Daotao TRAIN THE TRAINER DEVELOPMENt bqt

120 38 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:44

VAN TRI GOLF ESTATE TRAIN THE TRAINER DEVELOPMENT PROGRAM FOR SERVICE INDUSTRY FIELD NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM ĐÀO TẠO MỌI NGƯỜI HỌC NHƯ THẾ NÀO? NHIỆM VỤ NÓI SỬ DỤNG CÂU HỎI SỬ DỤNG THIẾT BỊ HỖ TRỢ NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KỸ NĂNG HUẤN LUYỆN ÁP DỤNG ĐÀO TẠO VÀO CÔNG VIỆC GIỚI THIỆU Mục đích khóa học để giúp phát triển kỹ đào tạo: giáo viên học viên giáo viên nhóm học viên Sau học xong phần này, anh sẽ:  Nhận biết nguyên tắc chuẩn mực thiết lập  Nhận dạng tình nơi làm việc, nơi có nhu cầu đào tạo  Phân tích nhiệm vụ để lập kế hoạch đào tạo hiệu quả; thiết kế thực chương trình đào tạo để đạt nhu cầu chúng  Kiểm tra xem việc đào tạo anh có hiệu ĐÀO TẠO LÀ GÌ? Phần gồm điểm:  Đào tạo gì?  Làm nhận biết nhu cầu đào phận?  Sự liên kết đào tạo chuẩn mực  Lợi ích đào tạo  Vai trò anh – người đào tạo a Đào tạo gì? Đào tạo chuyển kiến thức; kỹ thái độ người cho người khác Loại hình đào tạo: (Có hai loại) Đào tạo thực hành (On-job training) miêu tả chuyển giao kỹ năng, kiến thức cho học viên khu vực làm việc Đào tạo lý thuyết (Off-job training) miêu tả chyển giao kiến thức thái độ cho học viên, thơng thường tiến hành phòng học b nhận biết nhu cầu đào tạo phận nào? Nhu cầu đào tạo nẩy sinh nhiều hồn cảnh khác thơng thường thực tế nhân viên khơng có đủ kỹ năng, kiến thức khả thực nhiệm vụ Chúng ta nhận nhu cầu đào tạo khì:  Kết công việc họ thấp so với chuẩn mực thiết lập  Có thay đổi làm ảnh hưởng đến công việc nhân viên  Có trường hợp thay đổi cơng việc Việc phân tích nhu cầu đào tạo giúp cho anh :  Tìm loại đào tạo cần  Lập kế hoạch: chắn khóa đào tạo cần thiết  Xác định rõ trục trặc xẩy  Tiến hành đào tạo cách hiệu Khơng có cơng thức cụ thể giúp cho việc định đâu việc đào tạo yêu cầu Nhu cầu đào tạo nẩy sinh thường xun, khơng thời điểm anh đánh giá c Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu đào tạo Thành tích làm việc nhân viên khơng đạt tiêu chuẩn, vì:  Thiếu nhân viên, thời gian  Thiếu thiết bị, vật tư  Đào tạo ban đầu sai lệch  Tần suất nhiệm vụ giao làm  Tính khí cá nhân/mức độ nhiệt huyết  Hiểu biết yêu cầu  Sự phản hồi kết đạt  Sự rõ ràng chuẩn mực cần đạt d Ghi nhớ □ tất lỗ hổng bịt lại thơng qua đào tạo, số lỗ hổng công tác quản lý, vấn đề cá nhân, nhân viên □ trách nhiệm công tác quản lý/ giám sát để giải vấn đề không qua đào tạo, giúp cá nhân đưa kết công việc đạt tiêu chuẩn u cầu □ ngun tắc để phân tích nhu cầu kỹ trước anh giải vấn đề □ giải vấn đề không cần đào tạo điều quan việc anh xác định nhu cầu đào tạo e Sự liên kết đào tạo chuẩn mực Anh có nhớ đồ thị này? Standard Training Gap Performance Không phải tất trục trặc thành tích giải đào tạo Set down standards:  Bằng cách thiết lập tiêu chuẩn, anh có để phán xét cá nhân thể nhiệm vụ giao Trong đơn vị đo lường, có số tiêu chuẩn đánh giá cho mục đích có tiêu chuẩn đánh giá cho nhiệm vụ đặc trưng Anh có yêu cầu đặc trưng riêng cho phận anh Hãy nhớ việc thực hành công việc tốt nhận dạng phương pháp làm việc cho phận phải tuân thủ See when ability is displayed:  Khi nhiệm vụ chuẩn mực nhận dạng, anh nên phán xét khả cuả người cách quan sát họ làm cơng việc bình thường Là giám đốc hay giám sát viên, anh làm việc Cái mà anh tìm kiếm khả đạt chuẩn mực thành tích khơng đổi Nhân viên thực cơng việc phù hợp Explain progress:  Tại thời điểm mà anh đánh giá, chắn anh đưa khích lệ nhân viên - người đánh giá biết họ làm Solve any problems identified:  Nếu nhân viên đánh giá có sai xót thực nhiệm vụ đặc biệt, cố nhận sai xót