Regulation of Apoptosis by IL-10 and the association with Stat-1 signaling molecule in dendritic cells

8 26 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/01/2020, 14:27

IL-10 is an anti-inflammatory cytokine, participating in induction of immune tolerance and cell apoptotic death. Dendritic cells (DCs) is the most professional antigen-presenting cells among innate immune cells to exert generation and maintenance of immunological memory mediated through activation of T and B lymphocytes. The STAT signalling pathway plays a regulatory role of maturation and differentiation of immune cells. In this study, DCs were treated with inflammatory cytokines including TNF-, INF, IL-2 and IL-10 and subsequently examined the phosphorylation of STAT-1 and STAT-3, TNF-α concetration in cell suspension and the proportion of Annexin V+ and caspase 3+ cells. Methods used for this investigation include western blotting, flow cytometry and ELISA. DCs were derived from mouse bone marrow cells and cultured with GM-CSF for 8 days. As a result, IL-10, but not other cytokines enhanced the number of Annexin V+ cells and caspase 3 activity in DCs. More importantly, IL-10 also increased the phosphorylation of STAT-1 as well as the release of TNF-α into cell suspension. In conclusion, activation of STAT-1 might relate to the cell apoptotic death and TNF-α sectetion in IL-10-treated DCs. TAP CHI SINH HOC 2019, 41(1): 109–116 DOI: 10.15625/0866-7160/v41n1.12607 REGULATION OF APOPTOSIS BY IL-10 AND THE ASSOCIATION WITH STAT-1 SIGNALING MOLECULE IN DENDRITIC CELLS Nguyen Thu Thuy1, Nguyen Thi Xuan2,* Institute of Biomedicine and Pharmacy, Vietnam Military Medical University Ha Noi, Vietnam Institute of Genome Research, VAST, Vietnam Received June 2018, accepted March 2019 ABSTRACT IL-10 is an anti-inflammatory cytokine, participating in induction of immune tolerance and cell apoptotic death Dendritic cells (DCs) is the most professional antigen-presenting cells among innate immune cells to exert generation and maintenance of immunological memory mediated through activation of T and B lymphocytes The STAT signalling pathway plays a regulatory role of maturation and differentiation of immune cells In this study, DCs were treated with inflammatory cytokines including TNF-, INF, IL-2 and IL-10 and subsequently examined the phosphorylation of STAT-1 and STAT-3, TNF-α concetration in cell suspension and the proportion of Annexin V+ and caspase 3+ cells Methods used for this investigation include western blotting, flow cytometry and ELISA DCs were derived from mouse bone marrow cells and cultured with GM-CSF for days As a result, IL-10, but not other cytokines enhanced the number of Annexin V+cells and caspase activity in DCs More importantly, IL-10 also increased the phosphorylation of STAT-1 as well as the release of TNF-α into cell suspension In conclusion, activation of STAT-1 might relate to the cell apoptotic death and TNF-α sectetion in IL-10-treated DCs Keywords: Apoptosis, dendritic cell, IL-10 and STAT Citation: Nguyen Thu Thuy, Nguyen Thi Xuan, 2019 Regulation of apoptosis of dendritic cells by IL-10 and in association with STAT-1 signaling molecule Tap chi Sinh hoc, 41(1): 109–116 