Biến động thành phần loài cá trước và sau khi thành lập hồ Dầu Tiếng

12 31 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:36

Bài viết nghiên cứu thành phần loài cá hồ Dầu Tiếng biến động qua các năm; thành phần loài cá trước và sau khi thành lập hồ Dầu Tiếng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. 31(3): 29-40 9-2009 Tạp chí Sinh học BIếN ĐộNG THàNH PHầN LOàI Cá TRƯớC Và SAU KHI THàNH LậP Hồ DầU TIếNG TốNG XUÂN TáM Trờng đại học S phạm Hồ Chí Minh NGUYễN HữU DựC Trờng đại học S phạm Hà Nội Hồ Dầu Tiếng (thợng lu sông Sài Gòn) thuộc huyện Tân Châu Dơng Minh Châu (tỉnh Tây Ninh), huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dơng), huyện Bình Long (tỉnh Bình Phớc) Hồ hình chữ V, cao dần phía Bắc; tọa độ địa lí 1102907-1103615 vĩ độ Bắc, 1060104910602907 kinh độ Đông; cách thị x Tây Ninh 25 km phía Đông Bắc TP.HCM khoảng 70 km phía Bắc Hồ công trình thủsy lợi lớn nớc, diện tích 270 km2, 27.000 nớc mặt (5.000 đất bán ngập triều), khoảng 1,45-1,5 tỉ m3 nớc, cung cấp cho 175.000 đất nông nghiệp Hồ đợc xây dựng từ tháng 04/1981, hoàn thành hoạt động từ tháng 01/1985 Từ thành lập hồ đ có số công trình nghiên cứu cho thấy tác động việc ngăn đập thành hồ đ làm biến đổi chế độ thủy văn (tốc độ dòng chảy, lu lợng nớc, độ mặn), ngăn chặn đờng di c tác động đến đời sống loài cá Những năm gần đây, cá bị đánh bắt không hợp lí với tần suất cao, nhiều hình thức, khai thác non, mùa sinh sản, môi trờng nớc bị ô nhiễm đ làm biến động thành phần loài cá so với trớc thành lập hồ [2, 8, 10, 12] I PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CøU Thêi gian Tõ th¸ng 07/2003 - 09/2009, gåm 11 đợt thực địa (95 ngày): đợt mùa ma (51 ngày), đợt mùa khô (44 ngày) Phơng pháp [6] a Ngoài thực địa Nhờ ng dân đánh cá chài, lới cá, câu, đăng, vó, te; mua bến cá; đặt thùng mẫu dung dịch formalin 8% thuyền, bè nhờ thu Ngâm mẫu dung dịch formalin 8% Quay phim, chụp hình, vấn ng dân, nhân dân để nắm đợc thông tin liên quan đến khu hệ cá để tham khảo bổ sung cho trình điều tra, thu thập mẫu b Trong phòng thí nghiệm Phân tích đặc điểm hình thái theo hớng dẫn I F Pravdin (1963) Định loại loài cá dựa vào tài liệu Mai Đình Yên cộng (1992), Maurice Kottelat (2001), Rainboth Walter J (1996) Sắp xếp loài vào hệ thèng cña William N Eschmeyer (1998) [5-7, 9, 11] II KếT QUả Và THảO LUậN Hồ Dầu Tiếng đợc hoàn thành vào tháng 01/1985 từ phần thợng lu sông Sài Gòn Chính thế, thành phần loài cá trớc thuộc khu hệ cá sông đa dạng, có loài cá có nguồn gốc nội địa cá nớc lợ từ biển di c vào Sau hồ đợc hình thành đ có thay đổi lớn thành phần loài khu hệ cá từ khu hệ cá sông sang khu hệ cá hồ với nhiều loài đặc trng Sự thay đổi đ dẫn đến số loài cá không tồn đồng thời lại xuất nhiều loài đặc trng cho khu hệ cá hồ chứa [2] Trớc thành lập hồ Dầu Tiếng (04/1981), Huỳnh Kỳ Hiệp (1979) thu đợc 55 loài xếp 38 giống, 19 họ, [3] Lê Hoàng Yến, Đoàn Văn Tiến (1979 - 1981) nghiên cứu đợc 71 loài, 44 gièng, 22 hä, bé [8] NÕu tÝnh tæng công trình nghiên cứu năm (1979 - 1981) trớc thành lập, hồ Dầu Tiếng có tất 83 loài, 49 giống, 25 họ, [3, 8, 10] 29 Bảng Thành phần loài cá hồ Dầu Tiếng biến động qua năm S TT T£N KHOA HäC 19791981 [8,10] 19981999 [4] 20032005 [2] 2003 2009 x x x x x x x Bé c¸ th¸t l¸t Notopteridae Hä C¸ th¸t l¸t Notopterus notopterus (Pallas, 1767) Chitala ornata (Gray, 1831) ▼ C¸ Th¸t l¸t CLUPEIFORMES Bé C¸ TRÝCH Clupeidae Hä C¸ trÝch Corica sorbona (Hamilton, 1822) Cá Cơm sông Clupeoides borneensis Bleeker, 1851 Engraulidae Cá Cơm trích Coilia clupeoides (Lacépède, 1803) Cá Mề gà trắng CYPRINIFORMES Bộ Cá CHéP Cyprinidae Họ Cá chép Esomus longimanus (Lunel, 1881) Cá Lòng tong gốt Esomus metallicus Ahl, 1923 Cá Lòng tong sắt Esomus daurica Hamilton, 1822 Cá Lòng tong bay Luciosoma bleekeri Steindachner, 1878 ■ Rasbora argyrotaenia Bleeker, 1850 Rasbora myersi Brittan, 1954 Cá Lòng tong mơng Cá Lòng tong đá x x x x Cá Lòng tong mại x x Rasbora trilineata Steindachner, 1870 Rasbora borapetensis H.M Smith, 1934 Mylopharyngodon piceus (Richard., 1846) * Ctenopharyngodon idellus (C & V., 1844) * Paralaubuca barroni Fowler, 1934 ■ Hypophthalmichthys harmandi Sauvage, 1884 * Hypophthalmichthys molitrix (C & V., 1844) * Cá Lòng tong säc 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sau thµnh lËp hå 1979 [3] Osteoglossiformes 30 Trớc thành lập hồ Cá Còm x x x x x Họ Cá Cá Đỏ đuôi x x x x x x x x x x x x x Cá Trắm cỏ Cá Mè trắng việt nam Cá Mè trắng hoa nam x x Cá Trắm đen Cá Thiểu mại x x x x x x 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Aristichthys nobilis (Richardson, 1845) * Hampala macrolepidota K.&Van Hass., 1823 Hampala dispar H M Smith, 1934 Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842) Cyclocheilichthys repasson (Bleeker, 1853) Cyclocheilichthys enoplos (Bleeker, 1850) ■ Puntius brevis (Bleeker, 1860) C¸ MÌ hoa C¸ Ngùa nam x x x C¸ Ngùa chÊm C¸ Cãc ®Ëm x x x x x x x x x x x C¸ Ba kú x C¸ Cãc x x x Cá Dầm x Puntius stigmatosomus H.M Smith, 1931 Systomus partipentazona Fowler, 1934 Systomus orphoides (Cuvier & Valencien., 1842) Barbodes gonionotus (Bleeker, 1850) * Barbodes altus (Günther, 1868) * Barbodes schwanefeldii (Bleeker, 1853) * Hypsibarbus wetmorei (H.M Smith, 1931) Varicorhinus sp Cá Đong chấm x Cá Ngũ vân x Scaphognathops stejnegeri (Smith, 1931) Mystacoleucus marganitus (Cuv & Val., 1842) Thynnichthys thynnoides (Bleeker, 1852) Dangila lineata (Sauvage, 1878) Dangila cuvieri Valenciennes, 1842 ■ Dangila spilopleura (H.M Smith, 1934) ■ Barbichthys laevis (Cuv & Val., 1842) ■ Crossocheilus siamensis (H.M Smith, 1931) ■ Morulius chrysophekadion (Bleeker, 1850) ■ Labeo rohita (Hamilton, 1822) * Cá Dảnh giả Cá Đỏ mang x x Cá Mè vinh x x Cá He vàng x Cá He đỏ x Cá Mè vinh giả x x x x x x x x x x x x x x x x Cá Trôi gai Cá Vảy xớc x x x Cá Linh bảng Cá Linh rìa sọc x x x x x x x x C¸ Ba l−ìi x x Cá Chuồn sông x Cá ét x Cá Trôi ấn độ x x Cá Linh rây Cá Linh r×a x x x 31 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881) Cirrhinus microlepis Sauvage, 1878 ■ Cirrhinus molitorellus (Cuvier & Valen., 1844) * Osteochilus microcephalus (Valen., 1842) ■ Osteochilus hasseltii (Cuvier & Valen., 1842) Osteochilus melanopleurus (Bleeker, 1852) Leptobarbus hoevenii (Bleeker, 1851) * Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865) Cyprinus carpio Linnaeus, 1758 * Cobitidae C¸ Linh èng C¸ Dng x x C¸ MÌ lúi x x x x x Cá Mè hôi x x x x x Cá Chài Cá Dảnh Nam Bộ Botia modesta Bleeker, 1865 Cá Heo vạch 55 Botia hymenophysa Bleeker, 1852 Acanthopsis choirorhynchos (Bleeker, 1854) Lepidocephalus taeniatus Fowler, 1939 Lepidocephalus octocirrhus Van Hasselt, 1823 C¸ Heo rõng C¸ Khoai s«ng x x x x x x x x x x x