCTC BCKQKD BHYT BHXH CCDV CKTM CP CMKT DN DNTM HĐKD HTK KQKD TNHH TSCĐ TNDN NVL TK TN TNDN KC KQKD QĐ - BTC SXKD Nghĩa đầy đủ Báo cáo tài Báo cáo kết kinh doanh Bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội Cung cấp dịch vụ Chiết khấu thương mại Chi phí Chuẩn mực kế toán Doanh nghiệp Doanh nghiệp thương mại Hoạt động kinh doanh Hàng tồn kho Kết kinh doanh Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Thu nhập doanh nghiệp Nguyên vật liệu Tài khoản Thu nhập Thu nhập doanh nghiệp Kết chuyển Kết kinh doanh Quyết Định - Bộ Tài Sản xuất kinh doanh PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Đứng trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngành dệt may không coi ngành kinh tế mũi nhọn quốc gia Việt Nam, mà ngành giải nhiều cơng ăn việc làm cho cư dân lao động Tỉnh Thái Bình Theo tác giả Hồng Cảnh với viết: “ Năm 2016, kim ngạch xuất toàn ngành Dệt may Việt Nam ước đạt 28,3 tỷ USD” đăng tạp chí điện tử báo Lao động xã hội ngày 23/11/2017 cho biết: “ Kim ngạch xuất toàn ngành Dệt may Việt Nam năm 2016 ước đạt 28,3 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2015 Trong đó, kim ngạch xuất Mỹ đạt 11,8 tỷ USD, tăng 5,8%; EU đạt 3,7 tỷ USD, tăng 6,3%; Nhật Bản đạt 3,1 tỷ USD, tăng 5,4%, Hàn Quốc đạt 2,6 tỷ USD, tăng 5,1%” Mặc dù, kim ngạch xuất dệt may Việt Nam tăng trưởng số năm 2016, xét tổng thể toàn cầu biến động kinh tế, trị lớn thị trường nỗ lực đáng ghi nhận Theo nguồn niên giám tỉnh Thái Bình tồn tỉnh có 304 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực may mặc chủ yếu làm hàng gia công cho doanh nghiệp nước ngồi, có nhiều doanh nghiệp chưa ký hợp đồng xuất trực tiếp, phải ký hợp đồng thông qua doanh nghiệp xuất đầu mối, gia công xuất gián tiếp qua công ty khác Giá trị xuất hàng dệt may chiếm tỷ trọng lớn giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh, song chủ yếu hàng gia công, giá trị gia tăng thấp (kể doanh nghiệp vốn FDI) Chất lượng sản phẩm chưa cao, chưa đồng đều, chủ yếu gia cơng cho nước ngồi, chưa chủ động nguyên liệu, suất lao động thấp ảnh hưởng nhiều đến kết doanh thu chi phí doanh nghiệp Do vậy, mà khả cạnh tranh ngành dệt may Việt Nam nói chung công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng thấp Doanh nghiệp may địa bàn tỉnh chủ yếu doanh nghiệp nhỏ vừa chiếm tỷ trọng lớn hình thức sản xuất chủ yếu gia cơng cho nước ngồi Qua kết khảo sát tác giả nhận thấy hình thức may gia công doanh nghiệp địa bàn tỉnh phần lớn phía đối tác cung cấp toàn nguyên vật hoàn tất thủ tục Hải quan, nhiên ghi nhận doanh thu thời điểm chưa chắn hàng bị trả lại nhiều lý khác nhau, hàng hóa chưa hồn tồn chuyển giao sang người mua, hàng gia công hàng chịu thuế suất 0%, nên thời điểm hoàn tất thủ tục hải quan doanh thu xác định thời điểm để tính thuế xuất mặt hàng chịu thuế - Các khoản giảm trừ doanh thu: Như tiền vi phạm hợp đồng, hàng bị lỗi số cơng ty có mở tài khoản 521 cơng ty TNHH may Khánh Hưng, không ghi nhận, hàng bị lỗi khách hàng phạt trừ tiền, kế tốn xuất hóa đơn trừ thẳng số tiền vào hóa đơn sau thỏa thuận xong số tiền bị giảm trừ mục đích để giảm tiện việc ghi nhận sổ sách vi phạm nguyên tắc thận trọng - Về tài khoản sử dụng hạch tốn doanh thu cơng ty tác giả lấy số liệu khơng mở dự khòng khoản thu khó đòi, kế tốn cho rằng: Với khách hàng chưa tin tưởng ký kết hợp đồng đối tác nước xuất trả hàng gia công doanh nghiệp địa