https://doi.org/10.15625/08667160/v41n1.12607 * Corresponding author email: xuannt@igr.ac.vn ©2019 Vietnam Academy of Science and Technology (VAST) 109 TAP CHI SINH HOC 2019, 41(1): 109–116 DOI: 10.15625/0866-7160/v41n1.12607 VAI TRỊ ĐIỀU HỊA Q TRÌNH APOPTOSIS CỦA IL-10 VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI TÍN HIỆU STAT-1 TRONG TẾ BÀO TUA Nguyễn Thu Thủy1, Nguyễn Thị Xuân2,* Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, Hà Nội, Việt Nam iện Nghi n cứu hệ gen iện n l m hoa học v C ng nghệ iệt Nam, Việt Nam Ngày nhận 11-6-2018, ngày chấp nhận 1-3-2019 TÓM TẮT IL-10 cytokine kháng viêm tham gia tích cực vào trả lời miễn dịch đối kháng trình apoptosis tế bào Tế bào tua (TBT) tế bào trình diện kháng nguyên chuyên nghiệp số loại tế bào hệ thống miễn dịch kh ng đặc hiệu, giúp hình thành trí nhớ miễn dịch thơng qua hoạt hóa tế bào lympho T B Tín hiệu phân tử STAT đóng vai trò điều hòa thục khả biệt hóa tế bào miễn dịch Trong nghiên cứu này, TBT xử lý cytokine TNF-, INF, IL-2 IL-10, tế bào sau thu hoạch xác định phosphoryl hóa protein STAT-1 STAT-3, nồng độ TNF-α m i trường dịch huyền phù số lượng tế bào phản ứng dương tính với marker Annexin V caspase Các phương pháp sử dụng nghiên cứu bao gồm kỹ thuật western blotting, flow cytometry ELISA Vật liệu sử dụng tế bào tủy xương chuột nuôi cấy ngày hormone GMCSF Kết nhận cho thấy xử lý TBT loại cytokine trên, có IL-10 làm tăng mức độ biểu Annexin V caspase TBT, lại cytokine khác không ảnh hưởng đến chết apoptosis TBT ơn nữa, IL-10 l m tăng phosphoryl hóa phân tử tín hiệu STAT-1 tăng khả tiết TNF-α v o m i trường dịch huyền phù TBT Kết nghiên cứu cho thấy tín hiệu phân tử STAT-1 li n quan đến chết apoptosis khả tiết TNF-α TBT xử lý IL-10 Từ khóa: Apoptosis, IL-10, STAT tế bào tua * Địa liên hệ email: xuannt@igr.ac.vn MỞ ĐẦU Apoptosis hoạt động bình thường trình phát triển lão hóa tế bào m v quan thể v l chế phòng vệ tế bào chúng bị tổn thương bệnh lý tác nh n g y độc (Stephanou and Latchman, 2003) Tiến trình apoptosis đặc trưng thay đổi hình thái bao gồm tính gắn kết bất đối xứng màng, c đặc nước co rút tế bào, điện sinh học màng ty thể v đứt gãy phân mảnh nhiễm sắc thể nhân Chính vậy, tế b o apoptosis có kích thước nhỏ tế bào bình thường, khơng có khả tham gia v o 110 hoạt động sinh lý thể tăng sinh biệt hóa Có hai đường dẫn tới chết apoptosis kết nối với ảnh hưởng đến l đường ngoại bào phụ thuộc vào khả gắn với thụ thể bề mặt tế bào đường nội bào thông qua hoạt động ty thể (Elmore, 2007) Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến q trình apoptosis tế b o phối tử toll-like receptor (TLR) loại cytokine viêm khác (Simpson et al., 2016; Summan et al., 2018; Yoo et al., 2012) Một phối tử TLR nghiên cứu rộng Vai trò điều hòa q trình apoptosis rãi tế bào miễn dịch phối tử TLR4 (lipopolysaccharide, LPS) Sự gắn kết phối tử thụ thể TLR4 tế bào kích hoạt tín hiệu phân tử hoạt động l m tăng tiết cytokine TNF- INF giảm tiết IL-10 (Zhang and Zheng, 2005), dẫn tới ức chế hoạt động apoptosis tế bào (Summan and Nejsum, 2018) Khả tiết cytokine gây viêm tế bào liên quan trực tiếp đến hoạt động miễn dịch thể, từ điều hòa trình trả lời miễn dịch trả lời đối kháng dị ứng thể tiếp xúc với yếu tố gây bệnh tác nhân khác từ m i trường sống (Banchereau