Ghi nhận mới hai loài thuộc giống Acanthaspis Amyot và Serville, 1843 (Heteroptera: Reduviidae: Reduviinae) cho Việt Nam

5 29 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:40

Bài viết trình bày hình thái của 2 loài được ghi nhận mới cho khu hệ bọ xít ăn sâu ở Việt Nam thuộc giống Acanthaspis. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết. 30(2): 22-26 T¹p chÝ Sinh häc 6-2008 Ghi nhËn míi hai loµi thuéc gièng Acanthaspis Amyot & Serville, 1843 (Heteroptera: Reduviidae: Reduviinae) cho Việt Nam Trơng Xuân Lam Viện Sinh thái Tài nguyên sinh vật Giống Acanthaspis giống lớn, phân họ Reduviinae thuộc họ bọ xít ăn sâu Reduviidae đợc công bố Amyot & Serville (1843), với loài chuẩn Acanthaspis sexguttata Fabricius, 1775 [3] Trên giới, giống Acanthaspis đợc nhiều tác giả sâu nghiên cứu phân loại hình thái mà điển hình Stồl (1859) Distant (1909) ghi nhận mô tả 40 loài thuộc giống [2, 9] Gần đây, danh lục 110 loài thuộc giống Acanthaspis đợc Maldonado Capriles (1990) Pustkov, Pustkov (1996) công bố [6, 8] Hsiao (1976) Hsiao & Ren (1981) lên khóa định loại mô tả 11 loài Trung Quốc, phần lớn loài có phân bố gần phía Bắc Việt Nam [4, 5] Việt Nam, loài thuộc giống Acanthaspis đợc biết đến, có loài đợc ghi nhận A ruficep Hsiao A quinquespinosa (Fabricius) dọc theo đờng mòn Hồ Chí Minh đoạn từ Quảng Bình tới Quảng Nam (Đặng Đức Khơng, 2007) [7] Chính vậy, để làm phong phú thêm loài thuộc giống Acanthaspis, góp phần cho việc xuất động vật chí sau này, báo đa mô tả hình thái loài đợc ghi nhận cho khu hệ bọ xít ăn sâu Việt Nam thuộc giống Acanthaspis Tất kích thớc đợc đo mm Công trình nghiên cứu đợc hỗ trợ đề tài nghiên cứu khoa học sống mã số 6.021.06 Bộ khoa học Công nghệ Giống Acanthaspis Amyot & Serville, 1843 Acanthaspis Amyot & Serville, 1843, p.336 Loµi chuÈn: Acanthaspis sexguttata Fabricius 1775, p 832 22 Tetroxia Amyot & Serville, 1843, p.334 Loµi chuÈn: Tetroxia spinifera Beauvois, 1805, p.15 Mardania Stål, 1859, 16: p.189 Loµi chuÈn: Mardania ornata Thunberg 1822, 3: p.4 Đặc điểm chẩn loại: thể dài, có dạng hình elíp Đầu chúi phía trớc, chiều dài phần trớc mắt xấp xỉ gần chiều dài phần sau mắt Đờng vân ngang cđa m¶nh l−ng ngùc tr−íc (pronotum) n»m lƯch ë phÝa tr−íc, chïy tr−íc cđa m¶nh l−ng ngùc tr−íc cã vân rõ nét, gai, vành chùy sau mảnh lng ngực trớc có gai có mấu cứng nhô góc cạnh Đỉnh cuối mảnh mai (scutellum) có dạng gai Mặt bụng đốt đùi chân trớc có dạng gai, chân trớc đốt ống chân có phần mềm xốp nh bọt biĨn Gièng Acanthaspis Amyot & Serville ë ViƯt Nam ghi nhận đợc loài bao gồm loài đợc công bố A ruficep Hsiao A quinquespinosa (Fabricius) loài đợc ghi nhận lần báo Acanthaspis geniculata Hsiao vµ loµi Acanthaspis subinermis Hsiao Acanthaspis geniculata Hsiao, 1976 [h×nh 1(a~h)] Acanthaspis geniculata Hsiao,1976 Acta Entomol Sinica, 19, pp 80, 82, 91 Fig Mô tả: Cơ thể nhìn chung có màu đen, đợc bao phủ lông dài màu vàng nâu nhạt Đốt gốc đốt râu đầu, hai cạnh bên mắt đơn, đốt vòi thứ 3, góc cạnh bên mảnh lng ngực trớc, hai vết dọc dài, thuộc chùy sau mảnh lng ngực trớc, phần gai mảnh mai, đốt chuyển chân, phần gốc đỉnh đốt đùi, phần đầu đốt ống, đốt bàn, nửa góc sau phần gờ bên bụng (connexivum) vân cánh trớc có màu đỏ Phần trớc mảnh đệm cánh nửa (corium) hai vết tròn rộng gần cuối mảnh đệm cánh nửa thuộc cánh trớc có màu vàng nâu Đầu hình thuôn, có chiều dài xấp xỉ chiều dài mảnh lng ngực trớc, có nhiều lông tơ rải rác lông dài phần sau mắt, chiều dài phần trớc mắt xấp xỉ chiều dài phần sau mắt, phần đỉnh đầu có rãnh dọc hẹp chạy dọc theo chiều ngang sâu phía trớc mắt đơn, phần sau mắt kép có rãnh ngang ngắn nằm dọc theo chiều rộng đầu, phần mắt kép gồ cao, mắt đơn có kích thớc trung bình lồi lên Râu đầu (anten) có chiều dài trung bình, đợc bao phủ lông tơ dày đặc đốt thứ 2, đốt thứ 4, đốt thứ rải rác lông ngắn có chiều dài đờng kính đốt, đốt thứ thứ rải rác lông cứng dài, đốt thứ râu đầu mập nhất, chiều dài ®èt thø gÇn b»ng ®èt thø 3, ®èt thø mảnh có chiều dài ngắn Mắt kép có kích thớc trung bình, rộng có dạng tròn, hớng phía đầu (hình 1a), mắt đơn nhỏ có khoảng cách gần Vòi mập ngắn, có lông dài rải rác, đốt thứ vòi hớng tới đốt ngực trớc, chiều dài đốt thứ vòi xấp xỉ đốt thứ 2, đốt thứ vòi ngắn nhọn (hình 1e) Mảnh lng ngực trớc phát triển, bao phủ lông tơ ngắn trừ phần vân hoa lõm xuống thuộc chïy tr−íc, chïy tr−íc t¸ch biƯt víi chïy sau, phång nhô cao với lông cứng ngắn rải rác, chiều dài chùy trớc ngắn chiều dài chùy sau, mặt chùy trớc có vân lõm, trơn tạo thành hố lõm sâu cạnh sau chùy trớc, chùy sau rộng có nhiều nếp nhăn ngắn rõ, cuối góc cạnh bên có mấu cứng ngắn nhô ra, cạnh sau thẳng Trên bề mặt chùy sau có mảng rộng lớn khác màu, có hình nón hình thang, bề mặt chùy sau có lông cứng dài rải rác (hình 1e) Mảnh mai rộng, có gai dài hớng thẳng lên phía Chân có kích thớc trung bình, đợc phủ nhiều lông cứng dài, đốt đùi chân trớc chân có chiều dài gần chiều dài đốt ống, đốt ống chân trớc bẹt phần cuối đốt, đốt đùi đốt ống có phần dạng khuyên khác màu rõ rệt, phần dạng khuyên ngắn phía phần đầu đốt phần khuyên dài phía phần cuối đốt Đốt bàn có nhiều lông cứng, bàn chân có đốt, đốt thứ có chiều dài dài nhất, đốt thứ có chiều dài ngắn nhất, móng dài nhọn (hình 1b, 1c, 1d) Cánh dài vợt đỉnh bụng, vân cánh rõ nét, chiều dài ô vân cánh lớn so với chiều rộng, mặt cánh trớc có phần khác màu bao gồm phần đầu góc mảnh đệm cánh nửa hai vết tròn rộng gần cuối mảnh đệm cánh nửa cánh trớc (hình 1a) Bụng thon nhẵn, có lông rải rác đốt cuối, đốt bụng tách biệt rõ nét, phần rìa gờ bên bụng có kích thớc trung bình, đợc phủ lông tơ ngắn, đốt tách biệt (hình 1g) Bộ phận sinh dục đực nhỏ lặn sâu bên (hình 1h), dơng cụ bẹt ngắn b c d e c h a g H×nh Acanthaspis geniculata Hsiao, 1979 (♂) a Toàn thân (thớc đo = mm); b, c , d Đốt chân trớc, sau; e Đầu ngực nhìn nghiêng; g Các đốt bụng nhìn nghiêng; h Sinh dục đực nhìn thẳng b~h (thớc đo = mm) 23 Kích thớc (): chiều dài thể 20,34-21,72 mm Chiều dài đầu 3,14-3,21 mm, phần trớc mắt dài 0,89-1,10 mm phần sau mắt dài 1,03-1,20 mm, khoảng cách mắt kép rộng 0,68-0,75mm Mảnh l−ng ngùc tr−íc dµi 4,21-4,71 mm, réng 6,01-6,21 mm, chïy trớc mảnh lng ngực trớc dài 2,01-2,14 mm chùy sau dài 2,40-2,56 mm Mảnh mai dài 1,38-1,42 mm Cánh mµng dµi 13,81-14,29 mm, réng 5,32-5,51 mm Tû lƯ chiỊu dài đốt râu I: II: III: IV = 2.71-2,85: 4,01-4,28: 5,92: 3,42 mm Tû lƯ chiỊu dµi cđa đốt vòi I: II: III = 1,72-1,78: 1,38-1,42: 0,68-0,71 mm Vật liệu nghiên cứu: , huyện Văn Bàn, tØnh Lµo Cai, 1100 m, 11/V/2005; ♂, v−ên quèc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, 800 m, 7/10/2002 Phân bè: ViÖt Nam, Trung Quèc b c e d g h a H×nh Acanthaspis subinermis Hsiao, 1976 (♂) a Toàn thân (thớc đo = mm); b, c, d Đốt chân trớc, sau; e Đầu ngực nhìn nghiêng; g Các đốt bụng nhìn nghiêng; h Sinh dục đực nhìn thẳng b~h (thớc đo = mm) Acanthaspis subinermis Hsiao, 1976 [h×nh (a~h)] Acanthaspis subinermis Hsiao, 1976 Acta Entomol Sinica, 19, pp 80, 90 Fig Mô tả: Cơ thể nhìn chung có màu đen, đợc bao phủ lông dài màu vàng tro Vệt dài phần sau mắt, mắt đơn kép, phần gốc phần đầu đốt thứ râu đầu, đốt thứ vòi, phần vân hoa mảnh lng ngực trớc, cuối gai mảnh mai, hoa văn cánh trớc, vân hình tròn khuyên đốt đùi (không phải toàn hình tròn khuyên gần gốc), vân 24 hình tròn khuyên đốt ống, đốt bàn phấn sau đốt gờ bên bụng (connexivum) có màu vàng Đầu hình thuôn, có kích thớc trung bình, chiều dài ngắn chiều dài mảnh lng ngực trớc, đợc bao phủ lông dài dới đầu cổ, phần đầu phía trớc mắt dài phần sau mắt, phần trớc đầu có rãnh dọc hẹp sâu chạy dọc theo chiều ngang phần đỉnh đầu, phía sau mắt kép có rãnh ngang rộng sâu chạy dọc theo chiều rộng đầu Râu đầu có chiều dài trung bình, đợc phủ lông ngắn, đốt thứ to nhất, đốt thứ dài Mắt kép to, rộng có dạng tròn, hớng phía đầu, mắt đơn nhỏ cách xa (hình 1a) Vòi có lông cứng dài rải rác, mập, đốt thứ thẳng hớng dài tới cổ, chiều dài đốt thứ vòi đốt thứ 2, đốt thứ vòi ngắn Mảnh lng ngực trớc phát triển, chiều dài gần chiều rộng, chùy trớc chùy sau cách biệt, chiều dài chùy trớc gần chiều dài chùy sau, chùy trớc phồng lên, có lông cứng dài rải rác, mặt chùy trớc có vân lõm sâu rõ nét, gần cạnh sau chùy trớc có hình lõm sâu hình cánh bớm, chùy sau rộng có nhiều nếp nhăn ngắn, cuối góc cạnh bên có mấu cứng ngắn nhô ra, cạnh sau thẳng cong bên, bề mặt chùy sau có mảng rộng, dài khác màu rõ nét, mảng bên cạnh bên có hình nón mảng gần kéo dài, bề mặt chùy sau có lông cứng dài rải rác (hình 2e) Mảnh mai rộng, có gai mập hớng thẳng lên phía Chân có kích thớc trung bình có lông cứng dài rải rác, đốt dùi mập, chiều dài đốt dùi chân trớc gần chiều dài đốt ống, đốt ống có vân hình tròn khuyên rõ nét, đốt dùi có vân hình tròn khuyên ró nét vân hình tròn không trọn vẹn gần sát gốc đốt đùi Bàn chân có đốt, đốt thứ có chiều dài dài nhất, đốt thứ có chiều dài ngắn (hình 2b, 2c, 2d) Cánh có nhiều hoa văn dài vợt đỉnh bụng Vân cánh rõ nét, chiều dài ô vân cánh lớn so với chiều rộng Bụng rộng nhẵn, có vài lông tơ dài, đốt bụng tách biệt rõ nét, phần rìa gờ bên bụng rộng, đợc phủ lông tơ ngắn, đốt tách biệt (hình 2g) Bộ phận sinh dục đực tròn, dơng cụ cong xuống dới, nhìn chung khó nhìn (hình 2h) Kích thớc (): Chiều dài thể 13,21 mm Chiều dài đầu 2,35 mm, phần trớc mắt dài 0,69 mm phần sau mắt dài 0,51 mm, khoảng cách mắt kép rộng 0,55 Mảnh lng ngực trớc dài 3,10 mm, rộng 3,92 mm, chùy trớc mảnh l−ng ngùc tr−íc dµi 1,37 mm vµ chïy sau dµi 1,75 mm Mảnh mai dài 1,07 mm Cánh màng dài 9,28 mm vµ réng 3,57 mm Tû lƯ chiỊu dµi đốt râu I: II: III: IV = 1,41: 2,75: 3,54: 0,93 mm Tỷ lệ chiều dài ®èt vßi I: II: III = 0,94: 0,76: 0,50 mm Vật liệu nghiên cứu: , Sa Pa, tỉnh Lào Cai, 1200 m, 22/VI/2002 Ph©n bè: ViƯt Nam, Trung Qc Tài Liệu Tham Khảo Amyot & Serville, 1843: Histoire naturelle des Insectes Hemiptera Libraine Encyclopedique de Roret Paris: Fain et Thunot LXXXVI: 1-336 Distant W L., 1909: Rhynchotal notes 65 Oriental Rhynchota Heteroptera Annals and Magazine of Natural History, (8)3: 491-507 Fabricius J C., 1775: Systema entomologiae Flensburgi & Lipsiae, 5: XXI: 832 Hsiao, 1976: Acta Entomol Sinica, 19: 77-93 Hsiao T Y and Ren S Z., 1981: Reduviidae in: Hsiao at ell, A hand book for the determination of the Chinese Hemiptera: Heteroptera (II) Beijing: Science Press: 390-538 Maldonado Capriles, 1990: Systematic catanogue of the Reduviidae of the world (Insect: Hereroptera) A special edition of Caribbean Journal of Science: 1-694 Đặng Đức Khơng, 2007: Thành phần loài bọ xít (Heteroptera) dọc theo đờng mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây từ Quảng Bình tới Quảng Nam: 128 Báo cáo khoa học Sinh thái Tài nguyên Sinh vật, hội nghị khoa học toàn Quốc lần thứ Pustkov V G and Pustkov P V., 1996: Family Reduviidae Latreille, 1807.Assassin bug In: Aukema, B and Rieger, C Catalodue of the Heteroptera of Palaearctic Region, Vol.2 Amsterdam: the Netherlands Emtomological Society: 148-265 Stål C., 1859: Till Kännedomen om Redviini Oef Vet Ak Foerh., 16: 175-204 25 Two species of the genus Acanthaspis Amyot et Serville, 1843 (Heteroptera: Reduviidae: Reduviinae) newly recorded from Vietnam Truong Xuan Lam Summary The big-sized genus Acanthaspis Amyot et Serville, 1843 (Reduviidae: Reduviinae) is diverse in the tropical areas of African and Oriental Regions About 110 species have been known in the world (Amyot & Serville, 1843, Amyot & Serville, 1843, Amyot & Serville, 1843, Hsiao, 1976, Maldonado Capriles, 1990) In the fauna of Vietnam so far only species A ruficep Hsiao and A quinquespinosa (Fabricius) of genus Acanthaspis have been recorded (Dang Duc Khuong, 2007), in this present paper two species Acanthaspis geniculata Hsiao, 1976 (fig a~h) and Acanthaspis subnermis Hsiao, 1976 (fig a~h) of the genus Acanthaspis belong to subfamily Reduviinae are newly recorded and describle for the fauna of Vietnam This reseach is supported by Natural Science Foundation of Vietnam (No 6.021.06) Ngµy nhËn bµi: 25-3-2008 26 ... genus Acanthaspis Amyot et Serville, 1843 (Heteroptera: Reduviidae: Reduviinae) newly recorded from Vietnam Truong Xuan Lam Summary The big-sized genus Acanthaspis Amyot et Serville, 1843 (Reduviidae:. .. (Reduviidae: Reduviinae) is diverse in the tropical areas of African and Oriental Regions About 110 species have been known in the world (Amyot & Serville, 1843, Amyot & Serville, 1843, Amyot & Serville,. .. III = 0,94: 0,76: 0,50 mm VËt liƯu nghiªn cøu: ♂, Sa Pa, tỉnh Lào Cai, 1200 m, 22/VI/2002 Phân bố: Việt Nam, Trung Quốc Tài Liệu Tham Khảo Amyot & Serville, 1843: Histoire naturelle des Insectes
- Xem thêm -

Xem thêm: Ghi nhận mới hai loài thuộc giống Acanthaspis Amyot và Serville, 1843 (Heteroptera: Reduviidae: Reduviinae) cho Việt Nam, Ghi nhận mới hai loài thuộc giống Acanthaspis Amyot và Serville, 1843 (Heteroptera: Reduviidae: Reduviinae) cho Việt Nam