14 bang tieu chuan danh gia cong viec

1 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:39

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ CƠNG VIỆC NHÂN VIÊN Mã tài liệu: NS – 14 – BM01 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC Chức danh: .Bộ phận: S tt Tiêu chuẩn đánh giá Tổng công Điểm cộng: D; A = ( B + D ) / C Trọng số Tổng điểm 1-5 C = 10 Tổng cộng Diễn giải B= Mức đánh giá: Stt Mức điểm A> 4.5 4.5 >= A > 4 >= A > 3.25 3.25 >= A > 2.5 A
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 bang tieu chuan danh gia cong viec , 14 bang tieu chuan danh gia cong viec