Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

31 58 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:31

Nội dung chính của bài tiểu luận với đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế gồm có 3 chương: Cơ sở lý luận và những vấn đề cơ bản về nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay trong tiến trình hội nhập,... TIỂU LUẬN Đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất   lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc   tế MỞ ĐẦU Chúng ta đều biết rằng,   mỗi quốc gia, dân tộc trong mọi thời đại muốn tồn   tại và phát triển đều rất cần đến con người. “Hiền tài là ngun khí của quốc gia”  ln được cha ơng nhấn mạnh vì nhân tài chính là nhân tố  cốt lõi của nguồn lực con   người trong mọi thời đại. Hơn nữa chúng ta sống và làm việc trong thời đại mà khoa  học thực sự đã trở thành lực lượng sản xuất vật chất trực tiếp, thời đại mà khơng còn  khoảng cách về  khơng gian và thời gian thì chính tiềm lực khoa học ­ cơng nghệ  và   trình độ dân trí mới là nhân tố quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia trên thế  giới. Vì thế   ưu tiên phát triển nhân tố  con người, đặc biệt là đầu tư  đào tạo nguồn  nhân lực có chun mơn, khoa học kỹ thuật khơng những đáp ứng nhu cầu trong nước  mà còn làm chủ và khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế trong tiến trình hội  nhập của mỗi quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng Thực tế  hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã và đang ngày càng coi trọng nguồn   nhân lực có chất lượng cao, lấy vấn đề  đào tạo và xây dựng nó làm “ quốc sách hàng   đầu” trong chiến lược quốc gia đặc biệt là trong tiến trình hội nhập như hiện nay Điều này đã được xác định rõ qua từng chủ  trương chính sách phát triển đất   nước. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ  quá độ  và chiến lược phát triển   kinh tế – xã hội của Đảng đã chỉ rõ: Con người là nguồn lực quan trọng nhất, là nguồn   lực của mọi nguồn lực, quyết định sự  hưng thịnh của đất nước. Đại hội lần thứ  IX   của Đảng đã định hướng cho phát triển nguồn nhân lực Việt Nam là: “Người lao động   có trí tuệ cao, có tay nghề thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo bồi dưỡng   và phát triển bởi một nền giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học, cơng   nghệ hiện đại” Vậy theo xu hướng khách quan và chủ quan của sự phát triển hiện nay đặc biệt   là theo sự  chỉ  đạo của Đảng và Nhà nước thì hơn bất cứ nguồn lực nào khác, nguồn  nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao phải ln chiếm một vị  trí trung   tâm và đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế ­ xã hội của đất nước,   nhất là trong giai đoạn hiện nay ­ giai đoạn đẩy mạnh sự hợp tác tồn cầu, hội nhập   quốc tế CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN  NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA VIỆT NAM TRONG  TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 1.1. Khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao 1.1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực chất lượng cao 1.1.1.1. Cơ sở lý luận chung  Từ  thời của Mác, dù chưa đề  cập đến thuật ngữ  “ Nguồn nhân lực chất lượng  cao” nhưng C.Mác đã nêu ra quan niệm có liên quan đến vấn đề này: “ Những con người   có năng lực phát triển tồn diện, đủ  sức tinh thơng và nắm nhanh chóng tồn bộ  hệ   thống sản xuất trong thực tiễn”   Ở  đây, Mác muốn nói đến những con người có trình  độ, có khả năng ứng dụng những thành tựu khoa học ­ kỹ thuật vào sản xuất.  Hiện nay, theo nghiên cứu trên thế giới và thực tiễn, có rất nhiều quan niệm về  Nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong “Đại từ điển kinh tế thị trường” của Trung Quốc  giải thích khái niệm nhân tài: “Là những người, trong điều kiện xã hội nhất định, có tri  thức chun mơn nhất định, có năng lực và kỹ năng cao, với tính lao động sáng tạo của   bản thân trong điều kiện thực tiễn hoạt động xã hội, có khả năng góp phần cống hiến nào  đó đối với sự phát triển của xã hội, của nhân loại”.  Ở nước ta, lần đầu tiên thuật ngữ  nguồn nhân lực chất lượng cao xuất hiện đó  là trong Văn kiện Đảng Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ  X khẳng định “Phát triển  nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là chun gia đầu ngành”. Nó đã thể  hiện   rằng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam có những điểm mới, trong   đó tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xem đó là bước đột phá nhằm  sớm đưa nước ta thốt khỏi tình trạng kém phát triển, đồng thời tạo sự  phát triển   nhanh, đáp ứng u cầu của q trình hội nhập quốc tế.  Những năm gần đây, các nhà khoa học Việt Nam cũng đã đi sâu vào để tìm hiểu,   nghiên cứu vấn đề này và đưa ra một số quan niệm về nguồn nhân lực chất lượng cao.  Tiêu biểu như:  Trong “Vấn  đề  con người trong sự  nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện  đại hóa”,  GS.VS.TS.Phạm Minh Hạc quan niệm  nguồn nhân lực chất lượng cao  là: Đội ngũ  nhân lực có trình độ  và năng lực cao, là lực lượng xung kích tiếp nhận chuyển giao  cơng nghệ  tiên tiến, thực hiện có hiệu quả  việc  ứng dụng vào điều kiện nước ta, là  hạt nhân đưa lĩnh vực của mình đi vào cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa được mở  rộng   theo kiểu “vết dầu loang”, bằng cách dẫn dắt những bộ phận có trình độ  và năng lực  thấp hơn, đi lên với tốc độ nhanh.  Ở  trên tác giả  nhấn mạnh đến “trình độ  và năng lực” ,chú trọng đến chuyển   giao cơng nghệ Còn theo GS.TS.Nguyễn Trọng Chuẩn trong “Nghiên cứu văn hóa con người,   nguồn nhân lực đầu thế  kỷ XXI” đưa ra khái niệm “một nguồn nhân lực mới” để  chỉ  “lực lượng lao động có học vấn, có trình độ  chun mơn cao và nhất là có khả  năng  thích ứng nhanh với những thay đổi nhanh chóng của cơng nghệ sản xuất”.  Tác giả chỉ  chú trọng đến học vấn và chun mơn Nguồn nhân lực chất lượng cao  được TS.Nguyễn Hữu Dũng quan niệm trong  “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại  hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế” là: “Nhân lực chất lượng cao là khái niệm   để  chỉ  một con người, một người lao động cụ  thể  có trình độ  lành nghề  (về  chuyên  môn, kỹ  thuật)  ứng với một ngành nghề  cụ  thể  theo tiêu thức phân loại lao động về  chun mơn, kỹ thuật nhất định (trên đại học, cao đẳng, cơng nhân lành nghề)” . Ở đây  tác giả lại chú ý đến trình độ lành nghề Trong tạp chí “Thơng tin Chủ  nghĩa xã hội ­ lý luận và thực tiễn”, TS.Bùi Thị  Ngọc Lan cho rằng: Nguồn nhân lực chất lượng cao  là bộ  phận tinh túy nhất của  nguồn nhân lực. Lực lượng này có trình độ học vấn và chun mơn kỹ thuật cao, có kỹ  năng lao động giỏi và có khả  năng thích  ứng nhanh với những biến đổi nhanh chóng   của cơng nghệ sản xuất, có phẩm chất tốt và có khả năng vận dụng sáng tạo những tri   thức, những kỹ  năng đã được đào tạo vào q trình lao động sản xuất nhằm đem lại  năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. Tác giả đã đưa ra thêm khá nhiều tiêu chí để xác   định hơn Như  vậy,  nguồn nhân lực chất lượng cao  đã được đưa ra và hiểu dưới nhiều  góc độ  tùy theo nhưng tiêu chí cụ  thể  đặt ra,   góc độ  tổng hợp nhất ta có thể  hiểu   sau: Nguồn nhân lực chất lượng cao  là một bộ  phận kết tinh những gì tinh túy  nhất của nguồn nhân lực. Là bộ phận lao động có trình độ học vấn và chun mơn kỹ  thuật cao hay có kỹ  năng lao động giỏi, có năng lực sáng tạo, phải có tác phong cơng  nghiệp và đạo đức trong nghề nghiệp. Đặc biệt là khả  năng thích ứng nhanh, đáp ứng  được những u cầu của thực tiễn, biết vận dụng tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm đã   được đào tạo và tích lũy trong q trình lao động nhằm đem lại kết quả  sản xuất với   năng suất, chất lượng và hiệu quả cao.  nguồn nhân lực chất lượng cao chính là lực lượng cốt lõi cả trong hai mặt số lượng và   chất lượng của nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực chất lượng cao có lực lượng nòng cốt  là những cơng nhân lành nghề ­ những người trực tiếp sản xuất hàng hố và cung ứng   dịch vụ  cho người tiêu dùng cả    trong nước và nước ngồi. Do đó, họ  phải có một  trình độ  trí tuệ  nhất định để  tiếp thu và làm chủ  được cơng nghệ  tiên tiến. Hơn thế  nữa, với những tri thức khoa học và những kinh nghiệm tích luỹ  được trong q trình  sản xuất trực tiếp, người cơng nhân khơng những sử  dụng các cơng cụ  lao động hiện  có, mà còn có thể  sáng chế  ra những tư  liệu lao động mới, hồn thiện kỹ  thuật và  phương pháp sản xuất. Lực lượng lao động “đầu tàu”của nguồn nhân lực chất lượng  cao là đội ngũ trí thức.  Đội ngũ trí thức Đảng ta đã khẳng định: “Trong mọi thời đại,  tri thức ln là nền tảng tiến bộ xã hội, đội ngũ trí thức là lực lượng nòng cốt sáng tạo   và truyền bá tri thức”để mở rộng hợp tác quốc tế song phương và đa phương, đặc biệt  với các tổ  chức quốc tế, các tổ  chức nước ngồi hoạt động tại Việt Nam. Ln mở  rộng hợp tác với các tổ  chức khoa học và cơng nghệ  trong khu vực và trên thế  giới,  chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thơng tin, thu hút nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho   trí thức trong nước giao lưu khoa học với thế giới bằng các hình thức phù hợp… 1.1.1.2. Đào tạo, phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ­ kinh nghiệm   ở một số nước trên thế giới Trong mấy chục năm gần đây, nhìn ra nước ngồi, chúng ta thấy sự  phát triển   rất nhanh chóng của nhiều nước  ở khu vực Đơng á bao gồm Nhật Bản, Hàn quốc và  Đài Loan cũng như  tốc độ  tăng trưởng kinh tế  nhanh của nhiều nước công nghiệp  mới,     nước   ASEAN  ,  Trung   Quốc  và       những  nước     phát   triển   như  Mỹ.Tất cả đều phần lớn nhờ vào sự phát triển của nguồn nhân lực có chất lượng cao Ở  châu Á,  Nhật Bản  là một trong những nước đi đầu trong phát triển nguồn   nhân lực. chúng ta đã biết rằng Nhật – là một nước nghèo tài ngun thiên nhiên vì vậy   để phát triển họ chỉ có thể trơng chờ vào chính mỗi người dân Nhật Bản và Chính phủ  nước này ngay từ  rất lâu đã đặc biệt chú trọng tới tiềm năng của nguồn lực q giá  này thơng qua sự  phát triển của giáo dục đào tạo, thực sự  coi đây là quốc sách hàng  đầu. Cụ thể như  chương trình giáo dục đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở là bắt   buộc; tất cả học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 15 tuổi được học miễn phí. Kết quả là, tỷ  lệ học sinh thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ở nước này ngày càng nhiều. Nhật  Bản trở thành một trong những cường quốc giáo dục của thế giới. Thực tế hiện nay là  một minh chứng cụ thể nhất. Nhật đã đứng trong top những cường quốc trên thế giới.  Nhật Bản ln là bài học điển hình về sự thành cơng cho sự đầu tư  phát triển về con   người để chúng ta học hỏi Với một thị trường lao động khá năng động, Mỹ  rất coi trọng mơi trường sáng  tạo và khuyến khích phát triển nhân tài, bồi dưỡng và thu hút nhân tài trong nhiều lĩnh   vực. Chiến tranh thế giới thứ hai đã mang lại cho Mỹ ­ nước duy nhất trên thế giới, cơ  hội thu hút nguồn chất xám rất lớn, đó là rất nhiều các nhà khoa học, bác học giỏi từ  châu Âu và nhiều nước khác trong đó có Việt Nam đã nhập cảnh vào Mỹ. Thực tế này  trả  lời cho câu hỏi, tại sao hiện nay Mỹ là một trong những nước có nhiều nhà khoa   học hàng đầu thế  giới trong nhiều lĩnh vực.Và Mỹ  ln là cường quốc trong nhiều  thập niên qua   Trung Quốc  ngay từ những năm 2003 đã đề ra Chiến lược tăng cường hơn nữa  cơng tác bồi dưỡng, đào tạo nhân tài nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng tồn diện xã  hội khá giả được đề ra trong Đại hội XVI của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nội dung   của chiến lược là: lấy nhân tài chấn hưng đất nước, xây dựng đội ngũ đơng đảo nhân   tài có chất lượng cao; kiên quyết qn triệt phương châm tơn trọng lao động, trí thức,  tơn trọng nhân tài và sự  sáng tạo, lấy thúc đẩy phát triển làm xuất phát điểm cơ  bản   của cơng tác nhân tài, điều chỉnh nhân tài một cách hợp lý, lấy xây dựng năng lực làm   điều cốt lõi, ra sức đẩy mạnh cơng tác bồi dưỡng nhân tài, kiên trì đổi mới sáng tạo,   nỗ lực hình thành cơ chế đánh giá và sử dụng nhân tài một cách khoa học Hiện nay sự  phát triển về kinh tế của họ là một minh chứng rõ ràng nữa.Trung Quốc hiện nay phát  triển kinh tế chỉ sau Mỹ Trong khu vực Đơng Nam Á, Xin­ga­po được coi là hình mẫu về phát triển nguồn nhân  lực. Thực tế đã minh chứng, quốc gia nhỏ bé này đã rất thành cơng trong việc xây dựng  một đất nước có trình độ dân trí cao và và cũng rất đặc biệt đề cao vai trò của giáo dục   mà hiện nay họ đang là một trong những nước có nền giáo dục đứng  trong tốp đầu.  Hệ thống giáo dục của nước này rất linh hoạt và ln hướng đến khả  năng, sở  thích  cũng như năng khiếu của từng học sinh nhằm giúp các em phát huy cao nhất tiềm năng   của mình. Bên cạnh việc  ứng dụng các tiến bộ  của khoa học ­ cơng nghệ  mới vào  giảng dạy, chương trình đào tạo của Xin­ga­po ln chú trọng vào giáo dục nhân cách,  truyền thống văn hóa dân tộc.  Chủ  trương thu hút sinh viên quốc tế  đến học tập, Chính phủ  Xin­ga­po miễn   xét thị thực cho du học sinh quốc tế, khơng đòi hỏi phải chứng minh tài chính, chi phí  học tập vừa phải, mơi trường học tập hiện đại, các ngành nghề đào tạo đa dạng  Nhà  nước Xin­ga­po chỉ đầu tư  vào rất ít trường cơng lập để  có chất lượng mẫu mực, có   chính sách tín dụng thích hợp để thu hút đào tạo nhân tài. Đối với khối ngồi cơng lập,   Chính phủ tạo điều kiện để phát triển, khuyến khích việc liên thơng, liên kết với nước   ngồi, mời gọi các đại học quốc tế đặt chi nhánh Trên đây là những ví dụ điển hình cho việc coi trọng và phát triển nguồn lực con  người mà đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đã đem lại thành cơng và vị  thế  trên trường quốc tế của các quốc gia 1.1.2. Mối quan hệ    giữa   nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng   cao Với bài tham luận “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ­ Nhu cầu cấp   bách” Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Trần Thế  Tuyển dẫn chứng, cụm từ  “nguồn nhân lực” trên cơng cụ  tìm kiếm Google, trong 0,1 giây cho ra 65.300.000 kết   quả;  còn    gõ  cụm  từ   “nguồn   nhân  lực   chất  lượng   cao”,     0,1  giây   cho     29.500.000 kết quả. Những con số đó đã phần nào nói lên tầm quan trọng của nguồn   nhân lực, mà đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời đại khoa học ­ kỹ  thuật phát triển như vũ bão với một q trình hội nhập quốc tế đang diễn ra một cách   chóng mặt ở mọi ngõ ngách của thế giới như hiện nay Khi nghiên cứu các đề tài về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực Việt   Nam có rất nhiều học giả, các nhà nguyên cứu đã đưa nhiều quan điểm khác nhau về  nguồn nhân lực. Có thể  hiểu khái niệm nguồn nhân lực một cách ngắn gọn là nguồn  lực con người. Cụ thể,  khái niệm nguồn nhân lực tập trung phản ánh ba vấn đề  sau   đây: Thứ  nhất, xem xét nguồn nhân lực dưới góc độ  nguồn lực con người­yếu tố  quyết định sự phát triển của xã hội Thứ  hai, nguồn nhân lực bao gồm số  lượng và chất lượng, trong đó mặt chất   lượng thể hiện ở trí lực, nhân cách, phẩm chất đạo đức, lối sống và sự  kết hợp giữa   các yếu tố đó Thứ  ba, nghiên cứu về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực nhất thiết   phải gắn liền với thời gian và khơng gian mà nó tồn tại Từ sự phân tích trên, chúng ta có thể hiểu khái niệm nguồn nhân lực theo nghĩa  rộng là bao gồm những người đủ  15 tuổi trở  lên thực tế  đang làm việc (gồm những   người trong độ  tuổi lao động và những người trên độ  tuổi lao động), những người   trong độ tuổi lao động có khả  năng lao động nhưng chưa có việc làm (do thất nghiệp   hoặc đang làm nội trợ  trong gia đình), cộng với nguồn lao động dự  trữ  (những người   đang được đào tạo trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề…) Giữa chất lượng nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao có mối quan  hệ  chặt chẽ  với nhau trong mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng. Khi đề  cập tới   nguồn lực con người, người ta thường nói tới mặt số lượng và mặt chất lượng của nó.  Số lượng nguồn lực con người chính là lực lượng lao động và khả năng cung cấp lực   lượng lao động cho sự phát triển kinh tế ­ xã hội Nhưng, yếu tố  quan trọng nhất trong nguồn lực con người khơng phải là số  lượng, mà là chất lượng nguồn lực con người. Đây mới chính là yếu tố quyết định đối   với sự phát triển kinh tế ­ xã hội. Nói đến chất lượng của nguồn lực con người là nói  đến hàm lượng trí tuệ    trong đó, nói tới “người lao động có trí tuệ  cao, có tay nghề  thành thạo, có phẩm chất tốt đẹp, được đào tạo, bồi dưỡng và phát huy bởi một nền   giáo dục tiên tiến gắn liền với một nền khoa học, cơng nghệ hiện đại”. Sở  dĩ người ta  nói đến tính vơ tận, tính khơng bị cạn kiệt, tính khai thác khơng bao giờ hết của nguồn   lực con người chính là nói tới yếu tố trí tuệ. Trí tuệ của con người ngày càng phát triển  và có tác động mạnh mẽ  nhất đối với sự  tiến bộ  và phát triển xã hội. Nhà tương lai  học Mỹ­ Alvin Toffler khẳng định rằng, mọi nguồn lực tự  nhiên đều có thể  bị  khai   thác cạn kiệt, chỉ  có trí tuệ  con người là khơng bao giờ  cạn kiệt và “tri thức có tính   chất lấy khơng bao giờ  hết”. Để  khẳng định mình trong một thế giới cạnh tranh đầy  khốc liệt, chất lượng nguồn nhân lực đóng một vai trò sống còn đối với một nền kinh  tế đang trên đà phát triển và hội nhập như Việt Nam Và tổng thể nguồn nhân lực của một quốc gia,  nguồn nhân lực chất lượng cao  chính là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng, là nhóm tinh t nhất, có chất lượng  nhất. Bởi vậy, khi bàn về  nguồn nhân lực chất lượng cao  khơng thể  khơng đặt nó  trong tổng thể vấn đề nguồn nhân lực nói chung của một đất nước.  Nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn nhân lực phải đáp ứng được u cầu   của thị  trường (u cầu của các doanh nghiệp trong và ngồi nước), đó là: có kiến   thức: chun mơn, kinh tế, tin học; có kỹ  năng: kỹ  thuật, tìm và tự  tạo việc làm, làm   việc an tồn, làm việc hợp tác; có thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với cơng  việc Như  vậy,  nguồn nhân lực chất lượng cao  cao phải là những con người phát  triển cả  về trí lực và thể lực, cả  về khả năng lao động, về  tính tích cực chính trị  ­ xã  hội, về  đạo đức, tình cảm trong sáng. Nguồn nhân lực chất lượng cao có thể  khơng  cần đơng về số lượng, nhưng phải đi vào thực chất, chất lượng  1.2. u cầu của  ngu   ồn nhân lực chất lượng cao  Nguồn nhân lực chất lượng cao khơng đồng nghĩa với học hàm, học vị  cao,   nghĩa là nếu một người nào đó cho dù có học hàm, học vị cao nhưng lại khơng có đóng  góp gì thực sự có giá trị  về  mặt khoa học  hay thực tiễn trong suốt q trình lao động  hoặc nghiên cứu khoa học thì khơng được gọi là nguồn nhân lực chất lượng cao   Ngược lại, những người khơng hề có học hàm, học vị cao, thậm chí chỉ là người cơng  nhân, kỹ thuật viên, cán bộ  có trình độ  trung cấp, hay kỹ  sư, cử nhân, nhưng nếu họ  lại có tay nghề hay chun mơn rất giỏi về một lĩnh vực nào đó, đáp ứng tốt nhất u  cầu cơng việc và có những đóng góp thực sự có giá trị cho xã hội thì đó chính là nguồn  nhân lực chất lượng cao. Vì vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao là những người có   khả  năng hồn thành nhiệm vụ  được giao một cách xuất sắc nhất, sáng tạo và hồn   hảo nhất, có đóng góp thực sự hữu ích cho cơng việc, cho xã hội Để  làm rõ hơn khái niệm “nguồn nhân lực chất lượng cao”, cũng như  để  dễ  dàng hơn trong việc thống kê, phân tích và đánh giá lực lượng lao động này, cần thiết  phải xây dựng những tiêu chí xác định nguồn nhân lực chất lượng cao   mức độ  cụ  thể hơn Có nhiều chỉ  số  để  đánh giá vấn đề  này, chúng ta điểm qua chỉ  số  tổng hợp  chung nhất là Chỉ số phát triển con người (HDI). Đây cũng là chỉ tiêu mà Việt Nam đạt  mức cao và hồn thành mục tiêu trong Chiến lược dân số  Việt Nam giai đoạn 2001­ 2010. Theo số liệu cơng bố trong báo cáo phát triển con người của các nước ASEAN,  in trong niên giám thống kê tóm tắt năm 2009 của tổ chức thống kê mới cơng bố. Chỉ  số  HDI của các  nước  ASEAN  như  sau: Brunây 0,919; Campuchia 0,575; Indonesia   10 doanh cá thể… Điều này đồng nghĩa với mang lại nhiều cơ hội thay đổi cơng việc và   tăng thu nhập cho một bộ phận lớn lao động nơng nghiệp hiện nay. Hơn nữa, sự phát  triển nhanh chóng về cơng nghệ và thiết bị sản xuất và các hoạt động trao đổi chun  gia giữa các nước với Việt Nam sẽ  làm cho trình độ  chun mơn kỹ  thuật, tăng khả  năng cơ  giới hóa trong nơng nghiệp góp phần nâng cao năng suất lao động cũng như  trình độ, nhận thức của nười nơng dân. Hợp tác quốc tế  về  lao động có cơ  hội phát   triển, từ đó góp phần nâng cao chất lượng nhân lực, để  có thể làm chủ các cơng nghệ  và thiết bị tiên tiến trên thế giới. Như hiện nay qua tìm hiểu trên các các kênh thơng tin   đại chúng đã có rất nhiều phát minh sáng kiến ra đời mà chủ  nhân của nó khơng ai xa  lạ chính là từ các bác nơng dân được biết đến xưa nay “bán mặt cho đất bán lưng cho  trời”  cải tạo cơng cụ sản xuất của họ như: máy tuốt gặt liên hồn, máy bóc ngơ, v.v…  Họ cũng chính là một bộ phận khơng thể thiếu của nguồn nhân lực chất lượng cao Tạo thêm nguồn lực vật chất cho phát triển nguồn nhân lực. Thơng qua các dự  án hợp tác đầu tư của các tập đồn lớn trên thế giới vào Việt Nam, sẽ tạo ra các nguồn  tài chính dồi dào hơn cho việc đổi mới cơng nghệ và thiết bị của các ngành kinh tế Việc hội nhập quốc tế sẽ tạo điều kiện và thúc đẩy việc thiết lập cơ cấu lao   động theo định hướng thị  trường. Đó là những lao động có trình độ  chun mơn kỹ  thuật cao. Trong khi những lao động khơng có chun mơn kỹ  thuật phải được cắt  giảm. Tạo điều kiện cho nhân lực lao động của nước ta tham gia sâu rộng hơn vào  phân cơng và hợp tác lao động quốc tế. Đặt nền móng cho việc tạo việc làm và phát  triển nguồn nhân lực một cách ổn định và bền vững nhất 1.3.3. Vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao đến q trình hội nhập Trong truyền thống Việt Nam xác định ''Hiền tài là ngun khí của quốc gia".  Còn nhà tương lai Mỹ  Avill Toffer nhấn mạnh vai trò của lao động tri thức, theo ơng   "Tiền bạc tiêu mãi cũng hết, quyền lực rồi sẽ mất; Chỉ có trí tuệ của con người thì khi  sử dụng khơng những khơng mất đi mà còn lớn lên" Nguồn nhân lực chất lượng cao là nguồn lực chính quyết định q trình tăng  trưởng và phát triển kinh tế ­ xã hội nói chung. Nguồn nhân lực chất lượng cao là bộ  17 phận quan trọng nhất của nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực, nguồn lao động là nhân tố  quyết định việc khai thác, sử dụng, bảo vệ và tái tạo các nguồn lực khác Giữa nguồn lực con người, vốn, tài ngun thiên nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật,   khoa học cơng nghệ v.v… có mối quan hệ  nhân quả  với nhau, nhưng trong đó nguồn  nhân lực được xem là năng lực nội sinh chi phối q trình phát triển kinh tế  ­ xã hội  của mỗi quốc gia. So với các nguồn lực khác, nguồn nhân lực với yếu tố hàng đầu là  trí tuệ, chất xám có  ưu thế  nổi bật   chỗ  nó khơng bị  cạn kiệt nếu biết bồi dưỡng,   khai thác và sử dụng hợp lý, còn các nguồn lực khác dù nhiều đến đâu cũng chỉ là yếu   tố có hạn và chỉ phát huy được tác dụng khi kết hợp với nguồn nhân lực một cách có   hiệu quả. Vì vậy, con người với tư cách là nguồn nhân lực, là chủ thể sáng tạo, là yếu  tố bản thân của q trình sản xuất, là trung tâm của nội lực, là nguồn lực chính quyết  định q trình phát triển kinh tế ­ xã hội Ngày nay một quốc gia có thể  khơng giàu về  tài ngun, điều kiện thiên nhiên  khơng mấy thuận lợi nhưng nền kinh tế  có thể  tăng trưởng nhanh và phát triển bền   vững nếu hội đủ bốn điều kiện:  Quốc gia đó biết đề ra đường lối kinh tế đúng đắn  Quốc gia đó biết tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối đó  Quốc gia đó có đội ngũ cơng nhân kỹ thuật tay nghề cao và đơng đảo  Quốc gia đó có các nhà doanh nghiệp tài ba Nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định sự thành  cơng của q trình hội nhập quốc tế nói riêng hiện nay; Khi đất nước ta đang bước vào  giai đoạn chủ động hội nhập quốc tế,  nâng cao và khẳng định  vị thế của mình  , việc  tiếp cận kinh tế tri thức trong điều kiện phát triển kinh tế ­ xã hội còn thấp, do đó u   cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là trí lực có ý nghĩa quyết định tới sự  thành cơng và phát triển bền vững  của đất nước. Đảng ta đã xác định phải lấy việc   phát huy chất lượng nguồn nhân lực làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền  vững 18 Nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện để  rút ngắn khoảng cách tụt hậu,  thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đẩy nhanh hợp tác giao lưu học hỏi kinh nghiệm với   các nước Vậy nguồn nhân lực chất lượng cao là điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Quá  trình hội nhập trình là q trình lao vào vũ trụ bao la mà người cầm lái chính là  nguồn  nhân lực chất lượng cao. Con tàu chỉ đi đúng hướng khi người cầm lái thực sự  có đủ  khả  năng năng lực để  điều khiển nó. “Khả  năng” này gắn liền với nghĩa vụ  và trách  nhiệm CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO  HIỆN NAY TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 2.1. Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao Theo số liệu mới nhất về dân số tính đến năm 2009, Việt Nam có trên 44 triệu  lao động trên tổng số 89 triệu dân và là một nước có nguồn lao động dồi dào so với   nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.Về quy mơ dân số, Việt Nam là nước đứng  thứ  2 trong khu vực và đứng thứ  13 trên thế  giới. Trong số 89 triệu dân thì chiếm tới   50% là số người nằm trong độ tuổi lao động và nhóm tuổi từ 15 tới 34 tuổi chiếm hơn   45% tổng số lực lượng lao động. Cũng theo số liệu này thì hàng năm có khoảng từ 1,5  đến 1,7 triệu người nhập vào lực lượng lao động. Nhìn chung, cung lao động tại Việt   19 Nam rất dồi dào và lớn hơn cầu về  lao động. Tuy nhiên, phần lớn lượng cung lao   động này là lao động phổ thơng, tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo cao và chất lượng lao   động khơng đồng đều giữa các vùng, miền Tuy nhiên so với những năm trước đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế  nói chung và sự phát triển của các doanh nghiệp mới nói riêng, nhu cầu về nguồn nhân  lực có chất lượng cao của các ngành dịch vụ và cơng nghiệp, đặc biệt là đối với lĩnh  vực quản trị doanh nghiệp, cơng nghệ thơng tin, tài chính ngân hàng, điện, điện tử  và   hố chất ngày càng tăng lên. Cùng với chính sách mở cửa, đổi mới và hội nhập kinh tế  quốc tế  ngày càng sâu, làn sóng đầu tư  trong nước cũng như  đầu tư  trực tiếp nước   ngồi ngày càng tăng lên, các doanh nghiệp trong nước được thành lập mới ngày càng  nhiều đã tạo ra một lượng cầu nhân lực có chất lượng cao ngày càng lớn. Đối với các  doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi hoặc doanh nghiệp liên doanh với nước ngồi thì   các nhà đầu tư  là người nước ngồi thường  ưu tiên tuyển dụng lao động có chất  lượng cao ngay   Việt Nam vì lao động Việt Nam là người   am hiểu khá nhiều lĩnh  vực, tập qn, có nhiều mối quan hệ  và mức lương trả  cho họ  thường thấp hơn so   với lao động từ  nước ngoài và cũng để  cạnh tranh với các doanh nghiệp Việt Nam,   các nhà đầu tư  là người nước ngoài sẵn sàng trả  mức lương cho người lao động cao   hơn rất nhiều so với các doanh nghiệp Việt Nam. Vì thế, sự  cạnh tranh về  nguồn   nhân lực có chất lượng cao ngày càng gay gắt. Kết quả  cuộc điều tra 63.000 doanh   nghiệp ở 36 tỉnh thành phố trên cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư  đã tiến hành năm  2008 cho thấy nguồn nhân lực chất lượng cao có thể  tham gia quản lý tại Việt Nam   cũng mới chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Đặc biệt những nhân sự cấp cao của Việt   Nam đang đứng trước một nguy cơ  khủng hoảng trầm trọng vì khơng đủ  khả  năng   bắt kịp sự phát triển của nền kinh tế. Cũng theo như kết quả cuộc điều tra này, tỷ  lệ  giám đốc doanh nghiệp có trình độ  thạc sỹ  chỉ  là 2,99%, đại học là 37,82% và cao  đẳng là 3,56% trong khi đó tỷ  lệ  có trình độ  trung học chun nghiệp là 12,33% và  trình độ tốt nghiệp trung học phổ thơng trở xuống chiếm tới 43,30% Về  nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao trong ngành tài chính và ngân   hàng cũng đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Năm 2007, trước khi xẩy ra khủng   20 hoảng kinh tế tồn cầu, hầu hết các ngân hàng của Việt Nam đều mở  thêm rất nhiều  chi nhánh. Các ngân hàng thương mại cổ phần đều đồng loạt tuyển dụng một lượng   lớn nhân lực có trình độ  tốt nghiệp đại học ngành tài chính ngân hàng.Đối với các   cơng ty kinh doanh chứng khốn cũng vậy. Hàng loạt các cơng ty ra đời và kèm theo đó   là việc tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng cao, vì thế  nguồn nhân lực chất lượng   cao ngành này ngày càng khan hiếm. Trong năm 2007, nguồn nhân lực cho ngành ngân  hàng chỉ  có khoảng 2000 sinh viên ra trường nên chỉ  đáp  ứng được khoảng 40% nhu  cầu. Sự  khan hiếm nguồn nhân lực có trình độ  cao đã khiến cho các doanh nghiệp   phải sử dụng tới các chun gia là người nước ngồi và đương nhiên là phải trả  tiền  lương cho họ  mức lương rất cao (đây là một điều thực sự  đáng suy nghĩ đối với bất   cứ người Việt Nam nào có lòng tự  trọng dân tộc). Một số dịch vụ ngân hàng, y tế  có  tới 40% tổng số  lao động có thu nhập cao từ  14.000 USD/năm trở  lên đều thuộc về  người nước ngồi. Tại một nhà máy gia cơng giầy ở  Đồng Nai, tiền lương mà doanh   nghiệp phải trả cho 70 chun gia là người nước ngồi tương đương với tổng số tiền   lương mà doanh nghiệp trả cho 20.000 lao động người Việt Nam.Tại một Nhà máy xi   măng   tỉnh Thanh Hố, 20 vị  trí lao động chủ  chốt, người Việt Nam lại giao cho   người nước ngồi là người Nhật Bản    đảm nhiệm và họ  đã được trả  tiền lương  ở  mức tương đương với tổng số  lương của 2000 cơng nhân người Việt Nam (đây quả  thực là một điều rất thiệt thòi cho người dân Việt Nam)  Có rất nhiều ngun nhân  khác nhau dẫn tới tình trạng cung nhân lực có chất lượng cao khơng đáp ứng được nhu  cầu. Theo  điều tra mới  đây của Bộ  kế  hoạch và Đầu tư, gần 18% số  các doanh  nghiệp Việt Nam, kể cả các tổ chức tín dung, ngân hàng được hỏi đều gặp khó khăn   trong việc   đào tạo nguồn nhân lực  lành nghề  và  có trình độ  cao cho chính doanh  nghiệp của họ. Ngun nhân chính của việc này là do các doanh nghiệp thiếu thơng tin   và chưa tiếp cận một cách hiệu quả được với các dịch vụ đào tạo. Có nhiều sinh viên  đã khơng được định hướng tốt trong việc chọn trường, chọn ngành nghề  theo học.  Cũng một phần do chất lượng đào tạo   các cơ  sở  đào tạo khơng đáp ứng được nhu  cầu, điều này đã tạo ra sự  lãng phí lớn đối với bản thân người được đào tạo và đối   21 với xã hội, đó chính là sự  yếu kém trong cơng tác quản lý nguồn nhân lực có chất  lượng cao và suy cho cùng thì lực lượng lao động ở Việt Nam chưa phát triển Theo nhận định của nhiều chun gia có trách nhiệm thì nguồn lao động chất  lượng cao trong một số lĩnh vực như  cơ  khí chế  tạo, tự  động hố, vật lý ngun tử,   kinh doanh thương mại quốc tế, kế tốn kiểm tốn, tín dụng, ngân hàng vẫn sẽ  tiếp   tục bị  thiếu hụt và khan hiếm. Hầu hết các tổ  chức doanh nghiệp khi được hỏi đều  cho rằng tuyển dụng được cán bộ nghiệp vụ giỏi đã khó, nhưng tuyển dụng được cán  bộ quản lý giỏi còn khó hơn rất nhiều. Đồng thời, việc giữ lao động giỏi ở lại doanh   nghiệp cũng là việc khơng dễ  dàng. Điều này một lần nữa cho thấy trong tương lai   khi mà cuộc khủng hoảng kinh tế tồn cầu qua đi, các doanh nghiệp sẽ  tiến hành tái   cấu trúc và nhu cầu nhân lực có chất lượng cao ngày càng tăng lên thì chắc chắn sự  mất cân đối  giữa cung và cầu về lao động sẽ  diễn ra ngày càng trầm trọng hơn nếu   như Việt Nam khơng có những biện pháp hiệu quả để  giải quyết vấn đề  này ngay từ  bây giờ  2.2. Lợi thế ngu    ồn nhân lực chất lượng cao  c   ủa Việt Nam  Người lao động Việt Nam nhìn chung có những phẩm chất vượt trội như thơng   minh, cần cù, chịu khó, khả năng nắm bắt các kỹ năng lao động, đặc biệt là kỹ năng sử  dụng các cơng nghệ  hiện đại tương đối nhanh. Đây là lợi thế  cạnh tranh quan trọng   của nguồn nhân lực nước ta trong q trình tồn cầu hóa và phát triển nền kinh tế  tri   thức. Một trong những lợi thế cạnh tranh của Việt Nam thường được nói đến là nhân   cơng giá rẻ. Tuy nhiên chúng ta nên "giải mã" để xem đây là lợi hay là nhược điểm của   Việt Nam. Lý do là giá nhân cơng rẻ đồng nghĩa với lao động tay nghề thấp. Như vậy,   lợi thế này cũng chính là nhược điểm của lao động Việt Nam. Trên thực tế, rất nhiều  nhà đầu tư nước ngồi than phiền rằng khó tuyển dụng nhân sự  cho ngành cơng nghệ  thơng tin, ngân hàng, viễn thơng  Do đó Việt Nam khó có thể  thu hút đầu tư  vào   những khu vực dịch vụ cao cấp mà Việt Nam đang rất cần để chuyển dịch cơ cấu kinh  tế. Vì vậy, việc đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo ngành cơng nghiệp hỗ trợ, nâng  cao hàm lượng nội địa  là việc mà Nhà nước phải nhanh chóng thực hiện để  "tạo  chất" cho "lợi thế nhân cơng" mà Việt Nam đang có hiện nay 22  2.3. Khó khăn, thách th  ức  Tuy nhiên, so với u cầu của nền kinh tế  tri thức thì chất lượng nguồn nhân   lực ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập và hạn chế. Hiện nay, Việt Nam mới chỉ có   thể  đáp  ứng được 35 đến 40% nhu cầu nhân sự  bậc cao của các doanh nghiệp. Thị  trường nhân sự  cấp cao của Việt Nam đang đứng trước một nguy cơ  khủng hoảng   trầm trọng vì khơng đủ khả năng bắt kịp sự phát triển của nền kinh tế.  Theo khảo sát của Trung tâm Dự  báo nhu cầu nhân lực và thơng tin thị  trường  lao động TPHCM, chỉ  có khoảng 40% sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp tìm được  việc làm đúng ngành, đúng trình độ; 60% còn lại phải làm trái ngành hoặc thấp hơn   trình độ đào tạo Theo ơng Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm thì ngun nhân tình trạng  trên là do sinh viên chạy đua theo phong trào, học ngành “hot” dẫn đến cảnh ngành cần  người làm lại ít người học, ngành nhiều người học lại ít chỗ  làm. Khi ra trường, sự  mất cân đối này dẫn đến việc những lao động có trình độ  chun mơn kỹ  thuật này   phải làm những cơng việc trái ngành. Thậm chí một số  doanh nghiệp phải cử  đi đào  tạo lại ở nước ngo hoặc th nước gây sự lãng phí nguồn lực q lớn Theo xu hướng chung hiện nay, lực lượng lao động tri thức học sinh sinh viên   đều thích đi du học và làm việc   nước ngồi. Đến khi về  già mới trở  về  nước để  đóng góp một phần sức lực cuối cùng cho đất nước q hương.Và còn phần đa bộ  phận cơng nhân tài năng còn lại trong nước thì thích làm việc trong các doanh nghiệp   nước ngồi đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn 100% nước ngồi Có thể nói, từ những thực trạng trên, vấn đề chất lượng nguồn nhân lực cao đã  được đặt ra một cách cấp bách trong thời kì hội nhập. Trước hết, phải đi tìm ngun   nhân của “sự khủng hoảng này Chúng ta sử dụng vốn nhiều chứ khơng chú trọng đến nguồn nhân lực chất  lượng cao thế thì mơ hinh kinh tế này nó đúng trong một giai đoạn nào đấy nhưng  nếu  để dài q thì nó sẽ gây ra thảm họa về hiệu quả.Trong nhân lõi các mơ hình đó chúng  ta thấy bóng dáng của cơng nghệ và chất lượng cao rất ít. Đó là ý kiến của ơng Trần  Đình Thiên ­ Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam 23 Các trường đại học của chúng ta bây giờ chưa đào tạo theo u cầu của thị  trường, chưa bắt đầu từ những đơn đặt hàng của các doanh nghiệp mà đào tạo theo  khả năng thao nhu cầu của trường. Đây là sự bất cập đang rất cần sự thay đổi Vậy giải pháp nào cho tình trạng trên đây? CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG  CAO ĐÁP ỨNG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 24 Đầu tiên là phải nâng cao nhận thức cho mọi cá nhân tổ  chức để  hiểu rõ tầm  quan trọng của việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong q   trình phát triển kinh tế tri thức và hội nhập vào nền kinh tế thế giới của nước ta hiện   nay. Phải xác định cho rõ nguồn nhân lực là tài ngun q giá nhất của Việt Nam  trong cơng cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Một đất nước với nguồn tài ngun  thiên nhiên đang ngày càng bị cạn kiệt như  ở Việt Nam, cần phải lấy nguồn nhân lực   làm tài ngun thay thế chính Đối với nhà nước: Làm tốt cơng tác quy hoạch phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng và triển khai  chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam từ  nay đến năm 2020 và tầm nhìn   2030. Tuy nhiên, trước mắt cần có kế hoạch đột phá vào phát triển nhóm nhân lực chất  lượng cao, đó là: ­ Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý có năng lực quản lý giỏi và có  phẩm chất đạo đức tốt cần được xây dựng, bồi dưỡng và sử  dụng hợp lý bởi đây là  lực lượng có ý nghĩa đầu tàu quan trọng lãnh đạo phát triển kinh tế  ­ xã hội của đất  nước ­ Đối với đội ngũ cán bộ khoa học, cơng nghệ  thì phải nâng cao chất lượng và   hiệu quả  sử  dụng thơng qua việc trang bị đầy đủ  những yếu tố  thiết bị  kĩ thuật hiện   đại và đảm bảo một mơi trường làm việc hợp lí . Đây là một trong những nhiệm vụ  vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm chiến lược nhằm tạo ra lực lượng đầu đàn trong   đội ngũ những người lao động, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao của   nước ta ­ Đối với cơng nhân kỹ thuật thì cần phải có kế hoạch đào tạo và nâng cao tay   nghề cụ thể rõ ràng vì đây là lực lượng quan trọng tham gia trực tiếp vào q trình sản  xuất Cải thiện thơng tin về nguồn nhân lực theo hướng rộng rãi và dân chủ, làm cho  mọi người thấy được tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực của nước ta và   trên thế giới. Mở những đợt tun truyền rộng rãi, thấm sâu vào lòng người về nguồn   25 nhân lực, chất lượng sinh, sống, thơng tin về  học tập, giáo dục ngành nghề  trong các   tầng lớp nhân dân, nhất là trong thanh niên, học sinh Chìa khóa vạn năng để  phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chính là phải  nâng cao giáo dục tồn diện,  đổi mới cơ  cấu tổ  chức, cơ  chế  quản lý, nội dung,   phương pháp dạy và học; thực hiện "chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa", chấn hưng  nền giáo dục Việt Nam Thực hiện cải cách mạnh mẽ hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hiện đại,  góp phần đào tạo và xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng  yêu cầu phát triển kinh tế tri thức như: Tăng đầu tư ngân sách hơn nữa cho giáo dục và   đào tạo; Thực hiện xã hội hóa giáo dục; Mở  rộng quy mơ và tăng nhanh tốc độ  đào  tạo; Thực hiện đào tạo theo nhu cầu của xã hội; Tiếp tục cải cách nội dung và phương   pháp đào tạo; Tăng cường sự lãnh đạo và quản lý của Nhà nước đối với giáo dục, đào   tạo Để đáp ứng u cầu ngày càng cao của nền kinh tế tri thức, trong thời gian tới   giáo dục đại học Việt Nam cần có sự  đổi mới, trước mắt nên chú trọng vào các vấn   đề: ­ Xây dựng một hệ  thống các trường đại học có uy tín, có khả  năng đào tạo   nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính ­ ngân hàng, cơng  nghệ thơng tin, kiểm tốn và ngoại ngữ ­ Về  cơ  chế  quản lý, thay đổi theo hướng tăng thêm tính chủ  động cho các  trường đại học nhất là tự  chủ  về  tài chính. Khuyến khích các trường dân lập hoạt   động thực sự hiệu quả đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu ­ Về nội dung, chương trình: tăng cường thực hành nhằm phát triển tư duy sáng  tạo của sinh viên, gắn lý thuyết trong sách vở  với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh   doanh. Hiện nay vấn đề  này còn rất lỏng lẻo. Học sinh sinh viên mặc dù rất giỏi lý   thuyết nhưng khi bắt tay vào cơng việc hay tình huống cụ thể thì cách giải quyết gặp  rất nhiều khó khăn. Nên có nhiều những bài học thực tế, tổ  chức những dịp giao lưu   cọ xát bên ngồi để đánh giá chung vào q trình nhận thức của học sinh sinh viên. Tất  26 nhiên để  làm được điều này thì khơng phải trách nhiệm của riêng ai mà là của tất cả  mọi thành phần trong xã hội   Ngồi ra, cần đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục, cho phép các thành phần  kinh tế  trong và ngồi nước tham gia vào q trình đào tạo và phát triển nguồn nhân  lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng u cầu hội nhập quốc tế phù hợp  với luật pháp Việt Nam cũng là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.Điều này rất phổ  biến hiện nay đơn cử như có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ được thành lập nhằm thỏa  mãn nhu cầu của mọi người giao lưu học hỏi hay có cơ hội kiếm việc tốt hơn Nhà nước phải có kế  hoạch phối hợp tạo nguồn nhân lực từ  nơng dân, cơng  nhân, trí thức; có kế hoạch khai thác, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng các nguồn nhân lực   nhân tài cho đúng. Phải có sự phân biệt rành mạch giữa tài thật và tài giả, giữa những   người cơ  hội và những người chân chính trong các cơ  quan cơng quyền. Khơng giải   quyết được vấn đề  này một cách rõ ràng, thì nhân tài của đất nước sẽ  lại "rơi lả  tả   lá mùa thu", "vàng thau lẫn lộn", làm cho những người thật sự có tài năng khơng   phát triển được, trong khi đó, những người cơ hội, “ăn theo nói leo”, xu nịnh, bợ đỡ lại  tồn tại trong các cơ quan cơng quyền.  Hằng năm, Nhà nước cần tổng kết về lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực ở  Việt Nam, đánh giá đúng mặt được, mặt chưa được, kịp thời rút ra những kinh nghiệm,  trên cơ  sở  đó mà xây dựng chính sách mới và điều chỉnh chính sách đã có về  nguồn   nhân lực  ở Việt Nam, như chính sách hướng nghiệp, chính sách dạy nghề, học nghề;   chính sách thu hút các thành phần kinh tế tích cực tham gia vào lĩnh vực tạo nguồn nhân  lực cho đất nước; chính sách đối với các tổ  chức NGO có liên quan đến vấn đề  nhân   tài, nhân lực; chính sách đối với lao động đi làm việc ở nước ngồi và thu hút các thành   phần kinh tế tham gia đưa lao động đi làm việc ở nước ngồi Đối với doanh nghiệp và người lao động: Ở  nước ta, mốc quan trọng đánh dấu những thay đổi của doanh nghiệp nhà  nước trong những năm vừa qua là cổ phần hóa. Cổ phần hóa được coi là giải pháp tối   ưu tăng tính tự  chủ  và hiệu quả  của các doanh nghiệp nhà nước. Mặc dù chưa có  nghiên cứu đánh giá về  việc làm của người lao động tại các doanh nghiệp hậu cổ  27 phần hóa, nhưng vấn đề nổi cộm tại các doanh nghiệp này là sắp xếp lại, đào tạo lại,   tinh giản biên chế,  với số đơng người lao động do khơng đáp ứng được u cầu mới Tại sao lại có vấn đề  đó? Nhìn trực diện, có thể  thấy ngay lý do vì rất nhiều  người lao động có năng lực yếu và khơng đáp  ứng được u cầu cơng việc trong bối   cảnh mới. Nhưng nhìn kỹ  lại, lý do quan trọng nhất là do mơi trường văn hóa doanh   nghiệp trước đó chưa chú trọng đúng mức văn hóa học tập và đổi mới, sáng tạo. Mơi   trường văn hóa đã làm giảm và triệt tiêu tính thích nghi của nhiều người lao động Lãnh đạo  doanh  nghiệp  đơi khi  có  nhiệm  kỳ   Người  lao  động  thì  khơng có  nhiệm kỳ. Nếu người lao động khơng có thái độ phản tỉnh, chú trọng trau dồi năng lực  bản thân, chú trọng phát triển khả năng thích nghi, đến một ngày khơng xa lắm, người  lao động sẽ thuộc nhóm "tinh giản biên chế". Chú trọng học tập và sáng tạo, tích lũy   các năng lực theo u cầu của thời đại mới là cách tốt nhất để đảm bảo cho bản thân  và gia đình Trung bình mỗi người lao động chỉ nhận được chi phí đào tạo gần 400.000 đồng  trong một năm. Điều này cho thấy doanh nghiệp đầu tư chưa tương xứng cho cơng tác  đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Đó là kết quả trong báo cáo "Thực trạng quản trị  nhân sự  tại doanh nghiệp Việt Nam", được PGS.TS.Lê Qn cơng bố  tại Ngày hội  Nhân sự  Việt Nam 2011. Nghiên cứu khảo sát từ  437 cán bộ  quản lý và 335 doanh   nghiệp. Điề  dó cho thấy chỉ  đưa ra các chính sách các biện pháp sng thơi khơng   đủ.Vấn đề  là phải làm sao để  các doanh nghiệp tự  nhận thấy được lợi ích của việc   đầu tưu cho nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Cụ thể trong   xu thế  hội nhập như  hiện nay thì một trong những cách có ý nghĩa thiết thực nhất là   nâng cao sự cạnh tranh một cách cơng bằng với các doanh nghiệp nước ngồi.Mặc dù   đây là một sự  thử  thách lớn nhưng càng khó khăn  thì chúng ta mới càng thấy rõ tầm   quan trọng của vấn đề. Để có được thành cơng thì thường phải có sự hi sinh. Chúng ta  nới lỏng quan hệ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tổ  chức nước ngồi khơng đồng   nghĩa với việc tự do bỏ mặc các doanh nghiệp Việt Nam. Trong một giới hạn nào đó   chúng ta cho họ tự hiểu ra vấn đề. Như  việc giữ  chân nhân tài chẳng hạn.Thực tế  là   những người có tài có năng lực thường làm việc cho các tổ  chức nước. Nhà nước  28 khơng thể  nào ban hành chính sách bắt người ta phải làm việc cho ai được mà phải  cùng với các doanh nghiệp tìm ngun nhân và từ đó có biện pháp cụ thể để áp dụng KẾT LUẬN Trong bất cứ giai đoạn phát triển nào của đất nước thì vai trò của nguồn lực con   người ln là quan trọng chủ  chốt.Với tầm nhìn ngày càng mở  rộng nhất là trong xu  thế hội nhập hiện nay thì vai trò quyết định của nó ngày càng chứng minh một cách cụ  thể     rõ   ràng   nhất.Người   ta   thường   nói     kèm   với     hội         thách   thức,điều này càng đúng hơn trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay   Và bộ  phận cốt lõi đem lại lợi thế  cạnh tranh, khẳng  định thương hiệu Việt trên   trường quốc tế đó chính là Nguồn nhân lực chất lượng cao. Đóng góp của bộ phận này  thể  hiện qua những thành tựu mà ta đã đạt được trong suốt q trình hội nhập.Vì thế  nâng cao phát triển nguồn lực chất lượng cao khơng chỉ  là vấn đề  cấp thiết mà còn là  một thực tế khách quan hiện nay đó là chủ động hội nhập quốc tế. Đảng và nhà nước  đã và đang từng bước tạo những tiền đề ban đầu cho việc đầu tư phát triển nguồn lực  này.Còn với đối với chúng ta hiện nay tích cực học tập rèn luyện tự  hồn hiện bản   thân chính là góp sức xây dựng nên một hình tượng mới về nguồn nhân lực Việt Nam   trong tương lai ­ cao hơn và vững chắc hơn. Vì chúng ta là lực lượng trí thức ­ là nền  móng của nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhưng về lâu dài,  quan trọng hơn cả là cần  phải nâng cao nhận thức: “Phát triển nguồn nhân lực cao khơng đơn giản chỉ  là đào   tạo nghề   nghiệp,   mà  còn là  nền  móng  để  giải  quyết triệt  để  đói  nghèo,   thu hẹp   khoảng cách giàu nghèo, ổn định chính trị xã hội cho đất nước”.    29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Phạm Minh Hạc:  Nghiên cứu con người và nguồn nhân lực  đi vào Cơng   nghiệp hố, Hiện đại hố, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr. 323 2. TS.Nguyễn  Hữu Dũng (2002),  Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao   trong sự nghiệp cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế,  Tạp chí  lý luận chính trị số 8 ­ T8/2002.  3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006),  Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần   thứ X, NXB CTQG, Hà Nội 4. Mác­Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 4, NXB CTQG, Hà Nội  5. Nguyễn Hữu Quỳnh (1996), Đại từ điển kinh tế thị trường, Viện nghiên cứu  và phổ biến tri thức bách khoa, Hà Nội   6. Tony Buzan:  Bản đồ  tư  duy trong cơng việc,  NXB Lao động – Xã hội, HN  2006, trang 29   7. Nguyễn Đắc Hưng, Phan Xuân Dũng: Nhân tài trong chiến lược phát triển   quốc gia, NXB CTQG, HN 2004, trang 15 30 8. Ths.Trần Văn Hùng: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các  trường ĐH (18/07/2011).  9. Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (chủ biên 2008): Giáo trình Kinh tế nguồn   nhân lực, Nhà xuất bản đại học kinh tế Quốc dân 31 ... kinh tế trong và ngồi nước tham gia vào q trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực,  nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng u cầu hội nhập quốc tế phù hợp  với luật pháp Việt Nam cũng là cần thiết trong bối cảnh hiện nay.Điều này rất phổ ... CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HIỆN NAY TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP 2.1. Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao Theo số liệu mới nhất về dân số tính đến năm 2009, Việt Nam có trên 44 triệu ... khốc liệt, chất lượng nguồn nhân lực đóng một vai trò sống còn đối với một nền kinh  tế đang trên đà phát triển và hội nhập như Việt Nam Và tổng thể nguồn nhân lực của một quốc gia,  nguồn nhân lực chất lượng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế

Từ khóa liên quan