Rafetus Vietnamensis LE, LE, TRAN, PHAN, PHAN, TRAN, PHAM, NGUYEN, NONG, PHAN, DINH, TRUONG & HA, 2010 – Một tên không có hiệu lực khác đặt cho một loài không có hiệu lực thuộc nhóm rùa mai

10 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:43

Bài viết mô tả mới về loài Rafetus Vietnamensis của lê Trần Bình và cộng sự công bố trong Tạp chí Công nghệ Sinh học năm 2010; trình bày đặc điểm xác đáng để phân biệt được loài mới Rafetus Vietnamensis với các loài đã biết R. swinhoei (Gray, 1873). 33(2): 30-39 6-2011 T¹p chÝ Sinh häc Rafetus vietnamensis LE, LE, TRAN, PHAN, PHAN, TRAN, PHAM, NGUYEN, NONG, PHAN, DINH, TRUONG & HA, 2010 - Một tên hiệu lực khác đặt cho loài hiệu lực thuộc nhóm Rùa mai mềm (lớp Bò sát Reptilia: Rïa Testudines: hä Ba ba Trionychidae) Bal¸zs Farkas BercsÐnyi u 21, 2464 Gyúró, Hungary Lê Đức Minh Trờng đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội Nguyễn Quảng Trờng Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Lời giới thiệu: Tạp chí Sinh học nhận đợc gửi đăng Tiến sĩ Nguyễn Quảng Trờng (Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật) Tiến sĩ Lê Đức Minh (Trờng đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), dịch từ nguyên tiếng Anh tác giả Balázs Farkas, Le Duc Minh & Nguyen Quang Truong đ công bố Russian Journal of Herpetology, 2011, 18(1): 65-72 [Rafetus vietnamensis Le, Le, Tran, Phan, Phan, Tran, Pham, Nguyen, Nong, Phan, Dinh, Truong and Ha, 2010 - another invalid name for an invalid species of softshell turtle (Reptilia: Testudines: Trionychidae)], phản biện vấn đề phân loại học loài Rùa Hồ Gơm Việt Nam nhóm tác giả Lê Trần Bình ngời khác công bố Tạp chí Công nghệ Sinh học [Lê Trần Bình cộng sự, 2010, 8(3A): 949-954] Trên tinh thần khách quan khoa học, nhằm thúc đẩy thảo luận khoa học Tạp chí, xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc nói Tạp chí Sinh học TóM TắT: Bài xem xét mô tả loài Rafetus vietnamensis Lê Trần Bình cộng công bố Tạp chí Công nghệ Sinh học năm 2010 Do tên loài đợc đặt cho mẫu vật chuẩn mà trớc đ đợc mô tả loài Rafetus leloii Ha (Hà Đình Đức, 2000), coi R vietnamensis tên đồng vật khách quan (objective synonym) R leloii Đồng thời, Lê Trần Bình cộng không đa đợc đặc điểm xác đáng để phân biệt đợc loài R vietnamensi với loài đ biết R swinhoei (Gray, 1873), nên khẳng định hai loài Từ khoá: Danh pháp, phân loại học, hình th¸i häc, Rafetus vietnamensis, Rafetus leloii, Rafetus swinhoei, ViƯt Nam Gần đây, Lê Trần Bình cs (2010) đề xuất dùng tên Rafetus vietnamensis cho loài rùa mai mềm đ đợc công bố cách thập kỷ đồng tác giả với tên loài Rafetus leloii Ha (Hà Đình Đức, 2000), loài khác biệt với loài Rafetus swinhoei (Gray, 1873) theo quan điểm Farkas Webb (2003) nh Lê Đức Minh Pritchard (2009) Công bố Lê Trần Bình cs (2010) vi phạm điều khoản khuyến nghị ghi Luật Quốc tế Danh 30 pháp động vật (ICZN, 1999) - sau gọi tắt Luật Danh pháp - số điểm nh có nhiều chi tiết không quán Trong này, nêu lên sai sót coi Rafetus vietnamensis tên loài hiệu lực (invalid name) Tên viết tắt quan nghiªn cøu viÕt theo Sabaj PÐrez (2010), cã bỉ sung thêm ký hiệu: BLF (Bộ mẫu vật Balázs Farkas Gyúró, Hungary) CPNP (Vờn Quốc gia Cúc Phơng, Nho Quan, Ninh Bình, Việt Nam) Để tránh nhầm lẫn sử dụng tên viết tắt BMNH cho Bảo tàng Lịch sử tự nhiên (trớc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Anh), Luân Đôn, Vơng quốc Anh RMNH cho Trung tâm Đa dạng sinh học Hà Lan (trớc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên), Leiden, Hà Lan I Về MặT DANH PHáP Theo Nguyên tắc Ưu tiên Luật Danh pháp (ICZN, 1999: Điều 23) tên có hiệu lực đơn vị phân loại tên hợp lệ (available name) đợc đặt sớm Theo Farkas Webb (2003), công bố mô tả loài Rafetus leloii Hà Đình Đức (2000) đ đáp ứng đợc yêu cầu tối thiểu Luật Danh pháp nh đa mẫu chuẩn dùng để đặt tên (ICZN, 1999: Điều 16.4) có mô tả ngắn, thiếu sót đặc điểm chẩn loại (ICZN, 1999: Điều 13.1.1), nh tên R leloii Ha, 2000 đ đợc coi tên hợp lệ (available name), cha tên có hiệu lực (valid name) không cần thiết phải đặt tên để thay Theo Nguyên tắc Mẫu chuẩn Luật Danh pháp (ICZN, 1999: Điều 61) việc xác định mẫu chuẩn mang tên đơn vị phân loại hữu danh tiêu chuẩn khách quan làm cho việc áp dụng tên mà mẫu chuẩn đợc mang Do tên R leloii R vietnamensis cã chung mét bé mÉu chuÈn (vµ mÉu vËt tham khảo) nên chúng rõ ràng thuộc thực thể sinh học (ở đợc hiểu loài) Nếu tác giả đề xuất tên loài nh tên thay () cho tên hợp lệ đ có từ trớc, hai tên tên đồng vật khách quan: hai đơn vị phân loại có mẫu chuẩn mang tên, tên thay đợc sử dụng hạn chế dùng cho vật mẫu riêng biệt (ICZN, 1999: Điều 72.7) Từ việc sử dụng mẫu đồng chuẩn [allotype] loài R leloii làm mẫu chuẩn [holotype] cho loài R vietnamensis đa mẫu chuẩn loài R leloii xuống vị trí mẫu vật tham khảo loài R vietnamensis, Lê Trần Bình cs (2010: trang 950) đ cố ý không cố ý, nhấn mạnh họ coi R vietnamensis tên loài Tuy nhiên, gợi ý sau lại mâu thuẫn với quan điểm họ đa liệu thu đợc từ tất mẫu vật khác Hà Nội, Thanh Hóa Hòa Bình, đại diện cho sông Hồng, sông M sông Đà, giống mẫu vật giải khổng lồ thuộc nhóm Rùa mai mềm đ thấy miền Bắc Việt Nam thuộc loài (Lê Trần Bình cs., 2010: trang 953; xem phần thảo luận mẫu vật NMW 30911 phần Kết phân tích sinh học phân tử) Bằng cách sử dụng cụm từ viết tắt sp nov. (loài mới), Lê Trần Bình cs (2010: trang 950) lần chứng tỏ tác giả có dụng ý đặt tên cho loài đề xuất tên thay (ICZN, 1999: Điều 16A) Mặt khác, tác giả (Lê Trần Bình cs., 2010: trang 953) cho tên khoa học hợp lý () phải R vietnamensis, tên loài R leloii (bị viết nhầm R leleoii) có liên quan nhiều đến truyền thuyết trả gơm hồ Hoàn Kiếm vua Lê Lợi ý nghĩa mặt phân loại học điều lại vi phạm nguyên tắc khác Luật Danh pháp, qui định tính hợp lệ (availability) tên không phụ thuộc vào tính không thích hợp (của tên đó) (ICZN, 1999: Điều 18) Điểm cần lu ý khác Lê Trần Bình cs (2010: trang 950) ghi Rafetus leloii Ha, 2000 lµ loài chuẩn giống Rafetus, thêm vào liệt kê tên khác nh Rafetus hoankiemensis VIR (tên viết tắt báo Đầu t) - vốn tên (nomen nudum) Rafetus vietnamensis sp nov dới tiêu đề Thực ra, loµi chn cđa gièng Rafetus Gray, 1864 lµ Testudo euphratica Daudin, 1802 [nay đổi Rafetus euphraticus] đợc coi loài giống thời điểm (Gray, 1864: trang 81) Đáng lu ý tên họ Trionychidae bị ghi sai hai lần: Tryonychidae (Lê Trần Bình cs., 2010: trang 950) sau Tryonichidae (trang 952, giải cho hình 5) II Về đặC đIểM CHẩN LOạI Theo Lê Trần Bình cs (2010: trang 950), loài thuộc giống Rafetus khác biệt rõ rệt với tất giống khác đặc điểm nh () kích cỡ thể, điều kiện sống, hình thái ngoài, hình thái sọ trình tự giải m đoạn gen Theo quan điểm đợc chuyên gia công 31 nhận giống Rafetus biết có loài tồn tại, R euphraticus vµ R swinhoei (Meylan, 1917; Fritz & Havaš, 2007; Nhãm Chuyên gia Nghiên cứu Phân loại rùa, 2007, 2009; Rhodin vµ cs., 2008) Rafetus euphraticus cã chiỊu dµi mai ®¹t tíi tèi ®a 680 mm (Taskavak, 1998), nh− vËy rõ ràng phần lớn loài thuộc giống khác hä Ba ba (Tronychidae) nh− Amyda, Chitra, Nilssonia (theo Praschag vµ cs., 2007), Pelochelys vµ Trionyx cã kÝch cì vợt qua số (tổng quan kích cỡ loài thuộc họ Ba ba, xem báo Pritchard, 2001) Riêng với loài R swinhoei tính mẫu thu Trung Quốc - tiêu mai lớn có kích cỡ 860 mm (Lê Đức Minh Pritchard, 2009) Tuy nhiên, với chiều dài mai (đo theo đờng cong) 1095 mm (theo Hà Đình Đức, 2000) mẫu vật Bảo tàng Hoà Bình - mẫu chuẩn phụ (paratype) mô tả loài Rafetus leloii Ha, 2000 - vÉn n»m giíi h¹n kích cỡ loài thuộc giống Chitra Pelochelys (1000-1220 mm, xem Pritchard, 2001) Tất mẫu vật khác loài Rafetus vietnamensis có kích cỡ nhỏ (xem Lê Đức Minh Pritchard, 2009, với tên loài R swinhoei) Phải thừa nhận hồ nằm khu vực đô thị nh hồ Hoàn Kiếm sinh cảnh đặc trng bất kú loµi rïa nµo thuéc hä Ba ba Tuy vËy, gần ngời ta phát cá thể Cua đinh - Amyda cartilaginea hồ (theo ¶nh chơp cđa Ngun Qu¶ng Tr−êng [mÉu vËt hiƯn ®ang lu giữ Bảo tàng Động vật, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội: VNUH 2010.4.13]) loài thờng đợc nuôi hồ gần đền thờ nh ao hồ nhân tạo khác nhiều nơi khu vực Đông Nam Thêm vào đó, sinh cảnh sống loài R vietnamensis bao gồm sông lớn đầm lầy - dạng sinh cảnh khác thờng loài khác thuộc họ Ba ba Sự sai khác hình thái hình thái sọ không rõ ràng - đáng tiếc Lê Trần Bình cs (2010) đ không bình luận vấn đề Bên cạnh đó, đặc điểm hình thái dễ nhận thấy nhất, đặc trng cho giống Rafetus tiêu giảm đôi sờn thứ phát triển hai chai yếm không đợc Lê Trần Bình cs (2010) đề cập đến Các kết luận kết 32 phân tích DNA (hay ADN) đợc thảo luận phần Kết phân tích sinh học phân tử III Về Mô Tả đặC đIểM HìNH THáI Mặc dù Lê Trần Bình cs (2010: trang 950) định mẫu vật lu giữ chùa Hng Ký (thuộc Bảo tàng Hà Nội), Hà Nội (số hiệu mẫu vật đợc nhóm tác giả ký hiệu HK1, số hiệu thức; Hà Đình Đức [2000] đ sử dụng ký hiệu RHK 02-1968 cho chÝnh mÉu vËt nµy) lµ mÉu chuÈn chÝnh loài Rafetus vietnamensis, nhng họ không đa mô tả chi tiết mẫu vật Mẫu vật đợc minh họa ảnh chụp mặt lng có kích thớc nhỏ hình vẽ mô dựa ảnh chụp mẫu vật (trang 951: hình 1) Không có hình minh họa số thể sai sót kỳ quặc vị trí số xơng định nh Pritchard (2001) hay Lê Đức Minh Pritchard (2009) đ đề cập đến, mà nhìn vào hình này, thấy rõ hình vẽ đ bị chỉnh sửa so víi thùc tÕ VÕt nỉi ë tÊm s−ên thø phía bên trái chắn sản phẩm chế tác nhân tạo trình xử lý mẫu vật (xem hình 4A) Tuy vậy, Lê Trần Bình cs (2010) nhấn mạnh xơng đại diện tốt cho tất mẫu vật nguyên vẹn Nhóm tác giả đa thông số hình thái (trang 951, ghi cho hình 1) kích cỡ xơng mai (580 ì 640 mm), kích cỡ xơng sọ (150 ì 236 mm) tổng chiều dài xơng 1686 mm Cùng mẫu vật này, Hà Đình Đức (2000) cung cấp số đo sau đây: dài xơng mai 545 mm, rộng xơng mai 510 mm, chiều dài cực đại xơng sọ 236 mm, chiều rộng cực đại xơng sọ 150 mm vµ chiỊu dµi gèc sä 160 mm Pritchard (2001) −íc tính chiều dài xơng mai khoảng 600 mm (đợc nhắc lại báo Lê Đức Minh Pritchard, 2009), Farkas Webb (2003) dựa thớc tỉ lệ Hà Đình Đức (2000) ớc tính chiều rộng sọ khoảng 160 mm Trong đó, Lê Trần Bình cs (2010) đa số liệu ớc lợng mẫu vật mẫu vật khác Một mẫu vật đợc nói đến với ký hiệu NS1 thu hồ Hoàn Kiếm đợc trng bày đền Ngọc Sơn, Hà Nội, mẫu vật đ đợc Hà Đình Đức coi mẫu chuẩn mô tả loài Rafetus leloii với ký hiệu RHK 01-1967 (Hà Đình Đức, 2000, xem hình 2) Mẫu vật có ký hiệu QL1 đợc thu hồ Quỳnh Lâm gần thị x Hòa Bình lu giữ Bảo tàng Hoà Bình, đợc coi mÉu chn phơ cđa loµi Rafetus leloii, ký hiƯu RHK 03-1993 (Hà Đình Đức, 2000) Xơng sọ loài đợc minh họa Lê Trần Bình cs [2010: trang 951, hình 3D] nhng không rõ nơi lu giữ mẫu sọ Mặt khác, số đo loài đợc đa không quán Trong phần Mô tả, trang 950, số liệu là: chiều dài thể 1500-2000 mm, trọng lợng 170-220 kg, đó, trang 951, lại là: 1700-2000 mm, trọng lợng 120-220 kg Theo ớc tính Pritchard (2001) mẫu vật có chiều dài xơng mai khoảng 635 mm có chiều dài thể vợt 2000 mm (Thảo luận sai khác số đo tác giả khác nhau, xem Farkas Webb, 2003: trang 109) Cả phần đặc điểm chẩn loại phần mô tả không đề cập đến đặc điểm hình thái phân biệt loài R vietnamensis R swinhoei Đặc điểm khác biệt mà Lê Trần Bình cs (2010) đa so sánh kích cỡ đầu: R vietnamensis có đầu to vòi mũi ngắn so với Pelochelys bibroni R swinhoei Không có mẫu vật so sánh tài liệu tham khảo đợc đa luận điểm nhóm tác giả không đợc chứng minh số liệu cụ thể Hai giống Pelochelys Rafetus khác biệt số đặc điểm (xem Meylan, 1987; Farkas Fritz, 1998; Pritchard, 2001; Nguyễn Quảng Trờng cs., 2007), nhng kích cỡ đầu đặc điểm dễ dàng so sánh mặt định lợng Mặc dù mẫu vật tham khảo có kích cỡ tơng đơng bảo tàng thực tế số liệu có so sánh đợc, nhng vào kết phân tích mẫu vật xơng sọ loài Pelochelys cantorii phẳng hẹp so với xơng sọ tất loài thuộc giống Rafetus, tỉ lệ tơng ứng xơng sau ổ mắt so với đờng kính ổ mắt Pelochelys lại lớn hẳn so với loài Rafetus Mặt khác, tỉ lệ tơng ứng chiỊu réng sä víi chiỊu dµi gèc sä hay chiỊu dài sọ có thay đổi lớn đơn vị phân loại, tỉ lệ lại không chênh lệch nhiều loài P bibroni, P cantorii, R swinhoei hay R vietnamensis (xem bảng 1) Để minh chứng luận điểm mình, Lê Trần Bình cs (2010: Hình 3) trình bày số ảnh xơng sọ cđa gièng Rafetus thu ë Trung Qc vµ ViƯt Nam Mặc dù không rõ mẫu vật thu Thợng Hải (Hình 3A) phần ghi nhng có lẽ sọ mẫu chuẩn loài R swinhoei (số hiệu BMNH 1947.3.6.13), đ đợc Nguyễn Quảng Trờng cs (2007) so sánh kết luận sù kh¸c biƯt so víi mÉu sä thu ë B»ng Tạ, Hà Tây (nay Hà Nội) (ký hiệu mẫu IEBR NQT85) (Hình 3A này) Một mẫu sọ khác có nguồn gốc Quảng Phú, Thanh Hóa lu giữ Viện Công nghệ Sinh học, Hà Nội (Hình 3B này) chí giống mÉu chn BMNH 1947.3.6.13 h¬n, chØ trõ kÝch cì lín Trên thực tế có khác biệt nhỏ xơng hàm mẫu vật (thu ë Thanh Hãa) tiÕp xóc víi mét phÇn mẫu chuẩn loài R swinhoei chúng lại tách biệt xơng mía, nhiên, sai khác cá thể loài nh nhiều tác giả đ đ đề cập đến trờng hợp loài R euphraticus (xem Farkas Fritz, 1998; Taskavak, 1999) Các đặc điểm chung khác loài R vietnamensis (hay loài thuộc họ Ba ba nói chung) đợc Lê Trần Bình cs (2010) nhắc đến nh đầu gắn với cổ dài, vòi mũi với hai lỗ rộng xơng sọ rộng tù với vòm hàm tù Hình minh họa xơng sọ mà nhóm tác giả đa có dụng ý mẫu ba ba thụt đầu vào mai đợc Hình báo cho thấy số khác biệt đáng ý hình thái xơng mai c¸c mÉu vËt Rafetus cđa ViƯt Nam, vÝ dơ nh− sống thứ bị tách biệt mẫu chuẩn loài R vietnamensis (hình 4A; sèng thø nhÊt vµ thø hai dÝnh liỊn nh−ng tính theo cách đếm Meylan [1987]) Sự tiêu giảm đôi sờn thứ đặc điểm chẩn loại giống Rafetus Hớng xếp sống bị đảo ngợc từ sống thứ 6, đôi sờn thứ vµ thø tiÕp xóc víi theo đờng lng hai mẫu vật Một số đặc điểm hình thái khác 33 R vietnamensis mai phẳng, thuôn dài, phủ lớp da mềm da màu xanh xám đồng màu vết đốm mặt da có màu hồng mặt dới (yếm) (Lê Trần Bình cs., 2010: trang 950-951) Mặc dù thay đổi màu sắc cá thể loài R swinhoei đợc đề cập đến tài liệu, nhng thấy vệt màu vàng đầu mai cá thể non chuyển thành đốm mờ biến hoàn toàn cá thể trởng thành già (Pritchard, 2001; Farkas Webb, 2003; hình báo này) Màu sắc yếm thay đổi theo phát triển: đốm mờ non (Farkas, 1992; Vetter vµ van Dijk, 2006) sÏ biến theo độ tuổi, sau phần bụng trở nên có màu hồng màu vàng Sự thay đổi màu sắc theo độ tuổi phổ biến loài ba ba Hình Bộ xơng đợc lắp ghép không cá thể rùa thu hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, đợc lu giữ chïa H−ng Ký, Hµ Néi, mÉu chn chÝnh cđa loµi Rafetus vietnamensis Lê Trần Bình cs., 2010 (ảnh Nguyễn Quảng Trờng) Hình Mẫu rùa mai mềm lớn thu hồ Hoàn Kiếm đợc trng bày đền Ngọc Sơn, Hà Nội, mẫu chuẩn loài Rafetus leloii Hà Đình Đức, 2000 (ảnh: T Ziegler) Hình Mặt trên, mặt dới mặt bên xơng sọ mẫu vật Giải Rafetus thu Bằng Tạ, Ba Vì, Hà Nội (IEBR NQT 85; A) Quảng Phú, Thanh Hóa (Viện Công nghệ Sinh học, Hà Nội; B) Không có thớc tỉ lệ Lu ý xơng hàm tách biệt xơng mía hình A, chúng lại tiếp xúc hình B (ảnh: Nguyễn Quảng Trờng) 34 Hình Xơng mai mẫu chuẩn loài Rafetus vietnamensis Lê Trần Bình cs., 2010 (A) VNUH T91 (sông M , Thanh Hóa; B) với khớp nối đợc tô rõ Vết nối sống thứ phía bên trái hình A đợc chế tác nhân tạo trình làm mẫu Không có thớc tỉ lệ (ảnh: Nguyễn Quảng Trờng) Bảng So sánh số số đo (đơn vị mm) mẫu giải thuộc giống Pelochelys vµ gièng Rafetus Loµi Pelochelys bibroni P bibroni P bibroni P cantorii P cantorii P cantorii P cantorii P cantorii P cantorii P cantorii Rafetus swinhoei R swinhoei R swinhoei R swinhoei R swinhoei R vietnamensis R vietnamensis R vietnamensis R vietnamensis Bé s−u tËp mÉu vËt AMS 3425 vµ 131315 (1) (2) LSUMZ 44755 USNM 231523 (3) BLF 1059 BLF 1105 CPNP kh«ng sè hiƯu HNUE0901 NMB 183 RMNH.RENA 21839 RMNH.RENA 40248 BMNH 1946.1.22.9 vµ 1947.3.6.13 (4) Fudan University (5) GQH kh«ng sè hiƯu (7) KTZ kh«ng sè hiệu (9) Mẫu chuẩn Pelochelys taihuensis(10) Bảo tàng Hoà Bình Mẫu chùa Hng Ký HNUE không số (11) IEBR NQT85 BL/SW SL/S W Chiều dài xơng mai (DL) DL/SW 106 1,25 1,68 420 3,16 ca 164 147 140 97 94 83 1,34 1,27 1,34 410 4,94 107 ca 137 88 1,22 363 4,13 57 75 113 123 143 75 94 142 75 82 41 59 89 1,39 1,27 1,27 1,69 1,56 1,69 ca 1,56 1,69 1,74 1,83 1,59 1,60 355 194 - 4,73 4,73 - 92 113 68 1,35 1,66 195 2,87 160 213 127 (6) 140 (8) 123 1,30 1,73 500 563 - 3,93 4,02 - - ca 185 112 - 1,65 - - - 250 233 230 217 170 169 141 108 - 1,47 1,38 1,63 2,01 633 545 446 (11) - 3,72 3,22 3,16 - ChiỊu dµi gèc sä (BL) Dµi sä (SL) Réng sä (SW) 133 178 ca 130 119 111 Ghi chó: MÉu chn míi (Neotype) cđa loµi Pelochelys bibroni (Owen, 1853), mẫu tạo hình với xơng sọ đợc tách riêng có số hiệu riêng, số liệu theo Webb (1995); vµ Sè liƯu theo Webb (1995); MÉu chn chÝnh (holotype) cđa loµi Rafetus swinhoei (Gray, 1873), mẫu ngâm với xơng sọ đ đợc tách riêng, có số hiệu riêng; số đo dựa ảnh đo trực tiếp mẫu xơng sọ; Không rõ số hiệu mẫu, số liệu theo Lê Đức Minh Pritchard (2009); Chiều rộng đầu mẫu tạo hình; Mẫu su tập cá nh©n cđa G Q Huang, Suzhou, Trung Qc, sè liƯu theo Lê Đức Minh Pritchard (2009); Chiều rộng đầu mẫu tạo hình; Mẫu su tập cá nhân K T Zhao, Suzhou, Trung Quốc, số liệu theo Lê Đức Minh Pritchard (2009); 10 Kh«ng râ xt xø, sè liƯu theo Zhang (1984); 11 Theo Trần Kiên Lê Nguyên Ngật, Hà Nội, mẫu xơng sọ xơng mai VNUH T91 từ mẫu vật 35 Hình Thay đổi màu sắc đầu theo phát triĨn cđa loµi Rafetus swinhoei: A mÉu chn chÝnh cđa loài Oscaria swinhoei Gray, 1873 thu đợc Thợng Hải, Trung Quốc (số hiệu BMNH 1946.1.22 ảnh: Nguyễn Lân Hùng Sơn); B mẫu vật Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam (ảnh: T McCormark); C mẫu không rõ xuÊt xø nh−ng Niekisch vµ cs (1997) cho r»ng cã ngn gèc tõ ViƯt Nam (ZMB 36437; ¶nh: F Hoehler, bé s−u tËp cđa U Frizt); D c¸ thĨ trởng thành trớc Vờn thú Thợng Hải, đợc cho thu Gejiu, Vân Nam, Trung Quốc (theo Zhao Adler, 1993; Lê Trần Bình cs [2010: trang 953] lại ghi cá thể đợc cho thu thập vùng thợng nguồn sông Hồng Việt Nam làm sai lệch thông tin địa danh Meylan [1987]; ảnh: J Thorbjarnarson, su tập G Schipper); E đầu rùa lớn chụp hồ Hoàn Kiếm (ảnh su tập Nguyễn Quảng Trờng) Không có thớc tỉ lệ Có thể thấy rõ thay đổi dần từ đốm vàng rõ thành vân nhỏ sau chuyển thành đốm đen nhỏ da sáng màu 36 IV Về KếT QUả PHâN TíCH Sinh học phân tử Dựa vào kết phân tích sinh học phân tử, Lê Trần Bình cs (2010: trang 953) kết luận mẫu giải khổng lồ miền Bắc Việt Nam lµ “cïng mét loµi vµ nhÊt”, nh−ng cïng lúc lại cho chúng khác biệt với mẫu vật lu giữ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Viên, áo (số hiệu mẫu NMW 30911, [cũng đợc thu miền Bắc Việt Nam), mà nhóm tác giả đ công nhận R swinhoei Tuy nhiên, phần có số vấn đề cần đợc làm rõ Lê Trần Bình cs (2010) không mô tả chi tiết quy trình chuẩn mà họ thực trình nghiên cứu Ví dụ nh báo tác giả không đa thông tin cụ thể quy trình tách chiết mẫu, trình tự chuỗi mồi điều kiện chạy PCR, nh khó để kiểm chứng kết họ Phơng pháp sử dụng để phân tích mối quan hệ phát sinh loài không đợc nêu rõ Quan trọng kết giải m gen mẫu NMW 30911 cha đợc công bố Ngân hàng Gen Sau đó, đ cố gắng liên hệ với tác giả chính, Lê Trần Bình, để tham khảo kết giải m gen nhng không thành công Vì vậy, xác nhận tính xác số liệu mà nhóm tác giả đa Hiện tại, tiến hành phân tích lại DNA mẫu vật Cũng cần thiết phải nhấn mạnh khả sai sót trình phân tích sinh học phân tử Lê Trần Bình vµ cs (2010) MÉu vËt NMW 30911 cã nguån gèc thu miền Bắc Việt Nam, Gray thu thập nh ghi Lê Trần Bình cs (2010: trang 953) Mẫu vật đợc Farkas (1992) phát lại mô tả lại, cho thấy khác biệt đáng kể so với mẫu vật khác loài R swinhoei Nhng vào kết phân tích sinh học phân tử, Lê Trần Bình cs (2010) lại xếp cã quan hƯ gÇn gòi víi gièng Pelodiscus cïng nhánh tiến hóa Amydona theo Engstrom cs (2004), mẫu vật khác thu đợc vùng phân bố (miền Bắc Việt Nam) lại nhóm với loài Rafetus euphraticus thuộc nhánh tiến hóa Apalonina theo Engstrom cs (2004) Nếu theo kết này, giống Rafetus phải có hai nhánh tiến hoá khác biệt, nhng khả khó xảy kết phân tích sinh học phân tử trớc ủng hộ giả thuyết loài thuộc giống nằm nhánh tiến hoá (Lê Đức Minh Pritchard, 2009) Bên cạnh nhợc điểm đ đợc Lê Đức Minh Pritchard (2009) nêu có liên quan đến trình tự giải m đoạn gen cytb ND4 (NADH4) đợc gửi đến Hệ thống Cơ sở Dữ liệu EMBL (Ngân hàng Gen), thấy có số sai sót mâu thuẫn kết nghiên cứu Lê Trần Bình cs (2010) Hình đồ rõ điểm ghi nhận phân bố loài ba ba nớc ngät cã kÝch cì khỉng lå ë ViƯt Nam”, nh−ng sau Lê Trần Bình cs (2010: trang 952) lại dẫn hình 4A-C tơng ứng với kết quan hệ phát sinh loài từ phân tích gen 16S, cytb ND4 Thêm vào đó, tác giả nhắc đến trình tự gen 16S đợc giải m với số hiệu AJ607405 AJ607406 (cần lu ý trình tự giải m mà Lê Trần Bình cộng công bố Ngân hàng Gen đợc ghi Rùa nớc Việt Nam mà không đợc định tên đến bậc giống hay bậc loài hệ thống sở liệu EMBL), phát sinh chủng loại (trang 952, hình 5) dựa vào kết giải m gen 16S cho thấy có đến trình tự gen 16S mẫu Rafetus thu Việt Nam Cũng theo phát sinh gièng Amyda cïng nh¸nh tiÕn hãa víi c¸c gièng Aspideretes, Nilssonia, Dogania Palea (trong theo Praschag cs [2007] giống Nilssonia thực tế bao gồm loài thuộc giống Aspideretes), nhng loài Apalone ferox tách biệt hẳn với Aplalone mutica Apalone spinifera (ký hiệu viết tắt A spiri với As emoti [viết phải A spinifera emoryi?] tạo thành nhánh tiến hóa riêng), kết trái ngợc hoàn toàn với kết phân tích hình thái Meylan (1987; tộc nhánh Apalonina) Engstrom cs (2004, nhánh phát sinh Apalonina) nh kết phân tích sinh học phân tử Lê Đức Minh Pritchard (2009) Apalone Rafetus phải chung nhánh tiến hóa Các tác giả không đa giá trị thống kê gốc nhánh (bootstrap value) không giải thích lại chọn loài Cá sấu Caiman crocodilus (viÕt sai lµ “Caman crocodilus” ë cuèi trang 952) làm đại diện cho nhánh phát sinh (cùng với loài Carretochelys insculpta) 37 V KếT LUậN Lê Trần Bình cs (2010) đ gây nhầm lẫn đáng tiếc mô tả loài Rafetus vietnamensis, thông tin phân loại học không hoàn chỉnh, không phù hợp có sai sót, liệu quan trọng thiếu bị thể sai Do hai tên loài Rafetus vietnamensis Rafetus leloii đợc đặt cho thực thể sinh học, coi R vietnamensis tên đồng vật khách quan R leloii Cũng Lê Trần Bình cs (2010) không đa thêm đợc chứng phép công nhận loài R leloii, kết luận (lại) lần tên đồng vật chủ quan (subjective synonym) loài Rafetus swinhoei Việc nghiên cứu kỹ nhằm khẳng định phân hóa quần thể khác phạm vi phân bố loài cần thiết Cuối cùng, việc so sánh mẫu vật loài Giải thợng hải Rafetus swinhoei Việt Nam Trung Quốc quan trọng Lời cảm ơn: Chúng biết ơn Heinz Grillitsch Richard Gemel (Wien) đ gửi mẫu tiêu NMW 30911 để phân tích DNA, Ronald de Ruiter (Leiden) Raffael Winkler (Basel) đ giúp đo đếm mẫu vật Cảm ơn Uwe Fritz (Dresden), Tim McCormark (Hà Nội), Nguyễn Lân Hùng Sơn (Hà Nội), Gerold Schipper (Frankfurt am Main) Thomas Ziegler (Cologne) đ cung cấp ảnh, Mogens Andersen (Kobenhavn), Haral Artner (Sitzenberg-Reidling), G¸bor Csorba (Budapest), Peter Paul van Dijk (Washington, D C.), Wachira Kitimasak (Bangkok), Lª Nguyªn Ngật (Hà Nội), Trần Kiên (Hà Nội) đ cung cấp ảnh thông tin có liên quan Chúng đánh giá cao ý kiến đóng góp Wolfgang Boehme (Bonn) cho thảo báo TàI LIệU THAM KHảO Engstrom T N., Shaffer H B and McCord W P., 2004: Multiple data sets, high homoplasy and the phylogeny of softshell turtles (Testudines: Trionychidae) Systematic Biology, 53(5): 693-710 Farkas B L., 1992: Wiederentdeckung eines Exemplars von Rafetus swinhoei (Gray, 1873) in Naturhistorischen Museum 38 Wien Salamandra, 28(2): 145-152 Farkas B and Fritz U., 1998: On the identity of Rafetus swinhoei (Gray, 1873) and Pelochelys maculatus (Heude, 1880) (Reptilia: Testudines: Trionychidae) Zoologische Abhandlungen Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 50(5): 5975 Farkas B and Webb R G., 2003: Rafetus leloii Ha Dinh Duc, 2000 - an invalid species of softshell turtle from Hoan Kiem Lake, Hanoi, Vietnam (Reptilia, Testudines, Trionychidae) Zoologische Abhandlungen, 53: 107-112 Fritz U and Havaš P., 2007: Checklist of chelonians of the world Vertebrate Zoology, 57(2): 149-368 Gray J E., 1864: Revision of the species of Trionychidae found in Asia and Africa, with the descriptions of some new species Proceedings of the Zoological Society of London, 1864: 76-98 ICZN (International Code of Zoological Nomenclature, 1999), 4th ed., Int Trust Zool Nomencl., London (available online at http://www.nhm.ac.uk/hostedsites/iczn/ code) Le D M and Pritchard P., 2009: Genetic variability of the critically endangered softshell turtle, Rafetus swinhoei: a preliminary report, pp 84-92, in: Ngo, D C., Ta, H T., Le, N N., Hoang, X Q., Vo, V P., Nguyen, V S., Nguyen, V T., Le, T T and Tran, Q D (eds.) Proceedings of the 1st National Scientific Workshop on Amphibians and Reptiles in Vietnam, Hue University Press, Hue Le T B., Le Q H., Tran M L., Phan T H., Phan M T., Tran T T H., Pham T T., Nguyen D T., Nong V H., Phan V C., Dinh D K., Truong N H and Ha D D., 2010: Comparative morphological and DNA analysis of specimens of giant freshwater soft-shelled turtle in Vietnam related to Hoan Kiem turtle Vietnam Journal of Biotechnology, 8(3A): 949-954 10 Nguyen T Q., Nguyen V S., Le N N and Tran K., 2007: Identification of giant softshell turtle species (Reptilia: Testudines: Trionychidae: Pelochelys, Rafetus) in Vietnam Vietnam Journal of Biology, 29(2): 52-59 11 Niekisch M., Farkas B., Fritz U and Ha D D., 1997: Rekordgröben bei Weichschildkröten im Stadtzentrum von Hanoi, Vietnam Herpetofauna, 19(107): 2834 12 Praschag P., Hundsdörfer A K., Reza A H M A and Fritz U., 2007: Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia) Zoologica Scripta, 36: 301-310 (Reptilia, Testudines) in southeastern Anatolia Amphibia-Reptilia, 19(3): 281291 17 Taskavak E., 1999: Cranial morphology of Rafetus euphraticus (Daudin, 1801) from Southeastern Anatolia Amphibia-Reptilia, 20(1): 35-53 18 Turtle Taxonomy Working Group, 2007: An annotated list of modern turtle terminal taxa with comments on areas of taxonomic instability and recent change Chelonian Research Monographs, 4: 173-199 13 Pritchard P C H., 2001: Observations on body size, sympatry, and niche divergence in softshell turtles (Trionychidae) Chelonian Conservation and Biology, 4(1): 5-27 14 Rhodin A G J., Van Dijk P P and Parham J F., 2008: Turtles of the world: annotated checklist of taxonomy and synonymy Chelonian Research Monographs, 5: 000.1-000.38 19 Turtle Taxonomy Working Group, 2009: Turtles of the world: annotated checklist of taxonomy and synonymy, 2009 update, with conservation status summary Chelonian Research Monographs, 5: 000.39-000.84 20 Vetter H and van Dijk P P., 2006: Turtles of the World, Vol East and South Asia, Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 160 pp 21 Webb R G., 1995: Redescription and neotype designation of Pelochelys bibroni from southern New Guinea (Testudines: Trionychidae) Chelonian Conservation and Biology, 1(4): 301-310 15 Sabaj PÐrez M H (ed.), 2010: Standard symbolic codes for institutional resource collections in herpetology and ichthyology: an online reference, version 1.5 (4 Oct 2010), http://www.asih.org/ 16 Taskavak E., 1998: Comparative morphology of the Euphrates soft-shelled turtle, Rafetus euphraticus (Daudin, 1802) 22 Zhang M., 1984: A new species of Pelochelys from Zhejiang, with subfossil description Acta Herpetologica Sinica, 3(4): 71-76 [in Chinese with an English abstract] 23 Zhao E and Adler K., 1993: Herpetology of China, Contributions to Herpetology, No 10, Society for the Study of Amphibians and Reptiles, Ithaca, 522 pp Ngµy nhËn bµi: 9-5-2011 39 ... hoàn chỉnh, không phù hợp có sai sót, liệu quan trọng thiếu bị thể sai Do hai tên loài Rafetus vietnamensis Rafetus leloii đợc đặt cho thực thể sinh học, coi R vietnamensis tên đồng vật khách quan... nov. (loài mới), Lê Trần Bình cs (2010: trang 950) lần chứng tỏ tác giả có dụng ý đặt tên cho loài đề xuất tên thay (ICZN, 1999: Điều 16A) Mặt khác, tác giả (Lê Trần Bình cs., 2010: trang 953) cho. .. trang 950) ghi Rafetus leloii Ha, 2000 loài chuẩn giống Rafetus, thêm vào liệt kê tên khác nh Rafetus hoankiemensis VIR (tên viết tắt báo Đầu t) - vốn tên (nomen nudum) Rafetus vietnamensis sp
- Xem thêm -

Xem thêm: Rafetus Vietnamensis LE, LE, TRAN, PHAN, PHAN, TRAN, PHAM, NGUYEN, NONG, PHAN, DINH, TRUONG & HA, 2010 – Một tên không có hiệu lực khác đặt cho một loài không có hiệu lực thuộc nhóm rùa mai, Rafetus Vietnamensis LE, LE, TRAN, PHAN, PHAN, TRAN, PHAM, NGUYEN, NONG, PHAN, DINH, TRUONG & HA, 2010 – Một tên không có hiệu lực khác đặt cho một loài không có hiệu lực thuộc nhóm rùa mai

Từ khóa liên quan