17 teamwork va 15 quy luat

3 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

TEAMWORK VÀ 15 QUY LUẬT Quy luật tầm quan trọng: Một cá nhân riêng lẻ tạo thành cơng lớn Quy luật tồn cảnh: Mục tiêu quan trọng vai trò Quy luật thích hợp: Tất người có điểm mạnh riêng Quy luật thách thức lớn: Thử thách lớn u cầu làm việc theo nhóm cao Quy luật chuỗi: Sức mạnh đội bị ảnh hưởng có liên kết yếu Quy luật xúc tác: Những nhóm làm việc thành cơng có cá nhân thay đổi thứ Quy luật tầm nhìn: Tầm nhìn giúp cho thành viên có phương hướng hoạt động tự tin Quy luật “con sâu làm rầu nồi canh”: Những thái độ khơng tốt làm hỏng đội Quy luật lòng tin: Những người làm việc nhóm phải tin tuởng lẫn làm việc Quy luật chi phí: Nhóm làm việc thất bại việc vươn tới tiềm lực thất bại việc trả giá Quy luật ghi điểm: Nhóm tạo điều chỉnh biết rõ vị trí Quy luật vị trí: Những nhóm giỏi có tầm hiểu biết rộng Quy luật nhận dạng: Những giá trị chung xác định rõ chất nhóm Quy luật giao tiếp: Sự tác động lẫn kích thích hoạt động tốt Quy luật lợi thế: Sự khác hai nhóm làm việc hiệu tương tự khả lãnh đạo Những đặc điểm nhóm thắng cuộc:  Có thành viên giỏi, hầu hết thành viên đầu bình tĩnh tự tin họ xứng đáng “ngôi sao“ đội họ tạo điều kiện để đội “toả sáng“ Thường bao gồm đội thắng lợi có kết hợp có hiệu giống họ có giác quan thứ vậy, thực tế họ đơn học cách hợp tác có hiệu để tất ngườI thành cơng khiến đội thành cơng  Có thói quen thắng lợi họ ln có nhiều kế hoạch để thành cơng sau lưng họ, khơng họ tham gia vào hoạt động mong chờ chiến thắng  Phát triển tính hiệp lực xuất phát từ việc thắng lợi không phát triển cấp số đơn giản mà hàm mũ x = 11  Phát triển lượng tinh thần thể chất để vựơt qua khó khăn  Tạo bầu khơng khí thắng lợi làm cho người xung quanh diện người chiến thắng  Làm lan truyền tinh thần chiến thắng khiến ngườI đến thích nghi với tinh thần hoạt động đội  Làm thành viên đội hợp tác tốt với bạn ?  Thường xuyên giao tiếp với người khen ngợi họ  Bàn bạc với người công việc họ  Khuyến khích người việc tham gia đặt mục tiêu cho nhóm  Hướng dẫn người tinh thần làm việc theo nhóm, hội .. .Quy luật chi phí: Nhóm làm việc thất bại việc vươn tới tiềm lực thất bại việc trả giá Quy luật ghi điểm: Nhóm tạo điều chỉnh biết rõ vị trí Quy luật vị trí: Những nhóm... Những nhóm giỏi có tầm hiểu biết rộng Quy luật nhận dạng: Những giá trị chung xác định rõ chất nhóm Quy luật giao tiếp: Sự tác động lẫn kích thích hoạt động tốt Quy luật lợi thế: Sự khác hai nhóm
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 teamwork va 15 quy luat , 17 teamwork va 15 quy luat