x x x x Cá Heo râu Bộ Cá CHIM NƯớC NGọT Characidae Colossoma brachypomum (Cuvier, 1818) * Họ Cá chim nớc Cá Chim trắng nớc SILURIFORMES Bộ Cá NHEO Bagridae Họ Cá lăng 60 Leiocassis siamensis Regan, 1913 Cá Chốt 61 Cá Chốt cờ - Lăng cờ Cá Chốt chuột 63 Bagrichthys macropterus (Bleeker, 1853) Bagrichthys macracanthus (Bleeker, 1854) Mystus wolffii (Bleeker, 1854) Cá Lăng vàng 64 Mystus gulio (Hamilton, 1822) Cá Chốt 32 x C¸ Heo gai CHARACIFORMES 62 x Hä C¸ chạch 54 59 x Cá Chép Cá Heo rê 58 x C¸ Lói säc Botia horae H.M Smith, 1931 57 x Cá Trôi 53 56 x x x x x x x x x x x x x x x x x 65 Mystus vittatus (Bloch, 1797) C¸ Chèt säc x x x x 66 Cá Lăng nha x x x x 67 Mystus nemurus (Cuv & Valen., 1839) Mystus wyckii (Bleeker, 1858) * 68 Mystus rhegma Fowler, 1935 C¸ Chèt v¹ch x x 69 Mystus albolineatus (Hamilton, 1822) Mystus singaringan (Bleeker, 1846) Siluridae C¸ Chèt ngùa - C¸ Chèt giÊy C¸ Chèt ngùa (?) x x Belodontichthys dinema (Bleeker, 1851) Wallago leeri (Bleeker, 1851) Cá Trèn Cá Leo (?) x Wallago attu (Bloch & Schneider, 1801) ■ Wallago miostoma Vaillant, 1902 ■ Ompok bimaculatus (Bloch, 1797) C¸ Leo x 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Cá Lăng ki x x x x x Họ Cá nheo x Cá Sơn đài x x x x x x x x x x Cá Trèn bầu x x Kryptopterus cryptopterus (Bleeker, 1851) Kryptopterus bicirrhis (Cuv & Valen., 1839) Kryptopterus moorei H M Smith, 1945 Micronema apogon (Bleeker, 1851) Micronema bleekeri (Gỹnther, 1864) Pangasiidae Cá Trèn đá x x C¸ TrÌn máng x x x x x Pangasius conchophilus (Bleeker, 1863) * Pangasius polyuranodon Bleeker, 1852 Pangasius taeniurus Fowler, 1935 C¸ Hó Pangasius micronemus Bleeker, 1847 * Pangasius siamensis Steindachner, 1879 Sisoridae Cá Tra nuôi Bagarius suchus Roberts, 1983 Clariidae Cá Chiên nam Clarias gariepinus (Burchell, 1815) * Cá Trê phi Cá Trèn mo Cá Kết - Cá Trèn mỡ Cá Kết bạc - Cá TrÌn th−íc Hä C¸ tra x x x x C¸ Dứa x x Cá Bông lau Cá Sát xiêm x x x x x x x x Họ Cá chiên Họ Cá trê x 33 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Clarias fuscus (Lacépède, 1803) Clarias batrachus (Linnaeus, 1758) Clarias macrocephalus (Günther, 1864) Clarias meladerma Bleeker, 1847 Cá Trê đen Cá Trê trắng x x x x x Cá Trê vàng x x x x x Cá Trê da đen x Ariidae Họ Cá óc Osteogeneiosus militaris Bleeker, 1758 C¸ óc thÐp BELONIFORMES Bé C¸ NH¸I Belonidae Strongylura strongylura (Van Hasselt, 1823) Xenentodon cancila (Hamilton, 1822) Xenentodon canciloides (Bleeker, 1853) hemiramphidae Hä C¸ nh¸i Cá Nhái đuôi chấm Zenarchopterus ectuntio (Hamilton, 1822) Hyporhamphus unifasciatus (Ranzani, 1842) Hyporhamphus limbatus (Valenciennes, 1847) Cá Lìm kìm x Cá Kìm sông x SYNGNATHIFORMES Bộ Cá NGựA XƯƠNG Syngnathidae Họ Cá ngựa xơng Doryichthys boaja (Bleeker, 1851) SYNBRANCHIFORMES Cá Ngựa xơng Bộ Cá MANG LIềN Synbranchidae Họ Lơn x x x x C¸ Nh¸i (?) C¸ Nh¸i x x x x x x họ cá lìm kìm Cá Kìm 100 Monopterus albus (Zuiew, 1793) Lơn đồng 101 Ophisternon bengalensis McClelland, 1844 Mastacembelidae Cá Lịch đồng 102 Macrognathus siamensis (Günther, 1861) 103 Macrognathus circumcinctus Hora, 1942 104 Macrognathus taeniagaster Fowler, 1935 105 Mastacembelus favus Hora, 1923 Cá Chạch tre 34 x x x x x x x x x x x x x x x Họ Cá chạch sông x Cá Chạch khoang x x x Cá Chạch rằn x x Cá Chạch x x x x x x x x 106 Mastacembelus erythrotaenia Bleeker, 1850 ■ Cá Chạch lửa Chạch lấu đỏ PERCIFORMES Bộ Cá VƯợC Ambassidae Họ Cá sơn 107 Ambassis gymnocephalus (Lacộpốde, 1802) 108 Parambassis wolffii (Bleeker, 1851) 109 Parambassis ranga (Hamilton, 1822) Coiidae Polynemus paradiseus Linnaeus, 1758 Polynemus longipectoralis 113 Web.&Beauf., 1922 Nandidae 112 Cá Sơn bầu x x x x x x x x x x x x Hä C¸ nhơ C¸ Phèn vàng x x Cá Phèn trắng x x Họ Cá sổc vửn Cá Sặc vện - Cá Rô Cá Rô biển 116 Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) * 117 Oreochromis sp * Cá Rô phi vằn x x x x x x Họ Cá rô phi x Cá Điêu hồng x x x x Họ Cá bống đen 118 Oxyeleotris marmoratus (Bleeker, 1852) 119 Oxyeleotris siamensis (Günther, 1861) Gobiidae Cá Bống tợng 120 Glossogobius giuris (Hamilton, 1822) Anabantidae Cá Bống cát tối Họ Cá rô đồng 121 Anabas testudineus (Bloch, 1792) Cá Rô đồng Belontiidae x Cá Sơn xiêm (cá Sơn gián) Họ Cá hờng 114 Nandus nandus (Hamilton, 1822) ■ 115 Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) Cichlidae Eleotridae x Cá Sơn xơng Cá Hờng vện 110 Coius quadrifasciatus (Sevastianof, 1809) ▼ 111 Coius microlepis (Bleeker, 1853)■ C¸ H−êng Polynemidae x x Cá Bống dừa x Họ Cá bống trắng x x x x x x x x x x x x Hä C¸ sỉc 122 Trichopsis vittata (Cuvier, 1831) Cá B i trầu 123 Betta taeniata Bleeker, 1910 Cá Thia ta 124 Betta splendens Regan, 1910 Cá Thia xiêm x x x 35 125 Trichogaster microlepis (Günther, 1861) 126 Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) 127 Trichogaster pectoralis Regan, 1909 Helostomatidae 128 Helostoma temminkii (Cuvier,1829) * Channidae Channa micropeltes Cuvier & Valen., 1831 130 Channa striata (Bloch, 1793) 129 Cá Sặc điệp x Cá Sặc bớm x Cá Sặc rằn x x x x C¸ Mïi Hä C¸ qđa C¸ Lãc b«ng x x x x 131 Channa lucius (Cuvier & Cá Tràu dày Valenciennes, 1831) 132 Channa gachua (Hamilton, 1822) Cá Lóc vân x x x x x 139 Cá Lóc bốp PLEURONECTIFORMES Bộ Cá BƠN Cynoglossidae Họ Cá bơn cát Cá Lỡi trâu TETRAODONTIFORMES Bộ Cá NóC Tetraodontidae Họ C¸ nãc 135 Chelonodon biocellatus (Tirant, 1885) ■ Monotretus cutcutia (Hamil & 136 Buch., 1822) 137 Monotretus fangi (Pellegrin & Chevey, 1940) 138 Monotretus leiurus (Bleeker,1851) Tetraodon suvattii (Sontirat & Soonthornsatit, 1985) Tổng số Ghi chú: x Thu đợc mẫu; (*) Loài nhập c; (2007); Loài không thu đợc mÉu x x x x x x C¸ Nãc chÊm - Nóc hột mứt x x Cá Nóc bầu x Cá Nóc phơng x Cá Nóc dài x x x x C¸ Nãc (?) 55 71 48 54 111 Loài bị giảm mạnh; Loài Sách Đỏ Việt Nam Sau thành lập hồ (01/1985), Lê Hoàng Yến, Lê Tuấn Kiệt (1998 - 1999) thu đợc 48 loµi 40 gièng, 17 hä, xÕp vµo 11 bé [4] Công ty Khai thác Thủy lợi hồ Dầu Tiếng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II Phòng Nguồn lợi & Khai thác Thủy sản Nội địa (2003 - 2005) đ xác định đợc 54 loài thuộc 42 giống, 19 họ [2] Nghiên cứu chóng 36 x x x x 134 Paraplagusia bilineata (Bloch, 1785) x Họ Cá mùi Cá Lóc đồng 133 Channa marulioides (Bleeker, 1851) ■ x t«i (2003 - 2009) đ phát 111 loài, 65 giống, 28 họ, 10 Nh vậy, sau thành lập nay, hồ Dầu Tiếng có tất 123 loài, 71 giống, 28 họ, 10 Nếu so kết nghiên cứu (2003 - 2009) với kết nghiên cứu tác giả khác trớc thành lập hồ (1979 - 1981) đ bổ sung 28 loài, 16 giống, họ Còn tổng hợp nghiên cứu sau thành lập hồ (1998 - 2009) so với trớc đây, đ bổ sung 40 loài (tăng 32,52%), 22 giống (30,99%), họ (10,71%) (10,00%) Nh vậy, có nghĩa đ có 54 loài cá xuất sau thành lập hồ nhng đồng thời lại 14 loài Điều chứng tỏ thành phần loài cá so với kết nghiên cứu trớc đ có biến động lớn Có thể, phần trớc lại kinh phí khó khăn miền Nam giải phóng nên tác giả thực địa đợc số đợt năm cha thu hết số lợng loài thực cã ThiÕt nghÜ sè loµi thùc cã tr−íc thµnh lập hồ phải nhiều 83 loài Ngoài ra, thay đổi yếu tố sau đây: Trong số 54 loài cá xuất sau hình thành hồ, chiếm u loài cá thuộc cá Chép Cypriniformes với 21 loài (38,89%), cá Nheo Siluriformes với 10 loài (18,52%), cá Vợc Perciformes với loài (16,67%), cá Nhái - cá Nhói Beloniformes cá Nóc Tetraodontiformes gồm loài (7,41%), cá Trích Clupeiformes có loài (3,70%), lại khác loài (1,85%) Trong tổng số 19 loài cá nuôi di nhập đến (15,48%) (xem bảng trên) có đến 14 loài cá nuôi (11,38%) xuất sau thành lập hồ trình nuôi bè lòng hồ, nuôi eo ngách loài cá đ thoát phát triển hồ Công ty Thủy sản Tây Ninh Công ty Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng thả vào để làm hồ tự nhiên tạo nguồn lợi đánh bắt cho ng dân địa phơng Thuộc vào nhóm loài kể loài: cá trắm đen - Mylopharyngodon piceus; cá trắm cỏ Ctenopharyngodon idellus; cá mè trắng việt nam - Hypophthalmichthys harmandi; cá mè hoa - Aristichthys nobilis; cá trôi ấn độ - Labeo rohita; cá trôi - Cirrhinus molitorellus; cá chài Leptobarbus hoevenii; cá chép - Cyprinus carpio; cá chim trắng nớc - Colossoma brachypomum; cá lăng ki - Mystus wyckii; cá hú - Pangasius conchophilus; cá rô phi vằn Oreochromis niloticus cá điêu hồng Oreochromis sp., Những loài cá đ góp phần làm cho thành phần loài cá hồ Dầu Tiếng thêm đa dạng chủng loại Nhìn chung, loài cá xuất sau hình thành hồ loài cá đặc trng cho hệ cá nội đồng, thích sống nơi nớc có dòng chảy chậm hay đứng, nơi có nhiều thủy sinh vật sinh sống Một số đợc thả nuôi tự do, số thoát từ bè, ao, hồ lân cận Mặt khác, gia tăng phần cá từ sông, suối thợng nguồn đổ xuống Bên cạnh đó, loài cá thờng phân bố nớc lợ nớc mặn thích nghi đợc với môi trờng nớc nên đ tồn phát triển mạnh hồ nh cá cơm sông - Corica sorbona; cá cơm trích - Clupeoides borneensis; loài cá thuộc giống Lòng tong dài - Esomus; giống Lòng tong đá - Rasbora; cá mề gà trắng Coilia clupeoides; cá úc thép - Osteogeneiosus militaris; cá ngựa xơng - Doryichthys boaja; cá sơn xơng - Ambassis gymnocephalus; cá sơn bầu - Parambassis wolffii; cá sơn xiêm (cá sơn gián) - Parambassis ranga; cá rô biển Pristolepis fasciata; cá bèng dõa - Oxyeleotris siamensis; c¸ bèng c¸t tèi - Glossogobius giuris; số loài thuộc họ cá Nhái Belonidae; loài cá thuộc giống cá Nóc bầu Monotretus giống cá Nóc Tetraodon Chính điều đ tạo nên cho Hồ Dầu Tiếng đặc trng thành phần loài so với hồ chứa khác Kết hợp với công trình nghiên cứu khác kết nghiên cứu cho thấy sau thành lập hồ có 14 loài cá không loài cá không tìm thấy nh: cá lỡi trâu - Paraplagusia bilineata cá hờng - Coius microlepis Đây loài cá thích nghi với môi trờng nớc lợ, việc xây đập hình thành hồ đ ngăn cản xâm nhập mặn, làm cho số loài cá bị biến không thích nghi với môi trờng nớc Trớc thành lập hồ, độ mặn (Salinity) từ (mùa khô) 0,1 - 0,2‰ (mïa m−a) [8], chøng tá n−íc ë hå DÇu Tiếng trớc vào mùa khô nớc lợ Còn nghiên cứu năm 2007 cho thấy độ mặn dao động từ 0,29 (mùa khô) - 0,35 (mùa m−a), cã nghÜa lµ sau thµnh lËp, n−íc ë hồ Dầu Tiếng nớc hoàn toàn (0 nồng độ muối thấp ) Còn 12 loài khác nh cá cá lòng tong mơng - Luciosoma bleekeri; cá thiểu mại, cá thiểu ba - Paralaubuca barroni; cá ba lỡi Barbichthys laevis; cá chuồn sông Crossocheilus siamensis; cá Ðt mäi, c¸ Ðt than 37 Morulius chrysophekadion; c¸ lói sọc Osteochilus microcephalus; cá sơn đài Wallago miostoma; cá kết bạc, cá trèn thớc Micronema bleekeri; cá chiên nam - Bagarius suchus; cá chạch lửa, chạch lấu đỏ Mastacembelus erythrotaenia; cá lóc vân, cá chành đục - Channa gachua cá lóc bốp Channa marulioides loài cá thích sống nơi có nớc chảy xiết vùng thợng lu nhng tác động việc ngăn đập thành hồ đ làm biến đổi chế độ thủy văn (tốc độ dòng chảy, lu lợng nớc) đ tác động đến đời sống loài cá Bên cạnh đó, nghiên cứu số tác giả khác (2007) cho thấy nớc hồ Dầu Tiếng không bị phèn hóa, mặn hóa nhng đạt tiêu chuẩn nớc mặt loại B tiêu chuẩn nớc thủy lợi, không đạt tiêu chuẩn nớc bảo vệ đời sống thủy sinh (TCVN 6774 - 2000), thuộc loại nớc từ sơ nhiễm mesosaprobe (nớc loại 3/6) có dấu hiệu cho thấy chuyển dần sang nớc nhiễm bẩn mesosaprobe (nớc loại 4/6) Mặt khác, số loài cá có giá trị kinh tế cao đ bị ng dân đánh bắt không hợp lí với tần suất cao, nhiều hình thức, khai thác non, mùa sinh sản. Những nguyên nhân đ làm cho loài cá không tồn hồ Cá còm - Chitala ornata từ sau xây dựng hồ thu đợc mẫu vào tháng 07/2004 nặng 4,7 kg [2] thu đợc mẫu vào tháng 12/2008 nặng 0,6 kg Một số ng dân cho biết có 10 năm đánh bắt mà không gặp cá còm nào, trớc có đánh đợc Hiện nay, loài gặp qua điều tra, vấn cho thấy ng dân đ khai thác mức để bán làm cá cảnh dẫn đến số lợng loài cá giảm sút cách nghiêm trọng tơng lai biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt loài cá bị biến khỏi hồ Dầu Tiếng loài cá ghi Sách Đỏ Việt Nam (2007) [1] loài: cá còm - Chitala ornata cá hờng vện Coius quadrifasciatus; 39 loài cá (chiếm 31,71%) bị giảm mạnh, cần đợc bảo vệ (bảng), có không loài giảm xuống đến mức gặp biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt chúng không xuất hồ Dầu Tiếng vài năm 38 III - KếT LUậN Thành phần loài cá giai đoạn trớc sau hình thành hồ cã sù biÕn ®éng lín cã nhiỊu u tè tác động Trớc hình thành hồ đ phát 83 loµi, thuéc 49 gièng, 25 hä, bé Sau hình thành hồ phát đợc 123 loài, 71 giống, 28 họ, 10 54 loài cá xuất sau thành lập hồ nhng đồng thời lại 14 loài Nh có nghĩa so với trớc đây, đ bổ sung 40 loài, 22 giống, họ Về loài xuất hiện, phần trớc lại kinh phí khó khăn miền Nam giải phóng nên tác giả thực địa đợc số đợt năm cha thu hết số lợng loài thực có Mặt khác, số loài cá nớc lợ di c vào hồ, nhng ngăn đập thành hồ đ đờng quay trở lại tồn hồ, số cá nuôi thoát hồ, đợc thả vào cá từ sông, suối thợng nguồn đổ xuống Những loài cá môi trờng sống bị thay đổi, ô nhiễm khai thác mức Trong tổng số 19 loài cá nuôi di nhập đến có đến 14 loài cá nuôi xuất sau thành lập hồ loài cá ghi Sách Đỏ Việt Nam (2007) 39 loài cá bị giảm mạnh, cần đợc bảo vệ, có không loài giảm xuống đến mức gặp biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt chúng không xuất hồ Dầu Tiếng vài năm TàI LIệU THAM KHảO Bộ Khoa học, Công nghệ Môi trờng, 2007: Sách Đỏ Việt Nam, Phần I: Động vật: 277-372 Nxb Khoa học Tự nhiên Công nghệ, Hà Nội Công ty Khai thác Thủy lợi hồ Dỗu Tiếng, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II, Phòng Nguồn lợi & Khai thác Thủy sản Nội địa, 2005: Đánh giá nguồn lợi phơng án bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên hồ Dầu Tiếng Báo cáo Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tây Ninh Huỳnh Kỳ Hiệp, 1979: Ng loại sông Sài Gòn (từ Dầu Tiếng đến nguồn) Khóa luận tốt nghiệp ngành Thủy sản, Trờng đại học Nông nghiệp IV, HCM Lê Tuấn Kiệt, 1999: Thành phần loài cá hồ Dầu Tiếng Khóa luận tốt nghiệp ngành Thủy sản Trờng đại học Nông lâm HCM Maurice Kottelat, 2001: Fishes of Laos WHT Publications (Pte) Ltd., Sri Lanka Pravdin I F., 1963: Hớng dẫn nghiên cứu cá Phạm Thị Minh Giang dịch (1973) Nxb Khoa học Kĩ thuËt, Hµ Néi Rainboth Walter J., 1996: Fishes of the Cambodian Mekong: 55-265 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome Đoàn Văn Tiến, 1981: Ng loại sông Sài Gòn Khóa luận tốt nghiệp ngành Thủy sản Trờng Đại học Nông nghiệp IV, Hồ Chí Minh Mai Đình Yên (chủ biên), 1992: Định loại loài cá nớc Nam Bộ Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 10 Lê Hoàng Yến, 1985: Điều tra Ng loại sông Sài Gòn Kết nghiên cứu khoa häc kÜ tht (1981-1985), 18(1): 74-85 Nxb N«ng nghiƯp, Hå ChÝ Minh 11 William N Eschmeyer, 1998: Catalogue of fishes Vol.1, 2, 3: 1-958, 959-1820, 18212905 Published by the California Academy of Sciences, U.S.A CHANGES IN FISH COMPOSITION BEFORE AND AFTER DAU TIENG LAKE CONSTRUCTION TONG XUAN TAM, NGUYEN HUU DUC SUMMARY Dau Tieng Lake (high water of Sai Gon river) is located at Tan Chau and Duong Minh Chau district (Tay Ninh province), Dau Tieng district (Binh Duong province), Binh Long district (Binh Phuoc province); Vshaped, elevated northward; 11029’07’’-11036’15’’ north latitude and 106010’49’’-106029’07’’est longitude; 25 km east west of Tay Ninh town and 70 km north of Hochiminh city It’s the largest irrigation system in Vietnam with and area of 270 km2, water area of 27.000 (5.000 of semidiurnal tide land), about 1,45-1,5 billion m3 of water irrigating 175.000 of agricultural land The lake was built in August 1981 and put in operation in January 1985 Since its construction, there have been several researches showing the impact of damming on hydrologic data (rate of flow, water volume, salinity…), interrupting fish migration and affecting their lives In recent years, fish being caught with high frequency, in many forms (fishing even newborns and breeding ones…) together with polluted water have upset the fish composition comparing with the moment before the lake was built [2, 8, 10, 12] Dau Tieng lake was completely constructed in January 1985 from the high water of Sai Gon river As a result, the previous fish composition belongs to the rich river fish fauna, with some local species and some brackish water migrating from the sea After the lake construction, the fish fauna has changed from river fish species to lake one with many characteristic species This change lead to the disappearance of some species and appearance of new ones representing the lake ecosystem Before the lake construction (January 1985), Le Hoang Yen et al (1979 - 1981) discovered 83 species belonging to 49 genera, 25 families, orders After the lake formation, our research and others’ (1998 - 2009) discovered 123 species, 71 genera, 28 families, 10 orders While 54 new species appear, 14 disappeared That means there has been 40 species more (32.52% more), 22 genera (30.99%), families (10.71%) and order 39 (10,00%) So, the big change in fish species composition before and after the lake formation is due to many impact factors 14 disappeared species being brackish ones and could not adapt to the fresh water environment after the lake construction Before the lake construction, salinity was from - 2‰ (dry season) and 0.1 - 0.2‰ (rain season) [8], it showed that Dau Tieng lake’s water used to be brackish during the dry season Our research in 2007 showed that salinity ranges from 0.29‰ (dry season) to 0.35‰ (rain season), that means after the lake formation, Dau Tieng’s water was completely fresh (0 ≤ water salinity ≤ ‰) Favoring strong water flow in the high water, these fish’s lives have been upset by the lake damming which caused hydrologic changes (rate of water flow, water volume…) Besides, our research and others’ (2007) showed that Dau Tieng’s water is not alumed or salivated but only reaches B level for surface water quality and irrigation water quality, not reaching the standards for water life protection (TCVN 6774 - 2000), in the α mesosaprobe infection category (water level of 3/6) and there are signs of moving to β mesosaprobe infection category (water level of 4/6) On the other hand, these fish have been unreasonably over caught by local fishermen due to their high economic value, catching even juveniles and breeding ones… These are the reasons for their disappearance from the lake The new 54 species after the lake formation may be not all for Dau Tieng lake because the earlier researchers collected data in years, possibly missing some Out of 19 species are from immigration (15.48%), there are 14 new species (11.38%) brought in the process of fish caging in the lake or from local fish ponds or raised by Tay Ninh Marine Product Company and Dau Tieng Irrigation Company to purify lake water and create fish sources for local people’s catching The new fish species after the lake formation are typically interior field ones, preferring still and fresh water Some of them are raised locally, some come from the neighboring lakes and ponds This increase is also due to fish coming from high water’s rivers and creeks Besides, the sea and brackish water species have adapted to fresh water environment and flourish in the lake species are in Vietnam’s Red Book (2007) 39 species (31.71%) are going down rapidly in number and need special protection Some have gone down dramatically in number and may not be in Dau Tieng Lake in the next few years if strict protection policies are not applied Ngµy nhËn bµi: 6-4-2009 40 ... cá rô phi vằn Oreochromis niloticus cá điêu hồng Oreochromis sp., Những loài cá đ góp phần làm cho thành phần loài cá hồ Dầu Tiếng thêm đa dạng chủng loại Nhìn chung, loài cá xuất sau hình thành. .. chúng không xuất hồ Dầu Tiếng vài năm 38 III - KếT LUậN Thành phần loài cá giai đoạn trớc sau hình thành hồ có biến động lớn có nhiều yếu tố tác động Trớc hình thành hồ đ phát 83 loài, thuộc 49... số lợng loài thực có Thiết nghĩ số loài thực có trớc thành lập hồ phải nhiều 83 loài Ngoài ra, thay đổi yếu tố sau đây: Trong số 54 loài cá xuất sau hình thành hồ, chiếm u loài cá thuộc cá Chép
- Xem thêm -

Xem thêm: Biến động thành phần loài cá trước và sau khi thành lập hồ Dầu Tiếng, Biến động thành phần loài cá trước và sau khi thành lập hồ Dầu Tiếng

Từ khóa liên quan