bàn Tỉnh Thái Bình lựa chọn mở LC, để tránh hàng nghĩa thông qua ngân hàng thứ người ta giữ hộ tiền hàng tay người thuê gia công, khách hàng truyền thống làm ăn lâu năm, phần lớn nguyên vật liệu bên thuê gia công chuyển trước hợp đồng gia cơng chưa xong ngun vật liệu hợp đồng gia công chuyển đến, doanh nghiệp quyền chủ động nắm giữ nguyên vật liệu Vì mà vấn đề lập dự phòng khoản thu không công ty tác giả lấy số liệu mà phần lớn doanh nghiệp may gia công không quan tâm - Cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B, cơng ty cổ phần may xuất Đông Thọ, tất khoản thu thuộc doanh thu doanh thu bán hàng gia công hàng xuất khẩu, doanh thu bán hàng gia công nội địa, doanh thu cung cấp dịch vụ kế toán tập hợp hết vào tài khoản 511 không chi tiết cụ thể cho loại doanh thu - Mặt khác, theo dõi tài khoản giảm trừ doanh thu theo TT 200 kế toán phải theo dõi vào sổ chi tiết sổ TK 521, (Phụ lục 1.16) Công ty TNHH Bình Minh Enter.B sử dụng TK532 theo QĐ15 cũ để hạch toán số tiền khách hàng Hahe trừ tiền may gia công số sản phẩm bị lỗi chưa theo Thông tư 200 - Về kế tốn chi phí Một số doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình vi phạm chuẩn mực kế toán cụ thể là: Căn vào (Phụ lục 1.40), (Phụ lục 1.43) công ty may xuất Đông Thọ tác giả thấy phát sinh tiền điện hàng tháng đến ngày 26 hàng tháng công ty nhận thông báo tiền điện nước tháng Cơng ty điện lực Thái Bình, kế tốn khơng ghi nhận thời điểm phát sinh, mà ghi nhận thời điểm toán tức ngày 28 29 hàng tháng bao gồm tiền điện phí chuyển tiền đóng tiền điện qua ngân hàng Như vậy, vi phạm nguyên tắc sở dồn tích 3.1.3 Nguyên nhân tồn Bên cạnh ưu điểm đạt kế toán doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp địa bàn tỉnh Thái Bình khơng tránh khỏi hạn chế, hạn chế mang lại từ nhiều nguyên nhân khác cụ thể là: Thứ nhất, điển hình năm trở lại chuẩn mực thông tư định Bộ tài có nhiều thay đổi, việc cập nhật tính thay đổi doanh nghiệp may địa bàn tỉnh chưa kịp thời, có áp dụng chưa áp dụng triệt để cụ thể theo kết phiếu khảo sát (Phụ lục 1.1B) cơng ty tác giả khảo sát khơng có cơng ty thực theo TT 133 Hiện kế toán hiểu chế độ kế toán để hạch toán áp dụng cho theo chế độ kế toán không hiểu rõ chuẩn mực thuật ngữ ban hành chuẩn mực Thứ hai, việc thay đổi thông tư thay định cũ hạch tốn, cơng ty lại chưa nâng cấp phần mềm để phù hợp với thông tư cập nhật Thứ ba, việc áp dụng công nghệ thông tin vào hệ thống kế tốn cơng ty địa bàn chưa phát huy hết hiệu số nhân viên kế tốn trẻ có trình độ học vấn kiến thức kinh nghiệm thực tế it, ngược lại cán kế tốn lâu năm kinh nghiệm thực tế có nhiều khả sử dụng máy tính hạn chế Thứ tư, nguyên vật liệu đầu vào cụ thể nguyên phụ liệu ngành may mặc nước không đáp ứng phần lớn nhập từ nước dẫn đến phụ thuộc vào nguyên liệu nhập thời gian chờ hàng thất thường, chất lượng sản phẩm làm cho giá đẩu vào cụ thể chi phí đầu vào tăng làm ảnh hưởng đến suất tiêu thụ sản phẩm dẫn đến giảm hiệu xuất 3.2 Định hướng phát triển yêu cầu hoàn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh đến năm 2030 3.2.1 Định hướng phát triển cơng ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình Đứng trước bối cảnh thời đại công nghệ diễn hàng ngày hàng giờ, đất nước uốn với thay đổi kinh tế văn hóa xã hội, mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế diễn nhiều khiến ngành may mặc trở nên khó khăn, đặc biệt doanh nghiệp may tương lai, công nghệ 4.0 áp dụng vào Việt Nam lúc với lợi dân số trẻ nguồn nhân lực dồi không hiệu nay, đồng nghĩa với việc lực lượng lao động thô dần biến thay vào lao động tinh lao động vật hóa, máy móc phát triển lực lượng lao động tinh có tính trí tuệ sáng tạo Nghĩa cơng nhân đứng máy may thay tồn người máy Câu hỏi đặt vai trò nhà quản trị làm để trì hoạt động sản xuất tạo lợi cạnh tranh giá, việc thu hút hợp đồng gia cơng may mặc liệu có dồi nay, nước phát triển ứng dụng sản xuất phương pháp công nghệ Trong tương lai đồng tiền giao dịch điện tử chung để phục vụ tốn mua bán hàng hóa thơng qua máy tính cá nhân dự đốn hình thành, giao dịch qua ngân hàng giảm thiểu, chi phí giao dịch qua ngân hàng giảm Điều nhiểu làm thay đổi vấn đề ghi nhận xử lý chi phí phát sinh hay khơng phát sinh doanh nghiệp Qua tìm hiểu thực tế cơng ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình khoản chi phí phát sinh kỳ kinh doanh nhiều, việc vận dụng hệ thống tài khoản kế toán doanh thu chi phí kết kinh doanh chưa đồng nhất, khiến cho doanh thu giảm kéo theo lợi nhuận trước sau thuế giảm.Cách ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh mang tính vắn tắt báo cáo Nhận thức vấn đề , việc đổi hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí KQKD nhiệm vụ tất yếu cụ thể là: Tăng lợi nhuận sau thuế cách tăng doanh thu, tạo uy tín với khách hàng tại, tạo niềm tin với khách hàng Khơng ngừng tìm kiếm nâng cao mở rộng tập khách hàng, cách tạo lợi cạnh tranh giá gia công sản phẩm, muốn doanh nghiệp phải giảm chi phí cách cải tiến kỹ thuật bố trí lại chuyền may tùy theo tính chất mã hàng để dòng chảy sản phầm liền mạch không bị đứt quãng chồng chéo Sắp xếp lại tổ cắt để đường sản phẩm ngắn tốn diện tích đảm bảo cấp hàng nhanh cho chuyền may cần Áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, giảm tối đa chi phí khơng hợp lý phát sinh trình sản xuất bàn giao sản phẩm tới tay khách hàng 3.3.2 Yêu cầu hoàn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình Để kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình mang lại hiệu cho doanh nghiệp tương lai doanh nghiệp may địa bàn tỉnh phải đáp ứng yêu cầu sau: - Các thông tin thu thập để hạch tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh phải kịp thời khách quan đầy đủ, có độ tin cậy cao Cách trình bày BCTC phải đơn giản dễ hiểu đáp ứng nhu cầu thông tin cho nhà đầu tư cho nhà quản trị định - Hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí KQKD công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình phải đảm bảo tính phù hợp với nguyên tắc chế độ chuẩn mực kế toán BTC ban hành Việc thông tư định thay đổi thay thông tư định mới, doanh nghiệp phải cập nhật thường xuyên áp dụng kịp thời tránh kéo dài thời gian gây khó khăn cho việc hạch toán kế toán doanh nghiệp - Hồn thiện thiện kế tốn doanh thu chi phí KQKD công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình phải đảm bảo phù hợp với trình độ nhân viên kế toán cẩu tổ chức máy quy mô hoạt động doanh nghiệp Mặt khác, công ty thuê kế tốn ngồi thân người quản lý cơng ty phải bổ sung cho thêm kiến thức kế tốn quản trị, tránh tình trạng lệ thuộc q nhiều vào kế toán thuê ảnh hưởng đến việc định khả nắm giữ thông tin kết doanh thu hay lợi nhuận doanh nghiệp khơng xác kịp thời 3.3 Các giải pháp hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình - Về vấn đề thực chuẩn mực thông tư thực chế độ kế toán hành Đối với công ty TNHH may Khánh Hưng, công ty cổ phần may xuất Tân Phong Shinwoo cơng ty vừa nhỏ có số vốn nhỏ 10 tỷ, nên thay đổi chế độ kế toán áp dụng nghĩa công ty thực theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC sang 01/01/2018 thay Thông tư 133/2016/TTBTC Với công ty TNHH may xuất Đông Thọ với quy mô vốn lớn 20 tỷ, công ty thực theo QĐ 48/2006 với loại hình kinh doanh kết kinh doanh đạt năm qua quy mô vốn công ty nên mạnh dạn thay Thông tư 200/TT-BTC thay cho QĐ48 Để bắt kịp với thay đổi chung toàn ngành việc áp dụng thông tư định chung kế tốn Bộ tài - Về sổ sách tài khoản kế toán Khi áp dụng theo thơng tư doanh nghiệp phải có đồng tài khoản với sổ sách kế toán áp dụng, tránh trường hợp xin với quan thuế thực theo thông tư bỏ bớt thêm số tài khoản, dẫn đến việc sử dụng không tài khoản kế tốn cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B - Phần mềm kế tốn áp dụng Một số cơng ty cơng ty TNHH Bình Minh Enter B, thực hạch tốn theo TT 200 cơng ty nên thay đổi phầm mềm kế toán ứng dụng để phù hợp với thay đổi Ngoài ra, nhà quản lý nên tạo điều kiện cho nhân viên kế tốn đến nghe buổi (nói chuyện với doanh nghiệp ) quan thuế hải quan tổ chức để hiểu quy định hiểu rõ chất thuật ngữ kế toán - Về kế toán doanh thu Việc xác định ghi nhận doanh thu doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình, phải vào chuẩn mực số 14, có nghĩa doanh thu xuất trả gia công phép ghi nhận công ty chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa sang tay người mua, khơng ghi nhận doanh thu hoàn thiện kê khai giấy tờ thơng quan hàng hóa thủ tục hải quan Đối với doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ hẩu công ty tập hợp hết vào tài khoản 511, không chi tiết cụ thể thành tài khoản cấp để tiện cho việc theo dõi, công ty tiết tài khoản 511 thành: + TK 5111 Doanh thu hàng gia công sản phẩm may mặc + TK 51111 Doanh thu hàng gia công xuất + TK 51112 Doanh thu hàng nội địa + TK 51113 Doanh thu cung cấp dịch vụ + TK 5118 Doanh thu khác Mặc dù, đặc thù gia công hàng may mặc doanh nghiệp đối tác cung cấp vật tư, nguyên vật liệu đầu vào chủ động việc quản lý nắm giữ, doanh nghiệp nên lập dự phòng khoản phải thu khó đòi để đề phòng rủi ro tiềm ẩn mang lại cho doanh nghiệp vấn đề doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình chủ quan phần lớn doanh nghiệp chưa quan tâm nhiều vấn đề - Về kế tốn chi phí Việc ghi nhận hạch tốn chi phí điện nước phát sinh tháng phải ghi nhận sở dồn tích nghĩa nhận thông báo số tiền phát sinh tháng sở Điện lực Tỉnh Thái Bình công ty cung cấp nước không ghi nhận thời điểm nhận hóa đơn tốn Khi mở tài khoản chi tiết doanh thu kế toán nên mở tài khoản chi tiết chi phí để theo dõi khoản phí cho đảm bảo nguyên tắc phù hợp doanh thu chi phí 3.4 Điều kiện thực giải pháp kiến nghị để hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty may địa bàn tỉnh Thái Bình 3.4.1 Điều kiện Vĩ mô Nhà nước cần thực cải cách hệ thống pháp lý liên quan đến kế tốn, khơng ngừng đổi nâng cao hệ thống văn Luật, Chuẩn mực, chế độ kế toán liên quan đến hoạt động sản xuất doanh nghiệp gia cơng hàng hóa, muốn nhà nước cần tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp với yêu cầu kế toán sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế Hiện nay, kế tốn thuế có nhiều khác vấn đề ghi nhận doanh thu chi phí dẫn đến lúng túng kho khăn cho doanh nghiệp thực toán thuế Cơ quan thuế cần tăng cường buổi gặp gỡ nói chuyện với doanh nghiệp giúp đỡ doanh nghiệp giải thắc mắc thuế, đồng thời tạo hội cho doanh nghiệp học tập sách chế độ thuế Bộ tài để doanh nghiệp nắm bắt kịp thời khơng bị khó khăn áp dụng Nhà nước cần ban hành thêm sách ưu đãi để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành may mặc, để giúp doanh nghiệp chủ động nguyên vật liệu đầu vào hạn chế nhập khẩu, giảm thiểu chi phí nhập nguyên phụ liệu giúp tăng doanh thu thúc đẩy phát triển sản xuất, thu hút đối tác đầu tư nước ngồi 3.4.2 Về phía doanh nghiệp Mới Bộ tài lại soạn thảo áp dụng thơng tư 133/ 2016/TT – BTC, thay cho định 48 áp dụng từ 01/01/2017 làm thay đổi cách hạch tốn hình thức áp dụng Vì vậy, doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thông tin thay đổi để áp dụng cho doanh nghiệp nhanh chóng kịp thời Doanh nghiệp cần phải hoàn thiện máy quản lý, hồn thiện máy quản lý nói chung kế tốn doanh thu chi phí, KQKD nói riêng sở chấp hành theo pháp luật quản lý kinh tế tài kế tốn Các cơng ty may địa bàn tỉnh Thái Bình cần tạo điểu kiện nâng cao tay nghề chuyên môn cho cán kế toán, đặc biệt kế toán doanh thu chi phí KQKD Các cán quản lý phải ln cập nhật thơng tư sách để đảm bảo tính đắn việc hạch tránh tình trạng trì trệ ngại thay đổi 3.5 Những hạn chế nghiên cứu vấn đề đặt cần tiêp tục nghiên cứu kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình Mặc dù, trình thực đề tài minh tác giả xuống gặp gỡ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp may địa bàn tỉnh để khai thác số liệu nắm tình hình hạch tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh số doanh nghiệp điển hình Nhưng hạn chế khơng gian thời gian nghiên cứu nên luận văn tác giả không tránh khỏi hạn chế định Phạm vi nghiên cứu đề tài rộng nên việc chọn lọc thông tin xử lý thông tin tác giả hạn chế chưa trình bày hết vấn đề cụ thể chi tiết việc hoàn thiện kế tốn doanh thu chi phí KQKD, các công ty may địa bàn tỉnh Thái Bình Qua luận văn tác giả nghiên cứu đưa số để xuất kiên nghị nhằm hồn thiện doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình Tuy nhiên phần giải pháp chưa đưa giải pháp hay tốt để hồn thiện kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn Tỉnh Thái Bình Tác giả cần nghiên cứu thêm kỹ chuẩn mực thông tư để nắm bắt tầm ảnh hưởng tác động chuẩn mực thông tư ảnh hưởng đến việc ghi nhận hạch toán kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh để từ đưa giải pháp tốt mang tính thực tế cho cơng ty may KẾT LUẬN Cho dù, kinh tế phát triển đến đâu vai trò kế tốn ln giữ vai trò quan trọng đặc biệt ngành sản xuất ngành may mặc Đứng trước phát triển lên khoa học cơng nghệ, dẫn đến chi phí sản xuất dần giảm thiểu nhiều khiến ngành may mặc đặc biệt gia cơng may mặc trở nên khó khăn việc tìm kiếm hợp đồng, làm tăng sức cạnh tranh khơng về chất lượng hàng hóa Do đó, việc nâng cao trình độ nhân viên kế tốn nói chung kế tốn doanh thu chi phí xác định KQKD nói riêng vấn đề then chốt định lớn đến việc tham mưu định nhà quản trị Qua thời gian nghiên cứu đề tài: “ Kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình”, luận văn làm rõ vấn đề sau: - Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung kế toán doanh thu chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất - Trình bày phân tích chi phối