et al., 2000; Elmore, 2007) Trong số loại cytokine viêm, IL-10 cytokine kháng viêm tham gia kích thích hoạt động hệ miễn dịch đối kháng biết đến yếu tố cảm ứng trình apoptosis số tế bào khác (Simpson and Miles, 2016; Summan and Nejsum, 2018; Yoo and Byun, 2012) Các loại cytokine tiền vi m IL-2 TNF-α l nhân tố kích hoạt chết apoptosis nhiều loại tế bào khác (Cerezo et al., 1999; Kim et al., 2018; Zhao et al., 2018) Vai trò hai loại cytokine kháng viêm tiền viêm đóng vai trò đối kháng để trì cân nội mơi thể (Summan and Nejsum, 2018; Yoo and Byun, 2012) Một số nghiên cứu gần đ y cho thấy ảnh hưởng ngược lại IL-10 đóng vai trò ức chế apoptosis tế bào phôi thai l m tăng biểu protein Bcl-2 ty thể (Wang et al., 2015) tế bào T điều hòa bệnh nhân viêm khớp (Li et al., 2014) Hoạt động tế b o T điều hòa liên quan đến trả lời miễn dịch đối kháng thể (Banchereau and Briere, 2000) Tế bào tua (TBT) tế bào trình diện kháng nguyên chuyên nghiệp tới tế bào lympho T đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chống lại bệnh tật TBT đóng vai trò quan trọng kích hoạt đáp ứng miễn dịch bẩm sinh, cảm ứng trả lời đáp ứng miễn dịch thu hình thành trí nhớ miễn dịch thơng qua tăng biểu phân tử đồng kích thích phân tử tương thích m giải phóng cytokine viêm (Banchereau and Briere, 2000) Cùng với hoạt động sinh lý TBT tăng sinh biệt hố, di cư thực bào q trình apoptosis đóng vai trò quan trọng việc kiểm soát cân số lượng tế bào thể TBT tế bào hệ miễn dịch bẩm sinh đóng vai trò quan trọng việc chéo lái trả lời hệ miễn dịch thông qua khả tiết cytokine gây viêm cytokine kháng viêm, từ cảm ứng chết apoptosis ức chế q trình thơng qua tín hiệu hoạt hóa kích hoạt tế bào miễn dịch khác hoạt động (Banchereau and Briere, 2000; Elmore, 2007) Có nhiều tín hiệu phân tử bên tế bào tham gia cảm ứng/ức chế chết apoptosis tế bào tiếp xúc với cytokine viêm hoạt động cảm ứng phiên mã gen liên quan đến apoptosis biểu protein li n quan đến hoạt động sinh trưởng phát triển tế bào (Elmore, 2007; Stephanou and Latchman, 2003; Yoo and Byun, 2012) Một tín hiệu phân tử li n quan đến q trình apoptosis biết đến tín hiệu STAT (the signal transducers and activators of transcription), tín hiệu kích hoạt thơng qua phosphoryl hóa vùng C-terminal (Stephanou and Latchman, 2003) Nghiên cứu trước cho thấy tín hiệu STAT tham gia điều hòa mức độ thục biệt hóa tế bào miễn dịch kh ng đặc hiệu (Kotthoff et al., 2017) Trong STAT-1 có li n quan đến việc điều chỉnh gen điều hòa trình apoptosis ức chế phát triển khối u, chuột thiếu hụt gen STAT-1 xuất khối u tự phát nhanh so với nhóm đối chứng (Stephanou and Latchman, 2003) Các nghiên cứu trình apoptosis TBT tế bào tiếp xúc với loại cytokine TNF-, INF, IL-2 IL-10 tín hiệu phân tử liên quan STAT-1 STAT-3 biết đến, thế, chúng tơi thực thí nghiệm xác định mức độ hoạt động phân tử tín hiệu STAT-1 STAT-3 số lượng tế bào phản ứng dương tính với marker annexin v caspase để vai trò loại cytokine tác động tới chết apoptosis TBT 111 Nguyen Thu Thuy, Nguyen Thi Xuan VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Chuột BALB/c mice mua từ công ty Taconic Farms (Hudson, NY, USA) v nu i điều kiện sạch, không nhiễm khuẩn Viện Nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Nuôi cấy biệt hóa tế bào tua Tế bào tủy xương ch n sau chuột rửa PBS (phosphate-buffered saline), diệt tế bào hồng cầu rửa lại m i trường ni cấy (MTNC: Gồm có môi trường RPMI 1640 + 10% FBS (fetal bovine serum) + 1% glutamine + 50 µM βmercaptoethanol + 1% penicillin/ Streptomycin) Sau tế bào tủy xương đem nu i cấy tủ ấm với điều kiện nuôi cấy 37oC, 5% CO2 với hormone GMCSF (granulocyte-macrophage colonystimulating factor, 35ng/ml) vòng ngày Cứ ngày tế b o thay MTNC có thêm hormone GM-CSF (35 ng/ml) Sau ngày nuôi cấy, tế b o thu hoạch, rửa phân tích phần trăm (≥ 85%) tế bào tủy xương biệt hóa thành TBT Tế bào xử lý trước với kháng nguyên LPS sau xử lý với loại cytokine khác bao gồm TNF- (10ng/ml, Sigma), INF- (10 ng/ml, Sigma), IL-2 (30 ng/ml, Sigma), IL-10 (20 ng/ml 200 ng/ml, Sigma) Thí nghiệm xác đinh tế bào dƣơng tính với Annexin V kỹ thuật flow cytometry TBT hoạt hóa kháng nguyên LPS trước v sau xử lý cytokine TNF-, INF-, IL-2 IL-10 (20 ng/ml 200 ng/ml) 24 Sau TBT nhuộm với 100 µl dung dịch FACS buffer (bao gồm PBS 0,1% FBS) có chứa kháng thể gắn huỳnh quang nồng độ 10 µg/ml Hóa chất sử dụng nghiên cứu bao gồm kháng thể FITC anti-annexin V 7-amino-actinomycin D (7-AAD) Tế bào nhuộm với hóa chất 45 phút 4oC sau đem rửa hai lần tái hòa tan dung dịch đệm FACS Khoảng × 104 TBT ống nghiệm sử dụng để phân tích tỷ lệ phần trăm số tế bào 112 dương tính với thị Annexin V âm tính với thị 7-AAD kỹ thuật flow cytometry sử dụng máy FACS CantoII Thí nghiệm đo hoạt động caspase kỹ thuật flow cytometry TBT hoạt hóa kháng nguyên LPS trước v sau xử lý cytokine TNF-, INF-, IL-2 IL-10 (20 ng/ml 200 ng/ml) 24 Hoạt động caspase xác định sử dụng kít hóa chất từ cơng ty Biovision theo hướng dẫn nhà sản xuất 106 TBT rửa hai lần PBS lạnh, cố định dung dịch “Cytofix/Cytoperm” v sau rửa hai lần đệm “Perm/Wash” Sau tế bào nhuộm với kháng thể FITC anti-caspase đệm “Perm / Wash” 60 phút Sau hai bước rửa, tế b o phân tích phép đo tế bào dòng chảy flow cytometry Phân tích nồng độ TNF- dịch huyền phù kỹ thuật ELISA TBT hoạt hóa kháng nguyên LPS trước sau xử lý cytokine IL-10 (200 ng/ml) Sau nuôi cấy, dịch huyền phù tế b o thu thập trữ đ ng -20°C phân tích nồng độ cytokine kỹ thuật ELISA Để đo nồng độ TNF- dịch huyền phù chúng tơi sử dụng kít thương mại mouse TNF- ELISA Ready-SET-Go (eBioscience), cách làm dựa hướng dẫn cụ thể công ty Điện di protein kỹ thuật Western blotting TBT hoạt hóa kháng nguyên LPS trước v sau xử lý cytokine IL-10 (200 ng/ml) sau phá vỡ tế bào dung dịch RIPA buffer (Sigma Aldrich) để thu protein tổng số Mẫu protein điện di biến tính gel SDSPAGE 10%, sử dụng màng PVDF (polyvinylidene fluoride) để chuyển protein từ gel sang màng Sau m ng phủ dung dịch 5% skim milk + TBS-T (bao gồm TBS 0,01% tween 20) giờ, rửa màng lần với TBS-T 30 phút Tiếp theo ủ màng với kháng thể sơ cấp bao gồm Vai trò điều hòa q trình apoptosis kháng thể phospho-STAT-1, phospho-STAT3 anti-GAPDH (Santa Cruz) 4oC qua đ m v rửa lại lần với TBS-T 30 phút Màng tiếp tục ủ với kháng thể thứ cấp gắn với enzyme HRP (GE Healthcare) pha dung dịch 5% skim milk + TBS-T nhiệt độ thường sau rửa màng lần 30 phút với dung dịch TBS-T Protein phát dung dịch màu ECL Plus kit (GE Healthcare) Phƣơng pháp xử lý số liệu Kết thí nghiệm trung bình cộng giá trị v xử lý phương pháp unpaired Student t-test Các nghiên cứu lặp lại lần Sự khác biệt mẫu đối chứng mẫu xử lý có ý nghĩa thống kê số p value < 0,05 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phân tích số lƣợng tế bào phản ứng dƣơng tính với marker Annexin V Annexin V thành viên họ protein nội bào gắn với phosphatidyl serine (PS) bề mặt tế bào theo cách phụ thuộc vào canxi Th ng thường PS tìm thấy bên màng tế bào khoẻ Khi tế bào bị tổn thương giai đoạn sớm, màng tính đối xứng PS chuyển vị trí ngồi bề mặt tế bào PS tương tác với kháng thể Annexin V nên kháng thể dùng để xác định số lượng tế bào biểu PS, nhi n phương pháp n y kh ng ph n biệt tế bào apoptosis necrosis (Xuan et al., 2010) Vì vậy, việc kết hợp với hóa chất huỳnh quang 7-AAD để nhuộm nhân tế bào sử dụng thí nghiệm 7-AAD hợp chất hố học có lực mạnh với DNA dùng để đếm số lượng tế bào bị chết necrosis thiết bị flow cytometry Các tế bào apoptosis tế bào sống có màng nhân nguyên vẹn thải loại 7AAD, tế bào necrosis bị tổn thương m ng nhân bị nhuộm DNA (Xuan & Shumilina, 2010) TBT tạo từ biệt hóa tế bào tủy xương sau ng y xử lý trước LPS sau xử lý tiếp 24 với loại cytokine khác bao gồm TNF-, INF-, IL-2 IL-10 (20 ng/ml 200 ng/ml) Các tế bào nhuộm kháng thể FITC anti-annexin V hóa chất huỳnh quang 7-AAD Nghiên cứu phân tích phần trăm số tế bào phản ứng dương tính với kháng thể annexin V âm tính với 7-AAD, chúng t i so với nhóm tế b o đối chứng có nhóm tế b o xử lý IL-10 nồng độ 200 ng/ml tăng số lượng tế bào phản ứng dương tính với Annexin V cách rõ ràng, cytokine lại khơng ảnh hưởng đến tỷ lệ tế bào chết apoptosis, bao gồm nhóm xử lý IL-10 nồng độ thấp (20 ng/ml), nhóm xử lý TNF-, INF- IL-2 (hình 1) Hình Phân tích tỷ lệ tế bào phản ứng dương tính với marker annexin V tác động cytokine IL-10, IL-2, TNF- INF- (n = 4–5) * (p < 0,05) khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm đối chứng nhóm tế b o xử lý IL-10 (phân tích kết hàm ANOVA) 113 Nguyen Thu Thuy, Nguyen Thi Xuan Phân tích số lƣợng tế bào phản ứng dƣơng tính với marker caspase Caspase-3 l protein mã hoá gen CASP3, thành viên nhóm protease cysteine-aspartic acid tham gia vào trình phân mảnh DNA (McArthur & Kile, 2018) Hoạt động caspase tác động xấu tới ty thể làm điện màng sinh học ty thể, không cung cấp đủ lượng cho tế bào dẫn tới chết necrosis tế bào Trong nghiên này, phân tích số lượng tế bào phản ứng dương tính với kháng thể huỳnh quang caspase kỹ thuật flow cytometry Dựa vào mật độ tế bào phát huỳnh quang, từ xác định phần trăm số tế bào biểu hoạt động caspase Tượng tự tr n TBT tạo từ biệt hóa tế bào tủy xương sau ng y xử lý trước LPS sau xử lý tiếp 24 với loại cytokine khác bao gồm TNF-, INF-, IL-2 IL-10 (20 ng/ml 200 ng/ml) Kết rằng, so với nhóm tế b o đối chứng nhóm tế b o xử lý IL-10 nồng độ 200 ng/ml tăng biểu caspase hoạt động, lại nhóm khác xử lý TNF-, INF-, IL-2 IL-10 (20 ng/ml) biểu hoạt động caspase khơng khác biệt rõ ràng (hình 2A–2C) Hình Phân tích tỷ lệ tế bào phản ứng dương tính với marker caspase tác động cytokine IL-10, IL-2, TNF-α v INF-γ A: Hình histogram biểu hoạt động caspase ảnh hưởng IL-10 (200 ng/ml) IL-2 TBT trưởng thành B–C: Tỷ lệ tế bào phản ứng dương tính với marker caspase tác động cytokine IL-10, IL-2, TNF-α INF-γ (n = 4–5) ** (p < 0,01) khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm đối chứng nhóm tế b o xử lý IL-10 (phân tích kết hàm ANOVA) Phân tích hoạt động tín hiệu phân tử STAT1 STAT3 kỹ thuật western blotting Hoạt động tín hiệu phân tử STAT tác động tới trình phiên mã chuyển dịch 114 gen chức từ tế bào chất vào nhân, từ điều hòa q trình sinh lý thể Tín hiệu hoạt động phân tử STAT li n quan đến q trình tăng sinh thục, biệt hóa chết apoptosis tế bào (Bai et al., 2018, Stephanou & Latchman, 2003) Vai trò điều hòa q trình apoptosis Trong nghiên cứu này, TBT xử lý trước LPS sau xử lý tiếp IL-10 (200 ng/ml) Tế bào phá vỡ dung dich RIPA thu protein tổng số sau protein điện di để xác định biểu hoạt động tín hiệu phân tử STAT-1 STAT-3 Kết rằng, hoạt hóa TBT kháng nguyên LPS IL-10 làm tăng phosphoryl hóa STAT-1 hoạt động tín hiệu n y tăng tế bào xử lý với LPS IL-10 Hoạt động tín hiệu STAT-3 kh ng thay đổi tế bào xử lý IL-10 (hình 3) Hình Phân tích tín hiệu hoạt động STAT-1 STAT3 TBT (n = 3) Nồng độ TNF- (pg/ml) Phân tích khả tiết TNF- dịch huyền phù TBT kỹ thuật ELISA Hình Nồng độ TNF- dịch huyền phù TBT đo kỹ thuật ELISA (n = 5) *(p < 0,05) khác biệt có ý nghĩa thống kê nhóm đối chứng nhóm tế b o xử lý IL-10 (phân tích kết hàm ANOVA) Th ng thường, kích hoạt TBT kháng nguy n LPS l m tăng tiết loại cytokine viêm từ ức chế chết apoptosis tế b o Ngược lại, tế bào chết necrosis, khả giải phóng loại cytokine viêm giảm vật chất di truyền nhân tế bào bị thối hóa Trong nghiên cứu này, TBT xử lý trước LPS sau xử lý tiếp IL-10 (200 ng/ml) cuối thu hoạch dịch huyền phù cho thí nghiệm xác định nồng độ TNF-α kỹ thuật ELISA Nồng độ TNF-α thu nhiều m i trường nuôi cấy tế bào IL-10 cho thấy phosphoryl hóa STAT-1 dẫn tới l m tăng phiên mã gen TNF-α nhân tế bào (hình 4) Chính thế, IL-10 làm chết apoptosis TBT li n quan đến tín hiệu hoạt động gây chết tế bào dòng TNF/TNF receptor (Jaeschke & Woolbright, 2013) KẾT LUẬN Trong nghiên cứu này, lần vai trò IL-10 cảm ứng chết apoptosis TBT chuột xuất phát từ tế bào tủy xương v cytokine khác IL-2, TNF-α v INF-γ kh ng ảnh hưởng tới chết apoptosis tế bào Quan trọng chúng t i biểu tín hiệu STAT-1 sản phẩm tiết TNF-α tăng l n tế b o xử lý IL-10 Chính thế, IL-10 l m tăng tiết TNF-α th ng qua tín hiệu hoạt động phân tử STAT-1 dẫn tới chết apoptosis TBT Lời cám ơn: C ng trình ho n th nh với kinh phí t i trợ đề t i “Nghi n cứu vai trò điều hòa gen mã hóa cho protein A20 với bệnh bạch cầu cấp tính v chế phân tử tham gia kiểm sốt q trình sinh lý tế b o” Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) số 108.06-2017.16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bai L., Fang H., Xia S., Zhang R., Li L., Ochando J., Xu J., Ding Y., 2018 STAT1 activation represses IL-22 gene expression and psoriasis pathogenesis Biochem Biophys Res Commun., 501: 563−569 Banchereau J., Briere F., Caux C., Davoust J., Lebecque S., Liu Y J., Pulendran B., 115 Nguyen Thu Thuy, Nguyen Thi Xuan Palucka K., 2000 Immunobiology of dendritic cells Annu Rev Immunol., 18: 767−811 Cerezo A, Martinez, A C, Gonzalez A., Gomez J., RebolloA., 1999 IL-2 deprivation triggers apoptosis which is mediated by c-Jun N-terminal kinase activation and prevented by Bcl-2 Cell Death Differ., 6: 87−94 Elmore S., 2007 Apoptosis: a review of programmed cell death Toxicol Pathol., 35: 495−516 Jaeschke, H., & Woolbright, B L (2013) Role of heme oxygenase in TNF/TNF receptor-mediated apoptosis after hepatic ischemia/reperfusion in rats Shock 39: 380–388, 2013 Shock (Augusta, Ga.)., 40(1): 75–76 Kim Y A., Kim H Y., Oh Y J., Kwon W Y., Lee M H., Bae J Y., Woo M S., Kim J M., & Yoo Y H., 2018 Polychlorinated biphenyl 138 exposure-mediated lipid droplet enlargement endows adipocytes with resistance to TNF-alpha-induced cell death Toxicol Lett., 292: 55−62 Kotthoff P., Heine A., Held S A E., Brossart P., 2017 Dexamethasone induced inhibition of Dectin-1 activation of antigen presenting cells is mediated via STAT-3 and NF-kappaB signaling pathways Sci Rep., 7: 4522 Li N., Ma T., Han J., Zhou J., Wang J., Zhang J., Zheng S., 2014 Increased apoptosis induction in CD4+ CD25+ Foxp3+ T cells contributes to enhanced disease activity in patients with rheumatoid arthritis through IL-10 regulation Eur Rev Med Pharmacol Sci., 18: 78−85 116 McArthur K., Kile B T., 2018 Apoptotic Caspases: Multiple or Mistaken Identities? Trends Cell Biol., 28: 475−493 Simpson J., Miles K., Trub M., MacMahon R., Gray M., 2016 Plasmacytoid Dendritic Cells Respond Directly to Apoptotic Cells by Secreting Immune Regulatory IL-10 or IFN-alpha Front Immunol., 7: 590 Stephanou, A and Latchman, D S 2003 STAT-1: a novel regulator of apoptosis Int J Exp Pathol., 84: 239−44 Summan, A.; Nejsum, P.and Williams, A.R 2018 Modulation of human dendritic cell activity by Giardia and helminth antigens Parasite Immunol., 40: e12525 Wang A.; Liu Q., Zhang J., Zheng R., l 2015 Berberine alleviates preeclampsia possibly by regulating the expression of interleukin-2/interleukin-10 and Bcl2/Bax Int J Clin Exp Med., 8: 16301-7 Xuan, N T., Shumilina E., Gulbins E., Gu S., Gotz F., Lang F., 2010 Triggering of dendritic cell apoptosis by xanthohumol Mol Nutr Food Res 54 Suppl., 2: S214−24 Yoo H J., Byun H J., Kim B R., Lee, K H., Park S Y., Rho S B., 2012 DAPk1 inhibits NF-kappaB activation through TNF-alpha and INF-gamma-induced apoptosis Cell Signal, 24: 1471−7 Zhang W J., Zheng S S., 2005 In vitro study of immunosuppressive effect of apoptotic cells J Zhejiang Univ Sci., B 6: 919–25 Zhao S., Feng J., Wang Q., Tian, L., Zhang Y & Li H., 2018 hnRNP K plays a protective role in TNF-alpha-induced apoptosis in podocytes Biosci Rep., 38: 1–10 ... 2015 Berberine alleviates preeclampsia possibly by regulating the expression of interleukin-2/interleukin-10 and Bcl2/Bax Int J Clin Exp Med., 8: 16301-7 Xuan, N T., Shumilina E., Gulbins E., Gu... Dendritic Cells Respond Directly to Apoptotic Cells by Secreting Immune Regulatory IL-10 or IFN-alpha Front Immunol., 7: 590 Stephanou, A and Latchman, D S 2003 STAT-1: a novel regulator of apoptosis. .. S A E., Brossart P., 2017 Dexamethasone induced inhibition of Dectin-1 activation of antigen presenting cells is mediated via STAT-3 and NF-kappaB signaling pathways Sci Rep., 7: 4522 Li N., Ma
- Xem thêm -

Xem thêm: Regulation of Apoptosis by IL-10 and the association with Stat-1 signaling molecule in dendritic cells, Regulation of Apoptosis by IL-10 and the association with Stat-1 signaling molecule in dendritic cells

Từ khóa liên quan