19 kynangthuyetphuc

32 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:44

Kỹ Thuyết phục Cách buộc người khác làm việc khiến cho họ thích làm điều Dale Carnegie Kỹ thuyết phục Khái niệm chung Các bí thuyết phục Kỹ thuyết phục Khái niệm chung Các bí thuyết phục Khái niệm thuyết phục  Khả dùng công cụ gây ảnh hưởng  Làm cho người khác làm việc Thuyết phục vs quyền lực? Chiến lược thuyết phục Uy tín:  Trình độ  Chú tâm  Danh tiếng  Nhân cách Lập luận logic Thể tình cảm Tâm Trí Thể Mỹ Tâm = Tài Chiến thuật thuyết phục Khích lệ chủ động Khích lệ thụ động (lắng nghe) Ngăn chặn chủ động Ngăn chặn bị động 10 Chỉ xung đột  Phát giá trị cá nhân  Phân tích để đối tác thấy xung đột  Đề xuất cách giải xung đột 19 Trình bày thơng tin  Những thông tin/ chủ đề/ vấn đề  Những thông tin cho chủ đề/ vấn đề cũ 20 Nghĩ không cũ vấn đề không 21 Cho đối tác biết muốn  Nói rõ mục đích giao tiếp  Rất đơn giản  Hay bị bỏ quên  Đừng giả định họ biết ta muốn họ làm 22 Lường trước chống đối  Lường trước chống đối đối tác  Chủ động tìm cách xử lý chúng  Thực phương án xuất 23 Bắt đầu đồng ý  Cho họ thấy bạn đồng ý với họ  Xây dựng mơi trường tích cực  Giảm khả khơng đồng ý 24 Sử dụng cách thuyết phục  Các cách khác cho phần  Chuẩn bị loại dẫn chứng khác 25 Các bước nhỏ cụ thể  Suy nghĩ thực tế với nói  Thành cơng nhiều với bước nhỏ 26 Thành công lớn với bước nhỏ thành công nhỏ với bước lớn 27 Minh họa  Chia lý lẽ phức tạp thành phần nhỏ  Giải thích phần minh họa  Yêu cầu minh hoạ:  Đơn giản  Dễ hiểu  Gần gũi 28 Trích dẫn  Gói lập luận phức tạp vào trích dẫn  Đơn giản  Dễ hiểu 29 Ln có bước  Giống chơi cờ  Thành công nghĩ trước nước 30 Mặc cảm tội lỗi  Đưa chứng  Nếu không làm có cảm giác có tội 31 Kỹ thuyết phục Khái niệm chung Các bí thuyết phục 32 Suy cho cùng, đời chuỗi thuyết phục Vì thành cơng sống phụ thuộc nhiều vào cách ta ăn nói, ứng xử, cách ta hùng biện 33 ... xung đột  Phát giá trị cá nhân  Phân tích để đối tác thấy xung đột  Đề xuất cách giải xung đột 19 Trình bày thơng tin  Những thông tin/ chủ đề/ vấn đề  Những thông tin cho chủ đề/ vấn đề cũ
- Xem thêm -

Xem thêm: 19 kynangthuyetphuc , 19 kynangthuyetphuc