chuẩn mực kế toán đến kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh - Từ lý luận chung lý thuyết tác giả cụ thể hóa làm rõ thực trạng vận dụng chuần mực chế độ kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty địa bàn Tỉnh Thái Bình góc độ kế tốn tài Qua so sánh công ty với thực trạng vận dụng hạch tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn nghiên cứu - Thông qua vấn đề thực trạng vận dụng tác giả đưa mặt ưu điểm hạn chế kế toán doanh thu chi phí kết kinh doanh, tìm nguyên nhân hạn chế để đưa kiến nghị phù hợp để hoàn thiện kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình hồn thiện hệ thống sách kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh thời gian tới Trong trình nghiên cứu đề tài tác giả cố gắng nhiều để tiếp cận với doanh nghiệp tìm hiểu cụ thể vấn đề kế tốn doanh thu chi phí cơng ty may địa bàn tỉnh Thái Bình kết hợp với kiến thức kết tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất, trình độ nhận thức khả diễn đạt tác giả nhiều hạn chế, mong ý kiến đóng nhiệt tình Q Thầy Cơ bạn giúp em hoàn thiện đề tài nghiên cứu Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ bảo tận tình TS NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG anh chị em phòng kế tốn cơng ty cổ phần may Tân Phong Shinwoo, cơng ty TNHH May Khánh Hưng, cơng ty TNHH Bình Minh Enter B, công ty TNHH May Đông Thọ tạo điều kiện giúp em trình nghiên cứu đề tài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tác giả Thu Thủy (29/11/2017),“ Ngành dệt may giữ vai trò chủ đạo kim ngạch xuất khẩu” – Báo Thái Bình Điện Tử, năm 2016 Bộ tài chính, Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014, chế độ kế toán doanh nghiệp Bộ tài chính, 26 chuẩn mực kế tốn Việt Nam NXB Thống kê Nguyễn Phương Chi (2014) Kế toán doanh thu, chi phí kết kinh doanh cơng ty thương mại cổ phần địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Đại học Thương Mại Phạm Văn Dược & Đặng Kim Cương , Giáo trình Kế tốn quản trị , Nhà xuất Thống kê Nguyễn Tuấn Duy- Đặng Thị Hòa (2010), Giáo trình kế tốn tài chính, Trường ĐH Thương Mại, NXB Thống kê Nguyễn Thị Thanh Giang, Trường Đại Học Thương Mại đăng tạp chí nghiên cứu tài kế tốn số 07(108), 2012, trang 55-57 Bài viết: “ Hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí & kết kinh doanh doanh nghiệp thương mại Việt nam nay” Nguyễn Thị Huyền Trang năm (2016) Trường Đại Học Thương Mại với đề tài: “ Kế tốn chi phí, doanh thu kết kinh doanh doanh nghiệp thuộc Tổng công ty may Hưng Yên” Nguyễn Thị Thọ năm (2015) Trường Đại Học Thương Mại với đề tài: “ Kế tốn chi phí doanh thu kết kinh doanh công ty may vừa nhỏ địa bàn tỉnh Nam Định” 10 PGS.TS Đỗ Minh Thành (2012), Giáo trình ngun lý kế tốn, Trường ĐH Thương Mại, Hà Nội, NXB Thống kê 12 Tài liệu, sổ sách kế tốn tham khảo phòng kế tốn Cơng ty cổ phần may xuất Tân Phong – Shinwoo, Công ty TNHH May Bình Minh Enter.B, Cơng ty TNHH May Khánh Hưng, Công ty TNHH May Đông Thọ 13 Website: - www.tapchiketoan.com - www.diendanketoan.com - Laodongxahoionline.vn DANH SÁCH PHỤ LỤC VÀ SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TÊN VÀ NỘI DUNG Sơ đồ 2.1 Bộ máy quản lý công ty cổ phần may xuất Tân Phong ShinWoo Sơ đồ 2.2.Bộ máy quản lý công ty TNHH BÌNH MINH ENTER.B Sơ đồ 2.3: Bộ máy quản lý công ty TNHH may Đông Thọ Sơ đồ 2.4: Mơ hình kế tốn cơng ty may địa bàn Tỉnh Thái Bình Sơ đồ 2.5 Sơ đồ kế tốn kết HĐKD cơng ty cổ phần may xuất Tân Phong Shinwoo Sơ đồ 2.6 Sơ đồ kế tốn KQKD Cơng ty cổ phần TNHH Bình Minh Enter Sơ đồ 2.7 Sơ đồ kế tốn kết HĐKD công ty TNHH May Xuất Khẩu Đơng Thọ Sơ đồ 2.8 Sơ đồ kế tốn kết HĐKD công ty TNHH May Khánh Hưng Phụ lục 1.1: Phiếu khảo sát Phụ lục 1.1A: Danh sách công ty trả lời phiếu khảo sát địa bàn tỉnh Thái Bình Phụ lục 1.1B: Kết phiếu khảo sát Phụ lục 1.