cho họ Anh cần huấn luyện lại họ lại chuẩn mực thiết lập Signify achievement:  Mỗi anh hài lòng nhân viên thực cơng việc tốt, anh ghi thành tích nhân viên vào theo dõi cơng việc họ TRAINING CYCLE IDENTIFY NEEDS OF TRAINING REVIEW TRAINING RESULTS PLAN TRAINING IMPLEMENT TRAINING IDENTIFY NEEDS OF TRAINING WHO TYPES New (entry) staff without experience Task talk Task demonstration Experienced staff (existing) Corrective coaching Task talk Task demonstration New staff with experience Corrective coaching Task talk Task demonstration WHEN Immediate (1day – 30 days) New staff + falling performance + new policy + new equipment + new service + new guest needs Short – term (1 month – months) Cross training + promotion + language Long – term (6 months – year) Pre-opening + extension + upgrade system/standard TRAINING PLAN  Month:  Training need (WHAT):  For whom (DEPARTMENT):  When (DATE):  How (TASK TALK/TASK DEMON/CORRECTIVE COACHING):  Trainer (SUPERVISOR/MANAGER):  Completed (YES/NO):  Signed (TRAINER/ADMIN – HR MANAGER): THE TRAINING PLAN (Sample) TRAINING PLAN MONTH: TRAINING NEED FOR WHOM WHEN HOW TRAINER COMPLETED YES NO SIGNED IMPLEMENT TRAINING  THERE ARE TOOLS: TASK TALKS TASK DEMONSTRATION CORRECTIVE COACHING WE MUST CONSIDER: VENUE + EQUIPMENT + NOTES + ARRANGE TIME REVIEW TRAINING RESULT  HOW TO ASSESS PERFORMANCE AT WORK? A S S E S S GREE TASKS ET STANDARDS EE ABILITY DISPLAYED XPLAIN PROGRESS OLVE ANY PROBLEM IGNIFY ACHIEVEMENT YOUR TRAINING PLAN I A B C D II A B C D E PLANNING Materials & setting equipment (determined needs) Establish objectives Know your group (experience; time limitation; number etc) Determined content (what will be covered?) PREPARATION Material, personal material Review material Practice (to try your voice before teaching) Set up policy & procedures Study material (books, projector, etc) III SETTING + EQUIPMENT A Size of group; kind of training session; room B Set up style (table & chair); C Equipment required: flipchart; projector; cassette etc D Go around inside room to check, make sure every one can see & hear E Try our voice first IV PRACTICE A To move B To try your voice loud C To get feedback WHEN YOU COME BACK YOUR WORK PLAN AHEAD: CHECK WITH BOSS (WHO; WHAT; WHERE; WHEN) LET OTHER KNOW: RESOURCES FROM BOSS SELL ADVANTAGES TO STAFF BEFORE YOUR START: SPACE; VENUE; MATERIAL; PRIVACY RECORD YOUR TRAINING RECORDS – KISS (KEEP IT SIMPLE & SHORT) CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO XIN CẢM ƠN ... tạo: (Có hai loại) Đào tạo thực hành (On-job training) miêu tả chuyển giao kỹ năng, kiến thức cho học viên khu vực làm việc Đào tạo lý thuyết (Off-job training) miêu tả chyển giao kiến thức thái... giữ thông tin theo trật tự logic để dừng việc học chỗ trình độ học viên Thể hiểu biết Đào tạo viên phải đưa cho người học hội sử dụng giác quan họ để tiếp xúc thực hành nhiệm vụ theo chặng Trong... kế hoạch nối tiếp Đối với giám sát viên:  Công việc thực dễ dàng tất nhân viên đào tạo làm việc theo chuẩn mực  Giảm bớt phàn nàn cấp quản lý khách hàng  Phát triển kỹ họ quản lý người  Có
- Xem thêm -

Xem thêm: Daotao TRAIN THE TRAINER DEVELOPMENt bqt , Daotao TRAIN THE TRAINER DEVELOPMENt bqt , g. Lợi ích của đào tạo, MỌI NGƯỜI HỌC NHƯ THẾ NÀO?, a. Vai trò của người đào tạo, b. Giai đoạn giới thiệu, c. Giai đoạn phát triển, b. Sử dụng bảng viết lưu động, c. Sử dụng máy chiếu, NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH, d. Phần tóm lược nhiệm vụ hướng dẫn thực hành, b. Xem xét & sắp xếp các việc, c.Đánh giá thành tích công việc như thế nào?

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm