Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Mê Kông

90 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:37

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2007–2009, phân tích những nguyên nhân, những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Mê Kông trong thời gian sắp tới. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng Qua tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè, người thân chia sẻ tạo điều kiện để tơi hồn thành khố luận tốt nghiệp Huế, tháng năm 2010 Sinh viên thực in h tế H uế Đàm Thị Qúy cK MỤC LỤC Trang PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 họ Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đ ại Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận 4.2 Phương pháp thu thập phân tích số liệu Bố cục đề tài .9 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 10 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 10 1.1 Tổng quan lý luận 10 1.1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 10 1.1.1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh 10 SVTH: Đàm Thị Quý Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng 1.1.1.2 Phân tích hoạt động kinh doanh .11 1.1.1.3 Kết hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh 11 1.1.1.4 Ý nghĩa, vai trò phân tích hoạt động kinh doanh 11 1.1.1.5 Nguồn thơng tin để phân tích hoạt động kinh doanh .12 1.1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty 13 1.1.2 Hệ thống tiêu phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 19 1.1.2.1 Nhóm tiêu phản ánh kết .19 uế 1.1.2.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu kinh doanh 13 1.2 Cơ sở thực tiễn 23 H 1.2.1 Đặc điểm, vai trò, vị trí ngành xăng dầu 23 tế 1.2.2 Tập đồn dầu khí quốc gia Việt Nam xứng đáng vai trò đầu tàu kinh tế 24 Chương 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KƠNG 27 h 2.1 Lịch sử hình thành phát triển cơng ty 27 in 2.1.1 Lịch sử hình thành .27 cK 2.1.2 Các giai đoạn phát triển .28 2.2 Chức nhiệm vụ công ty 30 2.3 Cơ cấu tổ chức quản lý công ty .32 họ 2.3.1 Sơ đồ máy quản lý công ty 32 2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 33 Đ ại 2.4 Ngành nghề hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng .40 2.5 Vị trí tiềm công ty 40 2.6 Tình hình nguồn lực cơng ty qua năm 2007-2009 41 2.6.1 Tình hình lao động cơng ty qua năm 2007-2009 41 2.6.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2007-2009 44 Chương 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KƠNG .47 3.1 Phân tích tình hình kinh doanh công ty qua năm 2007-2009 .47 3.2 Phân tích tình hình thực doanh thu công ty qua năm 2007-2009 .50 3.2.1 Phân tích tình hình doanh thu cơng ty qua năm .50 SVTH: Đàm Thị Quý Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng 3.2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu 52 3.3 Phân tích tình hình chi phí công ty qua năm 2007-2009 54 3.4 Phân tích tình hình thực lợi nhuận công ty qua năm 2007-2009 57 3.4.1 Lợi nhuận Công ty qua năm 57 3.4.2 Tỷ suất lợi nhuận .59 3.5 Khả tốn cơng ty qua năm 2007-2009 .62 3.6 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty qua năm 2007-2009 65 uế 3.6.1 Phân tích tình hình nguồn vốn công ty qua năm 65 3.6.1.1 Tình hình vốn cơng ty qua năm 65 H 3.6.1.2 Tình hình cấu nguồn vốn công ty qua năm 60 3.6.2 Hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty qua năm 2007-2009 .70 tế 3.6.2.1 Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty qua năm 2007-2009 70 3.6.2.2 Hiệu sử dụng vốn cố định công ty qua năm 2007-2009 .73 h 3.7 Hiệu sử dụng lao động công ty qua năm 2007-2009 76 in Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG cK KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KƠNG .80 4.1 Những thuận lợi khó khăn cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng 80 4.1.1 Những thuận lợi .80 họ 4.1.2 Những khó khăn 80 4.2 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2025 81 Đ ại 4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh .82 4.3.1 Giải pháp thị trường 82 4.3.2 Giải pháp hợp tác quốc tế .83 4.3.3 Giải pháp tổ chức quản lý .83 4.3.4 Giải pháp nhân lực 84 4.3.5 Tăng cường sử dụng bảo toàn vốn kinh doanh 84 4.3.6 Phấn đấu giảm chi phí kinh doanh 85 4.3.7 Đảm bảo an toàn cho công tác tồn chứa 86 4.3.8 Tăng cường hoạt động hỗ trợ kích thích bán hàng .87 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88 SVTH: Đàm Thị Q Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng Kết luận 88 Kiến nghị 89 2.1 Đối với nhà nước 89 2.2 Kiến nghị công ty 89 2.2.1 Đối với lãnh đạo Công ty 90 2.2.2 Đối với nhân viên 90 tế H uế TÀI LIỆU THAM KHẢO cK CBCNV in h CÁC TỪ VIẾT TẮT ĐƯỢC SỬ DỤNG : Cán công nhân viên CHXD : Cửa hàng xăng dầu DT : Doanh thu : Đồng sông Cửu Long ĐH : Đại học ĐTDH : Đầu tư dài hạn ĐTNH : Đầu tư ngắn hạn ĐVT : Đơn vị tính GTGT : Gía trị gia tăng KTC : Kho trung chuyển KTXH : Kinh tế xã hội NSTP : Nông sản thực phẩm SL : Số lượng TDTT : Thể dục thể thao Tp HCM : Thành phố Hồ Chí Minh Đ ại họ ĐBSCL SVTH: Đàm Thị Quý Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lưu động TSLN : Tỷ suất lợi nhuận UBND : Uỷ ban nhân dân VCĐ : Vốn cố định VCSH : Vốn chủ sở hữu VLĐ : Vốn lưu động VKD : Vốn kinh doanh XDCBDD : Xây dựng dở dang XNK : Xuất nhập H uế TSCĐ h tế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU in  SƠ ĐỒ  BẢNG BIỂU cK Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức máy quản lý 32 họ Bảng 1: Tình hình lao động công ty qua năm 2007-2009 42 Bảng 2: Kết hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2007-2009 .45 Đ ại Bảng 3: Tình hình nhập - xuất bán xăng dầu cơng ty qua năm 2007-2009 48 Bảng 4: Doanh thu theo kết cấu mặt hàng kinh doanh qua năm 2007-2009 51 Bảng 5: Tình hình chi phí cơng ty qua năm 2007-2009 55 Bảng 6: Lợi nhuận công ty qua năm 2007-2009 .58 Bảng 7: Các tiêu tỷ số lợi nhuận công ty qua năm 2007-2009 60 Bảng 8: Một số tiêu phản ánh khả tốn cơng ty qua năm 2007-2009 63 Bảng 9: Cơ cấu vốn theo mục đích sử dụng cơng ty qua năm 2007-2009 .66 Bảng 10: Cơ cấu nguồn vốn theo nguồn hình thành cơng ty qua năm 2007-2009 69 Bảng 11: Hiệu sử dụng vốn lưu động công ty qua năm 2007-2009 71 SVTH: Đàm Thị Quý Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng Bảng 12: Hiệu sử dụng vốn cố định công ty qua năm 2007-2009 75 tế H uế Bảng 13: Hiệu sử dụng lao động công ty qua năm 2007-2009 78 cK Lý lựa chọn đề tài in h PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Kinh tế xã hội ngày phát triển, hoạt động kinh doanh đa dạng phong phú Do đó, việc phân tích q trình hoạt động kinh doanh doanh họ nghiệp vấn đề cần thiết Kết phân tích khơng giúp cho doanh nghiệp nắm bắt tình hình hoạt động cơng ty mà dùng để đánh giá dự án Đ ại đầu tư, tính tốn mức độ thành công trước bắt đầu ký kết hợp đồng Ngồi ra, việc phân tích tình hình hoạt động kinh doanh lĩnh vực khơng quan tâm nhà quản trị mà nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến doanh nghiệp Dựa tiêu kế hoạch, doanh nghiệp định tính trước khả sinh lời hoạt động, từ phân tích dự đốn trước mức độ thành công kết kinh doanh Qua đó, hoạt động kinh doanh khơng việc đánh giá kết mà việc kiểm tra, xem xét trước bắt đầu trình kinh doanh nhằm hoạch định chiến lược tối ưu Để đạt kết cao sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu đầu tư, biện pháp sử dụng điều kiện SVTH: Đàm Thị Quý Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng vốn có nguồn nhân tài, vật lực Muốn vậy, doanh nghiệp cần nắm nhân tố ảnh hưởng, mức độ xu hướng tác động nhân tố đến kết kinh doanh Điều thực sở phân tích kinh doanh Cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng cơng ty kinh doanh xăng dầu uy tín cao Tập đồn dầu khí Việt Nam ĐBSCL Công ty mở rộng mạng lưới phân phối khắp tỉnh ĐBSCL Là công ty sản xuất kinh doanh Tập đoàn mở văn phòng đại diện nước ngồi Cambodia tới Singapore, góp phần uế đáng kể vào việc mở rộng sản phẩm mang thương hiệu PETROVIETNAM vươn tới vùng miền đất nước quốc gia lân cận Bên cạnh thành tựu đó, H cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng có số khó khăn cần sớm khắc phục như: Khai thác nguồn hàng hạn chế, chưa khai thác đầy đủ nhu cầu khách hàng, chưa tế sử dụng hiệu nguồn vốn Ngoài ra, thị trường xăng dầu giới không ổn định, giá xăng dầu nhập tăng cao dẫn đến tồn Tập đồn kinh doanh nhiều khơng có h lãi, Nhà nước khuyến khích nhiều đầu mối nhập xăng dầu dẫn đến thị trường in cạnh tranh liệt Do đó, việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh yêu phát triển cK cầu cấp thiết, mục tiêu hàng đầu phải thực qua nỗ lực trình Từ vấn đề nêu trên, qua thời gian thực tập cơng ty cổ phần dầu khí Mê họ Kơng, tơi định chọn đề tài “Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận tốt nghiệp Đ ại Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh công ty qua năm 2007–2009, phân tích nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh Trên sở đó, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng thời gian tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Hoạt động kinh doanh cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng năm 2007-2009 SVTH: Đàm Thị Q Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng * Phạm vi nghiên cứu - Về thời gian: Nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần dầu khí Mê Kơng qua năm 2007 – 2009 - Về khơng gian: Tại cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kông Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục tiêu đó, q trình nghiên cứu tơi sử dụng phương pháp sau: uế 4.1 Phương pháp luận Phương pháp vật biện chứng phương pháp nghiên cứu tượng H kinh tế xã hội trạng thái vận động có mối quan hệ chặt chẽ với Phương pháp cho phép phân tích cách tổng hợp, khách quan yếu tố bên tế bên ngồi có tác động đến đối tượng nghiên cứu Đây phương pháp sử dụng phổ biến mang tính khoa học cao h 4.2 Phương pháp thu thập phân tích số liệu in * Thu thập số liệu cK - Thu thập số liệu thứ cấp: Chủ yếu dựa vào tài liệu công ty bảng cân đối kế tốn, báo cáo kết kinh doanh,… Ngồi ra, nguồn thông tin phương tiện thông tin mạng internet, họ tạp chí dầu khí Việt Nam, báo đài sử dụng - Thu thập số liệu sơ cấp: Thông qua việc thường xuyên tiếp xúc với nhân viên, quan Đ ại sát cách làm việc họ công ty Liên hệ với phòng ban để có ý kiến, nhận định tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp * Xử lý số liệu - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh - Phương pháp số nhân tố - Phương pháp phân tích tổng hợp - Một số phương pháp khác Bố cục đề tài Đề tài chia làm chương: SVTH: Đàm Thị Q Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Giới thiệu công ty cổ phần dầu khí Mê Kơng Chương 3: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty H uế Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty tế PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU cK 1.1 Tổng quan lý luận in h Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh họ Đất nước ngày đổi mới, công nghệ sản xuất ngày tiến bộ, đại kéo theo nhu cầu người ngày cao Để đáp ứng nhu cầu Đ ại khách hàng, hàng loạt doanh nghiệp đời, sản xuất đồ dùng mang tính chất đến đồ dùng đại Tuy nhiên, khách hàng ln ln thượng đế, họ có quyền lựa chọn sản phẩm doanh nghiệp mà không lựa chọn sản phẩm doanh nghiệp khác Do đó, tất doanh nghiệp hướng đến mục đích nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Vậy hoạt động sản xuất kinh doanh gì? Các hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu đối tượng tiêu dùng không tự làm không đủ điều kiện để tự tay làm sản phẩm vật chất dịch vụ, hoạt động tạo sản phẩm vật chất, dịch vụ để bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi nhuận kinh doanh SVTH: Đàm Thị Quý 10 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng Mục đích động hoạt động sản xuất kinh doanh làm sản phẩm để phục vụ nhu cầu xã hội thu lợi nhuận Vì trình sản xuất kinh doanh phải xác định cho chi phí sản xuất, giá trị kết sản xuất hạch toán lãi lỗ kinh doanh Sản phẩm hoạt động kinh doanh sản phẩm hàng hóa để trao đổi thị trường, người sản xuất chịu trách nhiệm sản phẩm trước người tiêu dùng 1.1.1.2 Phân tích hoạt động kinh doanh uế Cuộc cạnh tranh doanh nghiệp diễn gay gắt liệt Do đó, để tồn đảm bảo vị thương trường doanh H nghiệp phải quản lý tốt hoạt động doanh nghiệp đề phương án kinh doanh có hiệu Từ khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh đời Vậy phân tế tích hoạt động kinh doanh gì? Phân tích hoạt động kinh doanh trình nghiên cứu để đánh giá toàn kết h hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nguồn tiềm cần khai in thác, sở đề phương án giải pháp nâng cao hiệu hoạt động sản cK xuất kinh doanh, tiến hành từ bước khảo sát thực tế đến việc quan sát, thu thập thông tin, số liệu việc đề định hướng 1.1.1.3 Kết hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh họ Kết sản xuất kinh doanh đạt đo tiêu Nó kết giai đoạn riêng biệt kết mua hàng, kết sản xuất, kết Đ ại bán hàng kết tổng hợp q trình kinh doanh, kết tài chính… Hiệu sản xuất kinh doanh phạm trù kinh tế biểu tập trung phát triển theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực trình độ chi phí nguồn lực q trình tái sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu coi thước đo lực, trình độ khả phát triển, uy tín doanh nghiệp Nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đường quan trọng để doanh nghiệp tồn phát triển Vì vậy, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh không dừng lại việc đánh giá kết mà phải đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh tạo kết 1.1.1.4 Ý nghĩa, vai trò phân tích hoạt động kinh doanh SVTH: Đàm Thị Quý 11 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng động 6.073 triệu đồng/người giảm 630 triệu đồng/người hay giảm 9,4% Nguyên nhân giảm sút tốc độ tăng lao động nhanh tốc độ tăng doanh thu Mặc dù suất lao động có xu hướng giảm thể bố trí lao động hợp lý công ty với nỗ lực tất cán công nhân Đ ại họ cK in h tế H uế viên việc nâng cao suất lao động SVTH: Đàm Thị Quý 77 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng Bảng 13: Hiệu sử dụng lao động công ty qua năm 2007-2009 Tr.đ 1.547.860 1.742.880 2.004.082 195.020 12,60 261.202 14,99 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 14.397 10.662 12.615 H -3.735 -25,94 1.953 18,32 217 260 330 43 19,82 70 26,92 6.703 6.073 -430 -6,02 -630 -9,40 38,23 -25,34 -38,19 -2,78 -6,78 16.068 22.057 3.881 31,85 5.989 37,27 4,68 5,15 5,57 0,47 10,04 0,42 8,16 127,01 108,47 90,86 -18,54 -14,60 -17,61 -16,23 1,18 0,66 0,57 -0,52 -43,83 -0,09 -13,81 7.133 Tr.đ/Người 66,35 Qũy lương Tr.đ 12.187 Thu nhập bình quân Tr.đ Doanh thu/Qũy lương Lần Lợi nhuận/Qũy lương Lần 41,01 cK +/- % +/- % Nguồn: Phòng tài – kế tốn cơng ty Đ ại lao động (2/3) họ Sức sinh lời in Tr.đ/Người NSLĐ bình quân (1/3) tế Người Năm 2009 uế Tổng doanh thu Tổng số lao động Năm 2008 2009/2008 ĐVT h Năm 2007 2008/2007 Chỉ tiêu SVTH: Đàm Thị Quý SVTH: Đàm Thị Quý 78 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng Sức sinh lời lao động có xu hướng giảm xuống qua năm Cụ thể: Năm 2007 sức sinh lời lao động 66,35 triệu đồng/người, có nghĩa lao động tham gia vào trình kinh doanh tạo 66,35 triệu đồng lợi nhuận Năm 2008 lao động tạo 41,01 triệu đồng/người giảm 25,34 triệu đồng/người hay giảm 38,19% so với năm 2007 Năm 2009 sức sinh lời lao động 38,25 triệu đồng giảm 2,78 triệu đồng/người giảm 6.78% uế Thu nhập người lao động công ty phán ánh kết sản xuất kinh doanh tiêu thụ công ty Việc xác định mức lương thích hợp khuyến khích khả làm việc H người lao động công ty tốt Từ tạo gắn kết người lao động với hoạt động kinh doanh cơng ty, xóa bỏ ngăn cách chủ lao động người lao tế động làm cho người lao động tự giác có trách nhiệm cơng việc Ta thấy tổng quỹ lương qua năm tăng lên rõ rệt làm cho thu nhập bình quân h lao động tăng lên Cụ thể: Năm 2007 tổng quỹ lương 12.187 triệu đồng Năm in 2008 tổng quỹ lương 16.068 triệu đồng tăng 3.881 triệu đồng hay tăng 31,85% so với K năm 2007 Đến năm 2009 tổng quỹ lương 22.057 triệu đồng tăng 5.989 triệu đồng hay tăng 37,27% so với năm 2008 họ c Thu nhập bình quân người lao động không ngừng tăng lên Cụ thể: Năm 2007 thu nhập bình quân lao động tháng 4,68 triệu đồng sang năm 2008 tăng 0,47 triệu đồng hay tăng 10,04% so với năm 2007 năm 2009 5,57 triệu đồng tăng 0,42 triệu đồng hay tăng 8,16% so với năm 2008 Từ chứng tỏ cơng ty quan ại tâm đến đời sống cán công nhân viên, mức tiền lương đảm bảo cho sống Đ người lao động cải thiện đáng kể, người lao động n tâm làm tốt cơng việc giao góp phần xây dựng cơng ty ngày lớn mạnh Doanh thu quỹ lương lợi nhuận quỹ lương giảm xuống qua năm Doanh thu quỹ lương năm 2008 giảm 18,54 lần hay giảm 14,6% so với năm 2007, giảm 17,61 lần hay giảm 16,23% so với năm 2008 Lợi nhuận quỹ lương giảm 0,52 lần hay giảm 43,83%, giảm 0.09 lần hay giảm 13,81% so với năm 2008 Tuy nhiên, giảm xuống hiểu giai đoạn giá xăng dầu giới biến động đột biến làm tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty gặp khó khăn SVTH: Đàm Thị Quý 79 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KƠNG 4.1 Những thuận lợi khó khăn cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng uế Sau 12 năm hoạt động công ty khẳng định vị cơng ty kinh doanh xăng dầu uy tín cao Tập đồn dầu khí Việt Nam thị trường khu H vực ĐBSCL Việc đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 ngày từ thành lập phát huy tác dụng tích cực, nâng cao lực quản lý điều hành tế toàn hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 4.1.1 Những thuận lợi h Công ty nằm Cần Thơ trung tâm vùng ĐBSCL, nên thuận lợi cho việc in kinh doanh giao nhận xuất nhập hàng hóa K Đội ngũ cán cơng nhân viên trẻ, có trình độ chun mơn kỹ thuật cao, nổ, nhiệt tình cơng tác họ c Các cửa hàng bán lẻ phân bố địa điểm thích hợp cho việc kinh doanh nằm trục quốc lộ Công ty nhận quan tâm đạo sâu sát lãnh đạo Tập đoàn dầu ại khí, Tổng cơng ty dầu hội đồng quản trị cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng ln có Đ hỗ trợ đầy đủ kịp thời nguồn vốn kinh doanh từ Tổng công ty dầu Việt Nam Tập đồn dầu khí chuyển phần vốn góp Tập đồn cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng cho Tổng cơng ty dầu Việt Nam quản lý nên công ty dễ dàng nhận hỗ trợ mặt Tổng công ty dầu Việt Nam (PV OIL) 4.1.2 Những khó khăn Cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng trẻ, đời năm 1997 nên chưa có nhiều kinh nghiệm SVTH: Đàm Thị Quý 80 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng Tổng kho xăng dầu Cần Thơ có vị trí cảng khơng thuận lợi, luồng vào cảng từ cửa Định An q cạn khơng thể tiếp nhận tàu nước ngồi có trọng tải lớn, nhập lơ hàng nhỏ phí phát sinh lớn Năng lực tồn chứa công ty thấp nên gặp nhiều khó khăn nhập hàng hóa với số lượng lớn để tồn trữ điều kiện giá giới có nhiều biến động mạnh thời gian qua uế Hệ thống kho trung chuyển tỉnh chưa xây dựng đồng nên phải thuê kho chứa làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận H Cơng ty khơng có nguồn vốn để đầu tư phát triển nên làm giảm khả cạnh tranh Tình hình kinh doanh xăng dầu gian đoạn tới dự báo có nhiều biến động tế cạnh tranh gay gắt phủ tiến tới chế thả thị trường xăng dầu, doanh nghiệp phải tự cân đối lãi lỗ nhập kinh doanh Trong đó, nguồn cung in h cấp xăng dầu thị trường giới ngày khó khăn bất ổn trị số nước làm cho giá xăng dầu giới ngày tăng cao, điều gây nhiều khó K khăn, thách thức cho công ty 4.2 Mục tiêu định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2015 – 2025 họ c * Định hướng phát triển Phát triển cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng trở thành công ty sản xuất kinh doanh xăng dầu chủ lực vững mạnh hệ thống kinh doanh xăng dầu Tập đồn ại dầu khí Việt Nam khu vực ĐBSCL, đảm bảo mục tiêu gia tăng sản lượng đáp ứng không tốt nhu cầu sử dụng lượng, phục vụ phát triển KT-XH đất nước mà Đ xuất sang thị trường nước * Mục tiêu Tiêu thụ ổn định sản phẩm nhà máy lọc dầu Dung Quất, mục tiêu đến năm 2010 tiêu thụ triệu xăng dầu, năm 2015 tiêu thụ triệu triệu vào năm 2025 Mở rộng hoạt động kinh doanh nước ngoài, chiếm lĩnh 20 – 30% thị trường Campuchia mở rộng xuất sang Lào Thành lập đưa vào hoạt động văn phòng đại diện công ty Singapore, chủ SVTH: Đàm Thị Quý 81 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng động cơng tác tìm kiếm nguồn hàng hóa nhập nhằm chủ động việc xuất sang thị trường lân cận Mở rộng kinh doanh phân bón, xây dựng hệ thống tiêu thụ đại lý để tiêu thụ ổn định tối thiểu 200.000 tấn/năm sản phẩm phân đạm ngành khu vực ĐBSCL vào năm 2015 Tích cực phát huy mạnh lĩnh vực sản xuất pha chế dầu nhớt, sản uế xuất đưa thị trường sản phẩm có chất lượng cao mang thương hiệu Petromekong, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm dầu khí H Đầu tư nâng cao tổng kho theo giai đoạn, mục tiêu đến năm 2015 đạt tổng sức chứa 100.000 m3 xăng dầu, xây dựng thêm 20 – 30 KTC/CHXD thị trường trọng tế điểm tỉnh Hợp tác đầu tư xây dựng nhà máy nhựa đường, nhà máy chế biến thủy hải sản, nhà h máy sản xuất Ethanol Biodiezel…tại Thành phố Cần Thơ để tận dụng lợi nguồn in nhiên liệu địa phương K 4.3 Các giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ln vấn đề lâu họ c dài mang tính cấp bách điều kiện cần thiết để đảm bảo cho doanh nghiệp đứng vững thị trường, nâng cao hiệu kinh tế xã hội Để không ngừng phát triển quy mô sản xuất kinh doanh công ty, đưa mức lợi nhuận ngày tăng, công ty phải áp dụng nhiều giải pháp khác Căn vào thực ại trạng kinh doanh tiềm sẵn có cơng ty, tơi xin trình bày số giải pháp chủ Đ yếu nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty 4.3.1 Giải pháp thị trường * Giải pháp địa bàn hoạt động Tập trung trì mở rộng thị phần địa bàn có tỉnh ĐBSCL Mở rộng hoạt động kinh doanh nước ngồi, tập trung xuất sản phẩm hàng hóa dịch vụ sang thị trường Campuchia Lào, mục tiêu đến năm 2025 đạt 30 % thị trường Campuchia, 10 % Lào SVTH: Đàm Thị Quý 82 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng * Giải pháp lĩnh vực hoạt động Công ty tập trung mạnh sẵn có cơng ty, cơng ty PV OIL Tập đoàn để trọng phát triển lĩnh vực mũi nhọn sản xuất kinh doanh xăng dầu Tuy nhiên, công ty mở rộng phát triển lĩnh vực nhằm tăng doanh thu thu lợi nhuận cao * Giải pháp khách hàng uế Duy trì mở rộng số lượng đại lý tổng đại lý có tồn cơng ty năm 2025 đạt số lượng 680 đại lý 23 tổng đại lý so với H Cụ thể giai đoạn Hệ thống Đại lý 480 h 17 2020 20 23 530 680 in Tổng đại lý 2015 tế 2010 4.3.2 Giải pháp hợp tác quốc tế K Tăng cường hợp tác quốc tế với đối tác, bạn hàng có quan hệ mua bán họ c lâu năm trọng tới vấn đề sau: Tăng cường hợp tác với nhà cung cấp nước Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan để khai thác tối đa nguồn hàng nhập nước Hợp tác với đối tác thị trường Campuchia để đẩy mạnh công tác xuất nhập ại hàng hóa xăng dầu, phân bón, hóa chất…sang thị trường vốn nhiều tiềm Đ Đẩy mạnh việc hợp tác triển khai dự án đầu tư kho xăng dầu, cửa hàng xăng dầu với đối tác thị trường Campuchia, Lào 4.3.3 Giải pháp tổ chức quản lý Xây dựng công ty cổ phần dầu khí Mê Kơng hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ cơng ty cơng ty cổ phần tỉnh ĐBSCL có vốn góp chi phối cơng ty mẹ, chun kinh doanh xăng dầu, hóa chất, phân đạm cơng ty mẹ SVTH: Đàm Thị Quý 83 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng Mỗi công ty thành lập thêm công ty cổ phần phát triển vững mạnh đủ điều kiện Bố trí nhân lực đủ mạnh cho hoạt động công ty tỉnh 4.3.4 Giải pháp nhân lực Về tuyển dụng nhân sự: CBCNV tuyển dụng phải có phẩm chất trị đạo đức tốt, có lực chuyên môn, động đáp ứng nhu cầu kinh doanh điều kiện uế Việt Nam gia nhập WTO Về đào tạo: Đào tạo CBCNV theo mục tiêu cụ thể phù hợp chiến lược phát H triển thời kỳ chiến lược phát triển chung công ty Về đời sống CBCNV: Quan tâm, trọng nâng cao đời sống CBCNV phấn đấu tế đến năm 2015 lương bình qn CBCNV cơng ty tăng gấp đôi nay, đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, tạo điều kiện cho CBCNV an tâm công tác cống h hiến lâu dài cho cơng ty in Về sách đãi ngộ: Đảm bảo cơng dân chủ, cơng khai minh bạch K sách lương, thưởng rõ ràng gắn với hiệu chất lượng cơng việc nhằm tạo động lực khuyến khích CBCNV sáng tạo công việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đầu họ c hoàn thành nhiệm vụ giao 4.3.5 Tăng cường sử dụng bảo toàn vốn kinh doanh Sử dụng vốn khâu có tầm quan trọng định đến hiệu kinh doanh, ại kết tổng hợp tất khâu, phận kinh doanh, từ phương Đ hướng kinh doanh đến biện pháp tổ chức thực quản lý, hạch toán theo dõi, nghệ thuật kinh doanh hội kinh doanh Mục đích sử dụng vốn kinh doanh đảm bảo nhu cầu vốn cho việc phát triển kinh doanh sở nguồn vốn có hạn Vì vậy, vốn phải sử dụng cách hợp lý, TSCĐ khác phải ln nâng cao hiệu suất thời gian sử dụng, rút ngắn thời gian khấu hao để tái đầu tư tài sản mới, tránh hao mòn vơ hình Trong điều kiện có biến động giá chênh lệch số giá tỷ giá tránh khỏi Công ty cần phải đánh giá đánh giá lại tài sản Để làm điều trước hết kho tàng, nhà cửa, thiết bị thấy hư SVTH: Đàm Thị Quý 84 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng hỏng, xuống cấp không cần thiết kinh doanh lý, giảm bớt chi phí sửa chữa Đối với vốn lưu động kinh doanh phải tăng nhanh vòng quay vốn cách đẩy mạnh bán ra, tăng cường đại lý, cửa hàng bán lẻ để phục vụ khách hàng thuận tiện, dự trữ hàng hóa hợp lý tránh ứ đọng vốn Vì vậy, tăng cường sử dụng bảo toàn vốn vấn đề quan trọng cần thiết việc nâng cao hiệu kinh doanh cơng ty uế 4.3.6 Phấn đấu giảm chi phí kinh doanh Chi phí kinh doanh tất khoản chi phí từ mua hàng bán H hàng bảo hành hàng hóa cho khách hàng thời gian định Chi phí kinh doanh nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh tế cơng ty Nếu chi phí kinh doanh cao hiệu kinh doanh thu thấp Vì vậy, phấn đấu giảm chi phí kinh doanh vấn đề cần thiết, cụ thể công ty cần in h giảm khoản chi phí sau: + Giảm giá vốn hàng tiêu thụ: Đây khoản chi phí lớn kinh doanh K Muốn công ty cần khai thác tốt nguồn hàng, lựa chọn thị trường hàng mua đối tác hàng bán họ c mua hàng, đảm bảo hàng mua bán thị trường, giá rẻ nhằm giảm chi phí giá vốn + Giảm chi phí lưu thơng: Cơng ty cổ phần dầu khí doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thương mại, chi phí lưu thơng có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu ại kinh doanh doanh nghiệp khơng có chi phí lưu thơng khơng thực Đ việc lưu thơng hàng hóa Giảm chi phí lưu thơng sở để nâng cao hiệu kinh doanh công ty Tuy nhiên, mức chi phí cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào trình độ tổ chức quản lý nhân tố chủ quan người quản trị điều hành cơng ty Muốn giảm chi phí lưu thơng ta phải giảm chi phí khoản mục chiếm tổng chi phí, chi phí vận chuyển chi phí chiếm tỷ trọng lớn Muốn giảm chi phí vận chuyển cơng ty nên có biện pháp rút ngắn quãng đường vận tải bình quân lựa chọn đắn phương tiện vận tải hàng hóa, kết hợp chặt chẽ mua bán, chủ động tiến hành hoạt động dịch vụ, phân bố hợp lý mạng SVTH: Đàm Thị Quý 85 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng lưới kinh doanh tạo cho hàng hóa có đường vận động hợp lý ngắn nhất, sử dụng phương thức vận chuyển tiên tiến + Giảm chi phí bảo quản hao hụt: Để giảm chi phí cơng ty phải tổ chức máy kinh doanh mạng lưới kinh doanh có quy mơ phù hợp với khối lượng hàng hóa ln chuyển, tăng cường quản lý sử dụng tốt tài sản dùng kinh doanh, áp dụng tiến khoa học cơng nghệ bảo quản hàng hóa, tăng cường bồi dưỡng, nâng uế cao trình độ kỹ thuật nghiệp vụ cán bộ, công nhân viên phụ trách công tác bảo quản Cơng ty cổ phần dầu khí đơn vị kinh doanh loại hàng hóa có tính chất lý hóa H khác với cơng ty khác, việc giảm chi phí bảo quản hao hụt cơng ty áp dụng biện pháp sau: Kiểm tra chặt chẽ số lượng hàng hóa nhập kho, có phân loại hàng tế hóa biện pháp bảo quản thích hợp từ đầu, cải tiến kỹ thuật bảo quản hàng hóa kho, trạm, cửa hàng; xây dựng định mức hao hụt quản lý chặt chẽ khâu, bảo vệ hàng hóa in h yếu tố có liên quan đến hao hụt tự nhiên, tăng cường bồi dưỡng kỹ thuật bảo quản, K Tóm lại, muốn tăng hiệu kinh doanh, tăng lợi nhuận đơi với doanh số bán hàng dịch vụ cần phải giảm chi phí kinh doanh không cần thiết Trong mối họ c quan hệ chi phí thu nhập phải có chi có thu, phải biết chi có thu, cần phát huy chi phí có lợi cho hoạt động kinh doanh công ty, cần giảm khoản chi không tạo nguồn thu, khoản chi có tính chất phơ trương, hình thức, lãng phí Vì vậy, ại muốn kinh doanh có hiệu kinh tế thị trường vấn đề giảm chi phí kinh doanh vấn đề đặt lên hàng đầu Đ 4.3.7 Đảm bảo an tồn cho cơng tác tồn chứa Do xăng dầu chất dễ cháy nổ, độc hại, nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng người, tiến hành kinh doanh xăng dầu đòi hỏi cơng ty cần phải có dụng cụ phòng chống cháy nổ đại, thuận lợi, trang bị lúc nơi Mặt khác, cơng ty nên tiến hành giới hóa tự động hóa để người bán hàng tiếp xúc với xăng dầu Để đảm bảo sức khỏe cho cán cơng nhân viên, cơng ty phải có SVTH: Đàm Thị Quý 86 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng chế độ bồi dưỡng mặt vật chất cho người trực tiếp tiếp xúc tránh bị nhiễm độc xăng dầu Nếu công ty làm tốt cơng tác góp phần giảm thiệt hại tới mức thấp tài sản người, tăng doanh số bán 4.3.8 Tăng cường hoạt động hỗ trợ kích thích bán hàng Quảng cáo sản phẩm công tác mà công ty quan tâm Tuy vị trí địa lý uế công ty thuận lợi cho việc kinh doanh có nhiều đối thủ cạnh tranh nên cơng ty xác định quảng cáo việc cần thiết cho Vì vậy, để H người biết đến sử dụng mặt hàng công ty cơng ty lập kế hoạch quảng cáo để hỗ trợ hoạt động bán hàng cơng ty với nhân viên có tế chun môn cao hiểu biết rộng lĩnh vực quảng cáo Quảng cáo sản phẩm báo chí, áp phích, bảng hiệu trục đường chính, in h đầu mối giao thơng thu hút ý, quảng cáo cửa hàng thông qua đội ngũ nhân viên bán hàng, bày hàng tủ kính, biểu tượng, tranh ảnh, khuyến K việc tặng sản phẩm áo, tranh ảnh, mũ có in hình biểu tượng cơng ty Dù quảng cáo phương tiện phải đáp ứng đầy đủ nội dung, đặc điểm hình ảnh họ c mặt hàng, đảm bảo tính xác, tránh lãng phí, tăng cường cơng tác tiếp thị hình thức, cơng ty cần có kế hoạch sử dụng hiệu đội ngũ nhân viên tiếp thị trợ thủ đắc lực cho công tác nghiên cứu thị trường, nắm bắt sách chu kỳ ại sống sản phẩm thời kỳ địa bàn Đ Ngoài ra, hàng năm công ty cần tổ chức hội nghị khách hàng nhằm tổng hợp phân tích thơng tin thị trường hàng hóa Đồng thời, hội để công ty củng cố mối quan hệ với khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng để tận dụng tối đa lực mình, tăng doanh thu bán hàng, tăng lợi nhuận, tạo vị thương trường SVTH: Đàm Thị Quý 87 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Ngay từ thành lập đến nay, cơng ty gặp nhiều khó khăn cơng ty cố gắng trì tồn giữ vững tốc độ phát triển ổn định Qua trình tìm hiểu cơng ty, tơi nhận thấy cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng phần đạt hiệu uế hoạt động kinh doanh Trong năm liền đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà nước giao phục vụ ngày tốt đối H với nhu cầu người tiêu dùng tế Cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng có đội ngũ cơng nhân viên trẻ, động, ham học hỏi, có trình độ chun mơn cao có tinh thần trách nhiệm cơng việc h Đời sống công nhân viên công ty ngày nâng cao quan tâm nhiều in hơn, tạo điều kiện cho họ gắn bó với cơng ty Mặc dù thời gian hoạt động công ty chưa lâu cơng ty có nhiều uy tín họ c đường phát triển K với khách hàng Tạo chữ “tín” thương trường, thành cơng lớn Bên cạnh đó, q trình hoạt động kinh doanh nhiều hạn chế, tồn cần có giải pháp thích hợp để khắc phục - Xăng dầu nước ta hoàn toàn nhập nước như: Trung Quốc, Singapore, ại Thái Lan…Chúng ta không định giá xăng dầu mà xăng dầu mặt hàng chủ lực Đ công ty nên dễ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cơng ty Mặt khác, xăng dầu ảnh hưởng đến sản phẩm khác nhiên liệu vận chuyển, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến giá thành sản phẩm - Bên cạnh đó, trái đất bị nhiễm nghiêm trọng xăng dầu góp phần khơng nhỏ tạo “hiệu ứng nhà kính” làm cho trái đất nóng lên Vấn đề không nỗi lo nước mà nỗi lo giới SVTH: Đàm Thị Q 88 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngơ Sỹ Hùng - Tình hình kinh doanh xăng dầu có nhiều thay đổi Việt Nam gia nhập WTO, thị trường bán lẻ xăng dầu mở cửa Thị trường xăng dầu ngày cạnh tranh gay gắt khơng doanh nghiệp nước mà phải cạnh tranh với công ty kinh doanh xăng dầu chuyên nghiệp tập đoàn đa quốc gia Kiến nghị 2.1 Đối với nhà nước uế + Có sách hợp lý để nguồn nhập xăng dầu thuận lợi hơn, đặc biệt có thêm nguồn dự trữ xăng dầu quốc gia H + Có sách giá sàn hợp lý, tạo điều kiện cho đơn vị trực thuộc Tập đoàn linh hoạt giá tế + Nhà nước có vai trò quan trọng việc đảm bảo doanh nghiệp kinh doanh có hiệu Vì vậy, Nhà nước cần tạo môi trường pháp lý cách phù hợp, tạo in h điều kiện cho doanh nghiệp phát huy hết khả cách xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thủ tục đơn giản gọn nhẹ, quản lý chặt chẽ thị trường K mặt hàng, đặc biệt xăng dầu sản phẩm hố dầu 2.2 Kiến nghị cơng ty họ c - Công ty cần tăng cường hình thức quảng cáo khuyến làm tăng thêm tính bật cho biểu tượng “Ngọn lửa đỏ” công ty nhằm gây ý cao cho người phương tiện lưu thơng đường ại - Trong tương lai có đầu tư xây dựng thêm sản phẩm khác cơng ty Đ cần nghiên cứu kỹ nhu cầu người tiêu dùng thị trường để cung cấp sản phẩm phù hợp, nhu cầu người dân lại đường quốc lộ, cách xa trung tâm thành phố khác với nhu cầu người dân sống trung tâm thành thị Hơn cần nghiên cứu kỹ điều kiện nguồn lực cơng ty để có định đầu tư phù hợp đạt hiệu cao - Hoàn thành tốt nhiệm vụ tiêu nhập Nhà nước giao - Giữ mối quan hệ chăm sóc tốt với khách hàng, tích cực tham gia hoạt động địa phương phong trào từ thiện SVTH: Đàm Thị Quý 89 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng - Giám sát kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm công ty, thường xuyên kiểm tra chất lượng xăng dầu đại lý, cửa hàng xăng dầu tránh tình trạng lợi ích riêng làm giảm chất lượng sản phẩm 2.2.1 Đối với lãnh đạo Công ty - Thông báo mục tiêu nhiệm vụ công ty cần đạt năm cho tồn thể cán cơng nhân viên công ty uế - Đề mục tiêu cụ thể cho phòng ban, chi nhánh đạo công tác thực H - Tạo liên kết phòng ban cơng việc tinh thần - Quan tâm gần gũi với nhân viên, thăm hỏi giải khó khăn tế trình thực mục tiêu - Tạo động lực cho nhân viên sách, chế độ khen thưởng Tạo in h buổi sinh hoạt tập thể nhằm tạo điều kiện cho nhân viên học hỏi kinh nghiệm 2.2.2 Đối với nhân viên K lẫn - Tích cực hồn thành tốt cơng tác giao họ c - Thực tốt quy định công ty - Mạnh dạn đề xuất ý kiến để hoàn thành tốt mục tiêu, khắc phục khoảng Đ ại cách thực tế với kế hoạch SVTH: Đàm Thị Quý 90 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Ngô Sỹ Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài cơng ty cổ phần dầu khí Mê Kơng qua năm 2007-2009 Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh (TS.Trịnh Văn Sơn, ĐHKT Huế) uế Giáo trình Thống kê doanh nghiệp (PGS.TS Hồng Hữu Hồ, ĐHKT Huế) Giáo trình Thống kê kinh doanh (GS.TS Phạm Ngọc Kiểm – PGS.TS Nguyễn H Công Nhự, ĐHKTQD, NXB Thống kê, năm 2004) Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thuỷ, ĐHKT Huế) h Một số luận văn tốt nghiệp khoá trước tế Tạp chí Tập đồn dầu khí quốc gia Việt Nam Đ ại họ c K in Trang web: www.petromekong.com.vn số trang web khác SVTH: Đàm Thị Quý 91 ... HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KƠNG .47 3.1 Phân tích tình hình kinh doanh công ty qua năm 2007-2009 .47 3.2 Phân tích tình hình thực doanh thu công ty qua năm... 2: Giới thiệu công ty cổ phần dầu khí Mê Kơng Chương 3: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh công ty H uế Chương 4: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh công ty tế PHẦN II: NỘI DUNG... kinh doanh có hiệu Từ khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh đời Vậy phân tế tích hoạt động kinh doanh gì? Phân tích hoạt động kinh doanh trình nghiên cứu để đánh giá toàn kết h hoạt động sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Mê Kông, Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dầu khí Mê Kông