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn theo hình thức nhật ký chung công ty tác giả khảo sát địa bàn Tỉnh Thái Bình Phụ lục 1.3: Trình tự kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ không chịu thuế GTGT Phụ lục 1.4: Trình tự kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ Phụ lục 1.5: Trình tự kế tốn giá vốn hàng bán Phụ lục 1.6: Trình tự kế tốn chi phí hoạt động tài Phụ lục 1.7: Trình tự kế tốn chi phí bán hàng Phụ lục 1.8: Trình tự kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp Phụ lục 1.9: Trình tự kế tốn chi phí khác Phụ lục 1.10: Hố đơn GTGT Cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B số 0000149 Phụ lục 1.11: Hợp đồng gia công hang may mặc số: BM – EB/2016 phụ lục kèm theo số 02 Phụ lục 1.12: Tờ khai hang hóa xuất cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B( thơng quan) + invoice Phụ lục 1.13: Phiếu xuất kho bán hàng ngày 30/09/2016 Phụ lục 1.14: Sổ TK 511 Cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Phụ lục 1.15: Sổ TK 515 Cơng ty TNHH Bình Minh Enter.B Phụ lục 1.16: Sổ TK 532- khoản giảm trừ doanh thu Công ty TNHH Bình Minh Enter.B Phụ lục 1.17: Sổ TK 131 - khoản phải thu khách hàng Công ty TNHH Ninh Bình Enter.B Phụ lục 1.18: Sổ TK 632 -Giá vốn hàng bán cty TNHH Bình Minh Enter.B Phụ lục 1.19: Sổ TK 641 – Chi Phí bán hàng cty TNHH Bình Minh Enter.B Phụ lục 1.19A: Bảng toán tiền hàng 09/2016 Phụ lục 1.19B: Bảng kê cước vận chuyển Phụ lục 1.19C: Hóa đơn giá trị gia tang VAT INVOICE (phí vận đơn, phí xăng dầu, phí xếp dỡ,phí đóng pallet, phí truyền thổng tin vận đơn,phí khai báo VGM) Phụ lục 1.19D: Hóa đơn GTGT( phí giao nhận, phí bốc xếp hàng xuống tàu) Phụ lục 1.20: Sổ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp cty TNHH Bình Minh Enter.B Phụ lục 1.21: Sổ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập cty TNHH Bình Minh Enter.B Và hóa đơn GTGT nộp thuế theo PPKT Phụ lục 1.22: Sổ TK 911 – Xác định kết kinh doanh cty TNHH Bình Minh Enter.B Phụ lục 1.23: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh cty TNHH Bình Minh Enter.B Phụ lục 1.24: Hóa đơn giá trị gia tăng cơng ty cổ phần may xuất Tân Phong Shinwoo xuất cho công ty TNHH May JC VINA Phụ lục 1.25: COMMERCIAL INVOICE công ty cổ phần may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.26: Sổ TK 511- Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.27: Sổ TK 515 – Doanh thu hoạt động tài công ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.28: Sổ TK 635 – Chi phí hoạt động tài cơng ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.29: Phiếu kế tốn cơng ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.30: Phiếu thu công ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.31: Sổ TK 632 – Giá vốn hàng bán công ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.32: Sổ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp cơng ty may xuất Tân Phong Shinwoo 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Phụ lục 1.33: Bảng toán lương ban lãnh đạo công ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.34: Phiếu chi công ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.35: Sổ TK 811 – Chi phí khác cơng ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.36: Sổ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp công ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.37: Sổ TK 911 – Xác định kết kinh doanh công ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.38: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty may xuất Tân Phong Shinwoo Phụ lục 1.39: Sổ Nhật ký chung công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.40 : Hóa đơn GTGT hàng gia cơng nội địa Hóa đơn tiền điện cơng ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.41: Sổ chi tiết TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.43: Sổ chi tiết tài khoản 642 công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.44: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán TK 632 công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.45: Sổ chi tiết TK 635 công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.46 : Phiếu nhập kho công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.47: Phiếu xuất kho công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.48: Phiếu chi công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.49: Sổ chi tiết TK 811 – Chi phí khác cơng ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.50: Sổ chi tiết TK 821 – Chi phí thuế TNDN cơng ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.51: Sổ chi tiết TK 911 – Xác định kết kinh doanh công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.52: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH may xuất Đông Thọ Phụ lục 1.52: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH may xuất Đơng Thọ Phụ lục 1.53: Hóa đơn GTGT công ty TNHH may Khánh Hưng Phụ lục 1.54: Sổ TK – 511 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty TNHH may Khánh Hưng Phụ lục 1.55: Sổ TK – 515 Doanh thu hoạt động tài cơng ty TNHH may Khánh Hưng Phụ lục 1.56: Sổ Tk 632 công ty TNHH may Khánh Hưng Phụ lục 1.57: Sổ TK 642 công ty TNHH may Khánh Hưng 72 73 Phụ lục 1.58: Sổ TK 1.58 công ty TNHH may Khánh Hưng Phụ lục 1.59: Sổ TK 911 công ty TNHH may Khánh Hưng ... phí kết kinh doanh doanh nghiệp may địa bàn tỉnh Thái Bình CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Lý luận. .. tốn chi phí doanh thu kết kinh doanh công ty may vừa nhỏ địa bàn tỉnh Nam Định Luận văn tác giả nêu lên sở lý luận kế tốn doanh thu chi phí kết kinh doanh Luận văn tác giả nghiên cứu góc độ kế. .. khác cho kết xác định kinh doanh khác nhau, kết kinh doanh phải lập sở số liệu doanh thu chi phí phát sinh kỳ kế toán Biểu kết kinh doanh số lãi (hoặc số lỗ) kết kinh doanh doanh nghiệp xác định
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty maytrên địa bàn tỉnh thái bình , luận văn thạc sĩ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại các công ty maytrên địa bàn tỉnh thái bình , CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, 1 Lý luận chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất., CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH, Sơ đồ 2.5: Mô hình kế toán các công ty may trên địa bàn Tỉnh Thái Bình:, CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MAY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm