14 quyet dinh trach nhiem cua nhom tu quan

2 19 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

QUYẾT ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VÀ NHÓM TỰ QUẢN Quyết định trách nhiệm nhóm Chia sẻ trách nhiệm Bổ sung cách thức hành động, giám sát tiến độ, sáng tạo, có tính xây dựng hoạt động nhóm gặp trở ngại tạm thời Cũng cần tạo bầu khơng khí thơng hiểu thành viên thông tin tiến độ thay đổi đường lối làm việc Bảo đảm tác dụng cao Tạo thuận lợi cho nhóm giành thắng lợi, cách phân nhiệm theo chức khác nhau:  Bảo đảm thành viên nhóm ý thức trách nhiệm dám đương đầu với cơng việc  Khuyến khích thành viên đóng góp cho tồn nhóm cho cơng việc  Giám sát thực cơng việc nhóm, bảo đảm ngừơi hướng mục tiêu chung  Đánh giá đặt mục tiêu nhóm vừa mức nhằm tạo hưng phấn cho người tiếp tục hoàn thành công việc  Tránh chồng chéo trách nhiệm cá nhân tập thể khiến gia tăng gánh nặng trách nhiệm Cần linh hoạt  Mỗi thành viên phải có khả thực vai trò chí người khác  Mỗi người phải phân nhiệm để hành động chủ động nhóm  Dù việc khó đến đâu có đồng lòng tồn nhóm hồn thành  Mọi người phân nhiệm rõ ràng tử đầu đến cuối  Mọi người khuyến khích làm theo phương cách hiệu Tạo nhóm tự quản: Xác định nhóm tự quản Những nét đặc trưng nhóm bao gồm chia sẻ vai trò lãnh đạo, mức tự trị cao, thảo luận cởi mở để đến định có tính dân chủ, kiểm sốt hoạt động nhóm, dám chịu trách nhiệm toàn bộ, tất dựa thành cá nhân nhóm Gặt hái lợi ích Nhóm tự quản giảm chi phí quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng, cắt bỏ bước trung gian, giảm hư hao sản phẩm, đưa nhiều cách linh hoạt đưa vào sản xuất Ngoài lợi ích kinh tế, giúp đào tạo tay nghề cho thành viên Khả phản ứng nhanh trước biến động thị trường cao Việc hỗ trợ nhóm tự quản Để làm việc có hiệu quả, nhóm tự quản cần hỗ trợ nâng đỡ đầy đủ nhu cầu tự trị họ Một khía cạnh khó khăn làm việc với nhóm tự quản vấn đề tâm lý: người lãnh đạo cần từ bỏ phần lớn quyền hạn phải giám sát tiến độ nhóm Những điểm cần ghi nhớ:  Nhóm thường đáp ứng hiệu tự trị vấn đề  Các nhóm tự quản chịu trách nhiệm thiết lập mục tiêu cao cho  Nhóm tập trung vào việc thoả mãn khách hàng  Luôn giữ vững chất lượng sản phẩm  Nhóm yêu cầu hỗ trợ cần cần mà
- Xem thêm -

Xem thêm: 14 quyet dinh trach nhiem cua nhom tu quan , 14 quyet dinh trach nhiem cua nhom tu quan