8 đanh gia ket qua cua nhom

2 21 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA NHÓM Chọn tiêu chuẩn đánh giá Nỗ lực nhóm chứa đựng số yếu tố đánh giá việc thực − Hãy tìm tiêu chuẩn đánh giá tầm rộng phân tích việc thực − Hãy đánh giá tiêu chuẩn mà việc cải tíên chúng bảo đảm lợi ích kinh tế thực Đánh giá kết Việc đánh giá kết cần phải có ý nghĩa xác, nghĩa cần thiết thực, cần, bạn hỏi thêm người bên để họ đánh giá Đo lường thực nhân viên Tồn nhóm: Đánh giá tiến độ tồn nhóm so với mục tiêu đề án, kế hoạch thời gian, tài − Tài chính: chi phí thực tế; lãi so với dự kiến − Thời gian: thành so với kế hoạch làm việc − Chất lượng: độ xác; hài lòng khách hàng − Sự tiến triển: đóng góp với tập thể; khả Lãnh đạo: Đánh giá hiệu việc lãnh đạo nhóm việc hỗ trợ hướng dẫn nhóm − Việc điều hành: đạt kết kế hoạch vạch − Ý kiến đánh giá trên: thực đạt tiến độ nhóm − Ý kiến đánh giá bên dưới: Thực đạt tiêu bên − Tinh thần: ý kiến nhóm, khách hàng, người có liên quan Tiểu nhóm: Đánh giá hiệu tiểu nhóm theo định mức tiêu − Các mục tiêu: kết quảthựctê so với tiêu − Chất lượng: ý kiến đánh giá nội − Khách hàng: ý kiến đánh giá khách hàng − Cải tiến: dự tính kết tương lai Các thành viên nhóm: Đánh giá đóng góp cá nhân vào việc thực kế hoạch tồn nhóm − Hiệu suất: so với tiêu − Ý kiến đánh giá: cấp trên, đồng nghiệp, khách hàng − Tự đánh giá: so với đồng nghiệp − Giá trị khác: có đóng góp thêm khơng; ý thức trách nhiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: 8 đanh gia ket qua cua nhom , 8 đanh gia ket qua cua nhom