5 theo doi nhom va dao tao nhom

2 20 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

THEO DÕI NHÓM VÀ ĐÀO TẠO NHÓM Theo dõi tiến độ nhóm Cùng nhóm duyệt xét Việc nhóm duyệt xét mục tiêu, kế hoạch giúp củng cố tinh thần hợp tác mang lại thúc đẩy để nhóm tiến xa Những buổi duyệt xét nhóm chủ động bàn thảo vài người chủ chốt nhóm điều hành Vấn đề đặt kiểm tra thực so với tiêu so sánh có giá trị Nêu bật chướng ngại Nếu trình hoạt động xảy đình trệ, nhóm cần tìm ngun nhân tác động để tìm cách giải cải thiện tình hình Hành động dựa vào thơng tin Ngồi thơng tin từ họp duyệt xét phân tích nhóm, nhóm tiếp nhận thơng tin từ bên ngồi Để trì động, nhóm cần sử dụng thơng tin để thay đổi cải tiến Khuyến khích thành viên tìm hiểu thơng tin để từ đạt thành tồn diện cao Đào tạo nhóm Tính tốn chi phí Mặc dù việc đào tạo cần chi phí, đỡ tốn giữ tình trạng trì trệ gây tổn hại cho việc thực kế hoạch Tính tốn chi phí đào tạo, bao gồm khoản học phí, tiền th phòng… Cân nhắc lợi ích đạt sau đào tạo Đào tạo nhân viên Sau tính tốn mặt lợi ích vấn đề, đưa vấn đề bàn thảo với nhóm, phác thảo kế hoạch đào tạo, sau thực theo nhu cầu cá nhân Đào tạo lãnh đạo Là lãnh đạo nhóm, bạn cần có phẩm chất cần thiết để điều hành nhóm có hiệu Để đạt điều đó, bạn cần đào tạo theo yêu cầu để phát triển kỹ hàng đầu, khả theo dõi tiến độ, đảm đương công việc thừa hành, khả lãnh đạo biết lắng nghe, biết phê phán với tinh thần xây dựng, biết lượng thứ lúc chỉnh sửa khuyết điểm người khác, bám sát tiêu Sử dụng ngày gặp gỡ Đơi nên xem ngày nhóm tham quan, gặp gỡ nơi khác buổi học hỏi thêm Nhờ phê bình góp ý người để bổ sung kiến thức chuyên mơn cho thành viên nhóm ... thực theo nhu cầu cá nhân Đào tạo lãnh đạo Là lãnh đạo nhóm, bạn cần có phẩm chất cần thiết để điều hành nhóm có hiệu Để đạt điều đó, bạn cần đào tạo theo yêu cầu để phát triển kỹ hàng đầu, khả theo
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 theo doi nhom va dao tao nhom , 5 theo doi nhom va dao tao nhom